22/02/2018 מיסוי פעילות במטבעות וירטואליים; דיווח מקוון במיסוי מקרקעין; אמנה עם אוסטריה; קיזוז מס תשומות בידי חברת החזקות; מתקנים לייצור חשמל; מיסוי יהלומנים  
  18/02/2018 חוזרים מקצועיים בנושא גילוי מרצון וקרן להשקעות מקרקעין; החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי; הפחתת עיצום כספי בשל אי-זיהוי או דיווח לצורך יישום הפטקא  
  14/02/2018 תושבוּת לעניין ביטוח לאומי; בקשה לעיון בתיק מס שבח; הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנת 2019; תיקון התוספת השנייה לחוק עידוד השקעות הון  
  08/02/2018 טיוטת חוזר מקצועי בעקבות פסה"ד בעניין לשם ובירן; הבהרה מעודכנת לגבי הוראות-המעבר לחברות בית; ניכוי הוצאות מימון ועוד  
  04/02/2018 חוזר מקצועי בנושא קביעת מועד מיזוג או פיצול; החלטות מיסוי בנושא מוסד קבע ומיסוי חברי קיבוץ; עיצום כספי; רכישות ומכירות מהרשות הפלסטינית  
  01/02/2018 מסלול ירוק להעברת כספים לחו"ל – הנחיות; מכירת רכבים בידי חברה להשכרה; דמי ניהול לחברה קשורה מפסידה; היטל עובדים זרים  
  30/01/2018 דחיית מועד הגשת הדיווח בגין "עמדות חייבות בדיווח" במע"מ ובמכס; תאונת מס לרואה-חשבון; תזכיר חוק לביטול החברה השקופה; מע"מ בגין תמיכה ממשרד החקלאות ועוד  
  24/01/2018 החלטות מיסוי חדשות; חוזרים מקצועיים חדשים; אמנה למניעת כפל-מס עם אזארביג'ן  
  23/01/2018 הבהרה לגבי הוראות-המעבר לחברות בית; מועד חזרתו של תושב חוזר ותיק ומיסויו; פריסה של שבח ריאלי בידי חברה; שינוי סיווגם של מלכ"רים הניגשים למכרזים לעוסק  
  21/01/2018 דיבידנד בין-חברתי שמקורו ברוחי שערוך – האם חייב במס?; שינויים במיסוי דירות; החלטות מיסוי: החלפת מניות, חזקת התא המשפחתי ומע"מ על שירותי הובלה ושילוח  
  17/01/2018 הסדר מיסוי חדש לחברות בית ותיקון ההסדר לגבי חברות משפחתיות; החרגת חברה שאינה תאגיד שקוף מתחולת הוראות סעיף 3(ט1) לפקודה; Relocation וטופס הצהרת תושבות  
  14/01/2018 דחייה במועדי הדיווח והתשלום ל-23.1.2018; בקשה להוספת ראיות לאחר הגשת הסיכומים; מתווך או מוכר בעסקה למכירת טבק; חשבוניות פיקטיביות  
  08/01/2018 הוראות מקצועיות חדשות; הטבות מס ליישובים; הפרשי מס שכר במלכ"רים; החזר מס רכישה ברכישת משרד בפרוייקט המשלב גם מגורים, עתירה לביטול הוראות ה-FATCA ועוד  
  06/01/2018 תשלום המס בגין שנת 2017; תשלום מס בשיעור 10% על דמי שכירות; דיווח חצי-שנתי ותשלום מקדמות על רווחים בשוק ההון; החלת התקנות הדולריות  
  06/01/2018 תזכורת – עד סוף החודש יש להגיש דיווח חצי-שנתי ולשלם מקדמות על רווחים בשוק ההון  
  02/01/2018 המבחנים לקיומה של קבוצת רכישה; עמדות חייבות בדיווח לשנת 2017; שיעורי הריבית המעודכנים לגבי סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודה; אישורי ניכוי מס במקור  
  02/01/2018 פורסם פסק-הדין של ביהמ"ש העליון בעניין שרגא בירן ובעניין לשם – שאלת סיווגן לצורכי מס של הכנסות מהשכרת למעלה מ-20 נכסי מקרקעין  
  29/12/2017 מיסוי משקיעים בשותפויות הגז; מיסוי יהלומנים; נטל הבאת הראיות במע"מ; שומה חלקית במע"מ; תיקון לתקנות ניכוי במקור ועוד  
  26/12/2017 חוזר CFC; מיסוי מימוש אופציה להארכת חכירה של מקרקעין; מסירת מידע על-ידי מנהל מיסוי מקרקעין; דיווח בלתי-מקוון במיסוי מקרקעין  
  20/12/2017 זכאות למענק הנגב; חיסיון עו"ד-לקוח; ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב-חוץ – הארכת תוקף ההקלות ל''חברות מיוחדות''; מסלולים ירוקים חדשים לגבי שינוי מבנה  
  14/12/2017 בית-המשפט העליון: סיווג מרכז קניות כאיגוד מקרקעין, מוניטין, הקצאת מניות ועוד; מיסוי רכישה עצמית – סוף פסוק?; הפקדת ערובה בערעור  
  12/12/2017 נוהל חדש לגילוי מרצון על נכסים והכנסות מחוץ לישראל – הקדם תרופה למכה  
  11/12/2017 היטל עובדים זרים – האם נוגד אמנת מס?; מחיקת תצהירים וחוות-דעת שהוגשו במסגרת ערעור מ"ה; תובענה ייצוגית נגד רשות המסים; חשבוניות פיקטיביות ועוד  
  05/12/2017 העברת נכס לשותפות מוגבלת; סיוּוגה של חברה כאיגוד מקרקעין ושאלת החבות במס במכירת מניותיה בידי תושבת-חוץ; קביעת השווי בעסקת קומבינציה  
  04/12/2017 פסיקה במע"מ: האם מכירת מניות חברה שהיא איגוד מקרקעין חייבת במע"מ? על מי הנטל לזמן לעדות את אלה שמסרו הודעות במסגרת חקירה?  
  30/11/2017 חוזר מקצועי בנושא חברות ארנק; מינויים בכירים ברשות המסים; חשבוניות פיקטיביות  
  27/11/2017 ניכוי מס במקור מריבית על הלוואות P2P; טפסים בנושא השקעות בחברות עתירות מו"פ; בקשה למתן צו לגילוי ועיון במסמכים ועוד  
  22/11/2017 עדכון נוסף בנושא היטל עובדים זרים; טיוטת חוזר מקצועי בנושא תמורות עתידיות; הקלות להורים בהליך קבלת נקודות זיכוי בגין ילדים נטולי יכולת  
  17/11/2017 עתירה נוספת לחייב את גוגל ופייסבוק במס בישראל; חשבוניות פיקטיביות במכירת זהב; פירוק מרצון לפני תום שנת-המס 2017  
  14/11/2017 פיצוי בגין ויתור על זכות תביעה – האם תקבול הוני?; מסירת מידע לצורך ביסוס טענת אפלייה; הבאת ראיות לסתירת פס"ד חלוט בפלילים  
  12/11/2017 החלטות מיסוי חדשות בנושא החוק לעידוד השקעות הון ובנושא מע"מ; תזכורת – הגשת בקשה להפסיק להיחשב כחברה משפחתית בשנת-המס 2018 ואילך  
  08/11/2017 תיקון 73 לחוק העידוד; עדכון נוסף בנושא היטל עובדים זרים ונקודות זיכוי; חוסר סמכות עניינית; הנפקת אישורי תושב לצורך הנחה במס  
  06/11/2017 פילוג רווחים – פעילות הוועדה המייעצת  
  06/11/2017 הקלות למעסיקי המסתננים; סיווג כחברת בית וטענת הסתמכות; החלטות מיסוי בנושא הנפקה ורישום של מניות בכורה, עובדי Relocation וחוק העידוד; מ"ה שלילי ועוד  
  04/11/2017 תשלום המס בידי שותפויות הגז; "מכירה שלא מרצון" בהקצאת מניות לעובדים; מע"מ בעסקת "נטו"; הארכת מועד שידור והגשת הדוחות השנתיים לנישומים מיוצגים  
  01/11/2017 בית-המשפט המחוזי: תוצאות המס ומועד החבות במס בביצוע עסקאות גידור לשם הגנה על שינויים בשער המטבע  
  30/10/2017 החלטות מיסוי חדשות בנושא מיסוי בינ"ל, מיסוי מקרקעין וחוקי עידוד; עריכת תרשומות מדיונים; רכישת זכויות בשותפוּת; מינויים בכירים ברשות  
  23/10/2017 השתק שיפוטי בערעורי מס; תובענה ייצוגית בגין מערכת שע"מ; שאלה לבר-פינקסית; הגנה מן הצדק בעבירות מס  
  22/10/2017 הותר לפרסום פסק-הדין בעניין אילן שילוח: פתיחת שומה בהסכם לפי סעיף 147 לפקודה; תשלום בגין אי-תחרות  
  16/10/2017 דיווח מקוּון על עסקות מקרקעין; משרדי רשות המסים כתחנת משטרה; מפגש עם עדי תביעה בהליך פלילי  
  08/10/2017 החלטת מיסוי בנושא תושבוּת; זיכוי בעד נטול יכולת; ניכוי לצורך מס שבח של תשלומים ששולמו על-ידי הקונה  
  29/09/2017 מסלול ירוק להעברת כספים לחו"ל; פטוֹר ממס שבח במכירת דירת "יוקרה" בידי יורשים; הסדר עוסקים גדולים  
  24/09/2017 העברת מניות לפי סעיף 104ב לפקודה; שאלת תחולתו של סעיף 5(ב) לחוק מע"מ וטענות התיישנות; שומה לפי מיטב השפיטה למסעדה  
  18/09/2017 פורסמה הבהרה של רשות המסים בנושא הדיבידנד המוטב  
  17/09/2017 פילוג רווחים – פעילות הוועדה המייעצת; החלטות מיסוי בנושא מע"מ; חוות-דעת מומחה להוכחת שווי מוניטין; מסירת מידע לצורך ביסוס טענת אפלייה  
  13/09/2017 פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בנושא החבות בהיטל עובדים זרים ושאלת זכאותם של עובדים אלה לנקודות זיכוי  
  12/09/2017 קיזוז הפסדים לאחור או פליק פלאק לאחור?  
  10/09/2017 פורסם פסק-הדין בעניין קרופסקי – מסמר נוסף בארון הקבורה של אי-התחרות?  
  05/09/2017 שינויי מבנה; דיבידנד מוטב: חברת ארנק + חלוקה מרווחי שנתיים אחרונות; מכירת מניות לאחַר מיזוג; עיקול לפי סעיף 194 לפקודה  
  30/08/2017 CFC; רכישה עצמית של אג"ח כמחילת חוב; סיווג כחברת בית; דיבידנד מוטב לפי הוראת-השעה; הארכת מועד של סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין מכוח סעיף 107 ועוד  
  23/08/2017 חישוב ליניארי מוטב במכירת דירה שבנייתה טרם הסתיימה; התיישנות שומה; נאמנות לעניין מס שבח; חשבוניות פיקטיביות ברכישת זהב ושירותי כח אדם  
  23/08/2017 מיסוי בעל מניות מהותי בְּשל משיכה מהחברה והעברת דירה שהועמדה לשימוש בעל מניות מהותי מהחברה אליו; מיסוי קיבוצים; העברת מקרקעין לשותפות מוגבלת רשומה  
  21/08/2017 ביטול עסקת מקרקעין לעניין מע"מ; תשלום בגין אי-תחרות והפרשה לתביעות תלויות; תושב ישראל או תושב רמאללה?; עמידה בתנאי "מפעל בר תחרות" ועוד  
  15/08/2017 זקיפת שווי רכב – המבחנים לסיווג כרכב תפעולי, גילום ההטבה וחישוב השווי; העלאת טענות חדשות בשלב ב'; סעיף 3(ט); בסיס צבירה להכנסה מסחיטה באיומים  
  12/08/2017 שינוי סיווג וחיוב במע"מ של עמותה המסייעת לחולים; קיזוז הפסדים לעניין החבות בדמי ביטוח לאומי; מסלולים ירוקים חדשים לגבי מיסוי אופציות לעובדים  
  08/08/2017 עתירת רשתות הפארם נגד ג'יימס ריצ'רדסון ואל-על; מיסוי מכירת זכויות ב-LLC; חוק העיצוב; חוק עידוד השקעות הון  
  06/08/2017 קיזוז הפסד הון במכירת ניירות-ערך כאשר ההפסד נגרם מירידה בשער המטבע – סוף פסוק; רווחים ממתן הלוואה המובטחת בשעבוד על מקרקעין – האם חייבים במע"מ?  
  06/08/2017 מבזק מיוחד: בג"ץ ביטל את חוק מס ריבוי דירות והחזירו לוועדת-הכספים; פורסם תיקון 242 לפקודת מס הכנסה – הקלות מהותיות בחלק ה2 לפקודה (שינויי מבנה)  
  01/08/2017 חלוקת דיבידנד תוך תשלום מס בשיעור 25% בלבד  
  01/08/2017 נדחה מועד הדיווח לרשות המסים לגבי מס ריבוי דירות  
  31/07/2017 החלטה בבקשה לדיון נוסף בעניין פלוני (סיווג כתושב ישראל); פיצוי בגין אובדן כ"א – פריסה ל-20 שנה; מועד החבות במע"מ; מע"מ בשיעור אפס  
  27/07/2017 חיוב בדמי ביטוח לאומי בגין הכנסות חברה משפחתית ובגין הכנסות של תאגיד LLC  
  25/07/2017 תושבוּת לצורך ביטוח לאומי; חידוש הכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות; פרודים שחזרו לחיות במשותף; החלטת מיסוי מע"מ ועוד  
  18/07/2017 תשלום בגין אי-תחרות מחברה קשורה = דיבידנד?  
  17/07/2017 תשלום בגין אי-תחרות מחברה קשורה = דיבידנד?; החלטות מיסוי חדשות בנושא אופציות לעובדים; מינויים בכירים ברשות המיסים; תיקוני דוחות 102  
  15/07/2017 קיזוז הפסד מירידת ערך בחברה משפחתית ועסקה מלאכותית; הצעות חוק חדשות: מיסוי יהלומנים; מסלול הטבות חדש להשכרת דירות; עתירה לגבי עיכוב החזרי מס  
  11/07/2017 פילוג רווחים – מינוי וועדה מייעצת; דמי ביטוח לאומי בגין הכנסה של שכיר בחו"ל; ניוד נקודות זיכוי בגין ילדים: מדריך להורים לילדים  
  06/07/2017 דיווח חצי-שנתי ותשלום מקדמות על רווחים בשוק ההון; אישור פקיד-השומה לקיזוז הפסדים כנגד שבח מקרקעין; קוד אתי; פסילת ספרים  
  06/07/2017 תזכורת – עד סוף החודש יש להגיש דיווח חצי-שנתי ולשלם מקדמות על רווחים בשוק ההון  
  28/06/2017 חיוב פעילות נוסטרו במע"מ; שני סמבוסק, בייגלה, בורקס וביצה = פסילת ספרים; דחיית מועד הדיווח בגין "עמדות חייבות בדיווח" במע"מ ובמכס; מחשבון נקודות זיכוי  
  25/06/2017 ביהמ"ש: האם הנישום חייב לקזז הפסד עסקי כנגד הכנסתו ממקור זר לפני זקיפת מסי החוץ כזיכוי כנגד המס הישראלי?; ערעור מס משותף ל-14 נישומים = אגרה אחת?  
  18/06/2017 רווחים ראויים לחלוקה; דיבידנד מוטב לפי הוראת-השעה; תקנות לעידוד השקעות הון; מיסוי הכנסות מהימורים ב-WINNER ועוד  
  14/06/2017 נדחה מועד הדיווח לרשות המסים לגבי מס ריבוי דירות  
  12/06/2017 חוזרים חדשים: מנגנוני שימור ומגבלות על מייסדים ועובדים מפתח, נוהל מתן ארכות להגשת דוחות ויתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים; שידור דוחות ועוד  
  07/06/2017 פורסם פסק-הדין בעניין ג'יטקו: קביעת מחירי העברה בעסקה בין צדדים קשורים  
  04/06/2017 החלטת מיסוי בנושא הקצאת אופציות לעובדים שביצעו Relocation; נקודות זיכוי להורים; הטבות מס ליישובים  
  27/05/2017 החלטות מיסוי חדשות בנושא מיסוי מקרקעין: הוראת השעה למכירת קרקע לבנייה (תיקון 83 לחוק מיסוי מקרקעין) ובתמ"א 38/2; הפרשי הון  
  24/05/2017 FATCA; מס רכישה ברכישת דירה מחבר בקבוצת רכישה; פינוי בינוי בדרך של עסקת קומבינציה; פטור ממס רכישה בהעברת זכות באיגוד מקרקעין אגב פירוק איגוד אחר ועוד  
  16/05/2017 נקודות זיכוי להורים; הטבות מס ליישובים; שידור דוחות שנתיים של יחידים; חקירת עבירות מס עם עבירות רגילות; מיסוי עסקת קומבינציה ועוד  
  10/05/2017 הורשת הפסדים לצורכי מס – סוף פסוק; חישוב נפרד; מכירת בית מגורים תוך הותרת חלק מזכויות הבנייה בבעלות המוכר; הצעת חוק "נטו למשפחה"  
  06/05/2017 מס רכישה ברכישת דירה על-ידי קטינים; מדריך דע זכויותיך וחובותיך 2016; מסירת מידע על נתוני שכר (טופס 106) ועוד  
  27/04/2017 חוזר מקצועי נוסף לגבי הקלוֹת המס החדשות למשקיעים בחברות עתירות מו"פ; פיצול בין מקרקעין למיטלטלין; שומות לחקלאי; תובענה ייצוגית לגבי מס רכישה ועוד  
  24/04/2017 תזכיר חוק "נטו למשפחה"; הסכם ממון והפרדה רכושית כתנאי לפטור ממס שבח; מס רכישה לגבי בני זוג שאחד מהם החזיק בדירה לפני הנישואין ועוד  
  13/04/2017 תזכורת בדבר דיווח מקוצר על הכנסות-חוץ; הוראת ביצוע בנושא ניתוב ושינויים בדו"חות המס השנתיים; קבילותם של ממצאי פס"ד פלילי בערעור מס אזרחי; דחייה על הסף  
  13/04/2017 תזכורת בדבר דיווח מקוצר על הכנסות-חוץ  
  07/04/2017 פסח שמח ממשרד עו''ד אלכסנדר שפירא ושות' וממערכת CapiTax.co.il  
  03/04/2017 הסדר ארכות למייצגים; החלטות מיסוי במיסוי בינלאומי ובמע"מ; פסיקה במע"מ: חיוב בגין תמיכה לפי 12 לחוק, שיעור אפס לגבי שירות לתושב-חוץ  
  29/03/2017 היטל ונקודות זיכוי בגין עובדים זרים – עדכון; השכרת דירת מגורים לחבר-בני-אדם  
  26/03/2017 חבות במע"מ בגין עבודות פיתוח; שימוש בממצאי פס"ד פלילי בהליך מע"מ אזרחי; חישוב נפרד; רכישת דירה בידי בני-זוג כאשר לבת-הזוג דירה נוספת מלפני הנישואין  
  21/03/2017 דחיית מועד הגשת הדו"ח השנתי לשנת-המס 2016; החלטות מיסוי חדשות בנושא מע"מ  
  20/03/2017 הצעת חוק בנושא מע"מ (עסקת אקראי, ביטול איחוד עוסקים) ובנושא יהלומנים; מדריך למילוי בקשה להכרה כארגון מקצועי; בקשה לתיקון נימוקי שומה  
  16/03/2017 בית-המשפט: זקיפת שווי רכב המשמש גם לשימוש פרטי – האם ניתן לחשבו באמצעות תוכנה (save tax) או שמא על-פי הקבוע בתקנות?  
  15/03/2017 נדחה מועד הדיווח לרשות המסים לגבי מס ריבוי דירות  
  13/03/2017 ביהמ"ש העליון: סיווגו של יחיד כתושב ישראל; ביהמ"ש המחוזי: גביית חובה של הפועל כפר סבא מאלי טביב  
  11/03/2017 ביהמ"ש העליון: האם הסכם אופציה ייחודית לרכישת מקרקעין מהווה הסכם מכר שאינו פטוּר ממס; סמכות להוצאת שומות מס שכר  
  08/03/2017 נקודות זיכוי לעובדים זרים; החלטות הכופר לשנת 2015; מכירת קרקע לקבוצת רכישה – האם עסקה החייבת במע"מ? מחיקת ערעור  
  06/03/2017 טופסי דיווח חדשים על חוות-דעת מיסוי; הפרשי הון בלת-מוסברים; ביטול עסקה לעניין מע"מ; הפקדת ערובה להבטחת הוצאות  
  01/03/2017 בג"ץ מס ריבוי דירות; העברת דירה בבעלות החברה לבעל המניות  
  23/02/2017 זיכוי ממס בגין הכנסות שמקורן ב-LLC; הוצאות פחת בגין דירות להשכרה בארה"ב; אי-תחרות ועסקה מלאכותית; פיצוי בעקבות ויתור על תביעה; שומות לנהג מונית  
  22/02/2017 דיווח ושידור דיבידנד מוטב לפי הוראת-השעה; תובענה ייצוגית כנגד רשות המסים; טענות בנושא התיישנות ושיהוי; טפסים חדשים  
  16/02/2017 מס ריבוי דירות; העברת דירת חברת ארנק בפטוֹר ממס; פטור ממס שבח לנכה; הצעת חוק בנושא שינויי מבנה; זיכוי ממס לעבודה במשמרות; דו"ח תקופתי מפורט ועוד  
  08/02/2017 הוראת פרשנות בנושא סיוּוגן לצורכי מס של קבוצות הכדורגל בליגת העל  
  07/02/2017 רווחי נדל"ן מחו"ל ודיבידנדים – האם חייבים במס רווח בידי מוסד כספי?; השכרת-משנה של דירות לעובדי שגרירויות – האם פטורה ממע"מ? חישוב נפרד ועוד  
  04/02/2017 החלטת מיסוי לגבי יחיד שהגיע לישראל כקטין, עזב ושב לישראל; פטור ממס שבח במכירה במסגרת תמ"א 38/2; חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע ועוד  
  31/01/2017 דחיית מועד הדיווח בגין "עמדות חייבות בדיווח" במע"מ ובמכס והבהרה לגבי העמדה בנושא ייבוא שירותים מחו"ל; מע"מ בשיעור אפס בגין איתור וגיוס לקוחות בישראל  
  28/01/2017 מע"מ במכירת דירות שהושכרו למגורים בסמוך לרכישתן; חיסיון עו"ד-לקוח כנגד תפיסת מסמכים על-ידי רשויות המס; תיקון נימוקי השומה אגב הליך הערעור ועוד  
  25/01/2017 פורסמו התקנות הקובעות כללים בדבר מתן מענק לחייבי מס ריבוי דירות שמכרו את דירותיהם + עדכון נוסחת גובה המס  
  21/01/2017 מיסוי אופציות שקיבל דירקטור; הוכחת היעדר דירת מגורים במדינת התושבוּת של המוכר; רשימת היישובים המזכים בהטבות מס לשנת 2017  
  16/01/2017 בקשה לדיון נוסף בעניין אחים דויטש תעשיות ומאיר זיילר; הצעת חוק לתיקון 238 לפקודת מס הכנסה – שינויים מהותיים במיסוי בינלאומי  
  15/01/2017 מיסוי פעילות במטבעות וירטואליים (כגון: ביטקוין); מדריך לתשלום מס על השכרה למגורים; עמדה חייבת בדיווח; חברה ישראלית כסניף של חברה קפריסאית  
  11/01/2017 הצלחה נוספת למשרדנו בערעור מס שבח בנושא שינוי ייעוד ותיקון שומה; שינוי בעלוּת בחברה+השכרת מוניטין אישיים+קיזוז הפסדים=תאונת מס; מע"מ  
  08/01/2017 תזכורת – עד סוף החודש יש להגיש דיווח חצי-שנתי ולשלם מקדמות על רווחים בשוק ההון  
  08/01/2017 תשלום המס בגין שנת 2016; תשלום מס בשיעור 10% על דמי שכירות; דיווח חצי-שנתי ותשלום מקדמות על רווחים בשוק ההון; החלת התקנות הדולריות  
  04/01/2017 אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים; תיאום מס באינטרנט; דיווח לגבי שכר בתאגיד פיננסי ולגבי נקיטת עמדה חייבת בדיווח  
  02/01/2017 פורסם חוזר מקצועי בנושא הוראת-השעה לעניין חלוקת דיבידנד במס מופחת; שינוי במועדי הצהרה על מכירת/רכישת זכות במקרקעין / פעולה באיגוד מקרקעין  
  01/01/2017 שינויים בכללי מתן נקודות זיכוי לעובדים זרים; שיעורי הריבית המעודכנים לגבי סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודה; שותפויות נפט; גילוי מרצון לגבי יהלומנים  
  30/12/2016 פורסם חוק ההסדרים; פרישת רו"ח – מכירת מוניטין, זכות בשותפות או הכנסה פירותית? מכירת דירות מגורים במסגרת עסקת קומבינציה; קביעת ערך המלאי בענף היהלומים  
  28/12/2016 החלטת מיסוי בנושא תושבוּת וחבות במס בגין הכנסות עבודה מחו"ל; פטוֹר ממס הכנסה ≠ פטוֹר ממס רווח; תיקון לאמנה עם הודו; אמנה חדשה עם קנדה ועוד  
  27/12/2016 פרסומים חדשים של רשות המיסים: רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2016; יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים  
  26/12/2016 יום הרכישה במכירת מקרקעין בידי דייר מוגן שהפך לבעלים; אמנת מס חדשה עם גרמניה; הטבות מס ליצרני חשמל ביתיים; פיצול פעילות של חברת בת והעברתה לחברת האם  
  22/12/2016 אי-הארכת הוראת-השעה לגבי גילוי מרצון; דיבידנד במס מופחת; הצעת חוק ההסדרים; דמי חבר – האם חייבים במס שכר/מעסיקים? התיישנות ועוד  
  15/12/2016 תזכיר חוק השותפויות; כתב אישום פלילי בעקבות בקשה לגילוי מרצון; חישוב נפרד; מס שבח/רכישה במכירת דירה שאינה "דירת מגורים מזכה"; פחת למונית היברידית  
  14/12/2016 גילוי מרצון על הכנסות, נכסים וחשבונות בלתי-מדוּוחים - הקדם תרופה למכה!  
  12/12/2016 תיקון לתקנות מס רכישה; הוכחת קיומה של נאמנות; ניכוי הוצאות משפטיות בגין הליך פלילי נגד מנהל החברה ובעל מניותיה; עיקול לפי סעיף 194 לפקודה  
  30/11/2016 הוכחת הפסד הון; תושבוּת העיר עכו לעניין הטבות מס; ביטול עסקת קומבינציה לעניין חוק מיסוי מקרקעין; עדכון מועד מדידת הגשת דוחות; מחיקת ערעור  
  28/11/2016 בית-המשפט העליון: האם הוראות סעיף 96 לפקודת מס הכנסה (שחלוף נכסים) וסעיף 100 לפקודה (שינוי ייעוד) חלות על חברות ליסינג?  
  27/11/2016 קרן טכנולוגיה עילית; ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב-חוץ – הארכת תוקף ההקלות ל''חברות מיוחדות''  
  21/11/2016 ניכוי מס תשומות בידי חברת החזקות  
  21/11/2016 מיסוי תקבול שקיבל עובד בכיר בגין התחייבותו לאי-תחרות  
  21/11/2016 בקשה לעיכוב ביצוע  
  21/11/2016 החבות במע"מ במכירת בניין שהושכר בשכירות מוגנת  
  21/11/2016 פסק-הדין בעניין פליינג קרגו – מכר מניות בלבד או שמא מכר מוניטין ומניות; הפחתת מוניטין  
  17/11/2016 חוזר CFC; פס"ד פליינג קרגו; חברה המחזיקה מרכז מסחרי – האם איגוד מקרקעין?; חיוב במס בגין משיכת כספים מחברה לצורך תשלום דמי סחיטה  
  16/11/2016 מחזיקים בחברה פרטית בלתי-פעילה? שִקלו פירוק מרצון לפני תום שנת-המס 2016  
  14/11/2016 תזכורת – הגשת בקשה להפסיק להיחשב כחברה משפחתית בשנת-המס 2017 ואילך  
  12/11/2016 הצעת חוק לביטול ועדות ערר מס שבח; החלטות מיסוי במע"מ; מיסוי יתרת חוב בחברה כדיבידנד; ניכוי מס תשומות בגין רכישת נחלה; עיכוב הליכי ערעור אזרחי  
  07/11/2016 החלטות מיסוי חדשות בנושא מע"מ; מיסוי אופציות נסחרות בידי חברה שנותנת שירותי ניהול; איחוד הדיון בערעורי מס; פיצול פיזי; דירה במתנה  
  01/11/2016 פורסמה הצעות חוק ההסדרים: מס ריבוי דירות, חברות ארנק, פילוג רווחים, מיסוי קיבוצים ועוד; דמי ביטוח לאומי על הכנסות חברה משפחתית וחברת בית  
  27/10/2016 סיווג פעילות; הפסד מאג"ח שלא מומש; החזר מס רכישה ברכישת משרד בפרוייקט המשלב גם מגורים; החלטת מיסוי בנושא פעילותה של חברה זרה בישראל ועוד  
  13/10/2016 חברת משלח יד זרה; הוצאות כיבוד מחוץ למקום העסק; מיסוי מלגות לפרופסורים; שינוי סיווג ממלכ"ר לעוסק; סיווג כ"איגוד מקרקעין"; היטל עובדים זרים ועוד  
  05/10/2016 בית-המשפט קיבל את הערעור שהוגש באמצעות משרדנו וקבע שעובדים זרים זכאים לנקודות זיכוי; מיסוי בינלאומי; מע"מ; קיזוז הפסדים מהפרשי שער; חוק התיאומים ועוד  
  20/09/2016 זיכוי ממסי-חוץ בנאמנות קרובים; מיסוי בית בושת; ניכוי הוצאות בצהרון; קיזוז מע"מ בגין עבודות פיתוח ובגין הוצאות מימון וניהול תיק ני"ע ועוד  
  12/09/2016 ביהמ"ש העליון: האם יש להתיר בקיזוז הפסד הון במכירת ניירות-ערך כאשר ההפסד נגרם מירידה בשער המטבע?; פסה"ד של ביהמ"ש המחוזי בעניין עו"ד ד"ר שגב  
  06/09/2016 פורסמו תזכירי חוק התכנית הכלכלית בתחום המיסוי: מס על דירה שלישית; חוק לעידוד השקעות הון; שינוי שיעורי המס ונקודות זיכוי  
  04/09/2016 כנס "משפחה ומסים" באשדוד; מס רכישה ברכישת מקבץ דיור; דיבידנד בחברה משפחתית; חבות במס בגין מלגה ושי לחג  
  31/08/2016 תזכיר חוק בנושא מיסוי קיבוצים; קיזוז הפסדים לאחַר רכישת שליטה והעברת פעילות – האם עִסקה מלאכותית?  
  29/08/2016 תוספת לחוזר מס הכנסה בנושא שליטה וניהול; החלטות מיסוי בנושא מע"מ  
  24/08/2016 שינוי מהותי במיסוי עסקות תמ"א 38; תיקוני החקיקה המתוכננים בחוק התכנית הכלכלית; חלוקת דיבידנד מרֶווח חשבונאי בין חברות המגישות דו"ח מאוחד  
  23/08/2016 סיוּוגו של יחיד כתושב ישראל; סיוּוגן של הכנסות פיננסיות כאינטגרליות למפעל מאושר; מס רכישה בגין פיצול נחלה; היטל עובדים זרים; יום המכירה  
  16/08/2016 חוזר בנושא מיסוי נאמנויות; ניכוי מס עיזבון כהוצאה לצורך חישוב החבות במס שבח?; מיסוי יזם נדל"ן בגין רווח ממכירת דירות מגורים בידי בתו וחמתו  
  10/08/2016 קיזוז הפסד של חברה משפחתית כנגד משכורת מחברה אחרת; מעורבוּת רכז בשני שלבי הדיון; סיוּוגה של הכנסה מדמי שכירות; חיוב איש קש במע"מ; ערובה להבטחת הוצאות  
  10/08/2016 סיוּוגו המיסויי של תקבול בגין התחייבות עובד לאי-תחרות  
  07/08/2016 תיקוני החקיקה שבדרך?; מס רכישה ברכישת דירת מגורים על-ידי בני-זוג שלאחד מהם דירה נוספת מלפני הנישואין; FATCA; מיסוי קרנות הנדל"ן הפרטיות ועוד  
  31/07/2016 קיזוז הפרשי שער שליליים כנגד ריבית בנקאית; מחילת חוב בין צדדים קשורים; חשיפת נתוני גילוי מרצון; מסירת מידע מיסוי מקרקעין  
  24/07/2016 פטוֹר ממס לנכה בגין נכות בשיעור 100% בתקופה בלתי-רציפה העולה על שנה; החלטות מיסוי בנושא שינויי מבנה; ביטול עיצומים כספיים לשנת 2015  
  16/07/2016 מרבה נכסים מרבה מס? השכרת 110 דירות למגורים ≠ 10%; פורסם תיקון 227 לפקודה – הוראות חדשות לצורך יישום הסכם ה-FATCA  
  14/07/2016 מירוצי אופנועים אינם פוקר; השמטת פרטים אישיים מפס"ד במיסים; פתיחת שומה בעקבות הרשעה פלילית; קנס בגין מס רכישה; ביטוח לאומי  
  13/07/2016 תזכורת – עד סוף החודש יש להגיש דיווח חצי-שנתי ולשלם מקדמות על רווחים בשוק ההון  
  13/07/2016 שינויים בכללי ההתיישנות של חובות בדמי ביטוח לאומי  
  13/07/2016 שכ"ט לעורך-הדין של הקבלן – האם חייב במס רכישה?  
  13/07/2016 פורסמה טיוטת חוזר מקצועי המסדיר את המיסוי של מייסדי חברות הזנק שביצעו אקזיט ונותרו לעבוד בחברה  
  11/07/2016 שכ"ט לעוה"ד של הקבלן – האם חייב במס רכישה?; חישוב ההכנסה של מפעל מאושר; משיכת כספים – האם פירעון הלוואת בעלים או דיבידנד?; שומת ניכויים; תיקון 226  
  04/07/2016 שינויי מבנה; דרישת מס מאוחרת בעקבות טעות בקליטת השומה; היטל עובדים זרים; תביעה ייצוגית נגד המדינה בגין חיוב במע"מ בכביש 6; יישובים מוטבים  
  30/06/2016 נוהל גילוי מרצון יוארך עד ליום 31.12.2016 ויחול גם על עבירות הלבנת הון שמקורן בעבירות מס  
  29/06/2016 ביהמ"ש העליון: פוסט פרודקשן – האם פעילות ייצורית? קביעוּת בעבודה – האם "טובת הנאה" החייבת במס?; ניכוי מס תשומות ברכישת מניות איגוד מקרקעין  
  26/06/2016 תיקון 87 לחוק מיסוי מקרקעין; תשלום בגין נזק טוטאל לוס לרכב – האם חייב במע"מ?; מיסוי יזם נדל"ן בגין רווח ממכירת דירות מגורים בידי בתו וחמתו  
  20/06/2016 החלטות מיסוי חדשות בנושא מיסוי אופציות לעובדים; הרחבת הפטוֹר מהגשת דו"ח שנתי מקוּון  
  15/06/2016 פוקר למחשבה: חיוב במס של שחקן פוקר ישראלי ושאלת סיוּוגו כתושב ישראל; החלטת מיסוי בנושא החלת הוראות המיסוי והדיווח לגבי נאמנות על חברה לנאמנות  
  14/06/2016 פטוֹר ממס שבח במכירת שתי דירות מגורים, פטור ממס לנכה שהגדיל את משכורתו בתקופת הנכות, מבצעי התרמות, עדכוני ביטוח לאומי ועוד  
  07/06/2016 תזכורת לגבי גילוי מרצון; התיישנות שומה; פטוֹר ממס שבח לחברת בית שבבעלות מוסד ציבורי; סיווג הוצאות שהוציאה חברת ביטוח וקיזוז ההפסד שנוצר בגינן כנגד שכר  
  04/06/2016 פיצוי בגין ויתור על אופציה לרכישת מקרקעין; התיישנות שומה והיעדר הנמקה; החלטת מיסוי בנושא מע"מ  
  01/06/2016 חיסיון עו"ד כנגד תפיסת מסמכים על-ידי רשויות המס; רשימת היישובים המוטבים לשנת 2016; הדו"ח השנתי של הממונה על חוק חופש המידע ברשות המיסים  
  01/06/2016 הוראת ביצוע בנושא תיקון 85 לחוק מיסוי מקרקעין; החלטות מיסוי חדשות במע"מ  
  26/05/2016 פטור ממס שבח במכירת שתי דירות מגורים; החלטות מיסוי חדשות במע"מ  
  24/05/2016 תשלום דמי ניהול ל"חברת ארנק" – האם הכנסת עבודה?; רווח הון ממכירת מניות בידי "יחיד מוטב"; הוראת ביצוע בנושא נוהל מתן ארכות להגשת דו"חות לשנת 2015  
  19/05/2016 הבהרה לגבי פס"ד רז; חוזר מקצועי בנושא ארגונים מקצועיים; החלטות הכופר של 2014; עצימת עיניים ביחס לחשבוניות פיקטיביות  
  15/05/2016 דיבידנד בחברה משפחתית; מע"מ במכירת נדל"ן ששימש להשכרה פסיבית; אמנה עם גרמניה; מכירת מקרקעין כעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי ועוד  
  20/04/2016 תמורה בגין מכירת מניות בידי מייסדי החברה שמתחייבים להמשיך לעבוד בה – האם רווח הון?; פיצוי בגין נזק עקיף  
  18/04/2016 השקעות נדל"ן בארה"ב וקבלת זיכוי עקיף; פיצוי מס רכוש בגין נזק עקיף; ניכוי הוצאות חשבונאיות בגין אופציות לעובדים; מיסוי תקבול שקיבל עובד בגין המצאה  
  13/04/2016 תזכורת בדבר דיווח מקוצר על הכנסות-חוץ  
  13/04/2016 פורסם החוק המגביל תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים  
  13/04/2016 בית-המשפט המחוזי: האם חברת החזקות זכאית לקזז מס תשומות?  
  12/04/2016 רשות המסים פרסמה חוזר מקצועי בנושא מיסוי פעילות של חברות זרות בישראל באמצעות האינטרנט  
  08/04/2016 פורסם תיקון 222 לפקודה: שינויים בהוראות המיסוי החלות על קרנות ריט; תיקון 223: הרחבת החייבים בהגשת דו"ח שנתי; הגשת דו"חות שנתיים באמצעות האינטרנט  
  06/04/2016 מיסוי מקרקעין: תיקוני חקיקה לגבי מס רכישה ברכישת דירה יחידה ולגבי הפטוֹר ממס שבח במכירת דירת מגורים; החלת חוק המיזוגים והפיצולים על שותפויות רשומות  
  03/04/2016 ארנונה – האם ניכוי לצורכי מס שבח?; חישוב נפרד; חשיפת נתוני גילוי מרצון; השקעה בסרטים; עיצומים כספיים  
  29/03/2016 טופס דיווח חדש על חוות-דעת מיסוי; דחיית מועד הגשת הדו"ח השנתי; הוראות מיסוי חדשות לגבי חברות הייטק; הצעות חוק חדשות  
  26/03/2016 בית-המשפט: שאלת חיובם של עובדים זרים בהיטל ושאלת זכאותם לנקודות זיכוי; גיוס צעירים ישראליים למחנות קיץ בארה"ב – האם שירות החייב במע"מ בשיעור אפס?  
  22/03/2016 ביהמ"ש העליון: האם יש להכיר בניכור הכנסה של בן לאביו; החלטות מיסוי חדשות במע"מ; שינויים במס הכנסה שלילי; ביטול האפשרות להנפיק/להקצות ני"ע למוכ"ז  
  19/03/2016 האם ניתן לבצע חישוב ליניארי מיוחד במכירת דירה בין קרובים כשמדובר בדירת ירושה?; חבות במס של סניף ישראלי; מדריך דע זכויותיך וחובותיך 2015  
  14/03/2016 הטלת מע"מ על חברות זרות שמוֹכְרות באמצעות האינטרנט; פס"ד של ביהמ"ש העליון בנושא חישוב הרווחים הראויים לחלוקה במכירת מניות ופרשנות לטובת הנישום  
  13/03/2016 דירת מגורים במצב רעוע ששימשה להלנת פועלים זרים – האם דירת מגורים לעניין מס שבח/רכישה?; תיקון לחוק אזור סחר חופשי באילת; ביטול רישום כעוסק  
  09/03/2016 הוראת ביצוע של רשויות המס בנושא מס יסף; שיעורי הריבית המעודכנים לגבי סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודת מס הכנסה  
  07/03/2016 פורסם חוק אומנה לילדים הכולל תיקון לפקודה; פורסמו המלצות ועדת מיסוי ירוק 3; פעילות של ייעוץ והדרכה – האם פעילות ייצורית של מפעל תעשייתי?  
  06/03/2016 איחור בהוצאת שומה לאחַר השגה; שיעור מס הרכישה ברכישת בית מגורים ישן המיועד להריסה לאחַר תיקון ההצהרה המקורית לפיה מדובר ב"דירת מגורים"  
  01/03/2016 שומות ליורשי סמי עופר ז"ל; החלטות מיסוי חדשות במע"מ; האם סעיף 96 לפקודת מס הכנסה חל על מכירת כלי רכב בידי חברת ליסינג? טענת חזקת השיתוף לצורך מס שבח  
  26/02/2016 אי-החזר הלוואת בעלים כהוצאה פירותית; התניית המשך הליכי משפט בתשלום הוצאות; מדריך מיסוי מקרקעין; טיפול בנישום לפני מועד התיישנות השומה ועוד  
  19/02/2016 ביהמ"ש: הקטנת עלות דירה שהושכרה בפטוֹר ממס; מע"מ בביטול הסכם; חשיפת מידע סודי; מכירת אופציה כעסקת אקראי; שותפוּת בחשבון בנק עם אדם שנפטר ועוד  
  14/02/2016 עדכונים במיסוי בינ"ל; ביטול היטל עובדים זרים לגבי ענף החקלאות; שימוש במערכת למדידת שווי שימוש ברכב; ארכה אוטומטית לבעלי שליטה בעת מתן ארכה לחברה  
  26/01/2016 החלטות מיסוי חדשות בנושא מע"מ; תיקון לחוק האנג'לים; פחת מואץ לציוד בבית מלון ובחברה תעשייתית; עדכון סכומים לגבי מיסוי מקרקעין  
  24/01/2016 הכללת הוצאות אופציות לעובדים בחישוב ה-Cost+; חוזר מקצועי בנושא מיסוי תקבולים שונים המתקבלים בידי נותני שירותי דת; מדריך לתשלום מס על השכרה למגורים  
  16/01/2016 סיווג הכנסה ממכירת תוכנה – עסק, עסקת אקראי, פטנט או רווח הון; עדכון תקרת הפטוֹר לנכה; Relocation; הוראה בנושא אישורי ניכוי מס במקור; טפסים מעודכנים  
  13/01/2016 הצעות חוק חדשות: חובת דיווח למע"מ לגבי נאמן בקבוצת רכישה; קציבת הפטור ממס שבח לגבי דירות ירושה; אי-תחרות כהכנסה פירותית, חברות בית ועוד  
  11/01/2016 תשלום המס בגין שנת 2015, תשלום מס בשיעור 10%, דיווח חצי-שנתי ותשלום מקדמות על רווחים בשוק ההון; שינויים ברשימת היישובים המזכים בהטבות מס; עדכוני פסיקה  
  11/01/2016 תזכורת – עד סוף החודש יש להגיש דיווח חצי-שנתי ולשלם מקדמות על רווחים בשוק ההון  
  06/01/2016 הקטנת שיעור מס החברות; ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב-חוץ – הארכת תוקף ההקלות ל''חברות מיוחדות''  
  05/01/2016 החלטות מיסוי חדשות בנושא מיסוי קיבוצים ואגודות שיתופיות ובנושא עסקות Repo; ביטול כתב אישום בעבירת מס עקב אכיפה בררנית; ניכוי מס משכר  
  02/01/2016 החלטות מיסוי חדשות בנושא מיזוגים ופיצולים; הגשת דו"ח תקופתי למע"מ באופן מקוון בלבד; חקיקה חדשה לגבי מימון המונים והקמת קרנות הייטק  
  30/12/2015 הכללת הוצאות אופציות לעובדים בחישוב ה-Cost+; מע"מ במכירת פירות וירקות; מיסוי דיבידנד מרווחי שערוך; פחת מואץ לציוד תעשייתי; הפקדת ערבות להבטחת הוצאות  
  29/12/2015 החלטת מיסוי חדשה בנושא עסקות גידור; עיצומים כספיים על מפרי דיווח בדבר הכנסת כספים והוצאתם; ניכוי מס במקור בעת מימוש אופציות למניות  
  24/12/2015 הקטנת שיעור מס החברות; העברת זכות תביעה לפי סעיף 104ב; מכירת מוניטין בידי עו"ד, תשלום בגין אי-תחרות, אג"ח מובְנות; תוכנה לשיווק חבילות נופש  
  20/12/2015 החלטות מיסוי חדשות: קרנות ריט והלוואות P2P  
  19/12/2015 קביעת עלותן לצורכי מס של מניות חברה תעשייתית שנרשמו למסחר בבורסה לפני 1.1.2003; שומות בעקבות פסילת ספרים; מע"מ על משלוחי דואר לחו"ל  
  14/12/2015 פיצוי מס רכוש בגין נזקי אינתיפאדת אל אקצה; דרישת תשלום דמי ביטוח לאומי בעקבות הסכם פשרה עם פקיד-השומה; מדריך להגשת בקשה להחזר מס  
  09/12/2015 פורסם תיקון החקיקה הקובע חובת דיווח על חוות-דעת ועל נקיטה בעמדה הסותרת עמדה של רשות המסים; תביעה ייצוגית בעניין חבות במס בְּשל שווי שימוש ברכב  
  08/12/2015 החבות במס רכישה בהקצאת מניות מדללת בחברה שבבעלותה מקבץ דיור; ייחוס חוב מע"מ של חברה לחברה קשורה; קביעת עלות הבנייה בעסקת קומבינציה כפולה  
  03/12/2015 הסכם בדוי לצורכי מס; סיוּוגו של בונוס הצלחה; חישוב מס רכישה בשינוי מבנה הכולל איגוד מקרקעין; תזכורת לגבי יישום הטבות המס שבחוק האנג'לים  
  30/11/2015 תאונת מס במכירת דירת מגורים; חברה ישראלית הקשורה לחברה קפריסאית שעוסקת בתחום הפורקס עשויה להיחשב לסניף של חברה זו לעניין חוק מע"מ  
  27/11/2015 פורסם תיקון 207 לפקודת מס הכנסה – חילופי מידע וסיוע בין ישראל לבין מדינות-חוץ  
  24/11/2015 פורסמו החלטות הכופר למחצית השנייה של 2013; מיסוי תושבי ישראל שעובדים בחו"ל; כספים ממימוש מקרקעין באיראן כהסבר לגידול בהון  
  23/11/2015 מחזיקים בחברה פרטית בלתי-פעילה? שִקלו פירוק מרצון לפני תום שנת-המס 2015  
  19/11/2015 אושרה חקיקת המס: מיסוי רווחים ממשאבי טבע, מיסוי מקרקעין, צמצום הטבות המס להפקדות לחיסכון פנסיוני, התיישנות שומות ועוד  
  16/11/2015 בית-המשפט: חברה המאוגדת ברמאללה והמוחזקת בידי חברה פנמית ויחיד תושב ארה"ב – האם תושבת ישראל לצורכי מס?  
  13/11/2015 שיעור מס הרווח ומס השכר המוטלים על מוסדות כספיים הוקטן מ-18% ל-17%  
  13/11/2015 פורסם הדו"ח המסכם של הצוות הבין-משרדי לקידום האיגוח בישראל  
  13/11/2015 תזכורת - הגשת בקשה להפסיק להיחשב כחברה משפחתית בשנת-המס 2016 ואילך  
  13/11/2015 ועדת-הערר: האם נכסים שנרכשו מחברה בפירוק כנגד חובות של החברה לנושה מובטח ומכירתם אושרה לילדיו מצדיקה פיצול העִסקה לשתי עסקות?  
  13/11/2015 בית-המשפט העליון: האם מכירת מניות נסחרות בפטוֹר ממס לחברת החזקות כנגד הלוואת בעלים והחזר ההלוואה באמצעות חלוקת דיבידנד מהווים עסקה מלאכותית?  
  12/11/2015 עבירות מס בפעילות באמצעות חברות קפריסאיות; בקשה שקרית לגילוי מרצון בעקבות דרישה להצהרת הון  
  09/11/2015 בית-המשפט המחוזי: האם ניתן להוריש ולרשת הפסדים לצורכי מס?  
  29/10/2015 פורסמה הצעת חוק נוספת: אי-תחרות כהכנסה פירותית, חברות בית, דירות מגורים ועוד; בית-המשפט: האם רשאי פקיד-השומה לבטל הסכם שומה עליו חתם פקיד-השומה הקודם?  
  28/10/2015 מיסוי דירות מגורים; הטבת שווי שימוש לרכבים היברידיים/חשמליים; מועד החבות במע"מ בגין אספקת שירותי מים וביוב על-ידי תאגידי המים והביוב בעירייה  
  27/10/2015 בית-המשפט המחוזי: האם רכישת/מכירת בית פרטי ששימש במשך תקופה קצרה כצימר חייבת במע"מ? רכישת נדל"ן ומכירתו – האם פעילות עסקית החייבת במע"מ?  
  19/10/2015 פסיקה חדשה: תמורה נוספת בעסקת מכירת מניות – האם רווח הון או שמא תשלום פירותי החייב במס הכנסה; שומות בעקבות הפרשי הון בלתי-מוסברים  
  17/10/2015 שינוי סיווג בביטוח לאומי; תביעה ייצוגית לגבי פיקדונות/תוכניות חיסכון בנקאיים שנפתחו לפני 1.1.2003; יום הרכישה במס שבח; תיקון 82 לחוק מיסוי מקרקעין  
  13/10/2015 בית-המשפט העליון: השפעת ידיעתו בפועל של הנישום בדבר קיומה של שומה בעניינו על מירוץ הזמנים להתיישנות סמכותו של פקיד-השומה להוציא שומה לפי מיטב שפיטתו  
  13/10/2015 אוּשר התיקון לחוק מיסוי מקרקעין לגבי הפטוֹר ממס שבח על הסכום האינפלציוני החייב במכירת דירת מגורים מזכה ולגבי מכירה כאמור בין קרובים-יורשים  
  13/10/2015 שיעור מס הרווח ומס השכר המוטלים על מוסדות כספיים הוקטן מ-18% ל-17%  
  11/10/2015 פורסמה החלטת מיסוי בנושא הלוואות P2P  
  11/10/2015 פסיקה חדשה: מיסוי פיצוי בגין פגיעה והפקעת זכויות במקרקעין; סיוּוג כחברת בית; ניכוי מס תשומות בידי חברת החזקות  
  06/10/2015 תזכיר חוק לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המו"פ; טענות לבטלות צווים מפאת אי-התייצבות לדיון בהשגה ואי-קיום שימוע; טענות התיישנות  
  24/09/2015 פורסמה הוראה מקצועית בנושא הפחתת שיעור המע"מ ל-17%  
  23/09/2015 בית-המשפט: האם יש למסות יזם נדל"ן בגין רווח ממכירת דירות מגורים בידי בתו וכלתו שמומנו על-ידו למרות קיומו של הסכם שומה?  
  23/09/2015 בית-המשפט: תקבול במסגרת הסכם פשרה עם מעביד בעבר – האם הכנסה הונית או פירותית?  
  23/09/2015 בית-המשפט: יתרות חובה תסוּוגנה כהכנסת עבודה החייבת במס  
  23/09/2015 בית-המשפט: קביעת התושבוּת לצורכי מס ושאלת החבות במס יציאה במקרה בו קיימת אמנת מס  
  21/09/2015 פסיקה חדשה: ויתור על אופציה במקרקעין – הכנסה פירותית או הונית?; חבות במס בגין הפקדת כספים בחשבון של אחר; הארכת התקנות המקנות זיכוי ממס לעבודה במשמרות  
  19/09/2015 ההבחנה בין טענת "עסקה מלאכותית" לבין טענת "סיווג מחדש"  
  16/09/2015 החלטות מיסוי חדשות במע"מ: מכירת נכס בלתי-מוחשי שפותח בישראל; הוצאת הודעת זיכוי בעקבות ביטול עסקה שנעשתה ע"י עוסק אחר; אשפוז תייר בבית חולים  
  11/09/2015 פורסם ברשומות הצו המקטין את שיעור המע"מ ל-17%  
  10/09/2015 פסיקה וחוזרים חדשים: האם שכ"ט עו"ד לחברה קבלנית חייב במס רכישה?; שווי שטרי הון; חלוקת נקודות זיכוי במשמורת משותפת; אובדן כושר עבודה; צבירה עודפת  
  06/09/2015 הוארכה הוראת-השעה בנושא גילוי מרצון  
  04/09/2015 בית-המשפט העליון: האם הפטוֹר ממס שבח במכירת דירת מגורים חל על חברה משפחתית?  
  02/09/2015 פורסמה הצעת חוק ההסדרים  
  02/09/2015 החלטות מיסוי חדשות במע"מ: סובסידיה למעונות ילדים ממשרד הכלכלה; פיצוים בגין הפקעת מקרקעין וירידת עֵרכּם; קיזוז מס תשומות בגין בקשה לקבלת מענק מהמדען  
  01/09/2015 תזכורת בדבר כניסתה לתוקף של חובת זיהוי והכרת הלקוח על-ידי עו"ד ורו"ח; דחיית מועד הדיווח הקבוע בהסכם ליישום FATCA  
  30/08/2015 פורסם פסק-הדין בעניין ב.ל. חשמל – השלכות המס הגלומות בהיפרדותם של בעלי מניות בחברות משותפות  
  24/08/2015 פסיקה חדשה: מועד ההכרה בהפרשה להתחייבות וביטול ההפרשה; חשבוניות פיקטיביות  
  22/08/2015 פורסם חוזר מקצועי בנושא קווים מנחים להחלת סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (זיכוי בגין תרומה למוסד ציבורי)  
  22/08/2015 בית-המשפט המחוזי: רשות המיסים גבתה שלא כדין תשלומים ממיַיצגים בגין שימוש בשע"מ  
  22/08/2015 ועדת-הערר: האם יש לפטוֹר ממס רכישה העברת איגוד מקרקעין אגב פירוק איגוד אחר לאור הסכם שומה?  
  22/08/2015 ועדת-הערר: האם בחישוב השבח במכירת זכות במקרקעין יש להביא בחשבון, לאור ביטול חוק התיאומים, פחת מתואם רק עד ליום 31.12.2007?  
  22/08/2015 בית-המשפט: מיסוי הכנסות והוצאות מימון שמקורן בהלוואות לחברות קשורות; מועד היווצרות הכנסה מהפרשי הצמדה לעניין הפטוֹר ממס בגינהּ  
  16/08/2015 פורסם פרק המיסוי בתזכיר חוק ההסדרים; ועדת-הערר: שאלת קיומו של מוניטין בקניון  
  12/08/2015 פורסם פרק המיסוי על רווחים ממשאבי טבע בתזכיר חוק ההסדרים  
  11/08/2015 פורסם ברשומות תיקון 7 לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה – הקמת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ושינויים מהותיים בחוק  
  10/08/2015 פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין עיזבון המנוח משה פיינגולד ז"ל – שאלת התרתו בקיזוז של הפסד הון שמקורו במימוש ערבות  
  08/08/2015 פורסם תזכיר חוק ההסדרים בנושא מיסוי מקרקעין; פורסמה החלטת ביהמ"ש העליון בבקשה לדיון נוסף בעניין זאב שרון  
  05/08/2015 החלטות מיסוי חדשות בנושא העברת מניות בפטור ממס ובנושא מע"מ על השקעות נוסטרו; עדכון לגבי חקיקת המס הצפויה במסגרת חוק ההסדרים  
  02/08/2015 תיקוני החקיקה הצפויים בחוק ההסדרים לגבי מיסוי מקרקעין: הפחתת מס שבח במכירת קרקעות לבנייה; קציבת הפטוֹר ממס שבח בירושה; פטוֹר על הסכום האינפלציוני ועוד  
  02/08/2015 בית-המשפט המחוזי: האם סעיף 96 לפקודת מס הכנסה (שעניינו בשחלוף נכסים) חל על מכירת כלי רכב בידי חברת ליסינג?  
  30/07/2015 עדכונים במע"מ; חיוב בעלי מניות במס בגין רווחי חברה שהפסיקה פעילותה; נאמן או שלוּח?; פטוֹר ממס על קצבה; התמחות בראיית חשבון במ"ה; מפעל תעשייתי  
  28/07/2015 בית-המשפט: רכישת זכויות בשותפוּת – האם יש לסַווגה לצורכי מס כרכישת נכסי השותפוּת ולאפשר את הפחתתם? האם תשלום כופר מונע הוצאת שומה במסגרת ההליך האזרחי?  
  27/07/2015 בית-המשפט: האם קניון הינו "איגוד מקרקעין"?; בקשה מקדמית לקבלה על הסף של ערעור מע"מ  
  26/07/2015 בית-המשפט: האם דמי שכירות מהשכרת 28 נכסי מקרקעין מהווים הכנסה פסיבית או אקטיבית?  
  24/07/2015 הצעת חוק לצמצום השימוש במזומן; פסיקה חדשה: מיסוי אופציות נסחרות בידי חברה שנותנת שירותי ניהול; פיצוי בגין נזק עקיף  
  23/07/2015 בית-המשפט העליון: שאלת סיוּוגה של עסקה למכירת לוגו וסימן מסחר כמכר מוניטין הגם שהעסקה לא כונתה ככזו  
  22/07/2015 התראה לגבי עיצומים כספיים, תשלומים למשפחות אומנה, החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי שואה, סיוע לישובי הנגב ופחת על מתקנים לייצור חשמל  
  21/07/2015 בית-המשפט העליון: האם במתן הפטור החלקי ממס רכישה שמוקנה ליתום צה"ל פעמיים בחיים יש להביא בחשבון את התא המשפחתי?  
  20/07/2015 היפוך נטל הראיה; האם ריבית ריאלית הגלומה בדמי חכירה שחויבו במס שבח – חייבת במס הכנסה?; סעיף 3(י), תיקון דו"חות ופחת מואץ  
  20/07/2015 בית-המשפט: כיצד תיקבע חבות המס במכירת מניות נסחרות של חברה תעשייתית שהונפקה בשנת 1994?  
  16/07/2015 בית-המשפט העליון: האם הכנסות שכירות של יחיד מנכס שהושכר בעבר ובמשך יותר מ-10 שנים לחברה בבעלות אותו יחיד נחשבות להכנסה מיגיעה אישית?  
  15/07/2015 פסיקה חדשה: שאלת החבות במס של דירקטור שקיבל אופציות; איחור בהגשת השגה וערעור; חשבוניות פיקטיביות  
  13/07/2015 בית-המשפט העליון: רכישת / שאילת כרטיסי שחקני כדורגל זרים – ייבוא החייב במע"מ?  
  11/07/2015 בית-המשפט המחוזי: האם ניתן לקזז הפסד עסקי מועבר כנגד הכנסה מעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי?; הפחתת יתרת שיפורים במושכר בשנה מאוחרת לתום תקופת השכירות  
  08/07/2015 בית-המשפט העליון: האם העסקת עובדים זרים גוררת חובת תשלום היטל?  
  07/07/2015 החלטות מיסוי חדשות במע"מ: מכירת מקרקעין בעקבות מימוש אופציה; מכירת מקרקעין לאחַר פירוק; מכירת טלפונים סלולריים באילת; מועד החיוב במכירת ציוד תקשורת  
  07/07/2015 פורסמה החלטת מיסוי חדשה בנושא הקצאת מניות לאחַר מיזוג במסגרת ניצול זכות אנטי דילול (Preemptive Right)  
  07/07/2015 פורסם פסק-הדין בעניין עמוס: ניכוי הוצאות מימון בנסיבות בהן בוצעו משיכות פרטיות מהעסק  
  07/07/2015 פורסמו שני פסקי-דין בנושא חשבוניות פיקטיביות  
  07/07/2015 פורסם פסק-הדין בעניין ש.א.: חבות במס בגין שימוש בדירה שבבעלות חברה; הסבת דמי שכירות לקרוב  
  07/07/2015 פורסם פסק-הדין בעניין פלוס: דו"חות מתקנים; סיווג הכנסה מהשכרת נכס מסחרי – האם הכנסה מעסק או שמא הכנסה פסיבית??  
  07/07/2015 בית-המשפט: כיצד יש למסות מימוש אופציות בלתי-נסחרות שהוקצו לעובד במסלול ללא נאמן?  
  05/07/2015 תזכורת – עד סוף החודש יש להגיש דיווח חצי-שנתי ולשלם מקדמות על רווחים בשוק ההון  
  05/07/2015 האם רכישה משותפת של מקרקעין חייבת במס רכישה כדירה מוגמרת? סיווג קבוצות כדורגל כ"עוסק מורשה"; הצעות חוק חדשות בנושא מע"מ מקוּון ובנושא חוק האנג'לים  
  30/06/2015 ביהמ"ש העליון: האם פעילותה של מועצה אזורית בתחום סילוק והטמנת פסולת נכללת בפעילויותיה המלכ''ריות לצורכי מע''מ?  
  30/06/2015 החלטות מיסוי חדשות: מכירת זכויות לאחַר מיזוג; פעילות של תושב חוזר ותיק באמצעות חברות זרות; ניכוי מס תשומות בייבוא רכבים עבוּר בעלי זכויות  
  29/06/2015 בית-המשפט העליון: כיצד יש לקבוע את שווי העסקה במכירת ניירות-ערך מחוץ לבורסה כאשר קיימים יחסים מיוחדים בין הצדדים?  
  29/06/2015 הוארך מועד הגשת בקשות בהתאם להסדרי-המעבר לנאמנויות נהנה תושב ישראל ולמסירת הודעות ביחס לנאמנות קרובים  
  25/06/2015 בית-המשפט העליון: האם נישום זכאי להחזר מס קניה ששילם בגין מכירת טובין טעוני מס אם התמורה לא שולמה והחוב הפך לאבוד?  
  25/06/2015 טבעת החנק לגבי הון בלתי-מוצהר מתהדקת: פורסם תזכיר חוק שעניינו בחילופי מידע  
  24/06/2015 פורסמה החלטת מיסוי בנושא העתקת מקום המושב לצורכי מס של חברה זרה  
  23/06/2015 הושלמה חקיקת הבזק להגדלת שיעור מס הרכישה על רוכשי דירת מגורים שאינה דירת מגורים יחידה  
  22/06/2015 פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין ז'ורבין – האם יש לכלול רווחי אקוויטי במסגרת הרווחים הראויים לחלוקה?  
  18/06/2015 בית-המשפט המחוזי: התנאים להוצאת שומת מע"מ מתוקנת והשלכות הוצאת שומה כאמור  
  17/06/2015 פסיקה חדשה: עיכוב ביצוע לאליעזר פישמן; בקשה לקבלה על הסף ערעור על פסילת ספרים והטלת קנסות מכוח חוק מע"מ; חיוב במס רכישה בגין תוספת להסכם מקרקעין  
  16/06/2015 פורסמה הצעת החוק להגדלת שיעור מס הרכישה על רוכשי דירת מגורים שאינה דירת מגורים יחידה  
  14/06/2015 פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא מיסוי אופציות לעובדים: מימוש אופציות במנגנון מימוש נטו; מנגנון התאמה לחלוקת דיבידנד בידי חברה ציבורית  
  12/06/2015 פסיקה חדשה: האם נכה הפטוּר ממס הכנסה זכאי גם לפטוֹר ממס רווח בְּשל פעילותו כמוסד כספי? האם פקיד-השומה רשאי לדרוש הגשת דו"חות לאחַר 13 שנים?  
  11/06/2015 פורסם תזכיר החוק להגדלת שיעור מס הרכישה על רוכשי דירת מגורים שאינה דירת מגורים יחידה  
  11/06/2015 מיסוי כמקובל? פורסמה טיוטת חוזר מקצועי בנושא מיסוי תקבולים שונים המתקבלים בידי נותני שירותי דת  
  10/06/2015 החלטות חדשות: חלוקת נקודות זיכוי ממס בין הורים החולקים משמורת משותפת; מיסוי סוחר סמים בגין הכנסותיו הלא חוקיות; זכרון דברים לרכישת דירה כהסכם מחייב  
  08/06/2015 בית-המשפט העליון: החלת סעיף 18(ג) לפקודה על דיבידנד בין-חברתי; עתירה להטלת כופר כספי; ועדת-הערר: הארכת מועד לתיקון שומה מכוח סעיף 107 לחוק  
  03/06/2015 ביהמ"ש העליון: האם שחיקת הלוואה הצמודה למטבע זר מצמיחה הכנסה חייבת במס?  
  31/05/2015 ביהמ"ש העליון: היוון שווי המכירה במכירת מקרקעין; הגדלת שווי המכירה בּשל התחייבויות המוכר שהומחו לקונה  
  28/05/2015 ועדת-הערר: האם ביטול מכירת דירה פועל למפרע לעניין החבות במס רכישה בשל דירה נוספת? מהו יום הרכישה במכירת מקרקעין בידי דייר מוגן שהפך לבעלים?  
  24/05/2015 בית-המשפט המחוזי: השלכות החזר מס שקיבלה חברה בת בארה"ב על זכאותה של חברת האם הישראלית לקבל זיכוי עקיף; סיווג פעילותה של חברת החזקות; קיזוז הפסדים  
  23/05/2015 ועדת-הערר: האם רכישת זכויות במקרקעי ממ"י ללא הסכם חכירה תקף גוררת חבות במס רכישה?  
  20/05/2015 פסיקה חדשה: חבות במע"מ בגין עבודות פיתוח; טענות מקדמיות בערעור מס הכנסה והיפוך נטל הראיה  
  20/05/2015 החלטות מיסוי חדשות: קביעת מועד תחילת תושבוּת, פטור ממס להכנסות של חברה משפחתית שבבעלות עולה חדש, פינוי בינוי וחבות במע"מ בגין מתן שירותים משפטיים  
  19/05/2015 פורסמה חוברת חידוש הכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות בשנת-המס 2015  
  17/05/2015 האם כונס נכסים רשאי לחתום על בקשה לפטור ממס שבח? ביהמ"ש אינו רשאי להגדיל את המחזור למע"מ אם שומה זו לא הובאה לפתחו; יישום הלכת שלמי לגבי מס רכישה  
  14/05/2015 לתשומת לב המייצגים: פורסמה הוראת ביצוע בנושא נוהל מתן ארכות להגשת דו"חות מס הכנסה לשנת-המס 2014  
  11/05/2015 נוהל מעודכן להגשת בקשה להחלטת מיסוי  
  11/05/2015 ביטול הוראת ביצוע מס שבח 19/93 בעקבות פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין עיריית תל-אביב  
  10/05/2015 פסיקה חדשה: פסילת ספרים והוצאת שומה בעקבות הליך פלילי; חובת תשלום אגרה עבור מידע בנושא מיסוי מקרקעין; החלת סעיף 147 על שומה בהסכם  
  09/05/2015 פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא מיסוי מקרקעין  
  06/05/2015 החלטות מיסוי חדשות בנושא מיסוי פנסיוני; איחוד דיון בערעורי מס; פסילת ספרים  
  05/05/2015 החלטות מיסוי חדשות בנושא מיסוי אופציות לעובדים; חבות בדמי ביטוח לאומי בגין הכנסותיה של חברה משפחתית  
  28/04/2015 פסיקה חדשה: האם יש להעלות במסגרת ההשגה את מלוא הטענות?; זיכוי לתושב "אזור קו עימות"; פסילת ספרים; האם שכ"ט עו"ד לחברה קבלנית חייב במס רכישה?  
  27/04/2015 פורסמה החלטה מקצועית נוספת בנושא מע"מ – הגשת רשימון ייצוא מרוכז לגבי ייצוא טובין בסכומים נמוכים  
  25/04/2015 פורסם פסק-דין נוסף בשאלה האם יש להתיר בקיזוז הפסד הון במכירת ניירות-ערך הנסחרים מחוץ לישראל כאשר ההפסד נגרם מירידה בשער המטבע  
  21/04/2015 פורסמה החלטה מקצועית בנושא שאלת סיוּוגן לצורכי מע"מ של חברות המנהלות קוּפות גמל ענפיות  
  19/04/2015 פורסמו מדריכים לגבי הדו"ח השנתי ולגבי מכירת/רכישת מקרקעין; הוראה מקצועית בנושא השינוים בדו"חות השנתיים; פס"ד של ביהמ"ש העליון בנושא התיישנות חובות  
  15/04/2015 רשות המיסים הודיעה על דחיית המועד האחרון להגשת הדו"ח השנתי לגבי יחידים  
  14/04/2015 הצלחה נוספת למשרדנו: ביהמ"ש דחה את טענת פקיד-השומה לפיה תשלום דמי ניהול ל"חברת ארנק" מהווה הכנסת עבודה / הכנסה מעסק של בעל החברה או עסקה מלאכותית  
  11/04/2015 תזכורת בדבר דיווח מקוצר על הכנסות-חוץ  
  05/04/2015 רשות המסים פרסמה טיוטת חוזר מקצועי בנושא מיסוי פעילות של חברות זרות בישראל באמצעות האינטרנט  
  02/04/2015 בית-המשפט המחוזי: האם סעיף 95 לחוק מע"מ מַקנה למנהל מע"מ סמכות לפסול את ספריו של עוסק, או שמא אך ורק את הסמכות להטיל קנס?  
  01/04/2015 פסיקה חדשה: מחילת חוב בין צדדים קשורים; חישוב הכנסה חייבת של מפעל מאושר  
  31/03/2015 פורסמה הוראה מקצועית בנושא החבות במע"מ לגבי שירותים הניתנים למפיקים זרים לצורך הפקת סרטים זרים בישראל  
  24/03/2015 ביהמ"ש העליון: כיצד יש לסווג זכויות חכירה של מקרקעין שנרכשו במסגרת עסקת BOT – האם כ"זכות במקרקעין" אם לאו?  
  23/03/2015 ועדת-הערר: האם חברה קבלנית נחשבת ל"איגוד מקרקעין"?  
  19/03/2015 בית-המשפט אישר בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד רשות המיסים בעילה של גבייה שלא כדין של הפרשי הצמדה על דרך ההערכה  
  18/03/2015 הרחבת ההצהרה המקוּונת על מכירת דירת מגורים פטורה; פסק-דין של בית-המשפט העליון בנושא מכירת דירת מגורים שתמורתה הושפעה מזכויות בנייה  
  16/03/2015 רשויות המס פרסמו הוראת פרשנות בנושא החבות במע"מ ובמכס של ייבוא תרופות לישראל לצורך ביצוע ניסויים רפואיים בישראל  
  14/03/2015 פסיקה חדשה: פטוֹר ממס שבח במכירת מקרקעין בידי חברת בית המוחזקת ע"י מוסד ציבורי; סיוּוגה של חברה המשכירה מקרקעין לתחנת דלק כ"איגוד מקרקעין"  
  13/03/2015 פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא חבויות מע"מ בעסקות נדל"ן  
  10/03/2015 רשויות המס פרסמה תוספת לחוזר המקצועי בנושא מיסוי נאמנויות  
  10/03/2015 פסיקה חדשה: חבות במס רכישה בשל העברת מקרקעין אגב פירוק; העלאת מלוא הטענות בשלב ההשגה; ביטול הסכם פשרה עם רשויות המס  
  08/03/2015 פסיקה חדשה: שאלת זכאותו של המעביד לקזז סכומים ששילם ביתר לעובדים זרים עקב מתן נקודות זיכוי; הפסד ממימוש ערבות; מכירת בניין כעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי  
  08/03/2015 פס"ד תקדימי של ביהמ"ש המחוזי בערעור שהוגש ע"י משרדנו - בחישוב ה"שכר" ו"הכנסת העבודה" החייבים במס שכר/מעסיקים אין לכלוֹל דמי חבר/טיפול להסתדרות  
  04/03/2015 בית-המשפט העליון: מהו יום הרכישה של זכויות במקרקעין שנמכרו במסגרת עסקת קומבינציה?  
  04/03/2015 פורסמה החלטת מיסוי חדשה בנושא מפעל תעשייתי המייצר אריזות למוצרים המהוות "רכיב במוצר אחר"  
  26/02/2015 בית-המשפט המחוזי: הצתת מפעל – האם פעולת איבה לעניין הזכאות לפיצויים על-פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים  
  26/02/2015 פורסמו תזכיר חוק לתיקון הוראות המיסוי החלות על קרנות ריט; פס"ד בנושא פטור ממס שבח במכירת דירת משרד  
  23/02/2015 בית-המשפט העליון: האם יש לסַווג את התאחדות מלונות אילת כמוסד ציבורי הפטוּר ממס? אימתי הלוואה בין חברות בנות תיחשב לדיבידנד לחברת האם?  
  20/02/2015 ועדת-הערר: מהו המועד הקובע לעניין חובת הדיווח למנהל מיסוי מקרקעין על העברת זכויות במקרקעין במסגרת מיזוג חברות?  
  17/02/2015 פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא נאמנויות ובנושא מיסוי מקרקעין  
  12/02/2015 פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא מע"מ וחוקי עידוד  
  11/02/2015 פסיקה חדשה: סיוּוגן של הכנסות פיננסיות כאינטגרליות לפעילות מפעל מאושר; קנס גירעון; החבות בדמי ביטוח לאומי של מי שהינו גם עצמאי וגם שכיר  
  11/02/2015 בית-המשפט העליון: האם השכרת מקבץ דיור פטורה ממע"מ?  
  06/02/2015 האם יש לפרש את הביטוי "מכירות בשוק מסוים" שבסעיף 18א(ג)(1) לחוק עידוד השקעות הון ככולל מכירות הנעשות בעקיפין באמצעות צד שלישי?  
  03/02/2015 רעידת אדמה בעולם המיסים: פורסם פסה"ד של ביהמ"ש העליון בעניין אברהם הירשזון ואילנה דמארי - מה דינה של גניבה שהוחזרה? היקזז הגנב לאחור?  
  02/02/2015 בית-המשפט המחוזי: האם יש לדון בבקשה לקבל על הסף ערעור שהוגש על החלטת פקיד-השומה לפתוח שומה לפי סעיף 147 לפקודה?  
  01/02/2015 רשויות המס פרסמו הוראה מקצועית בנושא אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת 2015  
  26/01/2015 בית-המשפט: אימתי יש לאמץ בהליך אזרחי את הממצאים והמסקנות שנקבעו בפסק-הדין הפלילי המרשיע  
  26/01/2015 עדכונים במיסוי מקרקעין: שאלת הזכאות לפטור ממס שבח במכירה במסגרת תמ"א 38/2; טפסים חדשים; השכרת דירת מגורים לעסק  
  25/01/2015 הוראת-השעה משנת 2011 בעניין מכירת קרקע לבניית דירות מגורים  
  22/01/2015 בית-המשפט המחוזי: האם פורום CFO נחשב ל"ארגון מקצועי" הפטוּר ממס בגין עודף הכנסותיו? כיצד יש לסוַוג תקבול בגין אי-תחרות?  
  22/01/2015 בית-המשפט המחוזי: האם עסק יצרני שעובדיו כוללים את בעל השליטה ובנו והמתנהל מביתו של בעל השליטה נחשב ל"מפעל תעשייתי"?  
  15/01/2015 פסיקה חדשה: ייחוס מוניטין למפיץ; הוצאות אחזקת ילדים; האם יורשיו של נכה זכאים לפטוֹר ממס בגין הכנסותיו? פיצויים בגין מלחמת לבנון השנייה; עיקול כספים  
  14/01/2015 תזכורת - עד סוף החודש יש להגיש דיווח חצי-שנתי ולשלם מקדמות על רווחים בשוק ההון  
  12/01/2015 תזכורת! תשלום המס בגין שנת-המס 2014 + תשלום המס בשיעור 10% על הכנסה מהשכרת דירת מגורים  
  07/01/2015 פסיקה חדשה: חבות במע"מ בשיעור אפס לגבי כתיבת ספרי תורה; האם ניתן להחיל על כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) את מדרגות המס הרגילות?  
  06/01/2015 החלטות מיסוי חדשות: שינוי זכות קדימוּת של מניות נשוא אופציות שהוקצו לעובדים; ניכוי מס במקור בחלוקת דיבידנד על מניות נסחרות בחו"ל  
  04/01/2015 שינויים בכללי ההתיישנות של חובות בדמי ביטוח לאומי  
  01/01/2015 רשות המסים פרסמה הנחייה הכוללת את שיעורי המס, הניכויים, הזיכויים וכן הקנסות והעיצומים הכספיים, כשהם מעודכנים לשנת-המס 2015  
  01/01/2015 פסיקה חדשה: תשלום מס רכישה בגין רישום עסקה משנת 1948; רווח הון ממכירת מניות - האם רווח הון בעסק לעניין סעיף 28(ב) לפקודה?  
  01/01/2015 פורסמו שיעורי הריבית המעודכנים לגבי סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודת מס הכנסה  
  30/12/2014 החלטת מיסוי חדשה: העברת חלק בלתי-מסוים ממקרקעין המַקנה בעלוּת של 50% מהזכויות בנכס המקרקעין פטורה ממס על-פי הוראות סעיף 104א לפקודה  
  29/12/2014 פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין נצר - גידול הון בלתי-מוסבר  
  29/12/2014 בית-המשפט העליון: רכישת מניות - האם כוללת בחוּבּה גם רכישת מוניטין?  
  26/12/2014 בית-המשפט העליון: הטלת קנס בגין אי-דיווח על חתימת הסכם עקרונות למכירת מקרקעין; האם השכרת דירות מגורים לעמותה מהווה עסקה הפטורה ממע"מ?  
  25/12/2014 פסיקה חדשה: ייחוס גידול בהון לשנים סגורות; הקצאת מניות המביאה לדילול מלא; ייחוס הכנסות חברה לבעלי מניותיה; מתן מקרקעין במתנה כעסקה פירותית ועוד  
  24/12/2014 הוראות שעה המוארכות מכוח סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת  
  23/12/2014 פורסמו החלטות ועדות-הכופר ברשות המיסים למחצית הראשונה של שנת-המס 2013  
  19/12/2014 ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב-חוץ - הארכת תוקף ההקלות ל"חברות מיוחדות"  
  18/12/2014 תיקוני חקיקה במע"מ: שיעור אפס לשירותים לתושב-חוץ בקשר לניסויים רפואיים בבני אדם; שינוי באופן זקיפתם של סכומים המשולמים בידי חייבים  
  18/12/2014 בית-המשפט העליון: ויתור על אופציה לרכישת מקרקעין מהווה עסקה החייבת במס שבח, לרבות בגין חלק התמורה ששולם באיגרות-חוב חסומות  
  17/12/2014 פסיקה חדשה: התיישנות החלטות מנהל מע"מ עקב המצאתן באיחור; שאלת סמכותו של מנהל מיסוי מקרקעין לתקן שומת מס שבח מכוח סעיף 85 לחוק  
  15/12/2014 הוארך מועד הגשת בקשות בהתאם להסדרי-המעבר לנאמנויות נהנה תושב ישראל  
  13/12/2014 הבהרה מקלה של רשויות המס לגבי תיקון 47 לחוק מע"מ (החלפת הפטור ממע"מ על מתן שירותי בנייה במסגרת תמ"א 38 ופינוי בינוי במע"מ בשיעור אפס)  
  11/12/2014 פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין יוסי נאמן: מהו המועד הקובע לעניין סעיף 152(ג) לפקודה – האם תאריך משלוח הצו או שמא תאריך קבלתו?  
  11/12/2014 רשויות המס פרסמו הוראה מקצועית בנושא גילוי מרצון  
  10/12/2014 פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין אברהם רויכמן: אימתי יחויב יורש בחוב מס של המוריש?  
  09/12/2014 השקעה בחברת עתירת מו"פ לפני תום שנת-המס 2014 תאפשר לדרוש את מלוא עלות ההשקעה כאמור כהוצאה שוטפת בשנת-המס  
  07/12/2014 עדכון לגבי חובת תשלום מקדמת מס שבח בידי מי שרוכש מקרקעין  
  06/12/2014 פורסם תיקון 48 לחוק מע"מ - הרחבת אוכלוסיית הזכאים לדַווח על-בסיס מזומן  
  01/12/2014 בית-המשפט המחוזי: תשלום מענק חתימה והענקת יחידות פנטום לעובד - האם הכנסת עבודה או רווח הון?  
  30/11/2014 מחזיקים בחברה פרטית בלתי-פעילה? שִקלו פירוק מרצון לפני תום שנת-המס 2014  
  28/11/2014 תקנות חדשות לגבי נזק רכוש שנגרם עקב הסכסוך הישראלי-ערבי; החזר מס תשומות בעקבות ביטול עסקה לרכישת מקרקעין  
  27/11/2014 פורסמה החלטת מיסוי חדשה בנושא הקצאת אופציות לעובד לשעבר  
  27/11/2014 פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא סיווג נאמנות כ"נאמנות קרובים"  
  26/11/2014 תזכורת - הגשת בקשה להפסיק להיחשב כחברה משפחתית בשנת-המס 2015 ואילך  
  25/11/2014 פורסם תיקון 47 לחוק מע"מ - החלפת הפטור ממע"מ על מתן שירותי בנייה במסגרת תמ"א 38 ופינוי בינוי במע"מ בשיעור אפס  
  25/11/2014 פורסם פסק-דין נוסף בשאלה האם יש להתיר בקיזוז הפסד הון במכירת ניירות-ערך הנסחרים מחוץ לישראל כאשר ההפסד נגרם מירידה בשער המטבע  
  24/11/2014 ביהמ"ש: החבות במס רכישה ברכישת מרכז מסחרי - האם יש להפחית את השווי השלילי של חברת הניהול? מיסוי תשלומים בגין פיתוח תרופה - רווח הון או הכנסה פירותית?  
  23/11/2014 בית-המשפט: האם יש לסווג רכישה עצמית של מניות מבעל מניות אחד כחלוקת דיבידנד לבעלי המניות האחרים בחברה?  
  17/11/2014 בית-המשפט העליון: שאלת חבותו במע"מ של מלכ"ר המוכר נדל"ן למלכ"ר אחר  
  17/11/2014 פסק-דין תקדימי של בית-המשפט העליון: החזקה הקבועה בסעיף 49(ב) לחוק מיסוי מקרקעין היא חזקה הניתנת לסתירה  
  15/11/2014 החלטות מיסוי חדשות: חיוב דיירים בדיור מוגן בְּשל תשלום ארנונה לא יכלול מע"מ; פטוֹר ממס שבח במכירת דירה יחידה; חברת בית ועוד  
  11/11/2014 הצעות חוק חדשות: אי תחרות כתקבול פירותי, כללי מיסוי חדשים לגבי חברות בית, פטור ממס לסכום אינפלציוני חייב במכירת דירת מגורים מזכה ועוד  
  09/11/2014 בית-המשפט המחוזי: האם העסקת עובדים זרים גוררת חובת תשלום היטל?  
  09/11/2014 בית-המשפט העליון האם הכנסתו של מלצר מתשר מהווה חלק מהכנסות המעביד?  
  09/11/2014 ועדת-הערר: האם חילוף הפטוּר ממס שבח זכאי בהכרח להקלה ממס רכישה?  
  09/11/2014 בית-המשפט המחוזי: האם יחיד שעזב להונג קונג לצורך עבודה וחזר לאחר פחות משלוש שנים נחשב ל"תושב חוץ" במהלך שהייתו שם?  
  08/11/2014 החלטות מיסוי חדשות בנושא מע"מ: מכירת תווי שי; החלת סעיף 5(ב) במכירת דירות מגורים; שרותים ע"י עוסק תושב איזור אילת; רכישת דירה והשכרתה לבעל השליטה  
  06/11/2014 קיבלת מכתב בדואר מרשות המסים בדבר הצהרה על מקורות הכנסה?  
  04/11/2014 בית-המשפט המחוזי: שאלת סיוּוגו של תקבול ששולם במסגרת הסכם אי-תחרות  
  04/11/2014 בית-המשפט המחוזי: שאלת סיווגן של הוצאות שהוציאה חברת ביטוח וקיזוז ההפסד שנוצר בגינן כנגד השכר ששילמה  
  04/11/2014 בית-המשפט: שאלת סיוּוגם של תשלומים ששולמו למערער על-ידי החברות שאת מניותיהן מכר - האם מדובר בדיבידנד או שמא בחלק מהתמורה עבוּר המניות הנמכרות?  
  04/11/2014 בית-המשפט העליון: חישוב ההון העצמי לעניין חוק התיאומים  
  03/11/2014 החלטת מיסוי חדשה בנושא החבות במע"מ בעסקות טרייד-אין של רכבים פרטיים; הנחייה לגבי שווי שימוש ברכבי מאגר  
  01/11/2014 הושק מסלול ירוק נוסף בנושא מימוש נטו (Net Exercise) של אופציות לעובדים בחברה פרטית  
  29/10/2014 בית-המשפט: האם פקיד-השומה רשאי לנקוט בהליכי גבייה כנגד בת-הזוג של החייב למרות קיומו של הסכם הפרדת רכוש?  
  29/10/2014 ועדת-הערר: האם הקצאת מניות המביאה לדילול מלא של בעלי הזכויות באיגוד מקרקעין מהווה "פעולה באיגוד"?; שאלת סיוּוגו של קניון כ"איגוד מקרקעין"  
  29/10/2014 בית-המשפט המחוזי: תשלום דמי ניהול לחברת ארנק מהווה הכנסת עבודה בידי בעלי החברה  
  29/10/2014 בית-המשפט המחוזי: ייחוס חוב מס של חברה לבעל תפקיד - הוראות סעיף 106ב לחוק מע"מ  
  28/10/2014 פורסמה החלטת מיסוי חדשה בנושא היעדר חבות במע"מ במכירת דירות לעמותה  
  23/10/2014 ועדת-הערר: חברה שבבעלותה מרכז קניות פתוח (power center) מהווה איגוד מקרקעין  
  22/10/2014 פורסמה החלטת מיסוי חדשה: התאמת תוכנית אופציות לעובדים בעקבות איחוד מניות בחברה המקצה  
  20/10/2014 בית-המשפט המחוזי: ייחוס חוב מס של חברה לחברה קשורה בעקבות העברת פעילות - הוראות סעיף 106(ב1) לחוק מע"מ  
  20/10/2014 פורסם החלק השני של פרק המיסים שבתזכיר חוק התוכנית הכלכלית לשנת הכספים 2015: פטור ממס לסכום אינפלציוני חייב במכירת דירת מגורים מזכה ועוד  
  07/10/2014 שינויים בכללי מתן נקודות זיכוי לעובדים זרים  
  06/10/2014 בית-המשפט המחוזי: חיוב במס בגין ריבית המשתלמת בגין חוב פסוק בהוצאה לפועל; סמכות המנהל להאריך את תקופת ההתיישנות  
  05/10/2014 בית-המשפט: שאלת תחולתו של כלל ה"השתק השיפוטי" בדיני המס  
  02/10/2014 בית-המשפט העליון: מהו שיעור מס הרכישה ברכישת דירת מגורים יחידה בידי נכה?  
  28/09/2014 בית-המשפט העליון: שניים אוחזים בהפסד לצורכי מס - הנאמן בפשיטת רגל וכונס הנכסים - מי עדיף?  
  28/09/2014 פורסמה החלטת מיסוי חדשה: פיתוח תוכנה המקשרת בין בעלי אתרי אינטרנט ותוכנות לבין מפרסמים מהווה מפעל תעשייתי  
  21/09/2014 ועדת-הערר: האם העברת זכויותיו של קבלן בעסקת קומבינציה שנכללה בהוראות סעיף 19(4) לחוק ובטרם הגיע יום המכירה על-פי אותו סעיף מהווה מכירה החייבת במס?  
  19/09/2014 פסיקה חדשה במיסוי מקרקעין: הערכת שוויו של בית מגורים לעניין הפטור ממס שבח; רכישת מקרקעין בנאמנות - האם הנאמן יכול להיות שותף לנהנים בבעלות במקרקעין?  
  17/09/2014 בית-המשפט המחוזי: האם העסקת עובדים זרים גוררת חובת תשלום היטל?  
  16/09/2014 בית-המשפט העליון: כיצד תיקבע חבותו במע"מ של יזם הזוכה במכרז לפינוי בינוי? האם אי-קיום דיון בהשגה גורר את בטלות השומה?  
  14/09/2014 ועדת-הערר: האם הסכם אופציה ייחודית לרכישת מקרקעין מהווה הסכם מכר שאינו פטור ממס?  
  11/09/2014 הושק מסלול ירוק נוסף בנושא מיסוי אופציות לעובדים  
  10/09/2014 בית-המשפט: האם יש להתיר בקיזוז הפסד הנובע מהפרשי שער שליליים שמקורם בפיקדון בנקאי הצמוד למטבע-חוץ כנגד הריבית המשולמת על אותו פיקדון?  
  09/09/2014 שינויים מוצעים בהקלות המס למשקיעים בחברות עתירות מו"פ  
  08/09/2014 רשות המיסים פרסמה את הנוהל החדש לגילוי מרצון  
  07/09/2014 מבזק מיוחד: רשות המיסים פרסמה את הוראת השעה בנושא גילוי מרצון אנונימי וגילוי מרצון במסלול מקוצר  
  05/09/2014 פורסם פרק המיסים בתזכיר חוק התוכנית הכלכלית לשנת הכספים 2015: אי תחרות כתקבול פירותי, כללי מיסוי חדשים לגבי חברות בית ועוד  
  05/09/2014 פורסם נוסח מעודכן של החוזר שהוצא על-ידי רשויות המס בנושא הזכאות לפיצויים לעסקים בדרום  
  01/09/2014 ועדת-הערר: מהו יום הרכישה במכירת זכות במקרקעין בידי מי שהיה במקור דייר מוגן ולימים רכש את זכויות הבעלוּת במקרקעין?  
  28/08/2014 פסיקה חדשה בנושא השבת דמי ביטוח לאומי בגין עובדי-חוץ ובגין מימוש מניות שהוקצו לפי סעיף 102 הישן  
  27/08/2014 בית-המשפט העליון: נטלי ההוכחה כמו גם שאלת המודעוּת בערעורים בנושא חשבוניות פיקטיביות  
  26/08/2014 פורסמה הודעת רשות המיסים בעקבות התיקון לתקנות הפטור מהגשת דו"ח שנתי שקבע סייג לפטור מהגשת דו"ח לגבי בעלי הכנסות גבוהות ולגבי משקיעים בשוק ההון  
  25/08/2014 פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בשלוש הבקשות לאישור תובענות ייצוגיות נגד חברות סלולר שעניינן בחיוב במע"מ על מחירי שירותים שניתנו מחוץ לישראל  
  25/08/2014 פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא מע"מ: סיווג של עמותה, העברת מקרקעין אגב פירוק, חבות במע"מ בשל קיצור התקשרות ועוד  
  25/08/2014 פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא רווחים כלואים ובנושא חוק האנג'לים  
  19/08/2014 בית-המשפט: האם יש להתיר בקיזוז הפסד הון במכירת ניירות-ערך הנסחרים מחוץ לישראל כאשר ההפסד נגרם מירידה בשער המטבע?  
  18/08/2014 פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין דביר: התיישנות השומה מפאת חלוף התקופה הקובעת  
  18/08/2014 פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין קימחי: מיסוי עסקת מקרקעין ומחלוקת על סיווגה (עסקת קומבינציה אם לאו) ועל שוויה  
  18/08/2014 פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין דגון בתי ממגורות לישראל בע"מ: שאלת סיווגו המיסויי של תקבול שהועבר לחוכר בתום תקופת החכירה  
  18/08/2014 פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בעניין קיפל ופרויידנשטיין: מיסוי בעל שליטה שקיבל אופציות שלימים בוטלו והוחלפו  
  13/08/2014 פורסם מדריך למילוי בקשה להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ולעניין הקלות במיסוי מקרקעין  
  12/08/2014 רשויות המס פרסמו הוראה מקצועית בעקבות תיקון 78 לחוק מיסוי מקרקעין - שינויים בחובת תשלום מקדמת מס שבח לגבי מי שרוכש מקרקעין  
  12/08/2014 מבזק מיוחד - פורסמה הנחיית רשויות המס בנוגע לטופסי 5329 שנשלחו לעשרות אלפי נישומים  
  10/08/2014 פסיקה חדשה בנושא מיסוי מקרקעין ובנושא הסבת הכנסות; הוראת ביצוע וטפסים לצורך קבלת פיצויים לעסקים בדרום  
  08/08/2014 חקיקה חדשה: פיצויים לעסקים בדרום, העברת גביית חובות למרכז לגביית קנסות, סייג לפטור מהגשת דו"ח שנתי בידי משקיעים בשוק ההון ותיקונים מוצעים לגבי IFRS  
  07/08/2014 בית-המשפט העליון דחה את העתירה לקיום דיון בנוסף בעניין עיריית אשקלון נ' מנהל מע"מ (מכירת מגרשים בידי עירייה כפעולה מסחרית החייבת במע"מ)  
  06/08/2014 פורסם החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו  
  04/08/2014 בית-המשפט העליון: עסק הרשום על-שם בת-הזוג אך מנוהל בפועל על-ידי בן-הזוג ייוחס לצורכי מס לאחרון; השתק שיפוטי  
  03/08/2014 פורסמה הוראת ביצוע בנושא ניתוב ושינויים בדו"חות המס השנתיים לשנת-המס 2013  
  30/07/2014 תיקוני חקיקה חדשים: אי תחולת כללי IFRS בקביעת ההכנסה החייבת בשנות-המס 2012 ו-2013; תקופת שומה מיוחדת לחברת בת של חברה תושבת-חוץ  
  29/07/2014 פורסם פסה"ד של ביהמ"ש העליון בעניין אברהם כהן (סיווגו של יחיד כתושב ישראל) + החלטת מיסוי בנושא שהייה בישראל של תושב-חוץ בטרם חזר להיות תושב ישראל  
  27/07/2014 פסיקה חדשה: האם יש לקבל את טענת רוכש מקרקעין לפיו יש להעדיף את שווי השוק הגבוה משמעותית מהשווי המוסכם? מתן זכות עיון בתיק בית משפט בנושא שווי רכב  
  26/07/2014 בית-המשפט: האם הכנסות שכירות של יחיד מנכס שהושכר בעבר ובמשך יותר מ-10 שנים לחברה בבעלות אותו יחיד נחשבות להכנסה מיגיעה אישית?  
  26/07/2014 ועדת-הערר: מהו שיעור מס הרכישה החל ברכישת מקבץ דיור הכולל 362 יחידות דיור?  
  26/07/2014 בית-המשפט המחוזי: פתיחת שומה לפי סעיף 147 לפקודה; חלוקת דיבידנד מרווח חשבונאי בין חברות המגישות דו"ח מאוחד לפי חוק עידוד התעשיה (מסים)  
  21/07/2014 פורסם חוזר מקצועי בנושא השינויים בהוראות סעיף 97(ב3) לפקודה (פטור ממס על רווח הון של תושב חוץ במכירת נייר ערך של חברה תושבת ישראל)  
  19/07/2014 החלטות חדשות: מתן זכות עיון בתיק ערעור מס הכנסה שהגיש נישום אחר; קבלת ערר מס שבח על הסף מבלי שהדבר יהווה מעשה בית דין  
  15/07/2014 החלטת מיסוי חדשה: החלת מנגנון האצה לגבי מועדי ההבשלה של כתבי אופציות על מניות שהוקצו לעובדים אינה מהווה אירוע מס  
  15/07/2014 פורסם החוק בנושא העמקת גביית המסים והגברת האכיפה: עיקול רכבי חייבים בשטח ציבורי, עיכוב יציאה של חייבים ועוד  
  14/07/2014 פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין ניאגו - שאלת סיווגה של חברה זרה כחברה שהשליטה והניהול על עסקיה מופעלים מישראל  
  13/07/2014 בית-המשפט המחוזי: האם בערעור מס הכנסה רשאי המערער להגיש ראיות נוספות לאחר שהסתיים שלב הראיות מטעמו?  
  09/07/2014 תזכורת - עד סוף החודש יש להגיש דיווח חצי-שנתי ולשלם מקדמות על רווחים בשוק ההון  
  08/07/2014 בית-המשפט העליון: כיצד יש להעריך מלאי תכשיטים לצורכי מס? הפסד מהשקעה בגאורגיה - האם יש לייחסו לחברה או שמא לבעלי מניותיה?  
  07/07/2014 בית-המשפט המחוזי: האם חישוב מאוחד מביא לכך שבן הזוג רשום שהינו נכה יהיה זכאי לפטוֹר ממס גם בגין הכנסת בת הזוג?  
  07/07/2014 פורסמה החלטת מיסוי נוספת בנושא הקצאת אופציות הניתנות למימוש למניות בשיטת ה-Net Exercise - עמידה בכלל 9(ב) לכללים  
  06/07/2014 פורסם פסק-הדין בעניין הרמל-זמל - שאלת תחולתם של כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ"ב-1982  
  06/07/2014 ועדת-הערר: האם סעיף 107 לחוק מיסוי מקרקעין מאפשר הארכת מועד גם בהתייחס לסעיף 85 לחוק?  
  06/07/2014 בית-המשפט המחוזי: האם דיבידנד שמקורו בהכנסות חברה משפחתית שכנגדן קוזזו הפסדי החברה בתקופה שקָדמה ל"תקופת ההטבה", חייב במס?  
  06/07/2014 בית-המשפט המחוזי: כיצד יש לקבוע את עלותן לצורכי מס של מניות חברה תעשייתית שנרשמו למסחר בבורסה לפני 1.1.2003?  
  06/07/2014 פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין סימקו - ניכוי מס תשומות במקרה של פעילות עסקית מעורבת  
  03/07/2014 פטוֹר ממס שבח למוסד ציבורי - פסק-הדין בעניין קופת חולים כללית  
  03/07/2014 נחתם ההסכם עם משרד האוצר האמריקאי ליישום ה- FATCA  
  02/07/2014 פורסמה הצעת חוק לתיקון 45 חוק מע"מ - החלפת הפטור ממע"מ על מתן שירותי בנייה במסגרת תמ"א 38 ופינוי בינוי במע"מ בשיעור אפס ועוד  
  01/07/2014 פורסם הדו"ח השנתי לשנת 2013 של הממונה על חוק חופש המידע ברשות המיסים  
  26/06/2014 ועדת-הערר: האם יש לאפשר בערר מיסוי מקרקעין להעלות טענות עובדתיות חדשות ולהגיש ראיות חדשות לראשונה ובמסגרת הסיכומים בתיק?  
  26/06/2014 רשות המיסים החליטה על דחיית מועד מסירת ההודעות ביחס לנאמנות קרובים שהוקמה לפני 1.1.2014  
  26/06/2014 פורסמה הצעת החוק המקנה מע"מ בשיעור אפס ברכישת דירת מגורים יחידה מקבלן  
  24/06/2014 ועדת-הערר: האם רכישת גג במקום נכס מסחרי מהווה "חילוף" הפטוּר ממס שבח?  
  23/06/2014 בית-המשפט: אי-הכרה בהוצאות בגין תשלומים נטענים לקבלני-משנה ואשר לגביהם הוצאו חשבוניות פיקטיביות  
  22/06/2014 פורסמה החלטת מיסוי נוספת בנושא מיסוי אופציות לעובדים - הקצאת אופציות הניתנות למימוש למניות בשיטת ה-Net Exercise  
  22/06/2014 פורסם דו"ח הוועדה הציבורית לקביעת מוסד ציבורי לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה  
  19/06/2014 בית-המשפט: האם ניתן לנכות כהוצאה לצורכי מס תשלומים ששולמו לעבריין כדמי סחיטה?  
  18/06/2014 פורסמה החלטת מיסוי חדשה בנושא מיסוי אופציות לעובדים: הארכת מועד פקיעה של אופציות לפי סעיף 3(ט) לפקודה  
  18/06/2014 פסק-דין ראשון של השופט ד"ר ש' בורנשטין: שאלת זכאותו של נישום להקלת המס על דיבידנד על-פי סעיף 163 לפקודת מס הכנסה  
  17/06/2014 בית-המשפט המחוזי: האם מכירת 13 מגרשים בידי חברה העוסקת בקרמיקה ואינסטלציה חייבת במע"מ?  
  16/06/2014 רשות המסים פרסמה חוזרים מקצועיים חדשים: דו"ח שנתי מקוצר לבעלי עסקים קטנים; נקודות זיכוי בגין ילדים להורים שלהם הסדר משמורת משותפת מלאה  
  15/06/2014 הפטור ממע"מ על מתן שירותי בנייה במסגרת תמ"א 38 ופינוי בינוי יוחלף במע"מ בשיעור אפס?  
  13/06/2014 אושרה אמנת המס עם פנמה  
  12/06/2014 פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין דן מיחזור - דיווח על חשבוניות מהרשות הפלסטינית  
  10/06/2014 ועדת-הערר: מה דינה של בקשה לתיקון שומת מס שבח (פיצול מחצית השבח לבת-הזוג ופריסה) שהוגשה באיחור ותוך שיהוי מצד המבקש?  
  10/06/2014 בית-המשפט העליון: שאלת סיווגו של חבר-בני-אדם כ"תושב אזור אילת" כאמור בחוק אזור סחר חופשי באילת  
  09/06/2014 בית-המשפט העליון: הסכם שומה מכוח סעיף 152(ב) לפקודת מס הכנסה אינו בר ערעור  
  08/06/2014 פורסמה החלטת מיסוי בנושא מיזוג חברה נכדה לתוך חברה בת  
  08/06/2014 פורסמה החלטת מיסוי בנושא שאלת הזכאות לפטור ממס בהעברת מניות שבבעלות בני-זוג לחברה משותפת אחרת של בני-הזוג  
  02/06/2014 שינויים בחובת תשלום מקדמת מס שבח לגבי מי שרוכש מקרקעין - ההוראה הפכה להוראת-קבע תוך מספר שינויים ושיפורים  
  02/06/2014 פורסמה החלטת מיסוי חדשה בנושא חוק האנג'לים  
  01/06/2014 החלטות מיסוי חדשות: העברת מניות במסגרת גירושין אינה מכירה; הקצאת מניות בחברה שמניותיה הועברו בפטור ממס לפי סעיף 104 אינה מהווה הפרה של תנאי הפטור  
  29/05/2014 בית הדין לעבודה: האם אירוע גיבוש שעורך ומממן המעביד לעובדיו מהווה "טובת הנאה" הנכללת בגדר "הכנסת עבודה"?  
  28/05/2014 בית-המשפט: האם יש להתיר בניכוי הוצאות משפטיות בהן עמדה חברה בקשר להליכים פליליים (בתחום המיסוי) שננקטו כנגד בעלי החברה  
  26/05/2014 רשויות המס פרסמו חוזר מקצועי בנושא תיקוני החקיקה האחרונים (תיקון 197) לגבי מיסוי חברות משפחתיות  
  25/05/2014 פורסמה הוראת ביצוע בנושא נוהל מתן ארכות להגשת דו"חות מס הכנסה לשנת-המס 2013  
  21/05/2014 פורסמה חוברת חידוש הכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות בשנת-המס 2014  
  21/05/2014 פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין מיכאל ספיר: שאלת התושבוּת לצורכי מס של נישום המתגורר בסינגפור בעוד שמשפחתו מתגוררת בישראל  
  19/05/2014 בית-המשפט העליון: האם רשאי גובה המס במסגרת הליכי גביית מע"מ, להרים מסך ולייחס חוב של חברה חייבת לברה אחרת אליה העבירה החברה חייבת את פעילותה?  
  18/05/2014 בית-המשפט: האם עוסק השוכר רכבים פרטיים המשמשים לצורכי עסקו זכאי לנכות את מס התשומות בגין השכירות כאמור?  
  17/05/2014 ועדת-הערר: דירת נופש אינה נחשבת לדירת מגורים לעניין החבות במס רכישה  
  15/05/2014 פורסם תיקון לתקנות ביטוח לאומי שעניינן בפריסת תשלום נוסף המשתלם לעובד  
  14/05/2014 פורסמה החלטת מיסוי חדשה בנושא הקצאת אופציות לעובדים: הקצאת מניות מתוך מניות שנרכשו במסגרת רכישה עצמית (מניות רדומות)  
  14/05/2014 פורסם תזכיר החוק המקנה מע"מ בשיעור אפס ברכישת דירת מגורים יחידה מקבלן  
  13/05/2014 בית-המשפט: מהו מועד חלוקת הדיבידנד לעניין הזכאות לתשלום מס בשיעור 12% מכוח הוראת-השעה משנת 2009? האם נדרשת חלוקה במזומן?  
  12/05/2014 פורסמה החלטתו של בג"ץ בעתירה שהוגשה על-ידי לשכת רו"ח כנגד חוקיות תיקוני החקיקה לגבי דירות מגורים במסגרת חוק ההסדרים  
  09/05/2014 יש להקפיד להגיש השגה מנומקת הכולל את מלוא הטענות  
  08/05/2014 בית-המשפט המחוזי: על הנישום לכלוֹל בהשגתו את כל טענותיו מבלי להותיר סרח עודף ולהביאו רק בשלב הערעור  
  07/05/2014 פרסמה החלטת מיסוי חדשה שעניינה בהשלכות המס החלות על פעילותה של חברת תעופה זרה בישראל  
  04/05/2014 הושג הסכם עם משרד האוצר האמריקאי ליישום ה- FATCA  
  29/04/2014 בית-המשפט המחוזי: חיוב במס של עובד שגנב כספים ממעבידו; 3,000 פעולות קניה ומכירה של ני"ע בתקופה של שנתיים אינן מגיעות כדי עסק  
  29/04/2014 בית-המשפט: הוצאות ששולמו על-ידי בעל השליטה בחברה עבורה ולא הותרו בניכוי - האם הכנסה בידי בעל השליטה?  
  28/04/2014 בית-המשפט העליון: אימתי מחילת חוב תיחשב לעסקה מלאכותית?  
  28/04/2014 בית-המשפט העליון: האם עובדי בית מלון זכאים לזיכוי ממס בגין עבודה במשמרות?  
  27/04/2014 פורסמו חוזרים מקצועיים בנושא ערכי מלאי בתחומי החקלאות השונים  
  27/04/2014 בית-המשפט העליון: כיצד יש לסַווג תקבולים שמקורם בפיצוי מחברת ביטוח בעקבות שריפה במפעל  
  26/04/2014 החלטות חדשות של בית-המשפט העליון ובית-המשפט המחוזי: זימון עדים ללא מתן תצהיר מקדים לאחר שהוגשו תצהירי עדות ראשית; הטלת עיקול מכוח סעיף 194 לפקודה  
  24/04/2014 בית-המשפט העליון: תשלום ששולם לעובד בגין פרישתו אינו מהווה תקבול הוני אלא פירותי  
  22/04/2014 בית-המשפט: כיצד יש לסווג תשלומים ששולמו לבני משפחתו של בעל השליטה בחברה?  
  22/04/2014 וערת-הערר: כיצד יש לקבוע את שווי העסקה במכירת זכויות של בעלי קרקע שהתקשרו לגביה בעסקת קומבינציה?  
  22/04/2014 תזכורת בדבר דיווח מקוצר על הכנסות-חוץ  
  10/04/2014 בית-המשפט המחוזי: האם סעיף 96 לפקודת מס הכנסה (שעניינו בשחלוף נכסים) חל על מכירת כלי רכב בידי חברת ליסינג?  
  08/04/2014 רשויות המס פרסמו תוספת לחוזר המקצועי שעניינו בחברות ליסינג  
  08/04/2014 פורסמה תוספת שנייה להוראת הביצוע בנושא הוראת השעה לעניין קביעת שיעור מס מופחת במכירת קרקעות בשנת 2012  
  07/04/2014 רשות המיסים הודיעה על דחיית מועד הגשת הדו"ח השנתי לגבי יחידים  
  07/04/2014 הוארכה תחולתן של תקנות מס הכנסה שעניינן בהשקעה בשותפויות לחיפושי נפט/גז ובשותפויות להפקת סרטים  
  06/04/2014 ערר על החלטת מנהל מיסוי מקרקעין מרכז יוגש לועדת הערר שליד בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד  
  01/04/2014 הסופרטנקר החדש? פורסמה ברשומות החקיקה לגבי מע"מ בשיעור אפס לדירות קבלן תוך הכפלת התקרה מ-1.6 ל-3.2 מיליון ש''ח!  
  31/03/2014 בית-המשפט: אימתי זכאי מנהל מע"מ לגבות חוב מע"מ של חייב מצד שלישי מכוח סמכותו על-פי סעיף 106 לחוק מע"מ?  
  30/03/2014 פסק-הדין של בעניין אי-אונליין - התיישנות שומות לפי מיטב שפיטה ושלילת זכאות לקיזוז הפסדים בטענת מלאכותיות  
  28/03/2014 בית-המשפט העליון: פיצויים שהתקבלו בגין פגיעה על-ידי תכנית לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה אינם זכאים להקלה ממס רווחי הון המוקנית לגבי הפקעה  
  26/03/2014 פורסמו החלטות ועדות-הכופר ברשות המיסים למחצית השנייה של שנת-המס 2012  
  25/03/2014 העברת מניות חברה קיימת לחברת החזקות והפיכתה למשפחתית - עסקה מלאכותית  
  25/03/2014 בית-המשפט: האם מחילת חוב לעניין מס הכנסה גוררת עמה בהכרח גם את החלת הוראות סעיף 12 לחוק מע"מ?  
  24/03/2014 ועדת הערר: אימתי ניתן להעלות טענה בדבר חזקת השיתוף בכל הקשור למכירת זכות במקרקעין החייבת במס שבח; שאלת זכאותו של תושב-חוץ לבצע פריסה של השבח  
  23/03/2014 ועדת-הערר: האם המלצה למינהל מקרקעי ישראל להחכיר מגרש למומלץ מהווה מכירה של זכות במקרקעין?  
  12/03/2014 בית-המשפט העליון: שיקולים במתן רשות ערעור על החלטת בית-המשפט המחוזי בנושא התיישנות שומות לפי מיטב שפיטה ושלילת זכאות לקיזוז הפסדים בטענת מלאכותיות  
  11/03/2014 פורסם פסק-הדין של בג"ץ בעתירה לחייב במע"מ תאגידים בינלאומיים הפועלים באמצעות האינטרנט, דוגמת גוגל ופייסבוק  
  10/03/2014 פסיקה חדשה במע"מ: מכירת קרקע הכוללת מבנה להריסה אינה זכאית להקלה הקבועה בסעיף 5(ב) לחוק; טענת השתק שיפוטי כנגד המדינה  
  09/03/2014 רשות המסים פרסמה את הֶסדרי-המַעבר שיחולו על נאמנויות שהוקמו לפני יום 31.12.2013 ואשר היוצר שלהן הינו תושב-חוץ והנהנה הינו תושב ישראל  
  09/03/2014 פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין האחים זיספאל: בחירה בהחלת הוראות סעיף 94ב לפקודה חלף הוראות צו ניירות ערך זרים  
  08/03/2014 בית-המשפט העליון: האם במכירת מקרקעין בידי כונס נכסים במסגרת מימוש ערבות זכאי הכונס לחייב את הערב לקזז את הפסד ההון שנוצר לו כנגד השבח  
  06/03/2014 בית-המשפט העליון: על הנישום לכלוֹל בהשגתו את כל טענותיו מבלי להותיר סרח עודף ולהביאו רק בשלב הערעור  
  03/03/2014 בית-המשפט: תקבול ששולם בתמורה לביטול הסכם למתן שירותים - האם חייב במע"מ?  
  03/03/2014 בית-המשפט המחוזי: דיבידנד שחילקה חברה משפחתית מהכנסות שכנגדן קוזזו הפסדי החברה אינו חייב במס (הדין שלפני תיקון 197)  
  02/03/2014 וערת-הערר: משלוח בפקס של החלטה בהשגה על שומת מס שבח ביום האחרון שעומד לרשות מנהל מיסוי מקרקעין, ללא תרשומת מתאימה, גוררים את בטלותה  
  01/03/2014 הוארך תוקף חובת תשלום מקדמת מס שבח לגבי מי שרוכש מקרקעין  
  20/02/2014 ועדת-הערר: האם נכה זכאי לשיעור מס רכישה מופחת יותר מפעמיים בחייו?  
  20/02/2014 אוּשר לפרסום פסק-הדין מחודש נובמבר 2013 בעניין אבנר קופל ואח' - גביית חוב מס של חבר-בני-אדם ממי שקיבל את נכסיו ללא תמורה / בתמורה חלקית (סעיף 119א לפ  
  19/02/2014 בית-המשפט: תביעת השבה של מנכה במקור הינה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט וכפופה לדין ההתיישנות הכללי  
  18/02/2014 פורסמו טפסים מעודכנים לגבי חברה משפחתית  
  17/02/2014 ועדת-הערר: האם מכירת דירת מגורים חלופית (דהיינו, דירה שנרכשה במסגרת שחלוף פטוּר ממס של דירה אחרת) זכאית לפטור ממס שבח?  
  16/02/2014 רשויות המס פרסמו הוראה מקצועית בנושא אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת 2014  
  13/02/2014 פורסם תיקון 34 לחוק מע"מ - שינוי בקבוצת החייבים בדיווח מקוון  
  12/02/2014 החלטה תקדימית של בית-משפט השלום: העברת כספים מחשבון בנק בישראל של תושב ואזרח ארה''ב במסגרת הליך הוצאה לפועל אינה כפופה להוראות ה-FATCA!  
  12/02/2014 בית-המשפט העליון: העברת מניות לחברת החזקות, חלוקת דיבידנד, דילול ופירוק חברת ההחזקות מהווים עסקה מלאכותית שמטרתה הפחתת חבות המס  
  10/02/2014 מצגת מערב העיון המיוחד בנושא כללי המיסוי החדשים במכירת דירת מגורים  
  10/02/2014 פורסמה מהדורת 2014 של חוברת "דע זכויותיך וחובותיך, מדריך לרוכש/ מוכר זכות במקרקעין" (כולל הטפסים החדשים ותיקון 76 לחוק)  
  09/02/2014 בית-המשפט העליון: שאלת זכאותו של נישום להטבת מס מכוח סעיף 11 לפקודת מס הכנסה והיותו תושב "יישוב מזכה" בהטבה כאמור  
  09/02/2014 הצעת חוק חדשה: חילופי מידע בין רשויות המס בישראל לבין רשויות מס זרות לא רק מכוח אמנות המס!  
  07/02/2014 הורשת הפסדים לצורכי מס  
  06/02/2014 רשויות המס פרסמו מדריך הקלות במס הכנסה לגמלאים ובעלי הכנסות נמוכות לרבות כללי החבות במס בגין הכנסות שמקורן בפיקדונות ותוכניות חיסכון בנקאיים  
  03/02/2014 רשות המיסים החליטה על דחיית מועד מסירת ההודעות ביחס לנאמנות קרובים שהוקמה לפני 1.1.2014 + טפסים מעודכנים  
  02/02/2014 פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין חיים ניסים: שאלת סיווגם של מענקים ששולמו לעובדים בגין שינוי מבני כהכנסה הונית או שמא כהכנסת עבודה  
  02/02/2014 רשות המסים פרסמה מדריך לחייל המשוחרר וכן מדריכים בנושא הטבות במס להורים עם ילדים קטנים והקלות במס לשכירים  
  29/01/2014 פסיקה חדשה במע"מ: תשלום מע"מ בגין ריבית רעיונית על פיקדון בבית דיור מוגן; בטלות החלטה בהשגה השונה ביסודה מהשומה המקורית  
  28/01/2014 פורסם התיקון לחוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס - הקטנת שיעור דמי הביטוח הלאומי שנגבים מהמעסיקים על חלק השכר העולה על 60% מהשכר הממוצע  
  27/01/2014 הותרה לפרסום החלטתו של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין בנימין שטינמץ - חובת גילוי מסמכים בערעור מס הינה הדדית  
  26/01/2014 בית-המשפט המחוזי בתל-אביב: שאלת סיווגו של תקבול שקיבל עובד בכיר בגין התחייבותו לאי-תחרות  
  26/01/2014 בית-המשפט העליון: האם על התובע נזק לפי סעיף 35 לחוק מס רכוש להוכיח שהנזק נבע מהתרחשות בפועל של פעולת איבה?  
  26/01/2014 הודעה חשובה למייצגים: פורסמה הודעת רשות המיסים ביחס להטלת עיצומים כספיים בשל אי-מילוי נכון של נתוני בעלי שליטה בחברות  
  23/01/2014 בית-המשפט: מהו יום המכירה בעסקה שבה שולמו "דמי רצינות" בשנת-המס שקדמה לשנה בה נחתם הסכם המכירה?  
  23/01/2014 בית-המשפט: האם יש לסווג רכישה עצמית של מניות מבעל מניות אחד כחלוקת דיבידנד לשני בעלי המניות ורכישת מניות על-ידי הבעלים הנותר?  
  22/01/2014 בית-המשפט העליון: דינה של דירת נופש לעניין חוק מיסוי מקרקעין - האם מכירתה מזכה את המוכר בפטור ממס שבח ואת הרוכש בשיעור מס רכישה מדורג?  
  21/01/2014 רשויות המס פרסמו הוראה מקצועית חדשה המפרטת את הסכומים המעודכנים לעניין חוק מיסוי מקרקעין  
  21/01/2014 פורסם פסק-הדין הנוסף של ועדת הערר בעניין תפוח פז פיתוח נדל"ן - אימתי יש למסות מארגן של קבוצות רכישה (לפי הדין הישן)?  
  21/01/2014 רשויות המס פרסמו מדריך לתשלום ולהקלות מס על הכנסה של יחיד מהשכרת דירה למגורים בישראל  
  15/01/2014 ערב עיון מיוחד בעקבות הטפסים החדשים והחוזר המקצועי של רשות המיסים - 6.2.2014 - כללי המיסוי החדשים במכירת דירת מגורים  
  13/01/2014 בית-המשפט העליון: האם שותפות מוגבלת שבבעלותה מקבץ דיור נחשבת לאיגוד מקרקעין? האם מניטין מוציא מגדר איגוד מקרקעין כאמור?  
  12/01/2014 תזכורת! תשלום המס בגין שנת-המס 2013 + תשלום המס בשיעור 10% על הכנסה מהשכרת דירת מגורים  
  12/01/2014 בית-המשפט המחוזי: ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב-חוץ - האם הסכם הביניים הישראלי-פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה פוטר מניכוי כאמור?  
  09/01/2014 רשות המסים פרסמה הנחייה הכוללת את שיעורי המס, הניכויים, הזיכויים וכן הקנסות והעיצומים הכספיים, כשהם מעודכנים נכון לשנת-המס 2014  
  09/01/2014 תזכורת - עד סוף החודש יש להגיש דיווח חצי-שנתי ולשלם מקדמות על רווחים בשוק ההון  
  08/01/2014 בית-המשפט העליון: שלילת הטבות מס מכוח החוק לעידוד השקעות הון  
  07/01/2014 מתכנן Re-location? שקול לעזוב את ישראל עד 29.1.2014  
  07/01/2014 פורסמו שיעורי הריבית המעודכנים לגבי סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודת מס הכנסה  
  05/01/2014 פורסמה החלטת מיסוי חדשה בנושא מועד ניתוק התושבות לצורכי מס  
  02/01/2014 הוארך תוקף חובת תשלום מקדמת מס שבח לגבי מי שרוכש מקרקעין  
  01/01/2014 פורסם תיקון 199 לפקודת מס הכנסה - הכללים החדשים בדבר הזכאות לחישוב נפרד להכנסות בני-זוג  
  01/01/2014 בית-המשפט: האם עוסק השוכר רכבים פרטיים המשמשים לצורכי עסקו זכאי לנכות את מס התשומות בגין השכירות כאמור?  
  30/12/2013 ניכויי מס במקור מתשלומים לתושב-חוץ - הארכת תוקף ההקלות ל"חברות מיוחדות" - הודעה מתוקנת של רשויות המס  
  29/12/2013 פורסמה החלטת בית-המשפט העליון בעתירה לדיון נוסף בעניין שעלים: מהו "יום המכירה" לעניין חוק מיסוי מקרקעין במכירה באמצעות הליכי הוצאה לפועל?  
  29/12/2013 בית המשפט המחוזי: אימתי יחויב יורש בחוב מס של המוריש?  
  27/12/2013 אושרה אמנת המס עם מלטה  
  26/12/2013 בית-המשפט: האם ניתן להחיל על כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) את מדרגות המס הקבועות בסעיף 121 לפקודה?  
  26/12/2013 רשויות המס פרסמו הוראת ביצוע וטפסים חדשים בנושא הרפורמה במיסוי דירות מגורים + ערב עיון נוסף בנושא!  
  26/12/2013 פורסם תיקון 198 לפקודת מס הכנסה - שינויים דרמטיים בכללי המיסוי החלים על חברה נשלטת זרה וחברת משלח יד זרה  
  23/12/2013 פורסם פסק-הדין בעניין ינקו וייס אחזקות 1996 בע"מ - שאלת סיווגה של חברה כתושבת ישראל על-פי מבחן השליטה והניהול  
  22/12/2013 מענק שניתן לעובדי החברה כמחווה של הכרת תודה אישית על-ידי בעל השליטה בחברה - האם הכנסה החייבת במס או שמא מתת-שמים (Windfall)?  
  21/12/2013 פורסמה הנחייה של רשות המיסים בנושא ניכוי מס במקור ממשכורת של עובד המשלם דמי חבר/טיפול וחבות המעביד במיסים (לרבות מס שכר) בשל דמי החבר/טיפול כאמור  
  21/12/2013 פורסם פסק-הדין בבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברות להשכרת רכב הגובות מע"מ בגין רכיבי הביטוח בעסקות השכרת הרכב  
  19/12/2013 ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב-חוץ - הארכת תוקף ההקלות ל"חברות מיוחדות"  
  18/12/2013 פורסם טופס מעודכן לגבי הבקשה להכרה בחברה משפחתית  
  18/12/2013 הוארך תוקפן של התקנות המקנות זיכוי ממס בשל עבודה במשמרות  
  16/12/2013 ועדת-הערר: היוון שווי המכירה במכירת מקרקעין; הגדלת שווי המכירה בּשל התחייבות המוכר שהומחו לקונה  
  12/12/2013 בית-המשפט המחוזי: דמי חכירה המשתלמים בגין חכירה תפעולית של מקרקעין מותרים בניכוי באופן שוטף  
  11/12/2013 פורסם פסק-הדין בעניין פרופאל בע''מ: השלכות קבלת ערר על-ידי הוועדה לקבילות פנקסים; קיזוז הפסדים ממפעל מאושר כנגד דמי שכירות  
  10/12/2013 ועדת-הערר: האם עיקרון הפיצול הרעיוני בין דירת מגורים לבין זכויות בנייה חל גם לגבי החבות במס רכישה?  
  10/12/2013 השקעה בחברת עתירת מו"פ לפני תום שנת-המס 2013 תאפשר לדרוש את מלוא עלות ההשקעה כאמור כהוצאה שוטפת בשנת-המס  
  09/12/2013 בית-המשפט העליון: כיצד יש לסווג הכנסה ממחילת חוב בגין סכומים שהתקבלו על רקע יחסי עובד מעביד - כדיבידנד או שמא כהכנסת עבודה?  
  05/12/2013 בית-המשפט: שומות מקבילות לשני נישומים בגין אותה עסקה; פתיחת שומה בעקבות מידע שנכלל בגילוי מרצון  
  04/12/2013 בית-המשפט המחוזי: על המבקש לחקור את העדים מטעם מנהל מע"מ להזמינם לדיון ההוכחות ולחוקרם בחקירה נגדית  
  04/12/2013 בית-המשפט המחוזי: מהו המועד שבו היה על המערערת להכיר בהכנסה ממחילת חוב?  
  03/12/2013 פורסמה החלטת מיסוי חדשה: לא ניתן לקבל את הטבות המס לגבי רווחים כלואים ללא הגשת בקשה על-גבי הטופס המתאים  
  02/12/2013 בית-המשפט המחוזי: שאלת סיוּוגה של חברה ש-100% ממניותיה מוחזקות בעקיפין על-ידי חברה ציבורית - כחברת בית; ניכוי הוצאות ארנונה, פחת ומימון בגין נכס ריק  
  01/12/2013 מחזיקים בחברה פרטית בלתי-פעילה? שִקלו פירוק מרצון לפני תום שנת-המס 2013  
  01/12/2013 פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין ג'ולקס: העברת פעילות של חברה רווחית לחברה הפסדית לצורך קיזוז הפסדים כעסקה מלאכותית  
  01/12/2013 בית-המשפט המחוזי: האם בחישוב הרווחים הראויים לחלוקה החייבים במס בשיעור 10% יש להפחית את ההפסדים שנוצרו בשנת-המס 2003 ואילך?  
  28/11/2013 פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא הקצאת אופציות לעובדים  
  25/11/2013 בית-המשפט המחוזי: שימוש תדיר בקופת החברה לשם רכישות פרטיות או משיכות חוזרות ונשנות שאינן מוּשבוֹת בתוך פרק זמן קצר מהווים בגֶדר משיכות שכר  
  20/11/2013 פורסמה הצעת החוק בנושא הכללים החדשים בדבר הזכאות לחישוב נפרד להכנסות בני-זוג  
  19/11/2013 בית-המשפט המחוזי: יש להתיר קיזוז מס תשומות בגין חשבוניות הנחזות להיות פיקטיביות אם אכן נעשו עסקות בין הצדדים והוכח תום-הלב הנדרש  
  18/11/2013 פורסם טופס מעודכן לגבי הבקשה להכרה בחברה משפחתית + זהירות!  
  14/11/2013 פסיקה חדשה בנושא מיסוי מקרקעין ובמע"מ  
  13/11/2013 חברות משפחתיות המבקשות לשנות את סיווגן ולהפוך לחברות רגילות בשנת-המס 2013 או 2014 - יש לעשות זאת בשבועיים הקרובים!!!  
  12/11/2013 פסק-דין חדש: סיוּוגה של הכנסה מהשכרת מבנה תעשייה, שיעור הפחת המותר בניכוי והוצאות מימון  
  10/11/2013 בית-המשפט העליון: כיצד יש לקבוע את שווי המכירה בעסקת קומבינציה?  
  10/11/2013 פורסם פסק-הדין בעניין אימפלה אופנת נעליים - פסילת ספרים ליצרן ומשווק נעליים  
  07/11/2013 בית-המשפט העליון: האם יש לעכב ביצוע פסק-דין הקובע חיוב כספי לרשויות המס כדי למנוע נזק למבקש?  
  05/11/2013 בית-המשפט: הכנסה חד-פעמית ממכירת מניות - האם רווח הון או שמא עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי?  
  03/11/2013 תזכורת - הטבת המס לחלוקת "רווחים כלואים" עתידה לפוג ביום 11.11.2013  
  31/10/2013 פורסם פסק-הדין בעניין קולטין - שאלת סיווגו של יחיד כתושב ישראל או שמא כתושב ארה"ב  
  30/10/2013 פסיקה חדשה במע"מ: ניכוי מס תשומות שלא כדין; פעילות השמה של עובדים מתאילנד עבור חקלאים בישראל אינה זכאית למע''מ בשיעור אפס  
  30/10/2013 פורסמו החלטות ועדות-הכופר ברשות המיסים למחצית הראשונה של שנת-המס 2012  
  28/10/2013 בית-המשפט: שאלת זכאותו של ארגון שירותי ההצלה הקתולית לפטור ממסים בישראל; ההבחנה בין "עסקה מלאכותית" לבין "סיווג מחדש" לעניין נטלי הראייה והשכנוע  
  28/10/2013 פורסמה טיוטת המלצות הצוות לבחינת מיסוי חברות ארנק  
  27/10/2013 בית-המשפט העליון עיכב חשיפת המידע שטרם פורסם לגבי הטבות המס שניתנו מכוח חוק עידוד השקעות הון  
  27/10/2013 פורסם תיקון לתקנות עידוד השקעות הון: הגדלת מספר התושבים שייחשב לשוק מהותי מ-12 ל-14 מיליון  
  27/10/2013 פורסם חוזר מקצועי לגבי אמנת המס עם גיאורגיה  
  24/10/2013 פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין שמשון זליג ושות' - אימתי רשאי מנהל מיסוי מקרקעין לתקן שומת מס שבח בעקבות מידע חדש  
  23/10/2013 בית-המשפט העליון: אימתי יש מקום ליתן צו לעיקול נכסים וכספים בהתאם להוראות סעיף 194 לפקודת מס הכנסה  
  22/10/2013 ניתן פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין הדר מזרחי (מכירת וילה בידי בתו של קבלן בניין אינה מהווה עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי)  
  21/10/2013 בית-המשפט המחוזי: כיצד יש לקבוע את שווי העסקה במכירת ניירות-ערך מחוץ לבורסה כאשר קיימים יחסים מיוחדים בין הצדדים?  
  21/10/2013 ערב עיון מיוחד ודחוף: כללי המיסוי החדשים לגבי חברות משפחתיות  
  21/10/2013 פורסמה החלטת בית-המשפט העליון בעתירה לדיון נוסף בעניין מלונות צרפת ירושלים  
  18/10/2013 בית-המשפט המחוזי: האם הוראות סעיף 96 לפקודה (שעניינן בשחלוף נכסים) חלות על מכירת נדל"ן מניב בחו"ל?  
  17/10/2013 רשויות המס פרסמו הוראה מקצועית לגבי תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין  
  17/10/2013 בית-המשפט העליון: האם פיצויים שנפסקו לטובת חברה קבלנית במסגרת הליכי בוררות בגין הפרת הסכם קומבינציה הם תמורה החייבת במע"מ?  
  15/10/2013 שומה לפי מיטב שפיטה ושומת עסקאות/תשומות לשותף בבית אבות  
  13/10/2013 בית-המשפט - האם תקבול מביטוח חיים ששולם לסילוק משכנתא של חברה חייב במס?  
  10/10/2013 בית-המשפט העליון: הרישום כעוסק מורשה מהווה הודאה של מי שרשום כעוסק בדבר חובת הדיווח ותשלום המס; סיוּוגה של קבוצת כדורגל כמלכ"ר לעניין מע"מ  
  09/10/2013 רשויות המס פרסמו עדכון נוסף להוראה המקצועית בנושא המצאת ערובה על-ידי קבלנים לצורך קבלת טופס 50  
  08/10/2013 בית-המשפט: אין להפוך את הליך גילוי המסמכים המבוקש על-ידי רשויות המס ל"מסע דיג"  
  07/10/2013 בית-המשפט המחוזי: נערת ליווי או שמא פילגש?  
  06/10/2013 פסיקה חדשה: חשבוניות פיקטיביות; פריסת הכנסה חייבת ממימוש אופציות במסלול סעיף 3(ט) לפקודה  
  02/10/2013 בית-המשפט העליון: אימתי רשאיות רשויות המס לערוך שומת ניכויים (למעביד) חרף קיומה של שומה סופית בידי מקבל ההכנסה (העובד)?  
  01/10/2013 בית-המשפט העליון: מהו "יום המכירה" לעניין חוק מיסוי מקרקעין במכירה באמצעות הליכי הוצאה לפועל?  
  01/10/2013 הוארך תוקף חובת תשלום מקדמת מס שבח לגבי מי שרוכש מקרקעין  
  30/09/2013 מגבלות בקיזוז הפסדים מועברים ממכירת ניירות-ערך נסחרים וקרנות נאמנות  
  29/09/2013 ביטול הפטוֹר ממס רווחי הון לתושבי-חוץ בגין השקעה ישירה או עקיפה במק''מים ואג''ח לטווח קצר – הוראת-השעה הפכה להוראת-קבע  
  29/09/2013 פסיקה חדשה: תובענה ייצוגית לגבי גביית מע"מ בעסקות בקרקעות קק"ל; תביעת רשלנות מקצועית בעקבות חבויות מס גבוהות  
  17/09/2013 החלטות חדשות: עיכוב ביצוע החלטת ועדת ערר מס שבח; פטור ממס שבח על-פי הוראת-השעה במכירת דירה שהתקבלה במתנה  
  15/09/2013 ועדת-הערר: כיצד יש לסַווג זכויות חכירה של מקרקעין שנרכשו במסגרת עסקת BOT - האם כ"זכות במקרקעין" אם לאו?  
  12/09/2013 בית-המשפט: האם חברה העוסקת במחזור מתכות ומכירתן נחשבת ליצרן או שמא לסיטונאי?  
  11/09/2013 בית-המשפט: האם טעות של הנישום בהתקשרותו בהסכם שומות בקשר לחברת CFC מקנה לו זכות לפתיחת השומות ו/או לביטול ההסכם?  
  09/09/2013 מתן אופציה לרכישת דירת מגורים ביום 1.1.2014 - האם תישלל הזכות לחישוב הליניארי המיוחד?  
  08/09/2013 בית-המשפט: הפסד הון שנוצר כתוצאה ממימוש ערבות שניתנה על-ידי בעל מניות לטובת חברה מותר בקיזוז בתנאי שהחברה לא פרעה את החוב כלפי בעל המניות  
  08/09/2013 בית-המשפט העליון: איחור של כשנה וחצי בהגשת ערעור מס הכנסה מחייב טעם מיוחד לקבלת ארכה  
  08/09/2013 פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בעניין המנוח עו"ד גבריאל ראובינוף - מכירת מוניטין על-ידי עו"ד לחברה בשליטתו  
  08/09/2013 בית-המשפט המחוזי: אימתי ניתן לדרוש לצורכי מס הפרשה ומה השלכות המס בביטול הפרשה זו  
  02/09/2013 רשות המסים תפרסם הֶסדרי-מַעבר לנאמנויות ותקדם תקינה בקשר למיסוי נאמנויות  
  02/09/2013 זהירות! אין להסתמך על אישורי המוסדות הכספיים (טופס 867ג) בהכנת דו"חות המס השנתיים אלא לאחר בדיקה קפדנית  
  28/08/2013 בית-המשפט העליון דחה עתירה לקיים דיון נוסף בפסק-הדין בעניין מ.ו. השקעות בע"מ (ביטול עסקה וחיוב בהוצאות משפט)  
  27/08/2013 בית-המשפט המחוזי: שאלת התרתן בניכוי של הוצאות מימון מראש  
  27/08/2013 בית-המשפט המחוזי: האם דיבידנד שמקורו בהכנסות חברה משפחתית שכנגדן קוזזו הפסדי החברה בתקופה שקָדמה ל"תקופת ההטבה", חייב במס?  
  25/08/2013 פס"ד חדש: סיווג עסקת הכנסת שותף חדש כמכירת זכויות בשותפות; הקטנת משיכות בעלים באמצעות הלוואת Back To Back; קנס גירעון  
  22/08/2013 בית-המשפט העליון: כיצד יש לחשב את הפחת בגין דירה המושכרת למגורים; תשלום מס בשיעור 10% בגין השכרת דירה  
  19/08/2013 בית-המשפט: כיצד יש לפרש את הוראת-המעבר שנקבעה בתיקון 132 לגבי רווח הון ממכירת ניירות-ערך זרים?  
  19/08/2013 ועדת-הערר: כיצד יש לקבוע את עלות הבנייה במכירת יחידות שהתקבלו במסגרת עסקת קומבינציה כפולה?  
  14/08/2013 בית-המשפט: איחור בהגשת השגה על שומת מע"מ עלול להביא לאובדן הזכאות להשגה ולהגשת ערעור  
  13/08/2013 בית-המשפט המחוזי: האם תקבול בגין אי-תחרות מהווה הכנסה הונית?  
  12/08/2013 ערב עיון מיוחד נוסף בהנחיית עו"ד (רו"ח) אלכס שפירא - 3.9.13 - תיקוני החקיקה החדשים לגבי מיסוי דירות מגורים  
  07/08/2013 פורסמה הוראת פרשנות חדשה בנושא היבטי החבות במע"מ בעסקות של שירותי תקשורת (סלולאריים וקווים) בינלאומיים  
  06/08/2013 פורסם טופס חדש - מדרגות המס ברכישת דירת מגורים יחידה מוקנות רק ליחיד תושב ישראל  
  05/08/2013 פורסמה הנחיית רשות המיסים בנושא עיצום כספי בגין אי-הגשת דו"ח שנתי מקוּון במועד  
  05/08/2013 שומות מס הכנסה (לרבות קנס גירעון) ומע"מ בעקבות הסדר טיעון בהליכים פליליים  
  05/08/2013 חוק ההסדרים פורסם ברשומות  
  04/08/2013 ביהמ"ש המחוזי: הלכת שדות חלה גם על פירוק שותפות שנכסיה הם מקרקעין בישראל; העברת מלאי עסקי של שותפות במסגרת פירוקה כפופה להוראות סעיף 85 לפקודה  
  01/08/2013 פסק-דין מהפכני של השופט מ' אלטוביה בנושא רווחים ראויים לחלוקה  
  01/08/2013 אושר התיקון לתקנות מס רכישה - הגדלת שיעור מס הרכישה ברכישת זכות במקרקעין שאינה דירת מגורים מ-5% ל-6%  
  31/07/2013 חישוב המרכיב החייב במס במכירת דירת מגורים הכוללת זכויות בנייה נוספות שמימושן מותנה בהסכמת מינהל מקרקעי ישראל  
  29/07/2013 פורסמו התקנות המפחיתות את שיעור הפחת לרכבי חברות הליסינג  
  28/07/2013 בית-המשפט: האם שחיקת הלוואה הצמודה לדולר מצמיחה הכנסה חייבת במס?  
  25/07/2013 הצעת חוק ההסדרים - נוסח ההצעה כפי שהועברה לקריאה שנייה ושלישית  
  24/07/2013 פורסמה החלטת מיסוי חדשה בנושא חוק עידוד השקעות הון  
  23/07/2013 בית-המשפט: האם תמורה שקיבל יחיד שהוא עו"ד בגין ייזום תובענה ייצוגית חייבת במס?  
  22/07/2013 ועדת-הערר: האם החברה שבבעלותה מניות של איגוד מקרקעין וזכות לקבל דמי שכירות הינה איגוד מקרקעין?  
  21/07/2013 בית-המשפט המחוזי: האם דיבידנד שמקורו בהכנסות חברה משפחתית שכנגדן קוזזו הפסדי החברה בתקופה שקָדמה ל"תקופת ההטבה", חייב במס?  
  21/07/2013 בית-המשפט המחוזי: האם זכאי הנישום להוכיח, כי הוצאות הרכב שהוציא בפועל עולות על השיעור הקבוע בתקנות (45%)?  
  21/07/2013 בית-המשפט המחוזי: ייחוס הכנסות שנוספו לחברה לבעלי מניותיה; האם שיעור המס של 10% בְּשל הכנסה מהשכרת דירות למגורים מותנה בתשלום המס במועד?  
  18/07/2013 ביהמ"ש העליון: חישוב החבות במע"מ במכירת דירות שנרכשו כקרקע מיחידים שאינם עוסקים  
  18/07/2013 ביהמ"ש העליון: פטוֹר ממס שבח במכירת דירה על-ידי נאמן בפשיטת רגל של אדם שנפטר  
  14/07/2013 החזר הוצאות דלק לעובדים המשתמשים ברכבם הפרטי - האם הכנסה חייבת הגוררת עמה חובת ניכוי מס במקור?  
  14/07/2013 בית-המשפט: האם השכרת דירות מגורים לעמותה מהווה עסקה הפטורה ממע"מ?  
  11/07/2013 פורסם תיקון 70 לחוק עידוד השקעות הון: הגדלת מספר התושבים שייחשב לשוק מהותי  
  10/07/2013 תזכורת - עד סוף החודש יש להגיש דיווח חצי-שנתי ולשלם מקדמות על רווחים בשוק ההון  
  09/07/2013 בית-המשפט העליון: אימתי ניתן לערער על החלטות ביניים של בית-המשפט המחוזי  
  09/07/2013 בית-המשפט המחוזי: על רשות המסים ומשרד האוצר לחשוף את הטבות המס מכוח חוק עידוד השקעות הון - "Knowledge itself is power"  
  08/07/2013 פורסם פסה''ד של ביהמ"ש העליון בעניין מלונות צרפת ירושלים - בהבחנה בין מקרקעין לבין מיטלטלין לעניין החבות במס רכישה יש ליישם את "מבחן הכוונה"  
  04/07/2013 פרשנות הוראות חוק אזור סחר חופשי באילת; התיישנות שומת ניכויים; ניכוי מס במקור בגין אירוח בבית מלון, בטלות שומה מפאת היעדר סמכות ועוד  
  03/07/2013 פסיקה חדשה: פטור ממס רכישה בהעברת מקרקעין אגב פירוק איגוד; עיכוב ביצוע של פסק-דין; מהו המדד המשמש לצורך תיאום מחזור הבסיס של מפעל מעורב?  
  01/07/2013 פסיקה חדשה: חשבוניות פיקטיביות; יתרת חו"ז של בעלי המניות שהוקטנה בסוף השנה והוגדלה בתחילת השנה העוקבת מהווה הכנסה ממשכורת; פתיחת שומות  
  01/07/2013 פורסמה הבהרה של רשויות המס לגבי הארכת תוקף תשלום מקדמת מס שבח על-ידי הקונה  
  27/06/2013 בית-המשפט: האם יש להחיל את הלכת ורד פרי באופן רטרוספקטיבי גם על נישומים אחרים?  
  26/06/2013 ועדת-הערר: האם בחישוב הפטוֹר ממס שבח במכירת דירת מגורים הכוללת זכויות בנייה יש להביא בחשבון גם את הזכויות הצפויות להתקבל בעתיד?  
  23/06/2013 זהירות! אין להסתמך על אישורי המוסדות הכספיים (טופס 867ג) בהכנת דו"חות המס השנתיים אלא לאחר בדיקה קפדנית  
  23/06/2013 בקשה לגילוי מסמכים שברשות פקיד-השומה לצורך הליך קשור לכאורה; חבות במס של עובד בגין משכורת ששולמה מבלי שהמעביד ניכה מס במקור בגינה, וזאת בידיעת העובד  
  19/06/2013 פורסמו הצעות חוק נוספות הכוללות תיקוני חקיקה מהותיים לרבות הפיכת עבירות מס מסוימות לעבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון  
  16/06/2013 בית-המשפט העליון: השכרת מקבץ דיור אינה מהווה השכרת דירת מגורים ישירות לשוכר ולכן אינה פטורה ממע"מ  
  13/06/2013 פרשנות הוראות חוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים ומתן הנחות ממיסים), תשמ"ה-1985; קיומה של עסקת בארטר; היטל בגין העסקת עובדים זרים; ריבית 3(ט) ועוד  
  12/06/2013 אושר לפרסום פסק-הדין בעניין מיכאל ספיר: שאלת התושבוּת לצורכי מס של נישום המתגורר בסינגפור בעוד שמשפחתו מתגוררת בישראל  
  11/06/2013 תזכורת - יש להגיש דו"ח שנתי מקוּון (לרבות טופס 6111 מקוּון) לשנת-המס 2012 עד סוף החודש!  
  11/06/2013 פורסמה הצעת חוק התכנית הכלכלית  
  10/06/2013 בית-המשפט העליון: האם יש להתיר בקיזוז מס תשומות בשל שכ"ט עו"ד בגין ייצוג בהליכי עבירות פליליות שהסתיימו בהסדר טיעון ("לא יהא חוטא נשכר")  
  10/06/2013 בית-המשפט המחוזי: האם המצאת צו באמצעות פקס עוצרת את מירוץ ההתיישנות?  
  10/06/2013 בית-המשפט המחוזי: האם יש לפרש את הביטוי "מכירות בשוק מסוים" ככולל מכירות הנעשות בעקיפין באמצעות צד שלישי?  
  10/06/2013 בית-המשפט: סיווגה של עסקה מלאכותית לאור מבחן השקילות הכלכלית; האם הפסד מהשכרת בניין מותר בקיזוז כנגד הכנסה מבניין אחר?  
  10/06/2013 פורסמה הנחייה מקלה של רשויות המס לפיה הגדרת ''נכות'' לעניין סעיף 9א לפקודת מס הכנסה כוללת גם נכות תפקודית  
  10/06/2013 בית-המשפט המחוזי: האם על פקיד-השומה להתריע בפני הנישום שאין בכוונתו לאפשר קיזוז הפסדים?  
  10/06/2013 רשות המסים פרסמה הנחייה לגבי אופן חישוב מס הרכישה ברכישת דירת מגורים בידי עולה חדש  
  09/06/2013 בית-המשפט: האם יש מקום לפרסם הליך ערעור שהגיש מר שלמה נחמה על שומת מס שנקבעה לו בגין מכירת מניותיו בחברת אריסון אחזקות לגב' שרי אריסון?  
  09/06/2013 פורסמו שני חוזרים מקצועיים: 1. מקרים שייחשבו לרכישת דירת מגורים יחידה לעניין מס רכישה; 2. שינויים בהוראות ניהול ספרים - סריקת מסמכים וארכיב דיגיטלי  
  04/06/2013 תזכיר חוק בנושא חישוב מס מאוחד של בני-זוג; בית-המשפט העליון: אין לערער על החלטות ביניים של ועדת-ערר לא כל שכן בדרך של עתירה לבג"ץ  
  02/06/2013 פורסם ברשומות הצו המגדיל את שיעור מס הרווח ומס השכר המוטלים על מוסדות כספיים מ-17% ל-18%  
  02/06/2013 ועדת-הערר: אי-התרה בניכוי מהשבח של הוצאות שהוונו לצורכי מס אינה מביאה בהכרח למיסוי ביֶתֶר  
  30/05/2013 פורסם פסק-הדין בעניין קבוצת מרחב-אמפל: האם זכאי פקיד-השומה לעכב החזרי מס המגיעים לנישום?  
  28/05/2013 פורסם ברשומות הצו המגדיל את שיעור המע"מ ל-18%  
  27/05/2013 רשויות המס פרסמו חוזר מקצועי בנושא תיקון 190 לפקודה (הטבות המס במשיכת כספים באפיק החיסכון לקצבה)  
  27/05/2013 פורסם חלקו הנוסף של פרק המיסים שבתזכיר חוק התכנית הכלכלית (מיסוי מקרקעין ומלחמה בהון השחור)  
  26/05/2013 בית-המשפט: האם יש להחיל את הלכת פוליטי גם בחישוב רווח הון ממכירת נכסים שאינם מקרקעין בישראל?  
  24/05/2013 פורסם פרק המיסים שבתזכיר חוק התכנית הכלכלית  
  23/05/2013 התקשרות בהסכם לגביה וניהול של מקרקעין - האם מכירה של "זכות במקרקעין"?  
  23/05/2013 האם הכנסתו של מלצר מתשר מהווה חלק מהכנסות המעביד?  
  23/05/2013 בית-המשפט העליון: על המבקש עיכוב ביצוע פסק-דין שהתקבל בערעור מס מול המדינה להציג תשתית ראייתית מספקת ומפורטת לתמיכה בטענותיו  
  23/05/2013 בית-המשפט: תשלום בגין התחייבות לאי-תחרות מהווה תמורה הונית החייבת במס רווחי הון; השכרת דירה באמצעות חברת ניהול אינה פטורה ממס  
  21/05/2013 פורסמה חוברת חידוש הכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות בשנת-המס 2013  
  20/05/2013 בית-המשפט העליון: הימנעות המערער מלהעיד על נסיבות עריכת עסקת מקרקעין ואופן קביעת התמורה כאשר זו נמוכה משמעותית משווי השוק תהווה משקל נכבד לחובתו  
  19/05/2013 רכישת קניין רוחני על-ידי עמותה מחברה זרה - האם ייבוא החייב במע"מ?  
  19/05/2013 בית-המשפט: מהו שיעור המס החל על רווח במכירת מניות שהוקצו לעובד על-פי סעיף 102 הישן?  
  19/05/2013 בית-המשפט: האם יש ליישם את הוראות סעיף 18(ד) לפקודה ביחס לקרקעות פנויות ודירות גמורות?  
  19/05/2013 פורסמה החלטת מיסוי חדשה בנושא חישוב "הרווח הנוסף" בעת מכירת זכויות במקרקעין (או באיגוד מקרקעין) שהתקבלו אגב פירוק חברה  
  16/05/2013 ועדת-הערר: קרבתה של קרקע חקלאית לאזורי מגורים וקיומן של תשתיות מתאימות מחייבת התייחסות שונה בקביעת שוויה מאשר קרקע חקלאית בסביבה שונה  
  16/05/2013 רשויות המס פרסמו תוספת שלישית להוראת הביצוע בנושא מיסוי פינוי-בינוי  
  13/05/2013 בית-המשפט העליון: דיון בהשגה על השומה בידי עובדת הכפופה לעורכת השומה - האם בניגוד להוראות סעיף 150א לפקודה?  
  13/05/2013 הוארך תוקף חובת תשלום מקדמת מס שבח בידי מי שרוכש מקרקעין  
  13/05/2013 הוארך תוקף החקיקה במע"מ המאפשרת דיווח על בסיס מזומן ליצרנים קטנים  
  12/05/2013 בית-המשפט: האם יש לסַווג את התאחדות מלונות אילת כמוסד ציבורי הפטוּר ממס?  
  08/05/2013 בית-המשפט המחוזי: האם יש לאפשר תיקון דו"חות וקבלת החזר מס בניגוד להוראות סעיף 160 לפקודת מס הכנסה?  
  07/05/2013 פורסם תיקון 75 לחוק מיסוי מקרקעין - מס רכישה לגבי דירות מגורים  
  05/05/2013 פסיקה חדשה: אימתי חברה זכאית להיחשב לחברת בית; קביעת עלות הרכישה של מקרקעין במכירה חלקית; הפחתת השומה לאחַר ובמסגרת ערעור בבית-המשפט  
  05/05/2013 פסיקה נוספת: חישוב ההון העצמי לעניין חוק התיאומים; חובת ההצדקה לשלילת שומה של נישום ולהוצאת שומה לפי מיטב השפיטה  
  01/05/2013 מס הרכישה על דירות מגורים - החקיקה הצפויה  
  29/04/2013 פורסמה הוראת ביצוע בנושא דגשים בנוהל מתן ארכות להגשת דו"חות מס הכנסה לשנת-המס 2012  
  28/04/2013 רשויות המס פרסמו הוראה מקצועית בנושא הוצאת כספים מחברה מאושרת/מוטבת לפי החוק לעידוד השקעות הון  
  26/04/2013 פסיקה חדשה: חיוב במס של עובדת שגנבה כספים; סדר הראיות כאשר המשיב טוען למלאכותיות העסקה  
  25/04/2013 ועדת-הערר: כיצד יש לחשב את החבות במס רכישה ברכישת דירת מגורים על-ידי בני-זוג שלאחד מהם דירה נוספת מלפני הנישואין  
  24/04/2013 פסיקה חדשה: אימתי יש לעכב ביצוע פסק-דין של ועדת-הערר? האם החזר תשלום הוצאות פיתוח גורר עמו חבות במע"מ?  
  23/04/2013 רשות המסים פרסמה הוראות מקצועיות חדשות: מיסוי קבוצות רכישה; ניתוב ושידור דו"חות שנתיים  
  22/04/2013 ועדת-הערר: אימתי תמוסה העברת זכות במקרקעין מבעל לאשה אם זו רשומה על-שם הבעל אך שייכת גם לאשה מכוח חזקת השיתוף  
  18/04/2013 בית-המשפט: מהו מועד אירוע המס על דיבידנד? האם מועד ההכרזה או שמא מועד החלוקה בפועל  
  17/04/2013 תזכורת בדבר דיווח מקוצר על הכנסות-חוץ  
  17/04/2013 הפקדת ערבות להבטחת הוצאות המשיב בערעור מס הכנסה  
  17/04/2013 מיסוי רווחים והכנסות שמקורם באיגרות-חוב של חברת החשמל; יישום חוק התיאומים כאשר המדד שלילי  
  17/04/2013 עדכון והגדלת מקדמות שוטפות  
  17/04/2013 מעמדו המשפטי של התשר הניתן למלצרים במסעדות  
  17/04/2013 שאלת חבותו במע"מ של מלכ"ר המוכר נדל"ן למלכ"ר אחר  
  11/04/2013 בית-המשפט: כיצד תיקבע חבותו במע"מ של היזם הזוכה במכרז לפינוי שכונת הארגזים? האם אי-קיום דיון בהשגה גורר את בטלות השומה?  
  11/04/2013 ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב-חוץ - הארכת תוקף ההקלות ל"חברות מיוחדות"  
  10/04/2013 רשות המיסים הודיעה על דחיית מועד הגשת הדו"ח השנתי לגבי יחידים  
  09/04/2013 ועדת-הערר: האם במכירת דירת מגורים הכולל זכויות בנייה החייבות במס שבח יש לייחס לזכויות יום רכישה שונה מיום רכישת הדירה?  
  07/04/2013 פסיקה חדשה בנושא מע"מ: חשבוניות פיקטיביות; בקשה לקבלת ערעור על הסף בשל פגמים בהליך השומה  
  02/04/2013 פורסמה החלטת מיסוי חדשה בנושא מיסוי אופציות לעובדים - מנגנון התאמה לתוספת המימוש במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן על-ידי החברה  
  02/04/2013 בית-המשפט העליון: מיסוי המארגן של קבוצות רכישה (לפי הדין הישן); אימתי ערכאת הערעור תתערב בממצאים עובדתיים של ועדת-הערר?  
  02/04/2013 סיווג לצורכי מס של דיבידנד שמקורו במניות בכורה  
  28/03/2013 פסיקה חדשה: האם בחישוב הרווחים הראויים לחלוקה יש להפחית דיבידנד שחולק בשנת המכירה? תשלום לעובד בעקבות סיום העסקתו - האם בגין התחייבותו לאי-תחרות?  
  25/03/2013 פסיקה חדשה: חשבוניות מהרשות הפלסטינית; שומה לשר האוצר לשעבר אברהם הירשזון; הפקדת ערבות להבטחת הוצאות המשיב בערעור מס הכנסה  
  22/03/2013 פסח שמח ממשרד עו"ד אלכס שפירא ושות' וממערכת אתר האינטרנט מיסים CapiTax.co.il  
  19/03/2013 פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא תמ"א 38 ובנושא מיסוי בינלאומי  
  18/03/2013 לראשונה ניתן פסק-דין בנושא שאלת סיווגו של יחיד כתושב ישראל בהתאם לדין החל לאחר תיקון 132  
  17/03/2013 בית-המשפט: אימתי רווחים ממכירת נדל"ן שהוחזק במשך תקופה ארוכה יחויבו במס הכנסה ולא במס שבח?  
  14/03/2013 פסקי-דין חדשים במיסוי מקרקעין: ביטול עסקה; רכישה בנאמנות  
  10/03/2013 בית-המשפט: חיוב מנהל חשבונות בכפל-מס בשל הוצאת חשבוניות פיקטיביות על-ידי חברה בה הועסק  
  07/03/2013 פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא הקצאת אופציות לעובדים  
  07/03/2013 ועדת-הערר - האם די בכך שמנהל מיסוי מקרקעין יחליט בהשגה בתוך שנה ממועד הגשתה, או שמא עליו גם להמציא את החלטתו בתוך תקופה זו?  
  04/03/2013 ועדת-הערר: שאלת חלוקת הסמכויות בין מנהל מיסוי מקרקעין לבין פקיד-השומה  
  04/03/2013 בית-המשפט: תמורה בגין התחייבות לאי-תחרות חייבת במס רווחי הון; ביצוע מאות עסקות במט"ח אינו מגיע כדי עסק  
  04/03/2013 בית-המשפט: פתיחת הסכם שומה תיעשה רק בנסיבות חריגות  
  04/03/2013 בית-המשפט: המחאת הסכמי שכירות; הכנסות מתיסוף בשער המטבע ביחס להלוואה שנתקבלה  
  27/02/2013 מכרת נדל"ן מסחרי? ייתכן שמגיע לך החזר מס שבח  
  25/02/2013 בית-המשפט: רכישת מניות: האם כוללת בחובה גם רכישת מוניטין, סינרגיה או זרם עמלות?  
  25/02/2013 ועדת-הערר: מכירת מקרקעין והעברת התמורה לעמותה אינה מהווה מכירה הפטורה ממס שבח  
  25/02/2013 המערער על שומה בגין חשבוניות פיקטיביות זכאי לקבל ממנהל מע"מ מידע לגבי החברות שהוציאו את אותן חשבוניות כדי לנסות ולהוכיח את רשלנות המנהל  
  25/02/2013 מיזוג חברת בת לתוך חברת אם  
  24/02/2013 בית-המשפט: דין מסירת החלטה בהשגה למייצגה של המערערת כדין מסירתה למערערת  
  20/02/2013 בית-המשפט: האם יורשיו של נכה זכאים לפטור ממס בגין הכנסותיו?  
  18/02/2013 בית-המשפט: האם ההסדר הקבוע בחוק מיסוי מקרקעין לגבי חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים, חל גם על נכסים שאינם מקרקעין?  
  17/02/2013 פסיקה חדשה: 1. מכירת מוניטין מעו"ד לחברה בשליטתו - האם במוניטין עסקינן? 2. סדר הבאת הראיות בדיון בשני עסקיו של הנישום לאחַר פסילת ספרים ביחס לעסק אחד  
  14/02/2013 בית-המשפט העליון: האם חקירה בחשד לביצוע עבירות מס שונות מצדיקה שלילת מתן אישור פטור מניכוי מס במקור ואישור על ניהול פנקסי חשבונות?  
  12/02/2013 ניתנה החלטתו של בג"ץ בעתירה להפסקת ההליכים הנוגעים למיסוי בני-זוג העובדים בעסק משותף  
  10/02/2013 סיווגן של הכנסות פיננסיות כאינטגרליות לפעילות מפעל מאושר; ניכוי הוצאות מימון ופחת; יישום חוק התיאומים כאשר המדד שלילי; והטלת קנס גירעון  
  04/02/2013 דיווח על חשבוניות מהרשות הפלסטינית  
  04/02/2013 בית-המשפט: הפחתת השומה לאחר ובמסגרת ערעור בבית-המשפט אינה יוצרת שומה "חדשה"  
  03/02/2013 בית-המשפט: האם בית-המשפט השלום רשאי לדון בשאלת התיישנותה של השגה שהוגשה במשרדי פקיד-שומה אחר  
  03/02/2013 בית-המשפט: האם השבה מכוח עילה של עשיית עושר ולא במשפט חייבת במע"מ?  
  03/02/2013 ועדת-הערר: האם סיווּגה של אופציה במקרקעין כאופציה ייחודית מותנה בהיותה ניתנת להעברה לאחֵר ללא כל תנאי וסייג?  
  31/01/2013 בית-המשפט: אימתי הלוואה בין חברות בנות תיחשב לדיבידנד לחברת האם; חזקת שוויון הדינים  
  31/01/2013 הבטחה מינהלית והתיישנות  
  30/01/2013 בית-המשפט העליון: ביטול עסקה במקרקעין; חיוב בהוצאות בגין שימוש לרעה בהליכי משפט  
  29/01/2013 פורסם תיקון לתקנות ניכוי מס במקור ממשכורת ("מס נוסף")  
  29/01/2013 בית-המשפט: האם בני-זוג שאינם נשואים והמגדלים יחדיו את ילדיהם נחשבים ל"הורה במשפחה חד הורית"?  
  29/01/2013 ועדת-הערר: האם הפטוֹר ממס שבח במכירת דירת מגורים חל על חברה משפחתית?  
  28/01/2013 בית-המשפט המחוזי: אימתי השכרת מוניטין תיחשב לרכישתו?  
  24/01/2013 בית-המשפט העליון: האם מכירת זכויות במקרקעין על-ידי האפוטרופוס הכללי והעברת התמורה ממכירה זו לבעלי הזכויות חייבת במס שבח?  
  23/01/2013 בית-המשפט העליון: אימתי זכאי מוכר דירת מגורים שהתקבלה בירושה לפטוֹר ממס שבח?  
  23/01/2013 בית-המשפט: אימתי חוב אבוד מהווה הוצאה פירותית?  
  23/01/2013 בית-המשפט המחוזי: יישום הלכת ישראניל לגבי תיקון דו"חות לאחור  
  23/01/2013 החלטת מיסוי בנושא אופציות בידי עובד הנחשב לתושב חוזר ותיק ואשר הוקצו לו במהלך שהייתו בחו''ל; ומדריך להקלות במס על הכנסה משכר דירה למגורים  
  17/01/2013 בית-המשפט: מהו מועד אירוע המס בהקצאת אופציות בלתי-סחירות ובלתי-עבירות לעובד - מועד ההבשלה או מועד המימוש?  
  17/01/2013 בית-המשפט: פטור ממס הכנסה על פיצוי בגין הלנת שכר  
  17/01/2013 בית-המשפט המחוזי: יתרת חייבים שנועדה להסוות עודפים מהווה הכנסה מדיבידנד בידי בעל השליטה; אימתי על רואה-החשבון להימנע מלחוות דעתו על הדו"חות הכספיים  
  17/01/2013 פורסם טופס חדש לבקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא עמידה בתנאים לקבלת מעמד של עולה חדש ותושב חוזר ותיק  
  16/01/2013 פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא "רווחים כלואים", חוק האנג'לים ומפעל מועדף  
  16/01/2013 פסק-דין חדש: זכות הנישום לעיון במסמכים למול חובת החיסיון  
  15/01/2013 הוראות מקצועיות חדשות של רשויות המס: אישור זכאות לעולים חדשים/תושבים חוזרים ותיקים; כללי חשבונאות לעניין הדו"חות השנתיים  
  15/01/2013 פורסם פסק-הדין בעניין מ.א. עליאן בע"מ - חשבוניות פיקטיביות  
  14/01/2013 תזכורת - עד סוף החודש יש להגיש דיווח חצי-שנתי ולשלם מקדמות על רווחים בשוק ההון  
  14/01/2013 פסקי-דין חדשים: ייחוס הוצאות מימון להכנסות מדיבידנד (סעיף 18(ג) לפקודה); היעדר זכאות להגשת ערר על קנס מינהלי קצוב  
  13/01/2013 תזכורת! תשלום המס בגין שנת-המס 2012 + תשלום המס בשיעור 10% על הכנסה מהשכרת דירת מגורים  
  09/01/2013 רשויות המס פרסמו הוראה מקצועית בנושא אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים - לשנת-המס 2013  
  07/01/2013 מתכנן Re-location? שקול לעזוב את ישראל עד 29.1.2013  
  07/01/2013 ועדת-הערר: כיצד יש למסות מכירת זכויות בגג במחיר נמוך משמעותית משווי השוק  
  07/01/2013 בית-המשפט העליון הפך את החלטת בית-המשפט המחוזי בעניין יגאל דור און  
  06/01/2013 הפקת טופסי 101 ונספחיו בצורה אלקטרונית - הארכת מועד  
  03/01/2013 בית-המשפט: אין להעלות בהליך משפטי טענות עובדתיות שלא הועלו בהליך ההשגה  
  03/01/2013 בית-המשפט: האם בחישוב החזר המס המגיע לנישום יש להביא בחשבון מדדים שליליים?  
  03/01/2013 פורסם פסה''ד בעניין וילנר מלונות ישראל - האבחנה בין מקרקעין לבין מיטלטלין לעניין החבות במס רכישה  
  02/01/2013 רשות המסים פרסמה את ההנחיות והטפסים לקבלת פיצויים לעסקים מאזור הדרום שנפגעו בנזק עקיף בשל הלחימה במבצע "עמוד ענן"  
  02/01/2013 פורסמו שיעורי הריבית לגבי סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודת מס הכנסה  
  02/01/2013 פיצוי לעסקים מאזור הדרום שנפגעו בנזק עקיף בשל הלחימה במבצע "עמוד ענן"  
  01/01/2013 פורסמו החלטות ועדות-הכופר ברשות המיסים למחצית השנייה של שנת-המס 2011  
  31/12/2012 רשות המסים פרסמה הוראה מקצועית בנושא הזכאות לנקודות זיכוי בגין ילד נטול יכולת  
  30/12/2012 בית-המשפט: רווח הון מאופציות שהוקצו לעובד על-פי סעיף 102 בנוסחו לפני תיקון 132 ומומשו לאחַר 1.1.2006 חייב במס בשיעור שולי ולא ליניארי  
  30/12/2012 מועד ההכרה בהפרשה להתחייבות וביטול ההפרשה  
  30/12/2012 פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא נאמנויות  
  27/12/2012 רשות המיסים פרסמה את הסכומים המעודכנים לשנת-המס 2013  
  26/12/2012 פסיקה חדשה: גמול לתובע ייצוגי ובא-כוחו בתביעה ייצוגית כנגד המדינה; שאלת החבות במע"מ במכירת 32 דירות בידי קיבוץ  
  26/12/2012 ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב-חוץ - הארכת תוקף ההקלות ל"חברות מיוחדות"  
  25/12/2012 בית-המשפט: גידול הון בלתי-מוסבר ייוחס, בהיעדר ראיה לסתור, לשנות-המס הפתוחות  
  25/12/2012 בית-המשפט העליון: רכישת מגרש שעליו בנוי שלד בית מגורים לצורך השלמת בנייתו למטרת מגורים אינה נחשבת לרכישת דירת מגורים לעניין החבות במס רכישה  
  25/12/2012 בית-המשפט המחוזי: האם תשלום היטל הטמנה המשולם על-פי חוק שמירת הניקיון חייב במע"מ?  
  24/12/2012 בית-המשפט העליון: האם די בכך שהנמקות הצווים הנשלחים לנישום נחתמו לאחַר המועד הקובע בסעיף 152 כדי להביא לבטלותם?  
  23/12/2012 ועדת-הערר: חזקת התא המשפחתי גוברת על הסכמת בני-זוג בדבר הפרדה רכושית שעה שמדובר בדירה שנרכשה לאחר הנישואין  
  23/12/2012 פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא חוק עידוד השקעות הון  
  20/12/2012 בית-המשפט: האם שחקני כדורסל תושבי ארה"ב פטוּרים ממס בישראל מכוח האמנה למניעת מסי-כפל בין ישראל לבין ארה"ב?  
  19/12/2012 הבהרות לגבי המשך תחולתה של הוראת-השעה (הגדלת ההיצע של דירות מגורים)  
  18/12/2012 הוראת-השעה (הגדלת ההיצע של דירות מגורים) תמשיך לחול עד ליום 5.5.2013  
  17/12/2012 פורסמו החלטות מיסוי חדשות בתחום מיסוי הקצאת אופציות לעובדים ובתחום מיסוי בינלאומי  
  16/12/2012 פורסם פסק-הדין בעניין רויאל קונספט: האם ברכישת נכס המושכר מראש יש לפצל את הנכס הנרכש לשני רכיבים?  
  16/12/2012 בית-המשפט המחוזי: האם הפסד הון ממכירת ני"ע בלתי-נסחר מותר בקיזוז כנגד רווח ממכירת ני"ע נסחר הכפוף לסעיף 6 לחוק התיאומים?  
  12/12/2012 מחזיקים בחברה פרטית בלתי-פעילה? שִקלו פירוק מרצון לפני תום שנת-המס 2012  
  12/12/2012 בית-המשפט: כיצד יש לחשב את הרווחים הראויים לחלוקה לעניין סעיף 94ב לפקודה במכירת מניות חברה קולטת לאחַר מיזוג פטוּר?  
  10/12/2012 ועדת-הערר: האם הפטוֹר ממס שבח במכירת דירת מגורים על-פי הוראת-השעה חל על חברה משפחתית?  
  06/12/2012 בית-המשפט: רווח הון מאופציות שהוקצו לעובד על-פי סעיף 102 בנוסחו לפני תיקון 132 ומימוש לאחר 1.1.2003 חייב במס בשיעור שולי ולא ליניארי  
  06/12/2012 עמדת רשויות המס בנושא שיעור המס החל על אופציות לעובדים שהוקצו מכוח סעיף 102 הישן התקבלה גם ע"י ביהמ"ש המחוזי בת"א  
  06/12/2012 בית-המשפט המחוזי: כיצד יש לחשב את התמורה בהפקעת מקרקעין אם זו משתלמת בתשלומים צמודים לדולר ושער החליפין ירד?  
  04/12/2012 תזכורת! חלוקת דיבידנד החייב במס בשיעור 12% מחייבת בחינת רמת השכר בשנת-המס 2012  
  03/12/2012 פורסמה החלטת מיסוי שעניינה בתנאים אשר בהתקיימם בני-זוג ייחָשבו לתושבי ישראל לעניין האמנה למניעת מסי-כפל בין ישראל לבין מדינת מושבם הקודם  
  02/12/2012 פורסמה הנחיית רשויות המס לגבי קיזוז הפסדים מחו"ל במסגרת הליך גילוי מרצון  
  02/12/2012 חדש!! הספר מיסוי שוק ההון מאת עו''ד ורו''ח אלכס שפירא, מהדורה שנייה (נובמבר 2012) - כעת בהנחה מיוחדת לרגל תום שנת-המס 2012  
  28/11/2012 כיצד יש לחשב את חבות המע"מ ברכישת דירה "יד 2" על-ידי קבלן ומכירתה ברווח  
  27/11/2012 בית-המשפט המחוזי: מהו מועד היווצרותו של הפסד הון שנוצר כתוצאה מאי-החזר הלוואות ומימוש ערבויות?  
  27/11/2012 פורסם חוזר מקצועי מעודכן בנושא פטור ממס בגין מלגה בתקופת לימודים או מחקר במוסד לימוד ומחקר  
  27/11/2012 בית-המשפט המחוזי בתל-אביב: האם תושב ישראל שעבד בארה"ב וחויב במס מדינתי זכאי לקבל בגינו זיכוי ממס ישראלי או לנכּותו כהוצאה לצורכי מס?  
  27/11/2012 פורסם פסק-הדין בעניין ימק"א ארה"ב: מיהם הבעלים של המקרקעין הנמכרים לעניין החבות במס שבח? הבעלים הרשום או שמא בעל החזקה הייחודית במקרקעין?  
  26/11/2012 בית-הדין האזורי לעבודה: מימון נופש שנתי בחו"ל לעובדים מהווה טובת הנאה החייבת בדמי ביטוח לאומי  
  25/11/2012 פורסמה הודעה מטעם רשות המסים בנושא הרחבת ההקלות לבני-זוג העובדים בעסק בבעלותם המשותפת או בבעלות אחד מהם, שדרשו חידוש נפרד  
  25/11/2012 בית-המשפט העליון: אימתי תתקבל בקשה לעיכוב ביצוע פסק-דינה של ועדת-הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין?  
  21/11/2012 פורסמו החלטות בנושא סדרי דין בערעורי מס  
  20/11/2012 פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין קיבוץ אילות: אין לפרש חקיקת מס לטובת הנישום  
  20/11/2012 פורסם פסק-הדין בתובענה הייצוגית נגד רשות המסים בנושא קיזוז הפסדים בשוק ההון  
  20/11/2012 פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בתובענה הייצוגית בנושא קנסות הפיגורים על-פי חוק המיסים קנס פיגורים, התשמ"א-1980  
  20/11/2012 בית-המשפט: פיצויים שהתקבלו בגין פגיעה על-ידי תכנית לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה אינם זכאים להקלה ממס רווחי הון המוקנית לגבי הפקעה  
  19/11/2012 בית-המשפט המחוזי: פירוק חברה והמשך פעילותה העסקית באופן עצמאי מהווים עסקה מלאכותית שנועדה למשוך את העודפים הצבורים תוך תשלום מס מופחת  
  19/11/2012 פורסמו התקנות מכוח חוק המו"פ הקובעות את שיעור התשלום המרבי בגין העברת ידע לחו"ל  
  19/11/2012 בית-המשפט העליון: מס הרכישה בהעברת זכות במקרקעין אגב פירוק חברה ייקבע לפי שוויָם בעת העברתם לבעלי המניות ולא לפי עלות המקרקעין בעת רכישתם  
  19/11/2012 פורסמה החלטתו של בג"ץ בעתירתה של רו"ח דורית גבאי  
  19/11/2012 פורסם פסה"ד של בג"ץ בעניין מ.ו השקעות: מהי הדרך הראויה לעתור לקבלת מידע אודות שיטת התגמול הנהוגה ברשות המסים  
  18/11/2012 ועדת-הערר: הכיצד על מנהל מיסוי מקרקעין לקבוֹע את מועד שינוי הייעוד של מקרקעין מרכוש קבוע למלאי עסקי?  
  15/11/2012 תזכורת - הגשת בקשה להיחשב כחברה משפחתית בשנת-המס 2013  
  15/11/2012 פורסם טופס ההודעה בדבר תשלום מס חברות על רווחים כלואים  
  12/11/2012 פורסם תיקון 69 לחוק עידוד השקעות הון: הטבת מס לחלוקת "רווחים כלואים"  
  07/11/2012 האם סעיף 5(ב) לחוק מע"מ כולל מנגנון שערוך? דהיינו, האם עוסק המוכר דירת מגורים שרכש מאדם פרטי זכאי לשערך את מס התשומות (הרעיוני) שגלום בעלות הרכישה?  
  07/11/2012 בית-המשפט המחוזי: עסק הרשום על-שם בת-הזוג אך מנוהל בפועל על-ידי בן-הזוג ייוחס לצורכי מס לאחרון  
  07/11/2012 פורסמה הבהרה להנחיית רשות המסים מחודש יולי 2012 לגבי הפקדת מניות/אופציות בידי נאמן לפי סעיף 102 לפקודה  
  06/11/2012 פורסמה הצעת חוק העמקת גביית המסים והגברת האכיפה הכוללת תיקוני חקיקה של מרבית חוקי המס  
  05/11/2012 האם ניתן לבטל הסכם שומה שנחתם על-ידי רואה-חשבון מייצג בטענה של היעדר הרשאה מפורשת ביפוי הכוח לגבי פשרה?  
  01/11/2012 לא ניתן להגיש ערעור לבית-המשפט העליון על החלטת ביניים של ועדת ערר מס שבח  
  29/10/2012 פורסם פסק-הדין בעניין חברת טלמנג'מנט סולושנז בע"מ: פטור ממס לפי חוק עידוד השקעות הון, הכנסות אינטגרליות, מחילת חוב, ניכוי חוב רע ועוד  
  29/10/2012 פסק-דין נוסף בנושא מחילת חוב  
  29/10/2012 רשות המיסים פרסמה הנחייה מקצועית בנושא תיקון 190 לפקודת מס הכנסה  
  28/10/2012 אימתי ביצוע חישוב מאוחד יביא לכך שבן הזוג הרשום יהיה זכאי לפטוֹר ממס לנכה בגין הכנסת בן הזוג?  
  28/10/2012 בית-המשפט המחוזי: רכישת מניות של חברה שצברה הפסדים לצורכי מס והזרמת פעילות חדשה לחברה זו מהוות עסקה מלאכותית  
  24/10/2012 בית-המשפט העליון: פעילות השמה של עובדים מתאילנד עבור חקלאים בישראל אינה זכאית למע''מ בשיעור אפס  
  23/10/2012 פורסם פסק-הדין בעניין אחים דויטש תעשיות: שאלת סיווגו של יחיד כתושב ישראל וסיווגן של הכנסות פיננסיות כאינטגרליות למפעל מאושר  
  23/10/2012 בית-המשפט המחוזי: אין לקבל טענה בדבר רכישת נחלה בנאמנות בהיעדר מסמך בכתב ועובדות התומכות בקיומה של נאמנות כאמור  
  22/10/2012 פורסמו הצעות חוק לתיקון חוק עידוד השקעות הון (הגדלת מספר התושבים שייחשב לשוק מהותי) ולתיקון חוק מיסוי מקרקעין (מס בשל עיכוב בבנייה למגורים)  
  18/10/2012 בית-המשפט המחוזי: פקודת מס הכנסה אינה מאפשרת לחשב הפסד הון ריאלי אלא נומינלי  
  17/10/2012 בית-המשפט המחוזי: ייצוא טובין לחו"ל יחויב במע"מ בשיעור אפס בתנאי שהותר רשימון ייצוא  
  16/10/2012 בית-המשפט העליון: יש לפרש את סמכותו של מנהל רשות המיסים מכוח סעיף 147 לפקודה בצמצום ולאפשר הפעלתה רק במקרים מיוחדים  
  15/10/2012 בית-המשפט: המערער על שומה בגין חשבוניות פיקטיביות זכאי לקבל ממנהל מע"מ מידע לגבי החברות שהוציאו את אותן חשבוניות כדי לנסות ולהוכיח את רשלנות המנהל  
  11/10/2012 פורסם פסק-הדין בעניין נס: האם רכישת דירת מגורים המיועדת להריסה חייבת במס רכישה בשיעורים מדורגים (כדירת מגורים) או בשיעור 5% (כקרקע)?  
  10/10/2012 פורסמה החלטת מיסוי חדשה בנושא מכירת דירות מגורים שהתקבלו בירושה ללא ביצוע הסכם חלוקה מקדמי  
  04/10/2012 בית-המשפט המחוזי: מענק פרישה מהווה הכנסה פירותית  
  27/09/2012 בית-המשפט העליון: מכירת 53 מגרשים בידי עירייה בתמורה לכחמישה מליון דולר אינה מהווה פעילות מלכ"רית, אלא פעילות מסחרית החייבת במע"מ  
  26/09/2012 פסיקה חדשה של בית-המשפט המחוזי בנושא מוניטין ובנושא מיסוי בינלאומי  
  24/09/2012 ועדת-הכספים אישרה לקריאה שנייה ושלישית נוסח מתוקן של הצעת החוק לגבי "רווחים כלואים"  
  23/09/2012 פורסם חוזר מקצועי שעניינו בסיווג הכנסות הנובעות ממכירת כלי רכב בחברות ליסינג  
  20/09/2012 פורסם תזכיר חוק העמקת גביית המסים והגברת האכיפה הכולל תיקוני חקיקה של מרבית חוקי המס  
  19/09/2012 בית-המשפט העליון: הסייג הקבוע בחוק אזור סחר חופשי באילת לגבי העסקת קרובי משפחה מהווה חזקה חלוטה  
  13/09/2012 פורסם תיקון לתקנות סדר הדין האזרחי - הוספת מע"מ לשכר-טרחת עורך-דין הנפסק לצד הזוכה  
  12/09/2012 ברכת שנה טובה מעו"ד (רו"ח) אלכס שפירא ומצוות המשרד ואתר מיסים CapiTax.co.il  
  11/09/2012 ועדת-הערר: חוכר מקרקעין הבוחר שלא לממש אופציה להארכת תקופת חכירה זכאי להחזר של מס הרכישה ובלבד שלא ישתהה בהגשת הבקשה להחזר  
  10/09/2012 הפטיש החדש של ד"ר שטייניץ? פורסם תזכיר חוק לתיקון חוק מיסוי מקרקעין: אותה גברת (מס רכוש) בשינוי אדרת (מס עיכוב בניה)  
  10/09/2012 פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין אביעד פרל ומיכאל מילוא - מיסוי חלוקת דיבידנד שמקורו בשערוך נכסים  
  06/09/2012 פורסם פסק-הדין בעניין אדריאן ושירה איצקוביץ - שאלת זכאותו של נכה להקלה במס רכישה ברכישת דירת נופש  
  04/09/2012 בית-המשפט העליון: לא ניתן לעקוף את המסלול הקבוע בדיני המס ביחס לערעור/השגה בדרך של הגשת תביעה לסעד הצהרתי  
  03/09/2012 פורסמה החלטת מיסוי חדשה שעניינה בפטוֹר ממס לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים בגין הכנסותיהם כשותפים בשותפוּת זרה  
  03/09/2012 פורסמו טפסים חדשים לבקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא החלפת מיסוי אופציות לעובדים  
  01/09/2012 תזכורת - גילוי מרצון על נכסים והכנסות מחוץ לישראל - הנוהל המעודכן עתיד לפוג בתום החודש!!!  
  30/08/2012 חקיקה חדשה: הגדלת שיעור מס הרווח ומס השכר על מוסדות כספיים, תיקון תקנות ניכוי הוצאות מסוימות ותנאים חדשים למתן אישור לתוכנית לפי חוק עידוד השקעות הון  
  28/08/2012 רשות המסים פרסמה מסמך הבהרות לגבי העלאת שיעור המע"מ מ-16% ל-17%  
  28/08/2012 בית-המשפט העליון: רכישת תיקי הוצאה לפועל מהווה עסקה החייבת במע''מ, שכן תיקי הוצאה לפועל אינם מהווים זכויות במסמכים סחירים  
  27/08/2012 פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין תדיראן מוצרי צריכה - פתיחת שומות בהסכם מכוח סעיף 147 לפקודת מס הכנסה  
  27/08/2012 פורסם פסק-הדין של בג''ץ בעתירתה של העמותה לויפאסנה בישראל להכיר בה כ''מוסד ציבורי'' לעניין סעיף 46(א) לפקודה  
  27/08/2012 בית-המשפט העליון: אירוע המס בקצבה מתרחש במועד שבו מתקבלת הקצבה ולכן ביטול הפטור ממס בגינה אינו רטרואקטיבי  
  21/08/2012 פורסמה החלטת מיסוי חדשה: בביצוע פריסה של שבח ריאלי במכירת מקרקעין שהתקבלו בירושה יש לכלול גם את תקופת הבעלות של המוריש  
  19/08/2012 פורסמה החלטת מיסוי בנושא הקצאת אופציות לעובדים  
  15/08/2012 פורסם פסק-הדין של בג''ץ בעתירות שהוגשו כנגד חקיקת חוק מיסוי רווחי נפט (בעקבות ועדת ששינסקי)  
  14/08/2012 פורסם החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012: שינוי מדרגות המס, הטלת מס נוסף בשיעור 2% והגדלת שיעור דמי הביטוח ממעסיקים  
  13/08/2012 ועדת הערר: הקטנת יתרת שווי הרכישה בשל פחת שניתן היה לנכותו אך לא נוכה הינה תוצאה המנוגדת לתכלית החוק  
  12/08/2012 בית-המשפט העליון: גמול שנפסק לתובע ייצוגי חייב במס הכנסה בהיותו תקבול בגין עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי  
  10/08/2012 ועדת-הערר: הפטור ממס שבח בהעברת זכויות במקרקעין אגב פירוק איגוד אינו גורר עמו בהכרח פטור ממס רכישה  
  08/08/2012 פורסם תיקון 74 לחוק מיסוי מקרקעין - תמ"א 38 שינוי 2  
  08/08/2012 פורסם תיקון 194 לפקודת מס הכנסה - שינויים בסכומים הניתנים כזיכוי ממס בגין תרומות למוסד ציבורי  
  08/08/2012 פורסמה הצעת החוק לגבי "רווחים כלואים"  
  07/08/2012 בית-המשפט העליון: לא ניתן לעקוף את המסלול הקבוע בדיני המס ביחס לערעור/השגה בדרך של הגשת תביעה לסעד הצהרתי  
  05/08/2012 פסיקה חדשה במס הכנסה, מס שבח ומע"מ  
  02/08/2012 פורסמו תקנות הקובעות סכומים נוספים שיראו אותם כ"עודפים" לעניין ביצוע חלוקה לפי חוק החברות  
  02/08/2012 פורסם הצו המגדיל את שיעור המע"מ ל-17% החל ביום 1.9.2012  
  31/07/2012 הגדלת שיעור המע"מ נדחתה ל-1.9.2012  
  30/07/2012 פורסמו טופסי דיווח שונים לגבי שותפויות נפט  
  30/07/2012 פורסמה החלטת מיסוי בנושא שווי שימוש לרכב  
  29/07/2012 בית-המשפט: החלטת פקיד-השומה לסַווג מכירת דירות מגורים בשונה מסיוּוגה על-ידי מנהל מיסוי מקרקעין כפופה לכללי המשפט המינהלי  
  26/07/2012 פורסם פסק-הדין בעניין זיסאפל ואח': ניתן לבחור בהחלת הוראות סעיף 94ב לפקודה חלף הוראות צו ניירות ערך זרים  
  26/07/2012 פורסם חוזר מקצועי בנושא כללי הדיווח לצורכי מס - מזומן או מצטבר  
  26/07/2012 פורסמה הוראה מקצועית בנושא נוהל מתן ארכות להגשת דו"חות מס הכנסה לשנת-המס 2011  
  25/07/2012 פורסמה הנחיית רשות המסים לגבי הפקדת מניות/אופציות בידי נאמן לפי סעיף 102 לפקודה  
  24/07/2012 חקיקה חדשה: פטור ממס להכנסה של קופת גמל מהשכרת דירות מגורים; ביטול המעבר מ-4 ל-8 שנים לגבי הפטור ממס שבח; והותרת המע"מ בשיעור 16%  
  23/07/2012 פורסמה החלטת מיסוי בנושא יצירת הקדש פרטי והקניית זכויות במקרקעין לנאמן ההקדש האמור  
  23/07/2012 השלכות המס בהשקעה באיגרות-חוב High Yield  
  17/07/2012 מבזק מיוחד - הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה אחת ל-4 שנים ייוותר בעינו ולא יהפוך לפטור אחת ל-8 שנים  
  16/07/2012 פורסמה הוראה מקצועית לגבי מתן זיכוי ממס באמצעות תלוש השכר לעובדים בגין תרומות שתרמו  
  15/07/2012 תזכורת - עד סוף החודש יש להגיש דיווח חצי-שנתי ולשלם מקדמות על רווחים בשוק ההון  
  11/07/2012 פורסמו טפסים חדשים בנושא חוק האנג'לים (הקלות מס למשקיעים בחברות עתירות מו"פ)  
  10/07/2012 בית-המשפט המחוזי: רווחים שמקורם בכספים שהופקדו בקופת גמל לפני 1.1.2003 פטורים ממס בהתאם להוראת-המעבר שנקבעה בתיקון 132  
  09/07/2012 פורסם תזכיר החוק לגבי "רווחים כלואים"  
  05/07/2012 פורסמה החלטת מיסוי בנושא קרן פרטית להשקעות בנדל"ן בישראל  
  05/07/2012 בית-המשפט העליון: חוק מס מעסיקים חל גם באזור יהודה ושומרון  
  02/07/2012 פורסמו החלטות מיסוי חדשות: חברה משפחתית בידי עולה חדש, מוסד קבע, ביטול אופציות ורכישה עצמית, הארכת מועד פקיעת אופציות והקצאת אופציות למניות בכורה  
  01/07/2012 פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא שינויי מבנה  
  01/07/2012 בית-המשפט העליון דחה את הטענה בדבר מכירת מוניטין (חלקיים) במסגרת העברת פעילות של סוכנות ביטוח  
  26/06/2012 מבזק מיוחד - רשות המסים הודיעה על הארכת מועד להגשת פניות לגילוי מרצון עד ליום 27.9.12 ועל האפשרות להגיש פניות מקדמיות בנושא באופן אנונימי  
  25/06/2012 פורסם החלטתו של בית-המשפט העליון בעתירה לדיון נוסף בעניין שקורי, כהן ומלכיאלי  
  25/06/2012 פורסמה החלטת מיסוי חדשה לגבי הזכאות לזיכוי עקיף בקבלת דיבידנד שמקורו מחוץ לישראל  
  25/06/2012 פורסמה תוספת להוראה המקצועית שעניינה בהעברת קרקע לאיגוד מקרקעין בפטור ממס לפי סעיף 104 לפקודה  
  25/06/2012 פורסם פסק-הדין בעניין עוף טנא - התקשרות על-בסיס עסקי למרות קיומם של יחסים מיוחדים  
  24/06/2012 פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בנושא מיסוי מימוש אופציה להארכת חכירה של מקרקעין  
  24/06/2012 פורסמה הוראה מקצועית וטפסים לצורך הגשת תביעת פיצויים לתושבי הדרום שנעדרו ממקום עבודתם בשל סגירת מוסדות החינוך בתקופה 15.3.2012-11.3.2012  
  21/06/2012 פורסמו החלטות מיסוי בנושא אופציות לעובדים ובנושא תושב חוזר ותיק  
  20/06/2012 פורסם פסק-הדין בעניין דורון שפע: שאלת קיומו של מוניטין אישי במכירת זיכיון להפעלת בית קפה ברשת ארומה והזכאות לפטור ממס בגין פיצויי פיטורין  
  19/06/2012 פסיקה חדשה בנושא התיישנות שומות מס הכנסה ובנושא זיכוי ממס בגין החזקת נכה במוסד מיוחד  
  18/06/2012 פסיקה חדשה במע''מ: ניכוי מס תשומות במקרה של פעילות עסקית מעורבת; פגמים בשומה לפי מיטב השפיטה לאחר פסילת ספרים וחובת גילוי מסמכים  
  17/06/2012 בית-המשפט העליון: שותפוּת עו''ד עשויה להיות בעלת מוניטין נפרד מֵעבר למוניטין של שותפיה  
  14/06/2012 ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב-חוץ - הארכת תוקף ההקלות ל"חברות מיוחדות"  
  13/06/2012 פורסמה החלטת מיסוי בנושא חוק האנג'לים (הקלות מס למשקיעים בחברות עתירות מו"פ)  
  11/06/2012 רשות המסים פרסמה חוזר מקצועי בנושא תיקון 68 לחוק לעידוד השקעות הון  
  10/06/2012 פורסמה חוברת חידוש הכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות בשנת-המס 2012  
  10/06/2012 פסיקה חדשה: מועד ההתיישנות של שומת הפסדים; רכישת/שאילת כרטיסי שחקני כדורגל זרים - ייבוא החייב במע"מ?; ופטור ממס שבח למוסד ציבורי  
  05/06/2012 בית-המשפט העליון דחה את העתירה לדיון נוסף בעניין עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל (שירותי דיור מוגן אינם פטוּרים ממע''מ)  
  04/06/2012 בית-המשפט המחוזי: בחישוב שווי מלאי תכשיטים יש לפעול לפי הכלל של ''עלות או שוק - כנמוך''  
  02/06/2012 תזכורת - נוהל גילוי מרצון על נכסים והכנסות מחוץ לישראל!!!  
  31/05/2012 בית-המשפט: תובענה בדרך של המרצת פתיחה אינה הדרך הנכונה לצורך הכרה בחובות אבודים לעניין מס הכנסה ומע''מ  
  30/05/2012 בית-המשפט המחוזי: מומחה-חוץ זכאי לנכות הוצאות בגין ארוחות רק בגובה הסכומים שהוציא בפועל  
  30/05/2012 התפרסמה הנחיה מטעם רשות המיסים בנושא הפקת טופסי 101 ונספחיו בצורה אלקטרונית  
  29/05/2012 פורסמה הוראת ביצוע בנושא דגשים בנוהל מתן ארכות להגשת דוחות מס הכנסה לשנת המס 2011  
  29/05/2012 פורסם תיקון 191 לפקודת מס הכנסה - הכרה בתרומות הניתנות למוסדות ציבוריים הפועלים לעידוד התיישבות  
  24/05/2012 בית-המשפט המחוזי: גמלה המשולמת ממשטרת ישראל ומחציתה מועברת לגרושתו של המקבל חייבת במס במלואה בידי המקבל  
  23/05/2012 השינויים בכללי המיסוי החלים על הלוואות בידי יחידים  
  23/05/2012 בג''ץ: מנגנון הטבות המס הקבוע בסעיף 11 לפקודת מס הכנסה אינו חוקתי  
  21/05/2012 פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בבקשה לדיון נוסף בעניין קלאבמרקט  
  20/05/2012 החלטת מיסוי חדשה בנושא הפטוֹר ממס שבח במכירת דירת ירושה  
  16/05/2012 פורסמה הוראת פרשנות מעודכנת בנושא חובות אבודים למע"מ  
  15/05/2012 פורסם תיקון 190 לפקודת מס הכנסה - הרחבת מסגרת הטבות המס הפנסיוניות  
  15/05/2012 פורסם פסק-הדין בעניין ברק גז בע''מ - מכירת מוניטין או מכירת זכויות הפצה?  
  13/05/2012 פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעתירה לדיון נוסף בעניין סגנון (כיבוס דיבידנד כעסקה מלאכותית; מבחן יסודיות הטעם המסחרי)  
  11/05/2012 פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בעניין י.מ.ש. השקעות בע''מ - איחור בהוצאת שומה והיעדר נימוקים אינם מצדיקים את ביטולה  
  10/05/2012 רשות המסים פרסמה חוזר מקצועי בנושא התרת הוצאות ועלויות לצורכי מס בהיעדר אסמכתאות לקיומן  
  09/05/2012 פורסמה הצעת החוק הקובעת פטור ממס לקופות גמל על הכנסה מהשכרת דירות מגורים לטווח ארוך  
  09/05/2012 פורסמה הצעת החוק הקובעת פטור ממס חברות לתאגידי מים וביוב ופטור ממס לרשות מקומית בגין הכנסה מריבית/דיבידנד שמקורה בתאגיד כאמור  
  06/05/2012 בית-המשפט המחוזי: קביעתה של מינהלת מרכז ההשקעות מחייבת את פקיד-השומה; סיווגן החשבונאי של הוצאות משליך על סיווגן המיסויי  
  03/05/2012 בית-המשפט העליון: לאור הספק בפרשנות המונח "קרוב" לעניין הפטור ממס שבח בהעברה ללא תמורה בין קרובים - יש לנקוט בפרשנות לטובת הנישום  
  03/05/2012 בג"ץ: אין להחריג עורכי-דין מהדיווח המקוּון למע"מ  
  03/05/2012 פס''ד חדש: דו"חות כספיים שהוגשו עם הסתייגות של רואה-החשבון המבקר לא ייחשבו, ככלל, לדו"חות שהוגשו כדין לרשויות המס  
  02/05/2012 פורסמה הנחיית היועץ המשפטי לממשלה לגבי פקודת המסים (גבייה)  
  30/04/2012 דירת מגורים שלא הוכח שניתנה במתנה תיחשב כדירה נוספת לעניין הזכאות לשלם מס רכישה בשיעור מופחת  
  29/04/2012 מה עדיף - פק''מ, מק''מ או קרן נאמנות פטורה? - דגשים נוספים  
  29/04/2012 בית-המשפט המחוזי: אי-פסילת ספרי הנישום הגם שהיה מקום לעשות כן אינה משחררת את פקיד-השומה מחובת הצדקת השומה  
  24/04/2012 מה עדיף - פק"מ, מק"מ או קרן נאמנות פטורה?  
  23/04/2012 פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין לוי: התנאים לביטול עסקה לעניין חוק מיסוי מקרקעין ופרשנות סמכותו של המנהל לבחון עסקה לפי מהותה  
  22/04/2012 תזכורת בדבר דיווח מקוצר על הכנסות-חוץ  
  19/04/2012 פורסמה הנחיה מקצועית שעניינה במיסוי מענקים לרופאים בפריפריה ומקצועות במצוקה  
  18/04/2012 רשות המיסים הודיעה על דחיית מועד הגשת הדו"ח השנתי לגבי יחידים  
  17/04/2012 נדחתה העתירה לדיון נוסף בפסה''ד בעניין בזק: חוכר מקרקעין הבוחר שלא לממש אופציה להארכת תקופת חכירה זכאי להחזר של מס הרכישה  
  15/04/2012 פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא חוק עידוד השקעות הון  
  15/04/2012 הכנסה חייבת ממימוש אופציות למניות מיקרוסופט העולמית מהווה הכנסה לפי סעיף 3(ט) לפקודה החייבת במס שולי  
  15/04/2012 בית-המשפט המחוזי: הפטור ממס להכנסה מיגיעה אישית מוקנה גם במקרה בו היקף הפעילות מצומצם  
  08/04/2012 ניתן להגיש מסמכים הקשורים למיסוי מקרקעין בכל אחד ממשרדי מיסוי מקרקעין ברחבי הארץ  
  04/04/2012 פס''ד חדש: כיצד יש לסַווג תקבולים שמקורם בפיצוי מחברת ביטוח בעקבות שריפה במפעל  
  04/04/2012 פורסמה החלטת מיסוי לגבי הפקעת קרקעות  
  03/04/2012 ברכת חג שמח מעו"ד (רו"ח) אלכס שפירא ומצוות המשרד ואתר מיסים CapiTax.co.il  
  01/04/2012 פורסם ברשומות תיקון 42 לחוק מע"מ  
  29/03/2012 פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא מיסוי מקרקעין (פינוי בינוי) ומיסוי בינלאומי (מוסד קבע)  
  28/03/2012 פסק-דין חדש: ויתור על אופציה לרכישת מקרקעין מהווה עסקה החייבת במס שבח, לרבות בגין חלק התמורה ששולם באיגרות-חוב חסומות  
  19/03/2012 בית-המשפט המחוזי: משכורת מופרזת מחברה לבעל מניות שהינו נכה בשיעור 100% סוּוגה כהכנסה מדיבידנד  
  15/03/2012 פורסם תיקון 189 לפקודת מס הכנסה - אפשרות לדחות מועד קבלת נקודות זיכוי בגין תואר ראשון/שני בתחום עיסוק שנדרשת בו התמחות  
  14/03/2012 פורסם פסק-הדין בעניין בלטינסקי - הוכחת תושבוּת לצורכי מס בעיר נהריה  
  12/03/2012 פורסם מדריך לרוכש/מוכר זכות במקרקעין לשנת 2012  
  12/03/2012 נדחתה בקשה לאישור תובענה ייצוגית לגבי גביית מע"מ בעסקות בקרקעות קק"ל  
  11/03/2012 פורסם מדריך רשויות המס להגשת הדו"ח השנתי בידי יחידים (דע זכויותך וחובותך) לשנת-המס 2011  
  08/03/2012 טענה משפטית שנטענה על-ידי מנהל מע"מ בשלב ההשגה, הגם שלא בצורה ברורה ומפורשת, ניתן להעלותה במסגרת הליכי הערעור  
  07/03/2012 פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין גזית החזקות - פרשנות לטובת הנישום לגבי כללי קיזוז הפסדים  
  07/03/2012 בג"ץ דחה עתירה לסַווג עסקות בין מוסדות דיור מוגן לבין דייריו כעסקות שכירות הפטורות ממע"מ  
  04/03/2012 פסקי-דין חדשים במיסוי מקרקעין: תקופת הפריסה לגבי מקרקעין שהתקבלו במתנה, מיסוי עסקת קומבינציה ועוד  
  29/02/2012 הוארך תוקפן של התקנות המקנות זיכוי ממס בשל עבודה במשמרות  
  29/02/2012 בית-המשפט העליון: טענה מקדמית לגבי התיישנות צווים תידון במסגרת ההליך העיקרי  
  29/02/2012 בית-המשפט העליון: אין מקום להגשת עתירה על החלטתו של פקיד-השומה לבטל אישור פטור מניכוי מס במקור, וזאת בשל קיומו של סעד חלופי  
  28/02/2012 פורסמה תוספת להוראת הביצוע בנושא הארכת תקופת הוראת השעה לעניין קביעת שיעור מס מופחת במכירת קרקעות  
  24/02/2012 פורסם פסק-הדין בעניין מתפרות ליאור בע''מ - מהו המדד המשמש לצורך תיאום מחזור הבסיס של מפעל מעורב?  
  23/02/2012 פורסמו שיעורי הריבית לגבי סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודת מס הכנסה  
  21/02/2012 בית-המשפט המחוזי בחיפה דחה טענות מקדמיות בתיק מס הכנסה  
  20/02/2012 בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע - פעילותה של רשות מקומית בתחום סילוק והטמנת פסולת נכללת בפעילויותיה המלכ''ריות לצורכי מע''מ  
  15/02/2012 פסיקה חדשה בנושא מע"מ  
  13/02/2012 הפיכת עסקת קומבינציה לעסקת תמורות ללא דיווח מקנה למנהל סמכות להוציא שומה מתוקנת ללא מגבלת זמן  
  12/02/2012 פורסמו החלטות ועדות-הכופר ברשות המיסים למחצית הראשונה של שנת-המס 2011  
  12/02/2012 רשויות המס פרסמו תוספת להוראת הביצוע בנושא מיסוי פינוי-בינוי  
  12/02/2012 ביהמ''ש המחוזי: דמי ניהול וייעוץ בקשר למכירת מקרקעין שלא נדרשו לעניין מס שבח אינם מהווים הוצאה מותרת בניכוי לצורכי מס הכנסה  
  12/02/2012 פורסם פסה''ד בעניין שרונים אבן יהודה - בית אבות חייב במע"מ בגין שחיקת פיקדונות הדיירים  
  06/02/2012 בית-המשפט המחוזי: שינוי זכויות במניות וחלוקת דיבידנד בד בבד עם מכירת מניות מהווים עסקה מלאכותית  
  02/02/2012 רשויות המס מאמצות פרשנות ליברלית לגבי שיעור הזכויות שניתן להקצות למשקיעים חדשים לאחר שינוי מבנה  
  01/02/2012 בית-הדין האזורי לעבודה: הסכם שומה עם פקיד-השומה מחייב, בנסיבות מסוימות, גם את המוסד לביטוח לאומי  
  01/02/2012 בית-המשפט העליון קיבל את ערעורן של רשויות המס בעניין שקורי  
  30/01/2012 פס''ד חדש: תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל לעובד שלא הוציא הוצאות אלו בפועל חייבות במס בידיו כהכנסת עבודה  
  29/01/2012 פורסם חוזר מקצועי בנושא ההפיכה מתושב ישראל לתושב-חוץ ולהפך  
  26/01/2012 פס''ד חדש של ועדת-הערר: מכירת דירת נופש בפרוייקט ''האי'' בהרצליה אינה זכאית לפטור ממס שבח  
  25/01/2012 תזכורת - עד סוף החודש יש להגיש דיווח חצי-שנתי ולשלם מקדמות על רווחים בשוק ההון  
  24/01/2012 פורסמו טפסים חדשים/מעודכנים במיסוי מקרקעין  
  22/01/2012 פורסמו התקנות המאריכות את הוראת-השעה לגבי מכירת קרקע לבניית דירות מגורים בשנה נוספת  
  21/01/2012 פרסום פסה''ד בעניין ישראל עפר - תשלום ששולם לעובד בגין פרישתו אינו מהווה תקבול הוני אלא פירותי  
  18/01/2012 פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא מיסוי שוק ההון וחוקי עידוד וכן טפסים חדשים במס הכנסה ובמיסוי מקרקעין  
  18/01/2012 פורסם תיקון לתקנות לפיו דמי חבר ודמי טיפול המשולמים לארגון מקצועי מהווים בחלקם הוצאה מותרת בניכוי לעובד  
  17/01/2012 פס''ד חדש בנושא מיסוי בינלאומי: חברה זרה סווגה כחברה שהשליטה והניהול על עסקיה מופעלים מישראל  
  16/01/2012 פורסמה הוראת ביצוע מעודכנת של רשויות המס לגבי הדיווח המקוון למע''מ  
  16/01/2012 פורסם פסה''ד בעניין מלונות צרפת ירושלים - האבחנה בין מקרקעין לבין מיטלטלין לעניין החבות במס רכישה  
  14/01/2012 תזכורת! תשלום המס בגין שנת-המס 2011 + תשלום המס בשיעור 10% על הכנסה מהשכרת דירת מגורים  
  12/01/2012 פורסם תיקון 188 לפקודה - אי תחולת כללי IFRS בקביעת ההכנסה החייבת בשנות-המס 2010 ו-2011  
  11/01/2012 פורסמו ברשומות תיקונים לתקנות הקובעות את שיעור המס שיש לנכות במקור בשל הכנסות שמקורן בשוק ההון  
  11/01/2012 פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא החוק לעידוד השקעות הון וחוק מיסוי מקרקעין  
  10/01/2012 ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב-חוץ - הארכת תוקף ההקלות ל"חברות מיוחדות"  
  05/01/2012 מתכנן Re-location? שקול לעזוב את ישראל עד 29.1.2012  
  02/01/2012 אושרה אמנת המס עם דנמרק  
  27/12/2011 תקנות הפחת הקובעות שיעורי פחת מואצים לנכסים בבית מלון ובחברה תעשייתית הוארכו ליום 31.12.2013  
  26/12/2011 הוראת-השעה לגבי מכירת קרקע לבניית דירות מגורים הוארכה בשנה נוספת עד לתום שנת-המס 2012  
  26/12/2011 פורסמה הנחיית בכירי רשות המיסים לגבי מתן פטור מניכוי מס במקור בגין תשלומי דיבידנד מחברה ליחיד  
  26/12/2011 אושרה אמנת המס עם גיאורגיה  
  25/12/2011 העלאת שיעור המס על דיבידנדים: הבהרה נוספת של רשות המיסים  
  25/12/2011 פורסמו החלטות מיסוי בנושא מע"מ  
  22/12/2011 בית-המשפט המחוזי בירושלים: מכירת וילה בידי בתו של קבלן בניין אינה מהווה עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי  
  21/12/2011 מכירה רעיונית - למכור או לא למכור?  
  20/12/2011 נדחתה עתירה לבג"ץ לביטול תקנות הפטור מהגשת דו"ח שנתי + כרסום (?) בהלכת סמי  
  15/12/2011 העלאת שיעור המס על דיבידנדים: הבהרת רשות המיסים  
  14/12/2011 פסק-דין חדש של ועדת-הערר: מימוש אופציה להארכת תקופת החכירה מול המינהל חייב במס רכישה  
  08/12/2011 פורסם חוזר מקצועי בנושא רווחיה של חברה נשלטת זרה (CFC)  
  08/12/2011 בית-המשפט העליון: סמכות המנהל לתקן שומה מכוח סעיף 147 לפקודה מוגבלת לשנה מיום הכרעת הדין ולא לשנה מיום גזר הדין  
  07/12/2011 פורסם ברשומות החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011  
  07/12/2011 פורסמה הודעת רשות המיסים לגבי האפשרות לבצע מכירה רעיונית של ניירות-ערך  
  07/12/2011 פסק-דין חדש בנושא שאלת זכאותו של פקיד-השומה לבטל הסכם שומה  
  06/12/2011 העלאת שיעור המס על דיבידנדים: למשוך או לא למשוך?  
  05/12/2011 אושר החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011  
  04/12/2011 תזכורת! חלוקת דיבידנד החייב במס בשיעור 12% מחייבת בחינת רמת השכר בשנת-המס 2011  
  01/12/2011 פורסם התיקון לחוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים) - הוחזרה הטבת המס לתושבי אילת  
  29/11/2011 פורסם פסה"ד של ביהמ"ש העליון בעניין גזית גלוב - ניכוי מס תשומות בידי חברת השקעות בנדל"ן  
  28/11/2011 נמחק הערעור שהוגש לבית-המשפט העליון בעניין קליימן (דיבידנד שחילקה חברה משפחתית מתוך רווחי אקוויטי)  
  27/11/2011 פס"ד חדש של בית-המשפט העליון בנושא חיוב במס של מומחה לקבלה ונומרולוגיה  
  24/11/2011 ביהמ"ש העליון: הגשת נימוקי ערעור באיחור שמקורו בנסיבות אישיות אינה מצדיקה מחיקה של הערעור וניתן להסתפק בפסיקת הוצאות  
  23/11/2011 פס"ד חדש של בג"ץ: החזר מס שנוכה במקור ממשכורת שייך לעובד ולא למעביד גם כאשר מדובר ב"משכורת נטו"  
  22/11/2011 כנס מיוחד - 14.12.11 - היערכות לתום שנת-המס 2011 ולחקיקת המס החדשה  
  22/11/2011 פורסמה הצעת החוק ליישום המלצות ועדת טרכטנברג בתחום המיסוי  
  21/11/2011 תזכורת - הגשת בקשה להיחשב כחברה משפחתית בשנת-המס 2012  
  20/11/2011 פורסמו הסכומים המעודכנים של הוצאות אש"ל בארץ  
  19/11/2011 פס"ד חדש: לועדת-הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין סמכות לדון בערר על שומת מס רכישה שהוצאה במסגרת אישור תוכנית מיזוג בהחלטת מיסוי בהסכם  
  17/11/2011 פורסם תיקון 186: ביטול הפטוֹר ממס רווחי הון לתושבי-חוץ בגין השקעה ישירה או עקיפה במק"מים ואג"ח לטווח קצר  
  16/11/2011 דגשים לגבי הוראת-הביצוע החדשה בנושא דירות מגורים - דירה שהתקבלה "ללא תמורה", המרת פטוֹרים ושימוש מעורב  
  15/11/2011 פורסם נוהל גילוי מרצון מעודכן לתקופה מוגבלת  
  14/11/2011 רשויות המס פרסמו חוזר מקצועי בנושא תיקוני החקיקה לגבי דירות מגורים  
  13/11/2011 פורסמה החלטת מיסוי בנושא מכירה שלא מרצון של אופציות שטרם הבשילו  
  02/11/2011 פורסם תיקון לתקנות סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה  
  02/11/2011 פורסם תזכיר החוק בעקבות המלצות ועדת טרכטנברג  
  26/10/2011 פורסמו החלטות ועדות-הכופר ברשות המיסים למחצית השנייה של שנת-המס 2010  
  26/10/2011 פורסם חוזר מקצועי לגבי הקלוֹת המס החדשות למשקיעים בחברות עתירות מו"פ  
  26/10/2011 פס"ד חדש: לא ניתן לקזז מס תשומות בגין רכישת קרקע ובניית בית מגורים שחלקו משמש לעסק  
  24/10/2011 רשויות המס פרסמו חוזר מקצועי בנושא קיזוז הפסדים במפעל מעורב  
  09/10/2011 בית-המשפט המחוזי: הפסד הון ממימוש ערבות ומשכנתא של חייב בפשיטת רגל שייך לנאמן לנכסי החייב ולא לכונס הנכסים  
  05/10/2011 פורסמו טפסים חדשים לבקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא אופציות לעובדים  
  04/10/2011 פסק-דין נוסף של בית-המשפט העליון בעקבות ההחלטה בעתירה לדיון נוסף בעניין משה סמי ואיקאפוד בע"מ  
  26/09/2011 עיקרי המלצות ועדת טרכטנברג לגבי מערכת המיסוי  
  25/09/2011 עיצום כספי בגין אי-הגשת דו"ח שנתי ודו"חות ניכויים במועד  
  21/09/2011 העברת נכסים במתנה (לרבות במסגרת היערכות להטלת מס עיזבון) חייבת בדיווח לרשויות המס  
  19/09/2011 פס"ד חדש: השכרת מקבץ דיור אינה מהווה השכרת דירת מגורים ישירות לשוכר ולכן אינה פטורה ממע"מ  
  19/09/2011 ברכת שנה טובה מעו"ד (רו"ח) אלכס שפירא ומצוות המשרד ואתר מיסים capiTax.co.il  
  12/09/2011 ערב עיון מיוחד בהנחיית עו"ד (רו"ח) אלכס שפירא - 18.9.11 - תיקוני החקיקה החדשים לגבי מיסוי דירות מגורים  
  08/09/2011 פסקי-דין חדשים בנושא מיסוי מקרקעין: פטור ממס למוסד ציבורי; תיקון שומה בעקבות פרטים חדשים  
  07/09/2011 עודכן טופס הבקשה לפטור ממס שבח על-פי הוראת-השעה במכירת דירת מגורים שאינה מזכה  
  06/09/2011 ביהמ"ש העליון החזיר את הדיון בבקשתו של רו"ח מנירב לאשר תובענה ייצוגית בגין התשלום עבור שרותי מערכת שע"מ  
  01/09/2011 פורסם פסק-הדין בעניין ד"ר יוסף סגמן: ניכוי הוצאות שהייה מחוץ לישראל  
  01/09/2011 מונתה ועדת ערר מחוז מרכז לעניין חוק מיסוי מקרקעין  
  31/08/2011 פורסם תיקון חקיקה לפיו ניכוי המס במקור בשוק ההון יביא בחשבון הפסדים שנוצרו גם לאחר החודש בו נצמח הרווח  
  29/08/2011 פורסם טופס הבקשה לפטור ממס שבח על-פי הוראת-השעה במכירת דירת מגורים שאינה מזכה  
  29/08/2011 בית-משפט השלום בירושלים דחה תביעה להשבת מע"מ ששולם בגין דמי הסכמה למינהל מקרקעי ישראל  
  28/08/2011 פס"ד חדש: שותפות מוגבלת שבבעלותה מקבץ דיור אינה איגוד מקרקעין  
  23/08/2011 ערב עיון מיוחד בהנחיית עו"ד (רו"ח) אלכס שפירא - 11.9.11 - תיקוני החקיקה החדשים לגבי מיסוי דירות מגורים  
  18/08/2011 ביהמ"ש העליון: הפריסה לפי סעיף 8(ג)(3) לפקודה הינה מהותית ומקנה פטור ממס לנכה לגבי כל אחת משנות הפריסה  
  16/08/2011 פורסמה החלטת מיסוי חדשה לגבי הזכאות לזיכוי עקיף בקבלת דיבידנד שמקורו מחוץ לישראל  
  15/08/2011 פורסמה החלטת מיסוי נוספת לגבי הוראת-השעה בעניין מכירת קרקע לבניית דירות מגורים  
  14/08/2011 פורסמה החלטת מיסוי חדשה לגבי הוראת-השעה בעניין מכירת קרקע לבניית דירות מגורים  
  14/08/2011 פורסם תיקון 185 לפקודת מס הכנסה - שינויים מהותיים בכללי המיסוי החלים על הלוואות בין-חברתיות  
  10/08/2011 פס"ד חדש של ביהמ"ש העליון: הפטור ממס לנכה בגין הכנסה מיגיעה אישית אינו חל על שכר מופרז  
  08/08/2011 שינויים בהוראות הפטור ממס שבח במכירת דירות מגורים - זהירות!  
  03/08/2011 הצעת-החוק לרפורמה נוספת במיסוי דירות מגורים אושרה (באופן מצומצם) בקריאה שנייה ושלישית  
  01/08/2011 מסלול חדש לקבלת אישור מפקיד שומה לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין לקבלנים בפרויקט בליווי בנקאי  
  31/07/2011 פורסמה החלטת מיסוי חדשה לגבי הוראת-השעה בעניין מכירת קרקע לבניית דירות מגורים  
  25/07/2011 חישוב החבות במס במכירת מניות נסחרות שנרכשו לפני 1.1.2003  
  25/07/2011 סיווג של נכס נדל"ן בחו"ל כנכס או כמלאי עסקי  
  24/07/2011 פורסם חוזר מקצועי בעניין מיסוי הכנסות עיזבון  
  22/07/2011 העברת מניות חברה קיימת לחברת החזקות והפיכתה למשפחתית - עסקה מלאכותית  
  21/07/2011 תקנות מס רכוש בעניין נזקי מלחמה אינן מקנות פיצוי בגין היעדרות עובדים שמטרת עבודתם אינה יצרנית/עסקית  
  21/07/2011 פורסם פסה"ד של ביהמ"ש העליון בעניין קווי נדל"ן גינדי - ירון בע"מ - רכישת נדל"ן באמצעות גוף מארגן  
  19/07/2011 תזכורת - עד סוף החודש יש להגיש דיווח חצי-שנתי ולשלם מקדמות על רווחים בשוק ההון  
  18/07/2011 פורסמה מהדורת 2011 של חוברת "דע זכויותיך וחובותיך, מדריך לרוכש/ מוכר זכות במקרקעין"  
  17/07/2011 פורסם פסה"ד בעניין ר.א שליט פיתוח: שאלת החבות במע"מ בגין השכרת מיקבץ דיור  
  17/07/2011 ביהמ"ש המחוזי בחיפה: יש להגיש בקשה להיחשב כחברה משפחתית לא פחות מחודש לפני תחילת השנה הרלבנטית  
  14/07/2011 בג"ץ קיבל את עתירתה של לשכת ארגוני העצמאיים והעסקים (להב) בדבר עדכון סכום האש"ל  
  14/07/2011 פס"ד חדש של ביהמ"ש העליון: דיבידנד שהוכרז בחברה לא ייחשב כחלק מרווחיה הראויים לחלוקה החל מיום האקס  
  14/07/2011 פורסמו פסה"ד של ביהמ"ש העליון בעניין חברת רקורד סי.אי. בע"מ ובדיון הנוסף בעניין משה סמי ו-איקאפוד בע"מ  
  12/07/2011 פורסמה החלטת מיסוי חדשה: החזקה עקיפה של עולה חדש בחברה ישראלית  
  12/07/2011 פורסמה הצעת החוק לתיקון 71 לחוק מיסוי מקרקעין: שינויים מרחיקי-לכת במיסוי דירות מגורים  
  12/07/2011 פס"ד חדש: שווי הרכישה (העלות) של מקרקעין ייקבע לפי השווי המתוקן שנקבע לגבי המוכר הקודם  
  11/07/2011 תזכורת - יש להגיש טופס 6111 באופן מקוּון  
  07/07/2011 ביהמ"ש העליון: הגדלת שומה ע"י ביהמ"ש יכולה להיעשות רק לאחר בקשה מפורשת ומפורטת של פקיד השומה  
  03/07/2011 הפיצויים הקבועים בחוק מס רכוש ובתקנות בגין נזקי מלחמה מוקנים למעסיקים ולא לעובדים שכירים  
  03/07/2011 רכישת זכות במקרקעין מקבלן עד ליום 31.7.11 (במקום 30.6.11) לא תגרור עִמה חובת העברת מקדמה על-ידי הרוכש  
  29/06/2011 פורסם תיקון לחוזר המקצועי בנושא תיקון 173 לפקודת מס הכנסה  
  29/06/2011 נדחתה הבקשה לאישור התובענה כנגד רשות המיסים בנושא הצמדת נקודות זיכוי כתובענה ייצוגית  
  28/06/2011 רשויות המס פרסמו את חלקו השני של החוזר המקצועי בנושא עולים חדשים ותושבים חוזרים  
  28/06/2011 הפטור ממס על ריבית שמקורה בפיקדון בנקאי במט"ח בבנק בישראל של תושב חוזר חל גם על תושב חוזר ותיק  
  28/06/2011 פורסם תזכיר החוק לתיקון חוק מיסוי מקרקעין: צמצום הפטורים ממס שבח במכירת דירות מגורים  
  27/06/2011 הקלות המס החדשות למשקיעים בחברות עתירות מו"פ  
  26/06/2011 מס הרכישה בהעברת זכות במקרקעין אגב פירוק חברה ייקבע לפי עלות המקרקעין בעת רכישתם  
  21/06/2011 פס"ד חדש של ביהמ"ש העליון - כיבוס דיבידנד מהווה עסקה מלאכותית  
  19/06/2011 תזכורת יש להגיש דו"ח שנתי מקוון עד סוף החודש!  
  19/06/2011 פורסם פסה"ד של ביהמ"ש העליון בעניין רשות המיסים נ' קלאבמרקט רשתות שיווק בע"מ  
  16/06/2011 חברה שבבעלותה נדל"ן מניב ופעילות עסקית ששוויה עולה על 10% משווי נכסי החברה אינה איגוד מקרקעין  
  16/06/2011 פורסמו התקנות המבטלות את הפטוֹר ממס לתושבי-חוץ בגין השקעה ישירה או עקיפה במק"מים ואג"ח לטווח קצר  
  15/06/2011 פורסם תיקון 41 לחוק מע"מ: מעבר לבסיס מזומן לגבי מתן שירותים  
  15/06/2011 פורסמה חוברת חידוש הכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות בשנת-המס 2011  
  13/06/2011 פורסמה הודעת סמנכ"ל רשות המיסים לגבי מיסוי מענק לעובדים עקב שינוי מבני  
  12/06/2011 פורסמה הצעת החוק לביטול הפטור ממס רווחי הון במכירת מק"מים ואג"ח לטווח קצר בידי תושבי חוץ  
  09/06/2011 פורסם חוזר מקצועי בנושא האמנה למניעת כפל-מס בין ישראל לבין טיוואן  
  09/06/2011 פס"ד חדש: יום הרכישה במכירת מקרקעין שהתקבלו במתנה בסמוך לפני פטירת נותן המתנה  
  06/06/2011 ניכוי הוצאות רכב שרכש תאגיד ונרשם על-שם אדם אחר במרשם רשות הרישוי  
  02/06/2011 נקודות זיכוי לתושב חוזר  
  01/06/2011 ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב-חוץ - הארכת תוקף ההקלות ל"חברות מיוחדות"  
  01/06/2011 פס"ד חדש של ביהמ"ש העליון: סעיף 94ב לפקודה וצו ניירות ערך זרים - הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו?  
  01/06/2011 פורסמה הצעת חוק לתיקון 185 לפקודה - אי תחולת כללי IFRS בקביעת ההכנסה החייבת בשנת-המס 2010  
  31/05/2011 רכישת זכות במקרקעין מקבלן עד ליום 30.6.11 (במקום 1.6.11) לא תגרור עִמה חובת העברת מקדמה על-ידי הרוכש  
  24/05/2011 פורסם חוזר מקצועי בנושא פטור ממס בגין מלגה בתקופת לימודים או מחקר במוסד לימוד ומחקר  
  22/05/2011 פס"ד חדש של ביהמ"ש העליון: פטור ממס שבח אינו חל בהכרח על מס מכירה  
  17/05/2011 פורסמו 4 החלטות מיסוי נוספות בנושא שינוי מבנה  
  17/05/2011 רשות המיסים פרסמה חוזר מקצועי בנושא העברת עובדים בין מעסיקים  
  17/05/2011 פס"ד חדש: פעילות עניפה בנדל"ן חייבת במע"מ  
  16/05/2011 פורסמו 4 החלטות מיסוי בנושא שינוי מבנה + טופס דיווח מעודכן לנאמן  
  15/05/2011 פורסמו חוזרים מקצועיים בנושא מיסוי המשכיר בשל שיפורים במושכר ובנושא תיקון 173  
  11/05/2011 פורסמו החלטות מיסוי בנושא אופציות לעובדים שביצעו רילוקשיין ובנושא מפעלים מוטבים  
  03/05/2011 פורסם תיקון לתקנות המס שעניינן בחיפושי נפט  
  02/05/2011 פורסם חוזר מקצועי לגבי אופן הטיפול בחרטה מרצף קצבה  
  01/05/2011 פורסמו החלטות ועדות-הכופר ברשות המיסים למחצית הראשונה של שנת-המס 2010  
  28/04/2011 דיבידנד בין חברות - נקודות ודגשים לגבי השלכות המס  
  28/04/2011 פורסמו שלוש החלטות מיסוי בנושא מיסוי הקצאות אופציות לעובדים  
  27/04/2011 רשות המיסים פרסמה הוראה מקצועית בנושא היקף תחולת חזקת התא המשפחתי לעניין מיסוי דירות מגורים  
  21/04/2011 פס"ד חדש: דירת נופש אינה נחשבת לדירת מגורים לעניין החבות במס רכישה  
  18/04/2011 תזכורת בדבר דיווח מקוצר על הכנסות-חוץ  
  14/04/2011 הפסד עסקי מועבר אינו מותר בקיזוז כנגד רווח הון ממכירת מניות של חברה קבלנית  
  14/04/2011 רשות המיסים הודיעה על דחיית מועד הגשת הדו"ח השנתי לגבי יחידים  
  13/04/2011 תשלום בגין הפסקת התקשרות של תחנת דלק עם חברת פז מהווה בחלקו תשלום בגין מוניטין  
  13/04/2011 פסח שמח ממשרד עו"ד אלכס שפירא וממערכת אתר האינטרנט מיסים capiTax.co.il  
  11/04/2011 רשות המיסים פרסמה הנחיות לגבי הצהרות, תשלום מקדמה והגשת השגה בהתאם להוראות תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין  
  11/04/2011 רשות המיסים פרסמה הבהרה נוספת לגבי תשלום מקדמה בהתאם לתיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין  
  10/04/2011 המלצות ועדת ששינסקי הפכו לחקיקה מחייבת: פורסם חוק מיסוי רווחי נפט  
  07/04/2011 פורסמו החלטות מיסוי חדשות נוספות בנושא מיסוי אופציות לעובדים + חובת שידור טופס 6111 באופן מקוון  
  05/04/2011 עדכונים וטפסים נוספים במיסוי מקרקעין  
  04/04/2011 פורסמו שלוש החלטות מיסוי בנושא מיסוי הקצאות אופציות לעובדים  
  04/04/2011 טפסים חדשים במיסוי מקרקעין: פטור במכירת דירה בפינוי-בינוי, מכירה במסגרת הוראת-השעה ודחיית יום המכירה בתמ"א 38 ובעסקה מותנית  
  04/04/2011 מיזוג/פיצול בחברות שלהן מפעל מאושר או מפעל מוטב  
  03/04/2011 הפרת הוראות הפטור ממס בהעברת מניות לחברה לגבי חלק מהמניות המועברות מהווה אירוע מס רק לגבי אותו חלק  
  31/03/2011 תזכורת - עסקות מקרקעין שתבוצענה מהיום ואילך כפופות להוראות הדיווח והתשלום החדשות (תיקון 70)  
  28/03/2011 פסק-דין חדש: לא ניתן לעקוף את המסלול הקבוע בדיני המס ביחס לערעור/השגה בדרך של הגשת תביעה לסעד הצהרתי  
  27/03/2011 עדכון חשוב למי ששוקל לייסד שותפות מוגבלת או להגדיל את הונה המוגבל  
  27/03/2011 אתר האינטרנט מיסים – www.capiTax.co.il – כעת בעיצוב חדש וגם בפייסבוק  
  23/03/2011 הוצאות שכר לימוד לתואר ראשון ושני אינן מותרות בניכוי לצורכי מס  
  22/03/2011 פס"ד חדש של בית-המשפט העליון: לא ניתן לנכות מס תשומות בגין רכישת תלושי ארוחות לעובדים  
  21/03/2011 פורסמה הנחיית רשות המיסים לגבי תשלום מקדמה ברכישת זכות במקרקעין מקבלן  
  16/03/2011 פסק-דין חדש: הפסד מאי-החזר הלוואה שניתנה על-ידי חברה יזמית מותר בניכוי כהוצאה שוטפת  
  15/03/2011 פורסם תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין - מהפכה בשיטת הדיווח, התשלום והשומה לגבי עסקות נדל"ן בישראל  
  14/03/2011 זהירות! שימוש בפטוֹר ממס שבח לפי הוראת-השעה עשוי לשלול את הפטוֹר אחת ל-4 שנים  
  10/03/2011 פס"ד חדש: רכישת דירות ע"י אונ' בן גוריון לצורך אירוח מרצים מחו"ל זכאית לשיעור מס רכישה מופחת  
  07/03/2011 סיווגה של חברה כתושבת ישראל לצורכי מס - מבחן מרכז הכובד היחסי?  
  06/03/2011 רשות המיסים השיקה אתר מידע חדש בנושא מס הכנסה שלילי.  
  05/03/2011 שאלת הכדאיות במשיכת רווחים מחברה לצורך השקעתם כיחיד  
  01/03/2011 פורסמו טופסי דיווח חדשים לגבי מכירת דירת מגורים בפטור ממס שבח, לרבות לפי הוראת-השעה  
  28/02/2011 פס"ד חדש: ניתן לנכות מס תשומות מדמי ניהול ששולמו בשל משרדים להשכרה אף בתקופה שהמשרדים טרם הושכרו  
  27/02/2011 המלצות ועדת ששינסקי בדרך לחקיקה: פורסמה הצעת חוק מיסוי רווחי נפט  
  24/02/2011 חובת דיווח תוך 30 יום לרשויות המס בגין מכירת נכסים - לא רק לגבי מקרקעין  
  24/02/2011 פורסמו ברשומות: החקיקה החדשה לגבי מיסוי דירות מגורים + הותרת שיעור מס שכר/רווח על מוסדות כספיים  
  22/02/2011 פורסמה החלטת מיסוי חדשה: תמ"א 38/2 אינה זכאית להקלות המס המוקנות לתמ"א 38  
  21/02/2011 רשויות המס פרסמו חוזר מקצועי לגבי הטיפול בבקשה לפריסה של שבח ריאלי  
  20/02/2011 ערב עיון מיוחד!! החקיקה החדשה לגבי מיסוי דירות מגורים וקרקעות לבנייה  
  15/02/2011 פס"ד חדש: רווח שנוצר תוך זמן קצר ממכירת מניות שליטה בחברה בורסאית הינו רווח הון ולא הכנסה פירותית  
  07/02/2011 פס"ד חדש: למנהל מע"מ אין סמכות שלא לרשום אדם כעוסק מורשה על רקע עברו הבעייתי במע"מ  
  30/01/2011 פס"ד חדש: מענקים ששולמו לעובדים בגין שינוי מבני חייבים במס רווחי הון (ולא במס הכנסה)  
  30/01/2011 פס"ד חדש של ביהמ"ש העליון: בהיעדר הוראה אחרת בחוזה יש לראות את מחיר העסקה ככולל מע"מ  
  26/01/2011 רשויות המס פרסמו חוזר מקצועי בנושא איסור תשלומי שוחד לעובדי ציבור זרים  
  23/01/2011 פס"ד חדש של ביהמ"ש העליון: ריבית והפרשי הצמדה בגין שומת ניכויים הינן הוצאה מוכרת  
  22/01/2011 תזכורת - עד סוף החודש יש להגיש דיווח חצי-שנתי ולשלם מקדמות על רווחים בשוק ההון  
  19/01/2011 רשויות המס פרסמו חוזר מקצועי בנושא הקלות המס לעולים חדשים ותושבים חוזרים  
  19/01/2011 פורסמה הצעת החוק שמטרתו הגדלת ההיצע של דירות מגורים: שינויים במס שבח ובמס רכישה  
  17/01/2011 פס"ד חדש: שירותי פעילויות שטח הניתנים לתיירים חייבים במע"מ בשיעור אפס  
  13/01/2011 תזכורת! תשלום המס בגין שנת-המס 2010 + תשלום המס בשיעור 10% על הכנסה מהשכרת דירת מגורים  
  13/01/2011 תיקוני חקיקה חדשים: שינוי סיווג של קרן חייבת לקרן פטורה + נקודות זיכוי לתושב חוזר  
  09/01/2011 רשות המיסים פרסמה את הסכומים המעודכנים לשנת-המס 2011  
  06/01/2011 פורסם חוק המדיניות הכלכלית: תיקוני חקיקה מהותיים במס הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ ומיסוי מקרקעין  
  04/01/2011 מתכנן Re-location? שקול לעזוב את ישראל עד 29.1.2011  
  29/12/2010 מוכר שחילק דירת מגורים ל-3 דירות זכאי לפטור ממס שבח בגין דירה אחת בלבד  
  28/12/2010 פורסמה הצעת חוק הכוללת תיקונים להוראות שעניינן בהלוואות בין-חברתיות  
  27/12/2010 תיקוני חקיקה חדשים: פינוי ובינוי, תמ"א 38 ופטוֹר ממס שכר לגבי מלגה לסטודנטים/חוקרים  
  23/12/2010 פס"ד חדש: חוכר מקרקעין הבוחר שלא לממש אופציה להארכת תקופת חכירה זכאי להחזר של מס הרכישה  
  23/12/2010 רשויות המס פרסמו הוראה מקצועית לגבי חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים  
  21/12/2010 בוטלה ההכרה בהוצאות אש"ל בארץ כניכוי לצורכי מס  
  19/12/2010 תזכורת! חלוקת דיבידנד החייב במס בשיעור 12% מחייבת בחינת רמת השכר בשנת-המס 2010  
  14/12/2010 הותרת המע"מ בשיעור 16% + התיישנות בקשה להחזר מס עקב קבלת פטור ממס לנכה  
  12/12/2010 תזכורת - יש לשקול חילוף זכויות במקרקעין לפני יום 31.12.2010  
  07/12/2010 ריבית שמקורה באיגרות-חוב של ממשלת ברזיל אינה חייבת במס בישראל  
  01/12/2010 סיווג לצורכי מס של דיבידנד שמקורו במניות בכורה וחישוב רווחים ראויים לחלוקה בגין רווחי אקוויטי  
  28/11/2010 פורסם חוזר מקצועי לגבי האמנה למניעת כפל-מס בין ישראל לבין וייטנאם  
  24/11/2010 נדחתה בקשתו של נישום להפחית את חיובו בהפרשי הצמדה וריבית על חוב מס שלגביו הגיש ערעור שנדחה  
  18/11/2010 בית-המשפט העליון קיבל את ערעורן של רשויות המס בפרשת פרופ' גבריאלה שלו  
  17/11/2010 פורסמה הוראת ביצוע מעודכנת לגבי שינוי שיטת הדיווח למע"מ  
  10/11/2010 פורסם תיקון 122 לחוק הביטוח הלאומי - מלחמה בתופעת המרמה בקבלת גמלאות  
  09/11/2010 תזכורת - הגשת בקשה להיחשב כחברה משפחתית בשנת-המס 2011  
  03/11/2010 פורסם נוסח מתוקן של החוזר המקצועי לגבי התיקון לתקנות מס רכישה בעניין פירוק שרשרת איגודים  
  02/11/2010 רשות המיסים פרסמה הבהרה לעניין מיסוי מלגות  
  01/11/2010 פסק-דין חדש: כיצד תחושב החבות במע"מ במכירת דירות שנרכשו כקרקע מיחידים שאינם עוסקים  
  01/11/2010 פורסם חוזר מקצועי בנושא הוראות המס הרלבנטיות לחיילים, אנשי צבע קבע וכוחות הביטחון האחרים  
  19/10/2010 פורסמה הצעת חוק ההסדרים: אי-החזרת תקרת החבות בדמי ביטוח לאומי לרמתה הקודמת, מיסוי קבוצות רכישה ועוד  
  18/10/2010 סנקציות כנגד חברות שאינן ממלאות את חובותיהן לרשם החברות  
  18/10/2010 פורסם חוזר מקצועי בנושא תקנות עידוד השקעות הון (הפחתת מחזור בסיס), התשס"ז-2007  
  17/10/2010 מכירת דירת מגורים לאחר גירושין, בטרם חלפו 4 שנים ממכירת דירת בן-הזוג בתקופת הנישואין  
  03/10/2010 תזכורת - יש להגיש בקשה לחידוש אישור להכרה במוסד ציבורי לעניין תרומות עד ליום 31.10.2010  
  03/10/2010 פסק-דין חדש: פירוק חברה והקמת חברה אחרת תחתיה אינם מהווים עסקה מלאכותית  
  21/09/2010 תזכורת - ניתן לחלק דיבידנד החייב במס בשיעור 12% לכל המאוחר עד ליום 30.9.2010  
  19/09/2010 פורסם חוזר מקצועי לגבי התיקון לתקנות מס רכישה בעניין פירוק שרשרת איגודים  
  16/09/2010 פורסם חוזר מקצועי לגבי האמנה למניעת כפל-מס בין ישראל לבין אסטוניה  
  14/09/2010 פורסמה הנחיית רשות המיסים לגבי השלכות המס הנובעות מיישום לראשונה של כלל חשבונאי חדש  
  12/09/2010 נדחו העתירות לבג"ץ בדבר הכפלת תקרת ההכנסה לעניין החבות בדמי ביטוח לאומי/בריאות  
  07/09/2010 שנה חדשה... אתר חדש... ברכת שנה טובה מעו"ד (רו"ח) אלכס שפירא וצוות המשרד  
  01/09/2010 פורסם קובץ החלטות ועדות הכופר למחצית השנייה של שנת 2009  
  30/08/2010 נדחתה הבקשה לדיון נוסף בסוגיית המע"מ הגלום בביצוע עבודות פיתוח ותשתיות על-ידי תאגיד עירוני  
  16/08/2010 פורסמה הוראה מקצועית לגבי מיסויין של דירות נופש  
  09/08/2010 פסק-דין חדש: דיבידנד שחילקה חברה משפחתית מתוך רווחי אקוויטי חייב במס  
  05/08/2010 פס"ד חדש של ביהמ"ש העליון: ההנחה ממס שבח במכירת מקרקעין בתקופה הקובעת חלה גם על מס מכירה  
  04/08/2010 פורסם דו"ח הוועדה הבין-משרדית לבחינת שוק הקסטודי בישראל  
  04/08/2010 רשות המיסים פרסמה חוזר מקצועי לגבי רכישה עצמית של אגרות-חוב והסדרי חוב  
  04/08/2010 פסק-דין חדש: מימוש אופציות שהוקצו לפני תיקון 132 חייב במס שולי  
  02/08/2010 פורסם פס"ד חדש של ביהמ"ש העליון בנושא רכישת מקרקעין בנאמנות  
  21/07/2010 הוראת ביצוע חדשה: העברת חובות חברה מתפרקת לבעלי מניותיה אינה שוללת את הפטור ממס שבח  
  21/07/2010 תזכורת - עד סוף החודש יש להגיש דיווח חצי-שנתי ולשלם מקדמות על רווחים בשוק ההון  
  13/07/2010 פורסמו הטפסים לצורך חידוש אישורו של מוסד ציבורי לעניין תרומות  
  07/07/2010 פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין בנק קונטיננטל - תיאום הוצאות השבחה  
  04/07/2010 פורסמו חוזרים מקצועיים חדשים: (1) הרפורמה במיסוי כלי-רכב צמודים; (2) פינוי ובינוי  
  29/06/2010 פורסמה עמדת רשות המיסים בנושא העברת סיכונים ונכסים בלתי-מוחשיים מחברות ישראליות לצד קשור  
  23/06/2010 פסק-דין חדש של בית-המשפט העליון: לא ניתן לגבות חובות מס שהתיישנו  
  21/06/2010 פורסם דו"ח הוועדה לבחינת היבטי המס בקבוצות רכישה  
  21/06/2010 פורסמה הנחיית רשות המיסים לגבי ניטרול השפעת שערי מטבע ברווחי מימוש אופציות לעובדים  
  16/06/2010 רשות המיסים פרסמה הוראה מקצועית בדבר אי-תחולת כללי IFRS בקביעת ההכנסה החייבת בשנות-המס 2009-2007  
  16/06/2010 פסק-דין חדש: הכנסות שמקורן בחברת LLC והמיוחסות לבעל המניות אינן חייבות בדמי ביטוח לאומי  
  15/06/2010 עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים כפופים לחובות דיווח לבנק ישראל  
  25/05/2010 פורסם תיקון לתקנות מס רכישה - הקלות לשרשרת פירוקים  
  23/05/2010 מכרת נדל"ן מסחרי? ייתכן שמגיע לך החזר מס שבח  
  17/05/2010 פורסם פסק-הדין בעניין פור חברה לניהול תיקי השקעות - פרשנות מרחיבה לכללי קיזוז הפסדים  
  16/05/2010 לקראת הדו"ח השנתי - 10 עצות ודגשים לגבי קיזוז הפסדים  
  09/05/2010 הודעה בדבר שידור קובץ חשבוניות למע"מ - דחיית מועד תחילת הדיווח למלכ"רים ומוסדות כספיים  
  05/05/2010 פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בסוגיית קיזוז מס תשומות ב"פרוייקט האי היווני"  
  02/05/2010 פורסם קובץ החלטות ועדות הכופר למחצית הראשונה של שנת 2009  
  14/04/2010 שרות מקוּון חדש באתר רשות המיסים: קבלת נתונים על עסקות נדל"ן שבוצעו משנת 1998  
  07/04/2010 סיוע למפעלים במצוקה - היטל חד-פעמי על עובדים ומעבידים - דחייה נוספת של מועד התשלום  
  25/03/2010 ברכת חג שמח מעו"ד ורו"ח אלכס שפירא, צוות המשרד ומערכת אתר האינטרנט capiTax.co.il  
  21/03/2010 רכישת חברת נדל"ן – זהירות!  
  18/03/2010 הורדת שיעור מס החברות ל-25% מרחיבה את אפשרויות קיזוז הפסדים בידי חברות  
  11/03/2010 מועד הגשת הדו"ח השנתי לעצמאים ושכירים נדחה ליום 31.5.2010  
  07/03/2010 פורסם תיקון 175 לפקודה - פטור ממס על מלגות לסטודנטים וחוקרים  
  24/02/2010 פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין מודול בטון  
  04/02/2010 פורסם תיקון 174 לפקודה - אי תחולת כללי IFRS בקביעת ההכנסה החייבת בשנות-המס 2007, 2008 ו-2009  
  02/02/2010 רשות המיסים פרסמה הוראה מקצועית לגבי מתן טופס 50  
  28/01/2010 רשות המיסים פרסמה הוראה מקצועית בנושא דיווחים לגבי נאמנויות  
  25/01/2010 תזכורת! תשלום המס בגין שנת-המס 2009 + תשלום המס בשיעור 10% על הכנסה מהשכרת דירת מגורים  
  25/01/2010 אושרו אמנות המס עם טיוואן, וייטנאם ואסטוניה  
  17/01/2010 הוארכה תחולתן של תקנות מס הכנסה שעניינן בהשקעה בשותפויות לחיפושי נפט  
  12/01/2010 שרות מקוּון חדש באתר רשות המיסים: שומה עצמית במס שבח  
&nb