לוגו אלכס שפירא ושות׳

תזכורת בדבר כניסתה לתוקף של חובת זיהוי והכרת הלקוח על-ידי עו"ד ורו"ח; דחיית מועד הדיווח הקבוע בהסכם ליישום FATCA

01/09/2015

חובת זיהוי והכרת הלקוח על-ידי עורכי-דין ורואי-חשבון
תשומת לבכם, כי מחר (2.9.2015) ייכנסו לתוקף תיקון 13 לחוק איסור הלבנת הון* וכן צו איסור הלבנת הון שמכוחו,** המחייבים ביצוע זיהוי והכרת הלקוח לגבי עורכי-דין ורואי-חשבון המבצעים עבוּר לקוחותיהם "שירות עסקי", הכולל פעולות עסקיות כמפורט בתיקון, כגון: קניית/מכירת נדל"ן, הקמת תאגידים, ניהול כספים וכו'.
* חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 13), התשע"ד–2014 (קישור לתיקון).
** צו אישור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"ה–2014 (קישור לצו).
 
דחיית מועד הדיווח הקבוע בהסכם ליישום FATCA
במבזק מיום 4.5.2014 דיווחנו אודות הודעת רשות המיסים בדבר גיבוש "הסכם שבמהות" עם משרד האוצר האמריקאי ליישום דרישות חקיקת ה-FATCA.*
* Foreign Account Tax Compliance Act.
ההסכם מַסדיר העברת מידע לרשויות המס בארצות הברית, באמצעות רשות המסים בישראל אשר תקבל את המידע מהגופים הפיננסיים בישראל; כאשר המידע שיימסר יכלול פרטים אודות חשבונות פיננסיים המוחזקים בישראל בידי אזרחי ארצות הברית או בידי בעלי Green Card או בידי תושבי ארצות הברית או בידי ישות משפטית שיש בה לאמריקאים החזקה מהותית.
עוד סוכם, כי בהמשך תהיה אפשרות שרשות המס האמריקאית תדַווח על הכנסות בחשבונות של ישראלים בארה"ב וכי ההסכם יכלול הוראות לשמירת המידע ואבטחתו וכן הוראות שיגבילו את השימוש שרשויות המס בארצות הברית תוכלנה לעשות בו.
 
ביום 30.6.2014 נחתם ההסכם (קישור להסכם), כאשר המועד הראשון להעברת המידע לארה"ב נקבע ליום 30.9.2015 ובמסגרת זו ייכללו נתונים לגבי מחזיקים חשבונות אמריקאים והיתרות בחשבונותיהם לסוף שנת 2014.
נספח 1 להסכם כולל הוראות למוסדות הפיננסיים כיצד יש לבצע בדיקות לזיהוי החשבונות שלגביהם יש להעביר מידע (קישור לנספח 1).
ואילו נספח 2 להסכם מפַרט את רשימת הגופים והחשבונות הפטוּרים מדיווח (קישור לנספח 2).
 
בהקשר זה נבקש לעדכנכם, כי על-פי הודעת מינהל הכנסות המדינה במשרד האוצר, העברת המידע לארצות הברית תתבצע לראשונה רק ביום 30.9.2016, וזאת בעקבות מורכבות הליכי החקיקה הרלבנטיים והיענותו של משרד האוצר האמריקאי לבקשה לדחות את מועד העברת המידע כאמור.