מיסוי אופציות לעובדים
סוגים שונים של תגמולים הוניים לעובדים
 - כתבי אופציות על מניות
 - סוגים נוספים של תגמולים הוניים לעובדים
עקרונות המיסוי
 - הקצאות שבוצעו עד לתום שנת-המס 2002
 - הקצאות שבוצעו בשנת-המס 2003 ואילך
ההוראות המקצועיות והחלטותיהן של רשויות המס
 - ההוראות המקצועיות
 - החלטות ועדת הפסיקה
מבזקים, חדשות ועדכונים בתגמול עובדים ובכירים
 - החלטות מיסוי חדשות
 - הכללת הוצאות אופציות לעובדים בחישוב ה-Cost+
 - הרחבת חלופות ה"מכירה שלא מרצון" בהקצאת מניות לעובדים
 - מסלולים ירוקים חדשים לגבי מיסוי אופציות לעובדים
 - החלטות מיסוי חדשות בנושא אופציות לעובדים
 - פורסם חוזר מקצועי בנושא מנגנוני שימור ומגבלות על מייסדים ועובדים מפתח
 - החלטת מיסוי בנושא הקצאת אופציות לעובדים שביצעו Relocation
 - הצעת חוק בנושא שינויי מבנה
 - מיסוי אופציות שקיבל דירקטור
 - מיסוי אופציות נסחרות בידי חברה שנותנת שירותי ניהול
 - פורסמה טיוטת חוזר מקצועי המסדיר את המיסוי של מייסדי חברות הזנק שביצעו אקזיט ונותרו לעבוד בחברה
 - החלטות מיסוי חדשות בנושא מיסוי אופציות לעובדים
 - תמורה בגין מכירת מניות בידי מייסדי החברה שמתחייבים להמשיך לעבוד בה – האם רווח הון?
 - ניכוי הוצאות חשבונאיות בגין אופציות לעובדים והוצאות עודפות בהיותן חלק מהסדר Cost Plus
 - הכללת הוצאות אופציות לעובדים בחישוב ה-Cost+
 - 29.12.15: פסק-דין אזרחי בנושא ניכוי מס במקור בעת מימוש אופציות למניות
 - 24.7.15: מיסוי אופציות נסחרות בידי חברה שנותנת שירותי ניהול
 - 15.7.15: פסיקה חדשה: שאלת החבות במס של דירקטור שקיבל אופציות
 - 7.7.15: בית-המשפט – כיצד יש למסות מימוש אופציות בלתי-נסחרות שהוקצו לעובד במסלול ללא נאמן?
 - 14.6.15: פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא מיסוי אופציות לעובדים: מימוש אופציות במנגנון מימוש נטו; מנגנון התאמה לחלוקת דיבידנד בידי חברה ציבורית
 - 5.5.15: החלטות מיסוי חדשות בנושא מיסוי אופציות לעובדים
 - 6.1.15: החלטת מיסוי חדשה: שינוי זכות קדימוּת של מניות נשוא אופציות שהוקצו לעובדים
 - 27.11.14: פורסמה החלטת מיסוי חדשה בנושא הקצאת אופציות לעובד לשעבר
 - 1.11.14: הושק מסלול ירוק נוסף בנושא מימוש נטו (Net Exercise) של אופציות לעובדים בחברה פרטית
 - 22.10.14: פורסמה החלטת מיסוי חדשה - התאמת תוכנית אופציות לעובדים בעקבות איחוד מניות בחברה המקצה
 - 11.9.14: הושק מסלול ירוק נוסף בנושא מיסוי אופציות לעובדים
 - 28.8.14: פסיקה חדשה בנושא השבת דמי ביטוח לאומי בגין עובדי-חוץ ובגין מימוש מניות שהוקצו לפי סעיף 102 הישן
 - 18.8.14: פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בעניין קיפל ופרויידנשטיין - מיסוי בעל שליטה שקיבל אופציות שלימים בוטלו והוחלפו
 - 15.7.14: החלטת מיסוי חדשה - החלת מנגנון האצה לגבי מועדי ההבשלה של כתבי אופציות על מניות שהוקצו לעובדים אינה מהווה אירוע מס
 - 7.7.14: פורסמה החלטת מיסוי נוספת בנושא הקצאת אופציות הניתנות למימוש למניות בשיטת ה-Net Exercise - עמידה בכלל 9(ב) לכללים
 - 22.6.14: פורסמה החלטת מיסוי נוספת בנושא מיסוי אופציות לעובדים - הקצאת אופציות הניתנות למימוש למניות בשיטת ה-Net Exercise
 - 18.6.14: פורסמה החלטת מיסוי חדשה בנושא מיסוי אופציות לעובדים: הארכת מועד פקיעה של אופציות לפי סעיף 3(ט) לפקודה
 - 14.5.14: פורסמה החלטת מיסוי חדשה בנושא הקצאת אופציות לעובדים: הקצאת מניות מתוך מניות שנרכשו במסגרת רכישה עצמית (מניות רדומות)
 - 28.11.13: פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא הקצאת אופציות לעובדים
 - 6.10.13: הפקדת מניות/אופציות בידי נאמן לפי סעיף 102 לפקודה - תזכורת!
 - 6.10.13: פריסת הכנסה חייבת ממימוש אופציות במסלול סעיף 3(ט) לפקודה
 - 2.10.13: אימתי רשאיות רשויות המס לערוך שומת ניכויים (למעביד) חרף קיומה של שומה סופית בידי מקבל ההכנסה (העובד)
 - 19.5.13: בית-המשפט - מהו שיעור המס החל על רווח במכירת מניות שהוקצו לעובד על-פי סעיף 102 הישן?
 - 2.4.13: פורסמה החלטת מיסוי חדשה - מנגנון התאמה לתוספת המימוש במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן על-ידי החברה
 - 7.3.13: פורסמו החלטות מיסוי חדשות
 - 17.1.13: בית-המשפט - מהו מועד אירוע המס בהקצאת אופציות בלתי-סחירות ובלתי-עבירות לעובד - מועד ההבשלה או מועד המימוש?
 - 30.12.12: בית-המשפט: רווח הון מאופציות שהוקצו לעובד על-פי סעיף 102 בנוסחו לפני תיקון 132 ומומשו לאחַר 1.1.2006 חייב במס בשיעור שולי ולא ליניארי
 - 17.12.12: פורסמו החלטות מיסוי חדשות בתחום מיסוי הקצאת אופציות לעובדים ובתחום מיסוי בינלאומי
 - 6.12.12: עמדת רשויות המס בנושא שיעור המס החל על אופציות לעובדים שהוקצו מכוח סעיף 102 הישן התקבלה גם על-ידי ביהמ"ש המחוזי בת"א
 - 6.12.12: בית-המשפט: רווח הון מאופציות שהוקצו לעובד על-פי סעיף 102 בנוסחו לפני תיקון 132 ומימוש לאחר 1.1.2003 חייב במס בשיעור שולי ולא ליניארי
 - 7.11.12: פורסמה הבהרה להנחיית רשות המסים מחודש יולי 2012 לגבי הפקדת מניות/אופציות בידי נאמן לפי סעיף 102 לפקודה
 - 3.9.12: פורסמו טפסים חדשים לבקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא החלפת מיסוי אופציות לעובדים
 - 19.8.12: פורסמה החלטת מיסוי בנושא הקצאת אופציות לעובדים
 - 25.7.12: פורסמה הנחיית רשות המסים לגבי הפקדת מניות/אופציות בידי נאמן לפי סעיף 102 לפקודה
 - 2.7.12: החלטות מיסוי חדשות: חברה משפחתית בידי עולה חדש, מוסד קבע, ביטול אופציות ורכישה עצמית, הארכת מועד פקיעת אופציות והקצאת אופציות למניות בכורה
 - 21.6.12: פורסמו החלטות מיסוי בנושא אופציות לעובדים ובנושא תושב חוזר ותיק
 - 15.4.12: הכנסה חייבת ממימוש אופציות למניות מיקרוסופט העולמית מהווה הכנסה לפי סעיף 3(ט) לפקודה וחייבת במס שולי
 - 13.11.11: פורסמה החלטת מיסוי בנושא מכירה שלא מרצון של אופציות שטרם הבשילו
 - 5.10.11: פורסמו טפסים חדשים לבקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא אופציות לעובדים
 - 11.5.11: פורסמו החלטות מיסוי בנושא אופציות לעובדים שביצעו רילוקשיין ובנושא מפעלים מוטבים
 - 28.4.11: פורסמו שלוש החלטות מיסוי בנושא מיסוי הקצאות אופציות לעובדים
 - 7.4.11: פורסמו החלטות מיסוי חדשות נוספות בנושא מיסוי אופציות לעובדים
 - 4.4.11: פורסמו שלוש החלטות מיסוי בנושא מיסוי הקצאות אופציות לעובדים
 - 30.1.11: פס"ד חדש: מענקים ששולמו לעובדים בגין שינוי מבני חייבים במס רווחי הון (ולא במס הכנסה)
 - 4.8.10: פסק-דין חדש: מימוש אופציות שהוקצו לפני תיקון 132 חייב במס שולי
 - 21.6.10: פורסמה הנחיית רשות המיסים לגבי ניטרול השפעת שערי מטבע ברווחי מימוש אופציות לעובדים
 - 13.10.09: פסק-דין חדש: מועד החיוב בדמי ביטוח בגין אופציות הוא בעת מימושן ולא בעת ה-VESTING
 - 31.12.08: פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין חגי כץ
 - 19.5.08: טובת הנאה לעובד מהקצאת מניות במסגרת הפרטה אינה מהווה הכנסת עבודה אלא רווח הון שאינו חייב בדמי ביטוח
 - 31.1.08: הקצאת "מניות דיבידנד" לעובדים
 - 22.8.07: מהפך במיסוי אופציות לעובדים
 - 8.11.06: עובדים שמימשו אופציות במחצית השנייה של 2005 ישלמו מס בשיעור 25%
 - 28.6.05: פס"ד נוסף בעקבות פס"ד חגי כץ
 - 7.4.05: פס"ד חדש: רווח הון ממכירת מניות שמקורן באופציות לפי סעיף 102 חייב במס בשיעור 35%


שלום אורח!
האתר נועד להקנות מידע כללי בלבד, הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי ואין לו תוקף של חוות-דעת מחייבת.
© כל הזכויות שמורות לעו"ד (רו"ח) אלכסנדר שפירא.