לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם חוזר מקצועי בנושא הוראת-השעה לעניין חלוקת דיבידנד במס מופחת; שינוי במועדי הצהרה על מכירת/רכישת זכות במקרקעין / פעולה באיגוד מקרקעין

02/01/2017

הוראת-השעה לעניין חלוקת דיבידנד
במבזק מיום 20.12.2016 דיווחנו אודות פרסום חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז–2016 ("החוק"(קישור לחוק).
כפי שציינו שם, החוק כולל, בין היתר (ראו סעיף 97 לחוק, ע' 281–282), הוראת-שעה ("הוראת-השעה") ביחס לחלוקת דיבידנד במס מופחת בשיעור 25% ללא מס נוסף ("דיבידנד מוטב") בכפוף למגבלות ותנאים שונים.
 
וזה נוסח הוראת-השעה:
"(א) על אף האמור בסעיף 125ב(2) ו-(3) לפקודה, שיעור המס על הכנסה מדיבידנד בידי יחיד שהוא בעל מניות מהותי, או בידי חברה משפחתית שהנישום, כמשמעותו בסעיף 64א לפקודה הוא בעל מניות מהותי, במישרין או בעקיפין, בחברה ששילמה את הדיבידנד, כאמור באותם סעיפים, שמקורו ברווחים שנצברו עד יום ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016) יהיה 25%, ולא יחולו על הדיבידנד האמור הוראות סעיף 121ב לפקודה, ובלבד שמתקיימים כל אלה:
(1) ההכנסה מדיבידנד שולמה על ידי החברה מחלקת הדיבידנד והתקבלה בידי מקבלה בתקופה שמיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) עד יום י' בתשרי התשע"ח (30 בספטמבר 2017);
(2) בכל אחת משנות המס 2017 עד 2019, הסכום הכולל של הכנסת עבודה, דמי ניהול, הפרשי הצמדה או ריבית ותשלומים אחרים ששולמו למקבל ההכנסה מדיבידנד על ידי החברה מחלקת הדיבידנד, במישרין או בעקיפין, בהפחתת ההכנסה מדיבידנד שחויבה במס לפי סעיף זה, לא פחת מממוצע סכום התשלומים כאמור ששולמו לו על ידי החברה האמורה, במישרין או בעקיפין, בשנות המס 2015 ו-2016.
(ב) הוראות סעיף 92(א)(4)(ב) לפקודה לא יחולו על דיבידנד שחלות עליו הוראות סעיף קטן (א)."
 
בהקשר זה נבקש לעדכנכם, כי רשויות המס הזדרזו ופרסמו (ועל כך יש כמובן לברך) חוזר מקצועי בנושא הוראת-השעה (קישור לחוזר) המבהיר את התנאים לחלוקת הדיבידנד המוטב והכולל גם, כנספח, טופס הצהרת מקבל הדיבידנד על זכאותו לדיבידנד מוטב כאמור.
 
תשומת לבכם לנקודות הבאות שמצוינות בחוזר:
 
רווחים צבורים עד ליום 31.12.2016
-- רווחים צבורים בחברות תושבוֹת ישראל לא יכְללו חלוקה המסוּוגת כהפחתת הון או רווחי שיערוך אלא רווחים שחויבו במס חברות או מהכנסות פטורות ממס בלבד.
-- מקור הדיבידנד יכול ויהא מרְווחים צבורים עד ליום 31.12.2016 בחברות מוחזקות על-ידי החברה מחַלקת הדיבידנד המוטב ובלבד שחולקו לחברה המחלקת וליחיד בעל המניות המהותי או לחברה המשפחתית עד ליום 30.9.2017.
 
החברה שילמה את הדיבידנד בתקופת ההטבה (1.1.2017–30.9.2017)
-- לעניין הוראת-השעה בלבד, לא יראו בקיזוז ההכנסות מהדיבידנד המוטב כנגד אותו חלק מיתרת החובה או מדירה שהועמדה לשימושו של בעל המניות המהותי מקבל הדיבידנד, כהפרה של תנאי זה בהוראת השעה ויראו את הדיבידנד כמשולם על-ידי החברה ובלבד שמקורהּ של יתרת החובה של בעל המניות המהותי היא במשיכות מהחברה לאחַר ה-1.1.2013.
-- מקום בו מקורהּ של יתרת החובה של בעל המניות המהותי היא במשיכות מהחברה לפני 1.1.2013 ישקול פקיד-השומה האם יש מקום לחיֵיב את בעל המניות בהכנסה מדיבידנד או ממשכורת לפי העניין בשנים שקדמו לשנת-המס 2017.
 
ממוצע הכנסות
-- סכום ההכנסות שיקבל בעל המניות המהותי מאת החברה המחלקת, במישרין או בעקיפין, בכל אחת מן השנים 2017 עד 2019 ("שנות הבדיקה"), למעט ההכנסות מדיבידנד, לא יפחת מממוצע ההכנסות שהתקבל בידו בשנות-המס 2015 ו- 2016, מאת החברה המחלקת, במישרין או בעקיפין.
-- סוגי ההכנסות שיכָללו בבדיקה האמורה (הן בשנות הבדיקה והן בשנות המס 2017–2019) לא יכְללו הכנסות מדיבידנד, לרבות מהדיבידנד המוטב.
-- הפרת תנאי זה על-ידי אחד מבעלי המניות המהותיים בחברה מחלקת הדיבידנד לא תשלול את הזכאות לדיבידנד המוטב משאר בעלי המניות המהותיים בחברה, כל עוד בעלי מניות אלה עומדים בתנאי זה וביֶתֶר התנאים הנדרשים.
 
במקרים חריגים, כגון מקרים שבהם חלה ירידה משמעותית בהכנסות החברה כתוצאה מגורמים חיצוניים שאינם תלויים בחברה, ניתן לפְנות לחטיבה המקצועית ברשות המסים על-מנת לקבל החלטת מיסוי בתנאים שייקָבעו בה.
 
שינוי במועדי ההצהרה לגבי עסקות נדל"ן בישראל
כזכור, במקביל לחוק, פורסם חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז–2016 ("חוק התכנית הכלכלית"(קישור לחוק), בגדרו נקבעו, בין היתר, מספר תיקונים בהוראות חוק מיסוי מקרקעין (ראו סעיפים 51 ו-52 לחוק (המהווים את תיקון 89 לחוק מיסוי מקרקעין), ע' 211–212).
 
במסגרת תיקונים אלה נקבע, בין היתר, כי המועד להגשת הצהרה על מכירת/זכות במקרקעין ועל פעולה באיגוד מקרקעין יקוצר מ-40 יום ממועד המכירה/רכישה/פעולה ל-30 יום.
זאת, בתוקף מיום 1.1.2017.