לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמו הצעות חוק נוספות הכוללות תיקוני חקיקה מהותיים לרבות הפיכת עבירות מס מסוימות לעבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון

19/06/2013

פורסמו שתי הצעות חוק:

האחת: הצעת חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (ייעול אמצעי הגבייה ודיווח), התשע"ג-2013 (קישור להצעה), בגדרהּ מוצעים תיקונים נוספים בפקודת מס הכנסה (ובכללם בנושא חלוקת רווחי שערוך, עסקות איגוח, דיווח מקוּון על-ידי חברות ועוד), בחוק מע"מ (ובכללם מגבלות על קיזוז מס תשומות, הרחבת הדיווח המפורט, עיצום כספי ועוד) ובחוקים נוספים.

השנייה: הצעת חוק להעמקת גביית המסים וגברת האכיפה (אמצעים לאכיפת תשלום מסים ולהרתעה מפני הלבנת הון) (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשע"ג-2013 (קישור להצעה), הכוללת שורה של תיקונים דרקונים בתחום האכיפה והגבייה הן בפקודת מס הכנסה, הן בחוק מיסוי מקרקעין והן בחוק מע"מ, ובנוסף קובעת,* כי עבירות מס מסוימות** תהפוכנה לעבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון!

* ראו סעיף 4(4) להצעה.
** עבירות לפי סעיף 117(ב)(1) או (3) עד (8) או (ב1) לחוק מע"מ, עבירה לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה ועבירה לפי סעיף 98(ג2) לחוק מיסוי מקרקעין.

יצוין, כי בעקבות החלטת ועדת הכנסת, חֵלק מסעיפי חוק ההסדרים, לרבות בתחום המיסוי, יפוצל "פיצול מהותי" ויידון כחקיקה רגילה (קישור להודעת הוועדה).