לוגו אלכס שפירא ושות׳

דגשים לגבי חברה משפחתִית

23/11/2005

במבזק האחרון הדגשנו, כי יש להגיש עד לסוף חודש נובמבר הקרוב בקשה לפקיד-השומה להיחשב כחברה משפחתית בשנת-המס 2006 ואילך. עוד הדגשנו, כי בטרם הגשת הבקשה, יש לבחון את השלכות המס השונות הגלומות בסיווגה של חברה כחברה משפּחתית ובכלל זאת לעניין מיסוי הכנסותיה השונות החייבות במס ולעניין קיזוז הפסדים.

לאור פניות רבות שקיבלנו בהקשר זה, נבקש להבהיר שתי סוגיות חשובות:

עניינה של הסוגיה האחת במכירת נכסים שאינם ניירות-ערך בידי חברה משפּחתית. במקרה כזה, ובהנחה שהנכס נרכש ביום 1.1.2003 ואילך, רווח ההון הריאלי במכירתו ביום 1.1.2006 ואילך יחויב במס בשיעור 20% ולא 25%. לעומת זאת, רווח ההון הריאלי במכירת נכס כאמור בידי חברה משפּחתית בשנת-המס 2005 (קרי: מדובר בחברה שנחשבת כבר לחברה משפּחתית לגבי שנה זו) יחויב במס בשיעור 25%.

בהקשר זה נעיר, כי האמור אינו מתייחס למקרקעין בישראל שהרווח במכירתם חייב במס שבח. זאת, מהטעם שמכירת מקרקעין בישראל בידי חברה משפּחתית אוצרת בחובּה מספר שאלות פרשניות להן נידרש בנפרד.

עניינה של הסוגיה השנייה בהוראות המעבר שנקבעו בתיקון 132 לגבי חברות משפחתיות. ככלל, על-פי הוראות המעבר, חברה משפּחתית שהייתה חברה כאמור ביום פרסומו של תיקון 132 (4.8.2002) תהפוך לחברה שקופה ביום כניסתן לתוקף של התקנות לגבי חברה שקוּפה ("היום הקובע"), אלא אם כן ביקשה החברה מפקיד-השומה, בתוך 60 ימים מהיום הקובע, שלא להיות חברה שקוּפה (במקרה כזה, החברה תהפוך, ביום הקובע, לחברה רגילה, קרי: היא תחדל מלהיות חברה משפּחתית באותו מועד).

מהו הדין לגבי חברה משפּחתית שהייתה לחברה כאמור אחרי יום פרסומו של תיקון 132 (4.8.2002)? חברה כזו תהפוך, ביום הקובע, לחברה שקוּפה בכפוף למספר תנאים ובכללם התנאי לפיו החברה התאגדה בישראל ביום פרסומו של תיקון 132 (4.8.2002) ואילך. זאת, למעט אם ביקשה שלא להיות חברה שקוּפה.

לעומת זאת, חברה שהתאגדה לפני פרסום תיקון 132 (4.8.2002) והייתה לחברה משפּחתית אחרי יום פרסומו – ובכלל זאת חברות שהתאגדו לפני 4.8.2002 ותבקשנה בימים הקרובים להפוך למשפחתיות – תחדל מלהיות חברה משפּחתית ביום הקובע ותהפוך לחברה רגילה.