לוגו אלכס שפירא ושות׳

נקודות זיכוי להורים; הטבות מס ליישובים; שידור דוחות שנתיים של יחידים; חקירת עבירות מס עם עבירות רגילות; מיסוי עסקת קומבינציה ועוד

16/05/2017

נקודות זיכוי

פורסם ברשומות חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים) (הוראת שעה), התשע"ז–2017 ("החוק") (קישור לחוק).

בגדרו של החוק נקבע, כי בשנות-המס 2017 ו-2018 יוגדלו נקודות הזיכוי הניתנות להורים בעד ילדיהם שטרם מָלאו להם 6 שנים בשנת-המס. זאת, כמפורט בחוק ובתחולה רטרואקטיבית מיום 1.1.2017.


הטבות מס ליישובים

פורסמה הודעתה של רו"ח מירי סביון, סמנכ"לית בכירה שומה ובקורת ברשות המסים, בנושא הטבות מס ליישובים מכוח סעיף 11 לפקודה (קישור להודעה).

במסגרת ההודעה, עודכנה רשימת היישובים שתושביהם זכאים להנחות בהתאם ובכפוף לאותו סעיף 11, וזאת הָחֵל מחודש ינואר 2016: מחנה טלי (סמל ישוב 1418) – 9% עד לתקרה של 156,000 ש"ח; מחנה יוכבד (סמל ישוב 1416) – 10% עד לתקרה של 162,000 ש"ח; ומחנה יפה (סמל ישוב 1415) – 7% עד לתקרה של 132,000 ש"ח.


שידור דוחות שנתיים של יחידים

נפתחו לשידור המערכת למיַיצגים המחוברים לשע"מ והמערכת באינטרנט לשידור דוחות של יחידים לשנת-המס 2016 (המערכת לשידור דוחות חברות תיפתח בחודש הבא ועם פתיחתה רשות המיסים תוציא הודעה בהתאם).
לעת עתה, הכניסה למערכת המייצגים המחוברים לשע"מ והכניסה לשידור באינטרנט נותרו ללא שינוי כמו בשנה שעברה.
ביישום קיימת הדרכה מפורטת לגבי אופן מילוי הדו"ח, לרבות כל אחד מהשדות.
הגישה להדרכה נמצאת ביישום עצמו, בסרגל התפריט העליון, תחת לשונית "עזרה".

נזכיר, כי רשות המיסים הודיעה (קישור להודעה) על דחיית המועד להגשת הדו"ח השנתי (לשנת-המס 2016) לגבי יחידים שאינם חייבים בהגשת דו"ח מקוּון,* וזאת עד ליום 29.5.2017.

* בעקבות תיקון 161 לפקודה,** נדרש כל יחיד*** החייב בהגשת דו"ח שנתי לרשות המיסים – שהייתה לו במהלך שנת-המס נשוא הדו"ח הכנסה מעסק, ממשכורת או מחקלאות – להגיש את הדו"ח באופן מקוּון.
** תיקון 161 חוקק במסגרת פרק ה לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס"ח-2007 (קישור לתיקון).
*** למעט יחיד הפטוּר מחובת הגשת דו"ח מקוּון כאמור מכוח תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דו"ח עצמאי מקוון), התש"ע-2010.

לגבי יחידים החייבים בהגשת דו"ח מקוּון כאמור, הודיעה רשות המיסים, כי מועד הגשת הדו"ח יידחה ליום 29.6.2017.

עוד נזכיר, כי עניינה של ההודעה ביחידים שאינם מיוצגים על-ידי רואה-חשבון (או יועץ מס). לגבי יחידים שהינם מיוצגים נוהגת רשות המיסים ליתן אַרכּה להגשת הדו"ח בהתאם להסדרים בין הרשות למיַיצגים.

לבסוף, נציין, כי על-פי ההודעה, מועד הגשת הדו"ח לחברות החייבות בהגשת דו"ח מקוּון נדחה ליום 31.7.2017.


שילובן של עבירות מס עם עבירות "רגילות"

לאחרונה פורסמה הנחייה מס' 2.31 של פרקליט המדינה (קישור להנחייה).

עניינה של ההנחיה – שגובשה בשיתוף עם רשות המיסים כהוראת שעה וכחלק ממדיניות התביעה לאכיפה כלכלית משולבת (פלילי, אזרחי ופיסקאלי) – בחקירת עבירות מס יחד עם עבירות פליליות אחרות "רגילות", המיוחסות לנאשם, שמהן צמחה לאדם הכנסה וצירופן יחד בכתב האישום.


פסק-הדין בעניין פוליטי ואח'

פורסם פסק-הדין של ועדת-הערר שליד בית-המשפט המחוזי בחיפה בעניין פוליטי ואח'.

עניינו של פסק-הדין בארבעה עוררים: חיים ועירית חנין ("חנין") ואברהם ושירלי פוליטי ("פוליטי"), כאשר חיים ועירית הינם הוריה של שירלי.

ארבעת העוררים התקשרו בהסכם עם חברה קבלנית לגבי קרקע שבבעלותם ולפיו החברה תקים על הקרקע מבנה ובו 7 דירות: החברה הקבלנית תקבל 3 דירות; ואילו העוררים יקבלו 4 דירות. כך הוסכם, כי בתמורה לדירה שתבנה החברה הקבלנית לחנין – שהיא הדירה הגדולה ביותר במבנה – יעבירו חנין לחברה חלק יחסי מזכויתיהם בקרקע; ואילו בתמורה לשלוש הדירות שתבנה החברה לפוליטי, ישלמו פוליטי לחברה סך של 2,275,000 ש"ח (דהיינו, תמורת בניית בניין בן 7 דירות תקבל החברה הקבלנית 3 דירות ותשלום בסך 2,275,000 ש"ח).

המשיב (מנהל מיסוי מקרקעין חיפה) לא קיבל את ההצהרה שחנין הגישו ממספר טעמים ובעיקר בכל הקשור לשווי המכירה המוצהר: בעוד שחנין הצהירו על שווי מכירה בסך של כ-750,000 ש"ח אותו גזרו מעלויות הבנייה, המשיב קבע את השוֹוי לפי 3,000,000 ש"ח ולאחר מכן (בעקבות הגשת השגה) לפי 2,800,000 ש"ח וזאת בהתאם למחיר השוק של הזכויות שנמכרו.

באשר לפוליטי, קבע המשיב, כי יש לראות בהם כמי שמכרו לחברה הקבלנית חלקים מזכויותיהם בקרקע, וזאת לאור השוני בין חֵלקם היחסי בקרקע לבין חֵלקם היחסי בדירות שהחברה בנתה להם. פוליטי מצידם, טענו, כי רכשו שירותי בנייה בתמורה כספית, וממילא אין מדובר במכירת זכות במקרקעין.

המשיב הטיל קנס גירעון הן על חנין והן על פוליטי. מכאן הערר.

ועדת-הערר, מפי יו"ר הוועדה השופט ר' סוקול (בהסכמת חברי הוועדה רו"ח ג' יחזקאלי-גולן ורו"ח ש' פסטנברג), דחתה את ערר חנין וקיבל את ערר פוליטי (קישור לפסק-הדין).

בראשית הדברים, נדרש השופט סוקול לכללי המיסוי החָלים על עסקת קומבינציה ובפרט בעסקה כאמור מסוג "מכר חלקי". עוד נדרש השופט סוקול לכלל והחריג לכלל הקבועים בחוק מיסוי מקרקעין בעניין קביעת שווי המכירה, תוך שהוא מציין, כי קביעת השוֹוי כאמור בעסקת קומבינציה מסוג "מכר חלקי" תלויה בנסיבות המקרה: לעיתים ייקבע השוֹוי בדרך של הערכת שווי התמורה (שווי שירותי הבנייה); ולעיתים בדרך של הערכת שווי המקרקעין שהועברו לקבלן.

לאחר מכן, ניתח השופט סוקול את התקשרותם של חנין בהסכם עם החברה הקבלנית וקבע, כי לאור הקשר המשפחתי בינם לבין פוליטי, אין לראות בחנין ופוליטי סתם "שותפים" בנכס. עוד קבע השופט סוקול, כי ההנחה כי התמורה המוסכמת בין חנין לבין החברה הקבלנית משַקפת את הרווח האמיתי של חנין בעסקה אינה מתיישבת עם נסיבות המקרה, שכּן הרווח לחנין עשוי להימצא בטובת ההנאה שתיתן החברה הקבלנית לפוליטי. זאת, קל וחומר לאור הפער הגדול בין שווי הזכויות שהועברו לחברה הקבלנית לבין עלות הבנייה כמו גם הפער הבלתי-סביר בין התמורה שקיבלו חנין לבין זו שקיבלו פוליטי. לאור זאת, קבע השופט סוקול, כי את שווי המכירה יש לקבוע בנסיבות המקרה על-פי שווי השוק של המקרקעין שנמכרו ולא על-פי שווי התמורה שניתנה (שווי שירותי הבנייה). עוד קבע השופט סוקול, כי בדין הטיל המשיב על חנין קנס גירעון על-פי סעיף 95 לחוק.

באשר לפוליטי, קבע השופט סוקול, כי לא הוכח בפניו שההסכם אינו משַקף את מלוא התמורה אותה התחייבו פוליטי להעביר לחברה הקבלנית (דהיינו, שהתמורה אותה התחייבו פוליטי להעביר לחברה כללה לא רק תשלום כספי אלא גם זכויות בקרקע). עוד קבע השופט סוקול, כי אין לקבל את הנחת המשיב כי די בכך ששטח הרצפה של דירות פוליטי קטן ב-50% משטח הרצפה של כלל הדירות כדי ללמד על מכירת זכויות במקרקעין. לשיטתו, ניתן להשקיף על העוּבדות בדרך אחרת ולראות כי ההסכם בין פוליטי מחד לבין חנין והחברה הקבלנית מאידך, אינו אלא הסכם לפירוק שיתוף במקרקעין בדרך של הפיכתם לבית משותף ורישום הזכויות בדירות על-שם השותפים על-פי חלקיהם. לאור כל זאת, ומטעמים נוספים, קבע השופט סוקול, כי אין בסיס לטענה כי פוליטי התחייבו להעביר לחברה הקבלנית תמורה כלשהי מֵעבר לתמורה הכספית המוסכמת; וכי אין בסיס לקביעה כי פוליטי מכרו זכויות במקרקעין לחברה הקבלנית.


מנהלות עירוניות לייצוג דיירים בפרוייקטים להתחדשות עירונית

החטיבה המקצועית ברשות המיסים פרסמה החלטת מיסוי חדשה (קישור להחלטה) שעניינה בחברה כלכלית הפועלת מטעמה של רשות מקומית ("המנהלה העירונית" או "המנהלה") המייצגת בעלי זכויות בדירות לצורך ניהול פרוייקט תמ"א 38 העתיד לקבלת תוספת מימון ממשרד הבינוי במסגרת "קול קורא".

בגדרהּ של ההחלטה נקבע, כי פעילות המנהלה העירונית, כמפורט בהחלטה, לצורך ליווי וארגון הדיירים בפרוייקט לא תיחשב למכירת זכות במקרקעין כמשמעותה בחוק מיסוי מקרקעין; וכי פעילות המנהלה שנועדה לבְחור יזם על-מנת שיבצע את הפרוייקט תיחשב לפעילות מטעם הדיירים ועבורם ומתוקף תפקיד המנהלה כמארגנת ומנהלת הפרוייקט בשם הדיירים ועל-כן גם היא לא תיחשב למכירת זכות במקרקעין כאמור. כל זאת, בכפוף לתנאים ולמגבלות המנויים בהחלטה.