לוגו אלכס שפירא ושות׳

רשויות המס פרסמו הוראה מקצועית בנושא אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת 2014

16/02/2014

פורסמה הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 01-2014 בנושא אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת 2014 (קישור להוראה).

בגדרה של ההוראה מפורטים, בין היתר, הקריטריונים לזכאות לאישורים, האמצעים המקוּונים להצגת מידע בדבר האישורים (לרבות מידע פרטני), אישורי ניכוי מס במקור עבוּר עסקים חדשים, שותפויות ואיחודי עוסקים וכן תושבי-חוץ, חברות זרות וחברות ישראליות שבהן בעלי מניות תושבי האוטונומיה ואישורי ניכוי מס במקור הכוללים את סעיף "שוק ההון".

בנוסף, קיימת בהוראת הביצוע התייחסות לשלילת אישורי פטוֹר/הקטנה מניכוי מס במקור מעסקים המעורבים בהפצת חשבוניות פיקטיביות או שימוש בהן.