לוגו אלכס שפירא ושות׳

תרומות מוכּרות גם לעניין מיסוי שוק ההון

18/09/2007

כידוע, תרומות הניתנות על-ידי יחידים או חברות אוצרות בחובן יתרונות מס בלתי-מבוטלים, שכן התרומות מקנות לתורם זיכוי ממס וכתוצאה מכך מקטינות את התשלום למס הכנסה.

האפשרות לקבל זיכוי ממס בגין תרומות ניתנת לגבי כל סוגי ההכנסה ולכן היא רלבנטית גם באותם מקרים בהם הכנסותינו, כולן או חלקן, נובעות משוק ההון. 
כך, למשל, אם מדובר באדם בן 65 שכל הכנסותיו הינן ריבית מפיקדונות בנקאיים ואשר תרם בשנת-המס סכומים מסוימים המוכרים לצורכי מס, אזי אותו אדם יקבל זיכוי ממס בגין התרומות וכתוצאה מכך מס ההכנסה בו הוא חייב בגין הכנסות הריבית יקטן.

לא כל תרומה מזכה בהטבות מס. שכן, רק תרומה לגופים שאושרו במיוחד לעניין זה על-ידי שר האוצר באישור ועדת-הכספים של הכנסת, תַקנה זיכוי ממס.
כאשר האישור ניתן לגוף מסוים, מצוינת על-גבי הקבלה המוצאת לתורם על-ידי אותו גוף המילה "תרומה" והטקסט הבא: "למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה."
בהקשר זה נציין, כי הרשימה הקובעת של הגופים המאושרים מצויה במרשמי מחשבי מס הכנסה (שע"מ), ומייצגים (רו"ח/יועצי מס) בעלי גישה לשע"מ יכולים לקבל מידע בעניין זה. ניתן גם להוריד את הרשימה מאתר האינטרנט של רשות המסים או לבצע שאילתה ספציפית.

כדי לקבל את ההטבה עלינו להגיש דו"ח שנתי לרשויות המס, כאשר לדו"ח יש לצרף קבלות מקוריות המעידות על מתן התרומה, כשהן נושאות את שם המוסד ואת שמו של התורם.
האפשרות לקבל זיכוי ממס בגין תרומות מהווה אפוא, סיבה לשקול "להתנדב" להגיש דו"ח, וזאת לצד סיבות אחרות להן התייחסנו בעבר, ובכללן אותם מקרים בהם לצד הרווחים נוצרו לנו הפסדים, הן בכלל והן כאלה שמקורם בשוק ההון ואלה לא הובאו בחשבון כהלכה ואולי אף לא הובאו בחשבון כלל לעניין הניכוי במקור שבוצע על-ידי הבנקים/ברוקרים.

כיצד מחושבת ההטבה בגין התרומה?
ככלל, מדובר בזיכוי ממס, כלומר מדובר בהפחתה של תשלום המס. יחיד זכאי לזיכוי מס בשיעור 35%; ואילו חברה זכאית לזיכוי מס בשיעור מס החברות (29% נכון לשנת-המס 2007). כך, למשל, יחיד התורם 1,000 ש"ח, זכאי לזיכוי ממס בסכום של 350 ש"ח. כלומר, מס ההכנסה שעליו לשלם לרשויות המס יקטן ב-350 ש"ח. לעומת זאת, חברה התורמת 1,000 ש"ח, תקבל זיכוי של 290 ש"ח בלבד (29%).
עם זאת, לבעלי חברות קיימת עדיפות לתרום באמצעות החברה ולא "כיחידים", שכן התרומה שתורם היחיד מתבצעת מ"הנטו" (כלומר, מההכנסה שעליה שולם כבר מס בגין משיכת הכספים מהחברה), בעוד שהתרומה מהחברה הינה מ"הברוטו".

לבסוף נציין, כי הסכום המזערי של תרומות המזכות בהטבת מס הינו 380 ש"ח. כלומר, אדם שתרם סכומים נמוכים מ-380 ש"ח בשנה לא יקבל זיכוי ממס כלל.  לעומת זאת, תרומה בסכום העולה על 380 ש"ח תַקנה זיכוי ממס בגין מלוא הסכום. כמו-כן, יש לזכור, כי נקבעה תקרה לסכום התרומות המַקנה זיכוי ממס: 4,000,000 ש"ח או 30% מההכנסה החייבת (הכנסה פחות ההוצאות המוכרות לצורכי מס) של התורם – לפי הנמוך שביניהם. במקרה שבו סך התרומות עולה על התקרה, ניתן להעביר את הסכום העודף לשלוש שנות-המס הבאות ולזכותו כנגד המס החל בשנים אלה (בכפוף לתקרה בכל שנה).

* מבזק זה פורסם הבוקר במוסף The Marker שבעיתון הארץ במסגרת הטור הקבוע בנושא מיסוי של הח"מ.