לוגו אלכס שפירא ושות׳

מיסוי פעילות במטבעות וירטואליים (כגון: ביטקוין) | מדריך לתשלום מס על השכרה למגורים | עמדה חייבת בדיווח | חברה ישראלית כסניף של חברה קפריסאית

15/01/2017

טיוטת חוזר בנושא מיסוי פעילות במטבעות וירטואליים 

רשות המסים פרסמה טיוטת חוזר מקצועי (קישור לטיוטה) המַסדיר מיסוי הכנסות שהתקבלו בקשר עם פעילויות המערבות מטבעות וירטואליים, כגון: הביטקוין והלייטקוין.

על-פי טיוטת החוזר, המטבעות הווירטואליים אינם מהווים "מטבע" או "מטבע חוץ" לעניין חוק בנק ישראל ומשכך גם לעניין פקודת מס הכנסה, ובהתאם יש לראות בהם בגֶדר "נכס" כמשמעותו בסעיף 88 לפקודה שהרווח ממכירתם חייב במס רווחי הון (זולת בידי מי שמדובר לגביו בהכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה).

טיוטת החוזר מתייחסת גם לשימוש במטבע וירטואלי לצורך רכישת נכס או שירות, אשר מהווה על-פי הטיוטה עסקת חליפין; וכן להשלכות מע"מ הגלומות בשימוש/מכירה של מטבע כאמור.


הגשת בקשה להחלטת מיסוי מקדמית

במבזק מיום 11.5.2015 דיווחנו אודות החלטת רשות המסים לאפשר הגשת בקשות להחלטת מיסוי רק באמצעות המודול האינטרנטי שנפתח בעניין זה לשימושם של המיַיצגים (קישור למודול).

בהקשר זה נבקש לעדכנכם, כי פורסמה הודעת רשות המסים המבקשת להזכיר את השימוש במודול האמור (קישור להודעה).


מדריך לתשלום מס על השכרת דירה למגורים בישראל

רשות המסים פרסמה נוסח מעודכן* לחודש ינואר 2017 של המדריך לתשלום ולהקלות במס על הכנסה של יחיד מהשכרת דירה למגורים בישראל (קישור למדריך).

* יצוין, כי המדריך נושא את התאריך 18.1.2016, אך הוא מעודכן לחודש ינואר 2017.

המדריך כולל פירוט של שלושת מסלולי המיסוי: פטוֹר ממס (מלא או חלקי); חיוב במס בשיעור 10%; וחיוב במס שולי.

להרחבה בנושא זה, לחצו כאן.


פסק-הדין בעניין איזי פורקס 

במבזק מיום 30.11.2015 דיוווחנו אודות פרסום פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין איזי פורקס (קישור לפסק-הדין).

המערעאת, איזי פורקס טכנולוגיות (2004) בע"מ, הינה בבעלות מלאה של חברת איזי פורקס קפריסין ("החברה הקפריסאית") העוסקת בתחום הפורקס ובבעלותה תוכנה לסחר מקוּון במט"ח.
לטענת המערערת, עיסוקה במתן שירותי מחקר ופיתוח ושירותי תחזוקה ותמיכה לאתר האינטרנט של החברה הקפריסאית, ובהתאם היא זכאית לשלם מע"מ בשיעור אפס על הכנסותיה מהחברה הקפריסאית. זאת, בהתאם להוראות סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ.
המשיב (מנהל מע"מ גוש דן), לעומת זאת, קבע, כי התוכן הכלכלי האמיתי של הקשרים בין החברה הקפריסאית לבין חברה קשורה נוספת בשם איזי פורקס בע"מ ("פורקס") מלמד, כי פורקס הינה סניף של החברה הקפריסאית ועל-כן יש לה פעילות ועסקים בישראל, וממילא אין לראות בה "תושב חוץ" לעניין סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ (סעיף 30(ג) לחוק מע"מ מגדיר "תושב חוץ" לפי הגדרתו בסעיף 1 "כשהוא נמצא מחוץ לישראל ואין לא עסקים או פעילות בישראל").

בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, מפי השופטת ד' קרת-מאיר, דחה את הערעור.

השופטת ד' קרת-מאיר בָּחנה את הראיות שהוצגו בפניה – ובכלל זאת תשובתה של פורקס לבקשת אישור תביעה ייצוגית אשר הוגשה נגדה – וקבעה, כי פעילותה של פורקס אינה מתמצית בשיווק עבוּר החברה הקפריסאית אלא  נרחבת הרבה יותר, ואף כוללת מעורבוּת בניהול המערך הכספי של חברה זו; וכי היא מהווה למעשה סניף של החברה הקפריסאית בישראל.

בהתאם, קבעה השופטת ד' קרת-מאיר, כי יש לראות בחברה הקפריסאית כמי שיש לה עסקים ופעילות בישראל ואין היא בגֶדר "תושב חוץ".

בהמשך לכך נבקש לעדכנכם, כי בית-המשפט העליון (מפי השופטים י' עמית, נ' סולברג וע' ברון) דחה את הערעור שהוגש על פסק-הדין (קישור לפסק-הדין).

בית-המשפט העליון קבע, כי עיקרו של הערעור שבפניו מהווה שינוי חזית מכתבי הטענות וחזית המחלוקת שנתבררה בבית-המשפט המחוזי, ועל-כן אין מקום להתייחס לטענות בדבר "מוסד כספי" ו"שליטה וניהול" שהועלו לראשונה בערעור, על הסתעפויותיהן השונות.

עוד נקבע, כי משהוכח בבית-המשפט המחוזי כי לחברה הקפריסאית פעילות בישראל המתבצעת באמצעות פורקס, היא אינה בבחינת "תושב חוץ" לצורך שיעור מס אפס, לפי סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ.

לאור זאת, אימץ בית-המשפט העליון את פסק-הדין קמא, וזאת מכוח סמכותו לפי תקנה 460(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי ודחה את הערעור.


טפסים חדשים לגבי עמדה החייבת בדיווח

במבזק מיום 9.12.2015 דיווחנו אודות פרסום חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), התשע"ו–2015 ("החוק") (קישור לחוק), הקובע (במסגרת פרק ב' לחוק) חובות דיווח – לעניין מס הכנסה, מע"מ, בלו על דלק, מכס ומס קנייה – בגין "חוות דעת" ובגין "עמדה חייבת בדיווח".

ככלל, "עמדה חייבת בדיווח" לעניין מס הכנסה מוגדרת כעמדה שמתקיימים בה כל אלה: (א) היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המיסים עד תום שנת-המס שלגבּיה מוגש הדו"ח; (ב) יתרון המס (כמשמעותו לעיל) הנובע ממנה עולה על 5 מיליון ש"ח באותה שנת-מס או על 10 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנות-מס לכל היותר.

ואילו הדיווח על נקיטת עמדה במסים עקיפים יחול על עמדה שיתרון המס הנובע ממנה עולה על 2 מיליון ש"ח בשנה או 5 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנים.

בהקשר זה נקבע, כי עמדת רשות המיסים תפורסם במקום נפרד באתר האינטרנט של רשות המיסים, לאחַר שניתנה ללשכת עורכי-הדין, לשכת רואי-חשבון בישראל ולשכת יועצי המס הזדמנות סבירה לטעון את טענותיהן לגבּיה טרם פרסומה; היא תנוסח בלשון ברורה ומובנת; ומספר העֵמדות שתפרסם רשות המיסים לא יעלה על המגבלה שנקבע בעניין זה (חריגה מכך תהיה כרוכה באישור ועדת-הכספים).

עוד נקבעו סנקציות למי שיפר את החובה לדַווח על עמדה החייבת בדיווח כאמור.

בהמשך לכך דיווחנו במבזק מיום 27.12.2016, כי רשות המסים פרסמה את רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2016. הרשימה כוללת 16 עמדות בנושא מכס (קישור לרשימה), 31 עמדות בנושא מס הכנסה ומיסוי בינלאומי (קישור לרשימה) ו-11 עמדות בנושא מע"מ (קישור לרשימה).*

* נזכיר, כי במסגרת המבוא לפרסום (קישור למבוא) הִבהירה רשות המסים כדלקמן: במסמך המהווה רשימת העמדות לכל מונח תהא המשמעות הקבועה לו בפקודת מס הכנסה ו/או בחוק מע"מ ו/או בפקודת המכס ו/או בתקנות מע"מ ו/או בחוק לעידוד השקעות הון ו/או בחוק עידוד התעשיה מסים; לעניין שיעור המס לחישוב יתרון המס יש להתחשב גם בהוראות סעיף 121ב לפקודה (מס יסף) במקרים הרלבנטיים; יתרון המס הנובע מעמדה מסוימת ייבחן על כלל הפעולות שבוצעו הנוגעות לעמדה שפורסמה במהלך שנת המס אותן ביצע הנישום, וזאת גם אם הפעולות נוגעות למספר נכסים ו/או אירועים שונים; יתרון המס יכול להיחשב גם בדרך של יצירת הפסד שיקוזז בשנים הבאות ואז היתרון יחושב בהתאם למגן המס של הנישום ככל שהוא לא קוזז בשנת-המס; על-פי הוראת סעיף 67ד לחוק מע"מ, על עוסק הנוקט עמדה החייבת בדיווח לדַווח על כך אף אם לא כָּלל בדו"ח התקופתי את הפעולה החייבת בדיווח כאמור; יש לדַווח על עמדה העומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת-המס של השנה החולפת ואשר יתרון המס הנובע ממנו הינו כאמור בסעיף 67ד לחוק מע"מ אף אם העִסקה הֵחלה לפני שנת-המס החולפת, והכל תוך 60 יום מתום שנת-המס החולפת.

ואילו במבזק מיום 4.1.2017 דיווחנו אודות פרסום טופס דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח לעניין מס הכנסה (קישור לטופס).

בהמשך לאמוּר, נבקש לעדכנכם, כי פורסמו טופסי דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח לעניין מע"מ (קישור לטופס) ולעניין מכס (קישור לטופס).