לוגו אלכס שפירא ושות׳

רשויות המס עדכנו את טופסי הדו"ח השנתי

06/03/2007

לאחרונה, רשויות המס עדכנו את טופסי הדו"ח השנתי. בכלל זאת, עודכנו הנספחים לדו"ח השנתי המתייחסים להכנסות בשוק ההון.

להלן פירוט הטפסים לגבי יחיד:
טופס 1301 – דין וחשבון על הכנסות בארץ ובחו"ל;
נספח א לטופס 1301 – חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח-יד לפני התיאומים בשל אינפלציה;
נספח ב לטופס 1301 – חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח-יד;
טופס 1322 – נספח ג לטופס 1301 – רווח הון ממכירת ניירות ערך נסחרים;
טופס 1325 – נספח ג(1) לטופס 1301 – רווח הון ממכירת ניירות ערך נסחרים שלא נוכה בגינו מס במקור;
טופס 1324 – נספח ד לטופס 1301 – הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן;
טופס 150 – הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ;
טופס 151 – הצהרה על נאמנות;
טופס 6111 – נספח לדו"ח השנתי לשנת-המס.

להלן פירוט הטפסים לגבי דו"ח שנתי של חברה:
טופס 1214 – דין וחשבון על הכנסות החברה בארץ ובחו"ל;
טופס 1322 – נספח ג לטופס 1214 – רווח הון ממכירת ניירות ערך סחירים;
טופס 1325 – נספח ג(1) לטופס 1214 – רווח הון ממכירת ניירות ערך סחירים;
טופס 1326 – נספח ג(2) לטופס 1214 – רווח הון ממכירת ניירות ערך נסחרים בבורסה שנרכשו לפני 1.1.2006 וחלות עליהם הוראות המעבר לביטול סעיף 6 לחוק התיאומים;
טופס 1326א – טופס עזר לנספח ג(2) לטופס 1214;
טופס 1323 – נספח ד לטופס 1214 – הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן;
טופס 6111 – נספח לדו"ח השנתי.