לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם תיקון 153 לפקודת מס הכנסה

11/01/2007

לאחרונה פורסם ברשומות תיקון 153 לפקודת מס הכנסה ("התיקון") (קישור לתיקון).

בגדרו של תיקון זה – המשלים את הוראות תיקון 152 שפורסם לאחרונה (ראו מבזקנו מיום 31.12.2006) – תוקנו הוראות סעיף 9א לפקודת מס הכנסה, כך שהפטוֹר הקבוע בהן לגבי קצבה המשתלמת על-ידי מעביד או על-ידי קופת גמל יחול גם על קצבה המשתלמת על-פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה, כהגדרתו בחלופה (3א) להגדרת המונח "הכנסה מיגישה אישית" שבסעיף 1 לפקודה.

תיקונים נוספים בוצעו בהוראות סעיף 32(14)(ב) לפקודה (הקובעות מגבלות לעניין התרת הוצאה לרכישת ביטוח מפני אבדן כושר עבודה) ובהוראות סעיפים 45א ו-47 לפקודה (שעניינן בהפקדת כספים בקופות גמל).