לוגו אלכס שפירא ושות׳

תיקוני החקיקה שבדרך?; מס רכישה ברכישת דירת מגורים על-ידי בני-זוג שלאחד מהם דירה נוספת מלפני הנישואין; FATCA; מיסוי קרנות הנדל"ן הפרטיות ועוד

07/08/2016

טיוטת התוכנית הכלכלית
משרד האוצר פרסם את טיוטת התוכנית הכלכלית לשנים 2017 ו-2018 (קישור לטיוטה) הכוללת, בין היתר, הטלת מס שנתי על בעלי דירות מגורים שלהם 3 דירות ומעלה, וזאת בגין כל אחת מהדירות הָחל מהדירה השלישית; שינוי כללי המיסוי החָלים על הפקדת מעסיק לפיצויי פיטורין ומשיכת הכספים; שינוי כללי החבות במס ובדמי ביטוח לאומי של הקיבוצים וחבריהם; קביעת חֲזקות ביחס למבחן הַשליטה והניהול של תאגידים זרים; ביטול הפטוֹר מדיווח לעולים חדשים ולתושבים חוזרים ותיקים; הטלת חובות רישום, תיעוד ודיווח על פעילותם הגלובלית של תאגידים רב-לאומיים הפועלים בישראל; קביעת מנגנון פחת לנכס בלתי-מוחשי; מיסוי חברות ארנק ועוד.
 
פסק-הדין בעניין ברייר
במבזק מיום 25.4.2014 דיווחנו אודות פרסום פסק-הדין בעניין ברייר (קישור לפסק-הדין)
 
העוררים, אלון וענבל ברייר, בני-זוג הנשואים זה לזו, רכשו ביום 8.5.2012 דירת מגורים בתמורה ל-3 מיליון ש"ח.
קודם לנישואיהם של בני-הזוג, רכש הבעל דירת מגורים במימון הוריו וזו נרשמה על-שמו.
לטענת העוררים, יש לחשב את מס הרכישה בו הם חייבים כאילו כל אחד מהם רכש חֵלק בדירה (מחצית) בתמורה לסך של 1.5 מיליון ש"ח. עוד טענו העוררים, כי האישה זכאית להטבות המס הניתנות לרוכש "דירה יחידה".
המשיב (מנהל מיסוי מקרקעין חדרה) הסכים להקנות לאישה את הטבות המס ל"דירה יחידה" (זאת, בהתאם להוראת ביצוע 5/2011 מיום 12.4.2011 – קישור להוראה), אך טען שיש לחשב את המס בהתאם להוראות תקנה 2(2)(ב) לתקנות מס רכישה, לפיה "נמכר חלק מדירה, ישולם חלק מסכום מס הרכישה... שהוא כחלק הזכות בדירה הנמכרת ביחס לכל הזכות בדירה". דהיינו, יש, לשיטת המשיב, לערוך את חישוב מס הרכישה בשני שלבים, וזאת בנפרד לכל אחד מבני-הזוג: כך, לגבי בת-הזוג, יש ראשית לחשב את מס הרכישה המתחייב ממלוא סכום התמורה (3 מיליון ש"ח) מתוך הנחה שמדובר ב"דירה יחידה" של הרוכש, ולאחר מכן לחַלק את המס המתקבל לשניים; ואילו לגבי בן-הזוג, יש ראשית לחשב את מס הרכישה המתחייב ממלוא סכום התמורה כאמור בהנחה שמדובר ב"דירה נוספת" של הרוכש, ולאחר מכן לחַלק את המס המתקבל לשניים.
העוררים היו מודעים לתקנה האמורה כמו גם להלכות של בית-המשפט העליון בהן נדונה ואוּשרה תקנה זו, אך לגישתם הגיעה העת לסטות מהלכות אלו, וזאת כמתחייב מהמהות הכלכלית של העִסקה וכללי פרשנות תכליתית.
 
ועדת-הערר שליד בית-המשפט המחוזי בחיפה (יו"ר הוועדה, השופט ר' סוקול, וחברים הוועדה רו"ח ג' יחזקאלי-גולן ורו"ח ש' פסטנברג) דחתה את הערר.
נקבע, כי לאור קביעותיו בנושא של בית-המשפט העליון וכמתחייב מהוראות סעיף 20 לחוק יסוד: השפיטה, אין הוועדה חופשיה לסטות מהלכה זו, כאשר הערותיו של בית-המשפט על הצורך בהסדרה מחודשת של סוגיית מס הרכישה כוּונו למחוקק ואַל לה לערכאה דיונית לסטות מתקדים מחיֵיב.
עוד קבעה הוועדה, כי גם לגופו של עניין אין זה ראוי לסטות מההלכות האמורות.
 
על פסק-הדין של הוועדה הגישו העוררים ערעור לבית-המשפט העליון.
בית-המשפט העליון, מפי השופט ח' מלצר (בהסכמת השופטים ס' ג'ובראן ונ' הנדל)דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).
 
תקנות מס הכנסה (יישום הסכם פטקא)
פורסמו תקנות מס הכנסה (יישום הסכם פטקא), התשע"ו–2016 ("התקנות") (קישור לתקנות).
התקנות מַסדירות את יישום הסכם ה-FATCA שנחתם ביוני 2014 בין ממשלת ישראל לממשלת ארה"ב (בו התחייבה ממשלת ישראל להורות לגופים פיננסיים ישראליים החייבים בדיווח לבדוק חשבונות המתנהלים אצלם ולהעביר לרשות המיסים מידע על אודות חשבונות של לקוחות המוחזקים באופן ישיר או עקיף בידי אזרחי ארה"ב ותושביה וכן התחייבה כי רשות המסים תעביר את המידע האמור לרשויות המוסמכות בארה"ב) ולפיהן יצטרכו הבנקים ושאר הגופים בישראל לזַהות את בעלי החשבונות שהינם אזרחי ארה"ב או תושבי ארה"ב לצורכי מס ולהעביר לרשות המיסים בישראל עד ה-20.9.2016 מידע על בעלי החשבונות והיתרות בחשבונותיהם המתייחסים לשנים 2014 ו-2015.
 
נזכיר, כי ביום 14.7.2016 פורסם ברשומות החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 227), התשע"ו–2016 (קישור לתיקון), בגדרו נקבעו מספר הוראות לצורך יישום הסכם ה-FATCA ולצורך חתימה על הסכמים נוספים לחילופי מידע.
 
שינוי מדיניות המס בנושא קרנות הנדל"ן הפרטיות
כידוע, קרנות השקעה (שנהוג לכנוֹתן "קרנות גידור" הגם שאין, על-פי רוב, מדובר בקרנות כאמור) מוקמות, במקרים רבים, בדרך של ייסוד שותפוּת מוגבלת רשומה (הכוללת שותף כללי ושותף מוגבל), ופונות לרשות המיסים בבקשה לקבל אישור מקדמי (פרה-רולינג) המסדיר את חבויות המס הגלומות בפעילותן.
 
במבזק מיום 5.7.2012 דיווחנו אודות פרסום החלטת מיסוי 6326/12, שעניינה בכללי המיסוי החָלים על קרן פרטית להשקעות במקרקעין בישראל (קישור להחלטה)
 
בהקשר זה נבקש לעדכנכם, כי רשות המיסים הודיעה, כי היא בוחנת מחדש את מדיניות המס בנושא קרנות הנדל"ן הפרטיות; וכי אין להסתמך על הקביעוֹת המנויות באותו החלטת מיסוי.
 
הטבות מס ליצרני חשמל ביתיים מאנרגיות מתחדשות
פורסמה הצעת חוק לעידוד השקעה באנרגית מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת – הוראת שעה), התשע"ו–2016 ("הצעת החוק") (קישור להצעת החוק).
 
מטרת הצעת החוק, המתבססת על תכנית ממשלתית רחבת היקף לעידוד הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת ועל מספר החלטות ממשלה בנושא, לעודד יצרני חשמל ביתיים, לרבות ועדי בתים, להפיק חשמ באמצעות טכנולוגייה פוטו וולטאית או טורבינת רוח, כשעודפי החשמל המיוצר יימכר לבעל רישיון ספק חיוני.
התמריץ בחוק המוצע כולל פטוֹר מתשלום דמי ביטוח לאומי/בריאות על מלוא ההכנסה ממכירת החשמל וכן הקלוֹת במס הכנסה בשני מסלולים בכפוף לתקרה.
בנוסף, יינתן בכל אחד מהמסלולים פטוֹר מרישום כעוסק לצורכי חוק מע"מ וכן פטוֹר מניהול פנקסי חשבונות והגשת דו"חות שנתיים.
עוד יינתנו הטבות מס לאדם המשכיר קרקע ליצרן חשמל ביתי אשר עליה מוקם ומופעל מתקן לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת.