לוגו אלכס שפירא ושות׳

מספר דגשים בקיזוז הפסדים בשוק ההון

04/04/2006

במסגרת הרפורמה האחרונה במס (תיקון 147 לפקודת מס הכנסה) שונו באופן מהותי כללי קיזוז הפסדים שמקורם בשוק ההון.*

* עיקרם של כללים אלה מפורט במצגת שהועלתה לאתר.

במסגרת כללים אלה נקבע, בין היתר, כי הפסד הון במכירת נייר-ערך (נסחר ובלתי-נסחר) מותר בקיזוז בשנת-המס שבה נוצר ("הפסד הון שוטף") הן כנגד רווח הון אחר (מכל סוג שהוא, לרבות שבח מקרקעין), הן כנגד ריבית/דיבידנד ששולמו בשל אותו נייר-ערך והן כנגד ריבית/דיבידנד ששולמו בשל ניירות-ערך אחרים* ובלבד ששיעור המס החָל עליהם לא עולה על 25%.

* אין זאת אלא, כי לא ניתן לקזז את הפסד ההון כנגד ריבית שמקורהּ בפיקדון/תוכנית חיסכון בנקאיים, שהרי אלה אינם נחשבים ל"נייר ערך" (אין זה בהכרח המצב המשפטי לגבי פיקדונות/תוכניות חיסכון מובְנים).

עוד נקבע, כי דמי ניהול ודמי משמורת ששולמו בשנת-המס בשל ניירות-ערך נסחרים שלא נמכרו עד לתום שנת-המס נחשבים להפסד הון באותה שנה.*

* ראו סעיף 92(א)(5) לפקודת מס הכנסה, שהחליף את סעיף 105טו(ד1) לפקודה (שבוטל בתיקון 147).

מכאן עולה אפוא, כי הפסד בגובה דמי הניהול/משמורת ששולמו/ישולמו בשנת-המס 2006 בשל ניירות-ערך נסחרים שלא נמכרו/יימָכרו עד לתום שנת 2006 יוּתר בקיזוז בשנה זו כנגד רווח הון אחר (מכל סוג שהוא) ואף כנגד ריבית/דיבידנד ששולמו בשל ניירות-הערך שבגינם שולמו דמי הניהול/משמורת וכנגד ריבית/דיבידנד ששולמו בשל ניירות-ערך אחרים (בתנאי ששיעור המס החָל עליהם לא עולה על 25%).

כאמור, החֵל מיום 1.1.2006 ניתן לקזז הפסד הון שוטף ממכירת ניירות-ערך גם כנגד הכנסה מריבית או מדיבידנד ששולמו בשל אותו נייר-ערך. שאלה מעניינת היא, האם מדובר בהכנסה מריבית/דיבידנד ששולמו באותה שנה (ולענייננו - 2006) או שמא מדובר גם בהכנסה מריבית/דיבידנד ששולמו בשנים קודמות.
שאלה זו אך מתחדדת לנוכח העובדה שלגבי הפסדים מעסק, ציין המחוקק במפורש, כי מדובר בקיזוז כנגד הכנסה "באותה שנת מס".*

* למעשה, המחוקק לא קבע הוראה מפורשת כזו גם לגבי כללי הקיזוז "הרגילים" שחלים על הפסד הון שוטף.
לשון אחר, ניתן להעלות גם את השאלה האם ניתן, בהעדר הוראה מפורשת הקובעת אחרת, לקזז הפסד הון שוטף כנגד רווח הון משנים קודמים, בבחינת קיזוז אחורה.
בפרקטיקה, למותר לציין, מקובלת הדעה כי קיזוז כאמור אינו אפשרי.