לוגו אלכס שפירא ושות׳

מסלולים ירוקים חדשים בנושא מיסוי אופציות לעובדים | הסכמי recharge אגב עסקה בינ"ל | מע"מ בשיעור אפס | מערכת פניות חדשה במיסוי מקרקעין | אורכות לדוחות 2019 יחידים

01/02/2021

מסלולים ירוקים חדשים בנושא מיסוי אופציות לעובדים

מבוא

בגדרוֹ של תיקון 147 לפקודת מס הכנסה, נוסף לחֵלק ט לפקודה פרק שני-ב, שעניינו ב"החלטת מיסוי". ההוראות הקבועות בפרק זה מאפשרות לבקש מרשות המסים "החלטת מיסוי", שהיא החלטה בכל הנוגע לחבות המס של המבקש, לתוצאת המס או להשלכה על חבות המס שלוֹ, בשל פעולה שביצע או בשל הכנסה, רווח, הוֹצאה או הפסד שהיו לו. ההחלטה ניתנת על-ידי המוסד להחלטות מיסוי.
בשעתו, הוחלט במוסד להחלטות מיסוי על פתיחת מסלולים ירוקים למתן החלטות מיסוי, המהווים הליך מקוצר ומזורז לקבלת החלטת מיסוי. לשם כך, נבחרו מספר נושאים החוזרים על עצמם ואשר רמת המורכבות שלהם מאפשרת קביעת מסגרוֹת וקריטריונים שיאפשרו מתן החלטת מיסוי על-סמך הצהרות והתחייבויות המבקש.
בהתאם, בכל נושא נבנה "טופס בקשה להחלטת מיסוי בהסכם במסלול ירוק", הכולל: פרטים כלליים, העוּבדות, הבקשה, הֶסדר המס ותנאיו, הצהרה והתחייבות; ואילו בכל טופס נכללות העוֹבדות והתנאים אשר בהתקיימם יוכל המבקש להחיל על עצמו את הֶסדר המס המתואר בטופס.
עם זאת, אין מדובר באישור אוטומטי של הֶסדר המס, ויש להעביר את הבקשה (על-גבי הטפסים האמורים) לחטיבה המקצועית של רשות המיסים, וזו תחליט באופן פוזיטיבי על אישור הֶסדר המס המוצע תוך פרק זמן קצר.

עד היום פורסמו 27 טפסים למסלולים ירוקים בנושאים הבאים:
טופס 903: מיזוג קרנות נאמנות חייבות (קישור לטופס);
טופס 904: מיזוג קרנות נאמנות פטורות (קישור לטופס);
טופס 905: קביעת מחיר מקורי ויום רכישה בעת קבלת נכס חו"ל – Step-up (קישור לטופס);
טופס 906: הקצאת יחידות למניה – RSU (קישור לטופס);
טופס 907: חישוב שיעור ניכיון משוקלל (קישור לטופס);
טופס 911: תמחור מחדש של אופציות לעובדים (קישור לטופס);
טופס 912: מימוש נטו של אופציות לעובדים (Net Exercise) (קישור לטופס);
טופס 913: עמידה בתנאים לקבלת מעמד כ"תושב ישראל לראשונה" (עולה חדש) ו"תושב חוזר ותיק" (קישור לטופס);
טופס 914: בקשה לפי סעיף 104ח(ב)(1)(ה) לפקודה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104ח לפקודה (קישור לטופס);
טופס 915: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות (קישור לטופס);
טופס 916: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן (קישור לטופס);
טופס 917: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן (קישור לטופס);
טופס 922: מנגנוני התאמה בשינוים בהון, בחלוקת מניות הטבה ודיווידנדים (קישור לטופס);
טופס 923: מימוש נטו (Net Exercise) של אופציות לעובדים בחברה פרטית (קישור לטופס);
טופס 924: הצעת רכש חליפין רכישה עצמית של אגרות-חוב הנסחרות בבורסה (קישור לטופס);
טופס 926: תכנית ESSP עם נאמן (קישור לטופס);
טופס 927: תכנית ESSP ללא נאמן (קישור לטופס);
טופס 928: החלפת אופציות/מניות שהוקצו במסגרת עסקת מכירת מניות החברה (קישור לטופס);
טופס 929: יישום מנגנון נאמנות מפקחת כעומד בתנאי הוראות הקצאה באמצעות נאמן שבסעיף 102 לפקודה לכל דבר ועניין (קישור לטופס);
טופס 931: אופציית רכש בחברה פרטית (קישור לטופס);*

* טופס זה אינו נכלל ברשימת הטפסים המוצגים תחת המסלול הירוק באתר של רשות המסים.

טופס 980: מיזוג חברה בת עם ולתוך חברת אם (קישור לטופס);
טופס 981: מיזוג חברות אחיות (קישור לטופס);
טופס 980א: מיזוג חברה בת עם ולתוך חברת אם שלא בתום שנת-מס (קישור לטופס);*

* טופס זה אינו נכלל ברשימת הטפסים המוצגים תחת המסלול הירוק באתר של רשות המסים..

טופס 981א: מיזוג חברות אחיות שלא בתום שנת-מס (קישור לטופס);*

* טופס זה אינו נכלל ברשימת הטפסים המוצגים תחת המסלול הירוק באתר של רשות המסים.

טופס 982: העברת מלוא הזכויות בחברה תושבת ישראל לחברה תושבת מדינה גומלת, בהתאם לסעיף 104ב(א) לפקודה (קישור לטופס);*

* טופס זה אינו נכלל ברשימת הטפסים המוצגים תחת המסלול הירוק באתר של רשות המסים..

טופס 2513/2: הצהרה בדבר תשלום לתושב-חוץ הפטוּר מניכוי מס במקור (קישור לטופס);*

* טופס זה אינו נכלל ברשימת הטפסים המוצגים תחת המסלול הירוק באתר של רשות המסים.

טופס 2513/3: החזר קרן הלוואה על-ידי חברה לתושב חוץ (קישור לטופס).*

* טופס זה אינו נכלל ברשימת הטפסים המוצגים תחת המסלול הירוק באתר של רשות המסים.

המסלולים החדשים בנושא מיסוי אופציות לעובדים

אתמול הודיעה רשות המסים על פרסום שני מסלולים ירוקים חדשים בנושא מיסוי אופציות לעובדים:

האחד – טופס 951 (קישור לטופס) שכותרתו "אישור זמני לעסקת רכישה – הסדר אופן מיסוי אופציות בהתאם להוראות סעיף 102 וסעיף 3(ט) לפקודה (נוסח חדש) התשכ"א-1961" ועניינו במתן אישור זמני (דהיינו, עד למתן החלטת מיסוי ספציפית) לעסקת רכישה שבגדרהּ מוכרים העובדים ונותני השירותים את האופציות/מניות שהוקצו להם;

השני – טופס 952 (קישור לטופס) שעניינו בחברת-חוץ שהקימה סניף בישראל המהווה מפעל קבע בישראל של אותה חברה ואשר אימצה תכנית תגמול למענקים הוניים לעובדים ונושאי משרה.
במסגרת טופס זה ניתן יהיה לאשר כי הסניף הוא מעביד שהוא מוסד קבע בעקיפין של החברה הזרה בישראל, כך שעל-פי הוראות סעיף 102(א) לפקודה תחולנה על המניות המוקצות לעובדי הסניף הוראות סעיף 102 בהקצאה באמצעות נאמן (מסלול רווח הון או מסלול הכנסת עבודה).
בדרך זו, חברות בין-לאומיות שבחרו לפעול בישראל באמצעות סניף ולא באמצעות חברת בת תוכלנה להקצות לעובדיהן תגמול הוני.


תשלום לחברת אם בגין הענקת מכשיריה ההוניים לעובדי החברה הבת (הסכמי recharge) אגב עסקה בין-לאומית

פורסם חוזר מס הכנסה מס' 1/2021 (קישור לחוזר).

בגדרו של החוזר מובאת עמדת רשות המסים באשר לשאלה מתי תשלום של חברה מעבידה לחברת אם שלה (או לחברה אחרת בקבוצה) אשר העניקה תשלום מבוסס מניות לעובדי החברה המעבידה* מהווה בגֶדר שיפוי בגין הוצאות שכר עבודה ומתי מדובר בדיבידנד.

* החוזר חל גם על תשלומים מבוססי מניות לנושאי משרה ונותני שירותים, בשינויים המחויבים (סעיף-קטן 3.1 לחוזר).

עוד מצוין בחוזר, כי חברה שהסכמי ה-Recharge בינה לבין החברה המַקצה* והתשלומים בגינם עומדים בכלל ההוראות והתנאים הקבועים בחוזר, כך שמהווים שיפוי בגין השתתפות בהוצאות שכר העבודה ולא דיבידנד, פטורה מדיווח על עמדה חייבת בדיווח מס' 70/2019.**

* חברת האם או החברה האחרת בקבוצה שעניקה את התשלום מבוסס המניות לעובדי החברה המעבידה.
** למַעבר לעמדה זו, לחצו כאן.

מע"מ בשיעור אפס

אתמול (31.1.2021) ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין מדס תעשיות חימום (1991) בע"מ.

המערערת, שהוקמה בשנת 1991, עוסקת בייצור כבלים לחימום רצפתי עבוּר לקוחות ישראלים וזרים וכן במתן שירותי שיווק, ייעוץ ושירותים טכניים ללקוחות בישראל ומחוץ לישראל, הכל לגבי מוצריה של חברת Maxford Holding Ltd ("מקספורד") המאוגדת בהונג קונג וממוקמת בסין. זאת, בהתאם להסכם מיום 17.12.2009 בין החברה לבין מקספורד ("ההסכם").
בעל המניות ומנהלהּ היחידה של המערערת הוא מר שמחה דסלר ("דסלר").
על-פי ההסכם, על המערערת להעמיד לרשות מקספורד נציג אשר יבצע בסין פעולות שונות.*

* ואלו הן הפעולות: השתתפות בירידי סחר רלבנטיים, מתן תמיכה טכנית לעובדי המשרד בסין לגבי הזמנות פתוחות, ביקור בקווי הייצור של המפעלים, ביצוע בדיקות בקרת איכות טכניות עבוּר הזמנות רלבנטיות, אחריות על איסוף תשלומים מקונים בינלאומיים וקבלת תרגום ומעקב אחַר הזמנות חדשות וקיימות.

לדברי המערערת, פעולות אלו ניתנות למקספורד באמצעות דסלר, כאשר השירותים המסופקים בזיקה ללקוחות ישראלים ניתנים למקספורד הן בארץ והן מחוצה לה ואילו השירותים המסופקים בזיקה ללקוחות מקספורד מחו"ל ניתנים למקספורד אך ורק בחו"ל ובהיות דסלר בחו"ל.
בהתאם להסכם, המערערת זכאית לקבל תשלום בסך 5,000$ לחודש בצירוף החזר הוצאות בשיעור 80% מהוצאות הנסיעה של נציגה בסין ושהותו שם. זאת, בכפוף לכך שסך המכירות השנתיות של מקספורד לקונים המיוצגים על-ידי המערערת לא יפחת מסך של 1,500,000$; וככל שיפחת, יבוצע שינוי בהתאם.
בתקופה שבין חודש יולי 2013 לבין חודש יוני 2017 ("התקופה שבמחלוקת") הוציאה המערערת למקספורד 8 חשבוניות בגין "שירותי ייעוץ", כל אחת בסך 30,000$ ("החשבוניות"). החשבוניות כללו מע"מ בשיעור אפס.
בעקבות ביקורת שעָרך המשיב (מנהל מע"מ גוש דן) טענה המערערת כי העסקאות שביצעה נכללות בהוראות סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ.
ברם, המשיב קבע, כי הוראות אותו סעיף אינן חלות בעניינה של המערערת, וזאת מהטעם שהתשלומים היו בגין שירותי תיווך בין מקספורד לבין לקוחות ישראליים.
מכאן הערעור, בגדרו טענה המערערת לראשונה בכתב,* כי חלק ניכר מהעסקאות חייבות במע"מ בשיעור אפס מכוח הוראות סעיף 30(א)(7) לחוק מע"מ (כאשר החלק האחר, כפי שפורט בהשגה שהגישה המערערת, חייב, לשיטתה, במע"מ בשיעור אפס מכוח הוראות סעיף 30(א)(5) לחוק).

* לטענת המערערת, טיעון זה עלה אף בשלב הדיונים בהשגה אף שלא מצא את ביטויו בהשגה עצמה או במסמך כתוב אחר. מכל מקום, המשיב לא עמד על הטענה כי מדובר בהרחבת חזית אסורה.

בית-המשפט, מפי השופט ד"ר א' גורמן, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).

באשר להוראות סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ, קבע השופט גורמן, כי הגם שהוא מקבל מבּחינה עקרונית את טענת המערערת באשר לחריג הקבוע בסיפא לאותו סעיף ("שירות שתמורתו מהווה חלק מערך הטובין שנקבע כאמור בסעיפים 129 עד 133ט לפקודת המכס..."),* אין בכך כדי לקבל את הערעור, וזאת לאור דרך התנהלותה הבלתי-ראויה של המערערת אשר הותירה ספקות של ממש אודות מהות השירות שניתן, כך שלא ניתן לקבוע כי שירות זה כולו אכן כלול בערך טובין שיובאו לישראל.

* השופט גורמן הפנה בעניין זה לפסק-הדין של סגן נשיא בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד, השופט ד"ר א' סטולר, בעניין אפלאוז. ראו בעניין זה מבזק מס' 1874.

השופט גורמן הוסיף וקבע, כי לנוכח הראיות החלקיות שהציגה המערערת כמו גם בחירתה שלא להביא עדים רלבנטיים ונטולי אינטרס והימנעותה מהצגת מערכת מסמכים המתעדת את פעילותה, לא עלה בידי המערערת להוכיח כי עָמדה בדרישות סעיפים 30(א)(5) ו-(7) לחוק מע"מ.


מערכת פניות חדשה במיסוי מקרקעין

כחלק מתהליך שיפור השירות ברשות המיסים ובניית ערוצי מתן שירות דיגיטלי, מָערך מיסוי מקרקעין השיק את מערכת הפּנִיות החדשה, המחליפה את המייל המרכזי של מיסוי מקרקעין.

באמצעות המערכת החדשה ניתן להעביר פניה למיסוי מקרקעין, הפּנִיה מקבלת מספר למעקב ובסיום הטיפול מקבל הפונה הודעה לטלפון ומייל.

להורדת מצגת בעניין זה, לחצו כאן.


נוהל מתן אורכות להגשת דוחות לשנת המס 2019 – עדכון

במבזק מס' 1798 מיום 1.7.2019 דיווחנו, בין היתר, על פרסום הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 9/2019 (קישור להוראה) בנושא "נוהל מתן ארכות להגשת דוחות מס הכנסה לשנת המס 2018", הכוללת, בין היתר, טבלה מרכזת המפרטת את מכסות ההגשה ולוחות הזמנים לצורך עמידה בהסדר האורכות.

ואילו במבזק מס' 1868 מיום 5.8.2020 דיווחנו, בין היתר, על מכתבו של מר שלמה אוחיון (סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות ברשות המסים) בנושא נוהל מתן אורכות להגשת הדו"חות לשנת-המס 2019 (קישור למכתב).

בהמשך לכך, דיווחנו ביום 12.10.2020, כי לרגל חג הסוכות, ההגבלות הנובעות מהסדר ובמטרה להקל על המיַיצגים והמגזר העסקי, החליט מנהל רשות המסים על שינוי מועדי האורכות להגשת דו"חות יחידים* לשנת-המס 2019 שנקבעו בהסדר האורכות.**

* מועדי ההגשה לדו"חות חברות הינם ללא שינוי.
** למַעבר למכתבו בעניין זה של מר שלמה אוחיון, לחצו כאן.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם בדבר הודעה נוספת של מר אוחיון, לפיה מועד ההגשה האחרון להגשת דוחות יחידים לשנת 2019 בשלב ג שנקבע ליום 31.1.2021 יידחה ליום 28.2.2021.

להורדת ההודעה, לחצו כאן.