לוגו אלכס שפירא ושות׳

"שכפול" הפסדים ממכירת ניירות-ערך נסחרים

10/06/2005

יחיד המבצע פעולות בניירות-ערך נסחרים יכול לעשות כן באמצעות חברה משפחתית ובדרך זו לשכפל הפסדים. במה דברים אמורים?

רווחי ההון (ממכירת ניירות-הערך הנסחרים) שיווצרו בחברה ייוחסו לאותו יחיד והוא יחויב בגינם במס בשיעורים המוטבים של 10% או 15% לפי העניין (בכפוף לקיומם של התנאים המצטברים שנקבעו לעניין זה). 
ואילו הפסדי ההון שיווצרו בחברה ייוחסו אף הם לאותו יחיד וכנִגזר מכך הם יוּתרו לו בקיזוז.
מבּחינה זו, ובהנחה שאין לחברה פעילות והשקעות אחרות, תוצאות המס הינן מקבילות לאלו שגלומות במכירת ניירות-ערך נסחרים ישירות בידי היחיד.

ואולם, אם החברה תצבור הפסדים (ממכירת ניירות-ערך נסחרים) ותפורק אזי ייווצר לאותו יחיד הפסד הון (בפירוק).
הפסד זה הינו בנוסף להפסדים שיוּחסו ליחיד בשל מכירת ניירות-הערך על-ידי החברה. כלומר, הפעילות דרך חברה משפחתית הביאה לשכפול הפסדי ההון.

יצוין, כי המחוקק שלל את האפשרות לשכפל הפסדים בחברה שקופה, אך הוא לא עשה כן לגבי חברה מִשפחתית, כך שרשויות המס תתקשנה, כך נראה, לתקוף את התכנון שתואר לעיל.