לוגו אלכס שפירא ושות׳

תזכורת בדבר הגשת בקשה להחלת התקנות הדוֹלריות

24/01/2006

נבקש להזכירכם, כי תאגיד הזכאי לנהל פנקסי חשבונות לפי התקנות הדולריות ("תאגיד דולרי") חייב להגיש עד לסוף חודש ינואר הקרוב בקשה לפקיד-השומה להחיל את הוראות התקנות הדוֹלריות במקום הוראות חוק התיאומים.

בטרם הגשת הבקשה, יש לבחון את השלכות המס השונות הגלומות בהחלת התקנות הדוֹלריות. זאת, תוך התחשבות, בין היתר, במבנה ההון של התאגיד הדולרי ובמגמת השינוי ביחס בין שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בישראל לבין שיעור השינוי בשער החליפין של הדולר.

יצוין, כי התקנות הדוֹלריות כוללות, בין היתר, הוראות בעניין מיסוי ניירות-ערך נסחרים, והוראות אלו טרם תוקנו למרות חקיקת תיקון 147.

עוד יצוין, כי תאגיד דולרי לא יהיה רשאי לחזור בו מבחירתו לנהל פנקסי חשבונות לפי התקנות הדוֹלריות לפני תום שלוש שנים מתחילת שנת-המס שבהּ הֵחל בניהול פנקסי חשבונות לפי הוראות תקנות אלו. בנוסף, תאגיד דולרי שחזר בו מבחירתו לנהל פנקסי חשבונות לפי התקנות הדוֹלריות או שחדל להיחשב לתאגיד כאמור, לא יוכל לשוב ולבחור לנהל את פנקסי חשבונותיו לפי התקנות הדוֹלריות לפני שחָלפו שלוש שנים מתום שנת-המס שבהּ חזר/חדל כאמור.