לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא "רווחים כלואים", חוק האנג'לים ומפעל מועדף

16/01/2013

החטיבה המקצועית שברשות המסים פרסמה שלוש החלטות מיסוי חדשות שעניינן ב"רווחים כלואים", חוק האנג'לים ומפעל מועדף: 

רווחים כלואים החלטת מיסוי 4457/12 (קישור להחלטה)
במבזק מיום 12.11.12 דיווחנו אודות פרסומו של החוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 69 והוראת שעה), התשע"ג-2012 (קישור לתיקון), שעניינו בהקלות המס ל"רווחים כלואים".
כפי שציינו במבזק האמור, התיקון קובע, כי בכפוף לקיומם של מספר תנאים מצטברים, חברה תוכל לבחוֹר לשלם מס חברות בשיעור מוטב על הכנסתה הפטורה שנצברה עד ליום 31.12.2011 ("ההכנסה הצבורה"), כאשר מס החברות המוטב ייקָבע בהתאם לחֵלק ההכנסה שאותה מבקשת החברה להפשיר ביחס לכלל ההכנסה הצבורה ("ההכנסה הצבורה הנבחרת"). כך, ככל שהחברה תבקש להפשיר חֵלק גדול יותר מהכנסתה הצבורה, כך תגדל הטבת המס לה תִזכה ("המודל הליניארי"), כאשר שיעור ההטבה המזערי שלוֹ תִזכה החברה הינו 30% (דהיינו, החברה תשלם מס חברות בשיעור של 70% ממס החברות שאותו הייתה נדרשת לשלם ללא ההטבה) ואילו שיעור ההטבה המירבי יהיה 60% (כך שהחברה תשלם מס חברות בשיעור של 40% ממס החברות שאותו הייתה נדרשת לשלם ללא ההטבה), ובכל מקרה לא ישולם מס חברות בשיעור הנמוך מ-6%.
בגדרו של התיקון נקבע מנגנון המחייב את החברה שבחרה בהטבת המס להשקיע בחמש השנים שתחילתן בשנת הבחירה כאמור ב"השקעה מיועדת"* במפעל תעשייתי, וזאת בשיעור הנדרש,** כאשר סכום שלא יושקע כאמור ישולם כמס חברות נוסף בתוך 30 יום מתום התקופה הרלבנטית (בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום ההודעה למנהל רשות המיסים).

* "השקעה מיועדת" כוללת את אחד או יותר מאלה: (1) רכישת נכסים יצרניים כהגדרתם בסעיף 51 לחוק עידוד השקעות הון, למעט בניינים; (2) השקעה במו"פ בישראל; (3) תשלום שכר עבודה*** לעובדים חדשים שנוספו למפעל, ביחס למספר העובדים שהועסקו בו בתום שנת-המס 2011, למעט שכר עבודה ל"נושא משרה".
** סכום "ההשקעה המיועדת" הינו נגזרת של ההכנסה הצבורה הנבחרת, מס החברות שהיה חל לולא הטבת המס והיחס שבין ההכנסה הצבורה הנבחרת לסך כל ההכנסה הצבורה. ככלל, מדובר בחישוב הבא: ההשקעה המיועדת = מס החברות הרלבנטי × 30% × יחס ההפשרה × ההכנסה הצבורה הנבחרת
כך, למשל, חברה שאינה "חברה בהשקעת חוץ" שבוחרת לחַלק את כל רווחיה הפטוּרים הצבורים בסך 1,000,000 ש"ח תחויב להשקיע השקעה מיועדת בסך 75,000 ש"ח = 25% × 30% × 1 × 1,000,000 ש"ח
*** "שכר עבודה" מוגדר לעניין זה כהכנסה מעבודה כאמור בסעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה.

עוד ציינו במבזק, כי הזכאות לבחוֹר בתשלום מס חברות מופחת על הרווחים הכלואים (כולם או חלקם) מוגבלת לתקופה של שנה, ולשם כך על החברה להודיע על כך למנהל רשות המסים באופן שייקָבע על-ידו,* ולשלם את המס המתחייב בתוך 30 יום ממועד ההודעה.**

* ביום 15.11.2012 פורסמה הודעת מנהל רשות המסים (קישור להודעה), לפיה חברה שבוחרת לשלם מס חברות מופחת כאמור תמלא את הטופס שנקבע לעניין זה (טופס 969) בשני העתקים ותגישו לפקיד-השומה בו מתנהל תיקה וכן למחלקת חוקי עידוד ברשות המסים.
** נזכיר, שחברה שבחרה בתשלום מס חברות מופחת כאמור לא תוכל לחזור בה מבחירתה!

עניינה של החלטת המיסוי החדשה בחברה תושבת ישראל שצברה רווחים פטוּרים ומבקשת להחיל על רווחיה את שיעור המס המופחת, וזאת למרוֹת שהחברה אינה עוסקת עוד בפעילות עסקית ולא תבצע "השקעה מיועדת".
בגדרה של ההחלטה נקבע, כי החברה אכן תוכל לשלם את מס החברות המופחת ללא ביצוע השקעה מיועדת ו"יחס ההטבה" יעמוד על 30% ללא תוספת בְּשל "יחס ההפשרה".

חוק האנג'לים החלטת מיסוי 6385/12 (קישור להחלטה)
במבזק מיום 27.6.2011 התייחסנו לפרסום חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011, שכָּלַל (במסגרת פרק ז לחוק האמור) הוראת-שעה (המכוּנה "חוק האנג'לים") שעניינה, בין היתר, בתמרוץ יחידים המשקיעים בחברות ישראליות עתירות מחקר ופיתוח המצויות בשלב הראשוני של הפעילות ("שלב ה-Seed").
על-פי הוראת-השעה, עלות ההשקעה בחברה תותר למשקיע כהוצאה כנגד הכנסה מכל מקור, בפריסה על-פני שלוש שנות-מס החֵל בשנת-המס שבה סכום ההשקעה שולם בפועל לחברה ("תקופת ההטבה"). זאת, בכפוף למספר תנאים וסייגים שנידונו במבזק האמור ובכללם התנאי שעניינו בסיווג החברה נשוא ההשקעה כ"חברת מטרה" והדורש, בין היתר, כי במהלך כל תקופת ההטבה לא רשום נייר-ערך כלשהו של חברת המטרה (לרבות אג"ח וני"ע המירים) למסחר בבורסה.

בגדרה של החלטת המיסוי נקבע, כי לא יראו בגיוס הון על-ידי החברה באמצעות תשקיף* שלא באמצעות רישום מניות למסחר בבורסה כהפרה של התנאי בדבר הרישום למסחר כאמור.

* הצורך בתשקיף נובע מרצון החברה לגייס הון ממספר רב של משקיעים וכמתחייב מחוק ניירות ערך.

זאת, בתנאי שמניות החברה או ניירות-ערך אחרים שלה לא יירשמו למסחר בבורסה במהלך תקופת ההטבה.  

מפעל מועדף החלטת מיסוי 33961/12 (קישור להחלטה)
עניינה של החלטה זו בחברה תושבת ישראל שהגישה טופס 908 בדבר החלת הוראות "מפעל מועדף" לפי סימן ב1 לפרק השביעי בחוק עידוד השקעות הון.
הטופס הוגש ביום 20.6.2012 לגבי שנת-המס 2012, דהיינו לאחַר המועד שנקבע בחוק (31.5.2012), וזאת עֵקב נסיבות מיוחדות.
נקבע, כי למרוֹת הנסיבות המיוחדות לא ניתן לאשר את הארכת המועד להגשת הטופס, וממילא גם לא ניתן להחיל את הוראות סימן ב1 לפרק השביעי בחוק עידוד השקעות הון בעניין "מפעל מועדף" על החברה (לשנת-המס 2012).
עוד נקבע, כי על-מנת שהוראות אלו תחולנה על החברה לגבי שנת-המס 2013, היא תידרש להגיש טופס חדש במועד.