לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא החוק לעידוד השקעות הון וחוק מיסוי מקרקעין

11/01/2012

פורסמו חמש החלטות מיסוי חדשות: ארבע החלטות בנושא החוק לעידוד השקעות הון; והחלטה נוספת בנושא איגודי מקרקעין:

החלטת מיסוי 2254/12

עניינה של החלטה זו בחברה שבעבר הונפקו לה כתבי אישור במסלול המענקים להרחבת מפעלה ואשר הגישה לפקיד-השומה הודעת ויתור (טופס 908) בו הודיעה, כי הָחֵל משנת-המס 2011 היא מוותרת על כל ההטבות להן היא זכאית מכוח הוראות החוק לעידוד השקעות הון כנוסחו לפני תיקון 68, וכי הָחֵל בשנת-המס 2011 בכוונתה לדרוֹש הטבות במס בהתאם להוראות סימן ב1 בפרק השביעי לחוק (הטבות במס בְּשל מפעל מועדף).
להורדת ההחלטה, לחצו כאן.

החלטת מיסוי 1595/12

בגדרה של החלטה זו נקבע, כי מפעל החברה העוסק במיחזור פסולת תעשייתית ומתכות שונות והפיכתן לחומר גלם גרוּס ייחשב למפעל תעשייתי (כמשמעות מונח זה בסעיף 51 לחוק עידוד השקעות הון כנוסחו לפני תיקון 68), וכי ההשקעות שביצעה החברה במהלך השנים 2011-2008 תיחשבנה להשקעה מזערית מזכה לצורך הרחבת מפעל החברה (מפעל מוטב, שנת בחירה 2010).

להורדת ההחלטה, לחצו כאן.

החלטת מיסוי 6687/12

במסגרת החלטה זו נקבע, כי ההשקעות שביצעה החברה במהלך השנים 2009-2007 תיחשבנה להשקעה מזערית מזכה לצורך הרחבת מפעל החברה (מפעל מוטב, שנת בחירה 2009) וכי לא יחול "מבחן יחס הנכסים" בגין הנכסים היצרניים החדשים שרכשה החברה ואשר אינם כלולים כנכסים מאושרים בתוכנית המאושרת ואף אינם כלולים במסגרת ההשקעה המזערית המזכה שביצעה החברה.

להורדת ההחלטה, לחצו כאן

החלטת מיסוי 6953/11

עניינה של החלטה זו בחברה תושבת ישראל שהוקמה בשנת 2008 והינה בבעלות מלאה (100%) של חברה זרה הרשומה בארה"ב, כאשר מעל 25% מבעלי המניות בחברת האם (במישרין/עקיפין) הינם תושבי ישראל. החברה פעלה מיום הקמתה כמרכז פיתוח ונתנה שירותי מו"ם לחברת האם ב-+ cost. במהלך שנת 2011 שינתה החברה את התקשרותה עם חברת האם למודל של פיתוח ושיווק עצמי, כאשר חברת האם משמשת כמפיצה ומשַווקת של החברה והכנסותיה של החברה הינןם ממתן זכות שימוש בתוכנה.

על-פי ההחלטה, יראו במפעל החברה כ"מפעל תעשייתי", אך היות שחברת האם אינה עומדת בתנאי סעיף 68א לפקודת מס הכנסה,* הכנסותיה ממתן שירותי מו"פ לתושב-חוץ לא תיחשבנה להכנסות מוטבות.

* וכך קובעת הוראה זו:
"(א)   חבר בני אדם תושב חוץ לא יהיה זכאי להטבת מס, הנחה או פטור לפי פקודה זו, בשל היותו תושב חוץ, אם תושבי ישראל הם בעלי שליטה בו או הנהנים או הזכאים ל-25% או יותר מההכנסות או מהרווחים של תושב החוץ, במישרין או בעקיפין.
(ב)     שר האוצר רשאי לקבוע דרכי הוכחה לענין סעיף זה.
(ג)     בסעיף זה –
'אמצעי שליטה' ו-'יחד עם אחר' – כהגדרתם בסעיף 88.
'בעל שליטה' – בעלי מניות המחזיקים, במישרין או בעקיפין, לבד, יחד עם אחר, או יחד עם תושב ישראל אחר, באחד או יותר מאמצעי השליטה בשיעור העולה על 25%."

עוד נקבע, כי החל משנת 2011 ובעקבות שינוי המודל העסקי, הכנסותיה של החברה הנובעות ממתן זכות לשימוש בתוכנה תיחשבנה להכנסות מוטבות.

להורדת ההחלטה, לחצו כאן

החלטת מיסוי 5687/12

החלטה זו עוסקת בחברה החוכרת שטח של כ-185 דונם והמשַמש כדלקמן: כ-20 דונם מושכרים לחברת בת בשליטה מלאה (100%) של החברה תמורת דמי שכירות שנתיים. חברת הבת הינה חברה תעשייתית (כמשמעותה בחוק עידוד התעשיה (מסים)) ופעילותה התעשייתית מתקיימת פיזית בשטח האמור (לחברה התעשייתית אין זכויות במקרקעין); ואילו יתרת המקרקעין מושכרים לצדדים שלישיים.

בנוסף, לחברה אופציה לרכישה של כ-115 דונם נוספים באותו מתחם.

במסגרת ההחלטה נקבע, כי החברה אינה מהווה איגוד מקרקעין, וזאת מהטעם ששווי חברת הבת ("חברה עסקית") ביחס לשווי כְּלָל נכסי החברה (בנטרול 20 הדונם המושכרים לחברת הבת) עולה על 10%.

להורדת ההחלטה, לחצו כאן.