לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם תיקון 199 לפקודת מס הכנסה – הכללים החדשים בדבר הזכאות לחישוב נפרד להכנסות בני-זוג

01/01/2014

במבזק מיום 20.11.2013 דיווחנו אודות פרסומה של הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 198), התשע"ד-2013 (קישור להצעת החוק), בגדרהּ הוצע להחליף את הוראות סעיף 66(ד) לפקודת מס הכנסה הקובע כיום חריג לאפשרות לבקש חישוב מס נפרד ולפיו בן-זוג לא יוכל לבקש חישוב נפרד אלא אם כן "הכנסת בן הזוג האחד באה ממקור הכנסה שהוא בלתי תלוי במקור ההכנסה של בן הזוג השני".
במסגרת הצעת החוק הוצע, כי החישוב הנפרד יתאפשר לגבי בני-זוג שיש להם מקור הכנסה משותף ובלבד שיתקיימו מלוא התנאים שנקבעו לעניין זה.
במקביל, הוצע בהצעת החוק לבטל את הוראות סעיף 66(ה) לפקודה, המאפשר כיום חישוב מס נפרד לבני-זוג גם במצבים שבהם קיימת תלות בין מקורות ההכנסה של בני-הזוג, וזאת לגבי הכנסה שעד לסכום של 48,960 ש"ח לשנה ובכפוף לתנאים המנויים בסעיף האמור.
עוד הוצע להטיל סנקציה כלפי בני-זוג שתבעו חישוב נפרד לפי סעיף 66(ד) ונמצא כי אינם זכאים לו, כך שבְּשל גירעון המס שיווצר כתוצאה מהדיווח האמור יוטל עליהם קנס בשיעור 30% (לא יוטל בשְּל אותו גירעון קנס נוסף).

הבוקר פורסם חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 199), התשע"ד-2013 ("התיקון") (קישור לתיקון).

על-פי התיקון, החישוב הנפרד יתאפשר לגבי בני-זוג שיש להם מקור הכנסה משותף (המוגדר כ"מקור הכנסה של בן-זוג התלוי במקור ההכנסה של בן-הזוג השני") ובלבד שיתקיימו מלוא התנאים הבאים:

  • יגיעתו האישית של כל אחד מבני-הזוג נדרשת לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף;

  • כל אחד מבני-הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה כאמור;

  • אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני-הזוג - בית המגורים משַמש, דרך קבע, את מקור ההכנסה המשותף ומרבית פעילות מקור ההכנסה האמור נעשית בבית המגורים.

במקביל, בוצעו תיקונים בהוראות סעיף 57(ב) לפקודת מס הכנסה (שעניינו בחישוב נפרד בקיבוץ), בהוראות סעיף 64ב(ב) לפקודה (שעניינו בחירת בן-הזוג הרשום) ובהוראות סעיף 67 לפקודה (שעניינו בחישוב ההכנסה של בני-זוג שמקורהּ במשק חקלאי).

כמו-כן, בוטלו הוראות סעיף 66(ה) לפקודה.

תחולת התיקון נקבעה לגבי הכנסה שהופקה מיום 1.1.12014 ואילך.