לוגו אלכס שפירא ושות׳

מבזק מיוחד - פורסמה הנחיית רשויות המס בנוגע לטופסי 5329 שנשלחו לעשרות אלפי נישומים

12/08/2014

כידוע, רשויות המס שלחו לאחרונה עשרות אלפי דרישות לדיווח על פרטים אישיים ומקורות הכנסה (טופס 5329).
 
לאחרונה פורסמה הנחייתה בהקשר זה של גב' מירי סביון, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים (קישור להנחייה).
 
בגדרהּ של ההנחיה צוין, כי יש לאפשר לנישומים שקיבלו דרישות כאמור לפתוֹח תיקים במס הכנסה, וזאת במקביל למשלוח תשובותיהם למחלקת המודיעין; כאשר ככלל, יש לדרוֹש הגשת דו"חות הָחל משנת-המס 2007 ואילך (ככל שהיו בשנים אלו הכנסות המחייבות בהגשת דו"ח שנתי).

עוד צוין, כי במקרים בהם נדרש לפתוח תיק רק בְּשל הכנסות משכר דירה החייבות במס בשיעור של 10% (לפי סעיף 122 לפקודה), יש לפתוח לנישום תיק 95 ולדרוֹש ממנו לדַווח ולשלם באמצעות טופס 353 (דיווח מקוצר בגין הכנסות משכ"ד); כאשר לצורך הפשטות והיעילות יש להנפיק לנישום שובר אחד לשנת-המס 2013 שְיִכלול את סך המס בגין כל שנות-המס עד לשנת 2013, בתוספת ריבית והצמדה מתום כל שנת-מס ועד למועד התשלום (בגין שנת-המס 2014 יינתן שובר נפרד).

בנוסף, צוין, כי בסמכות פקיד-השומה לתת הקלות בקנסות בגין הגשת הדו"חות באיחור, וזאת "במקרים המתאימים".
לבסוף, צוין, כי במקרים חריגים בהם לדעת פקיד-השומה התקיימו "נסיבות מיוחדות המצריכות טיפול במישור הפלילי", יועבר התיק לעיון והחלטת סמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין.
 
יצוין, כי ההנחייה נעדרת התייחסות לשאלה האם מי שקיבל דרישה להגשת טופס 5329 יהיה מנוּע מלהגיש בקשה להליך גילוי מרצון.
למיטב ידיעתנו, עמדת רשויות המס היא שאין מניעה כאמור, אך מן הראוי שהדבר יובהר באופן מפורש.
 
לבסוף, נדגיש, כי מילוי הטופס אוצֵר בחוּבּו השלכות מהותיות, וממילא מומלץ לפְנות לייעוץ מקצועי ממומחה מס בטרם מילוי הטופס ושליחתו לרשויות.
משרדנו עומד לרשותכם בעניין זה (קישור למשלוח דוא"ל).