לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטת מיסוי חדשה בנושא עסקות גידור; עיצומים כספיים על מפרי דיווח בדבר הכנסת כספים והוצאתם; ניכוי מס במקור בעת מימוש אופציות למניות

29/12/2015

החלטת מיסוי 5589/15 
מחלקת שוק ההון (בראשות רו"ח בני יונה) שבחטיבה המקצועית ברשות המיסים פרסמה החלטת מיסוי חדשה (קישור להחלטהשעניינה באופן ההכרבה לצורכי מס בהוצאות והכנסות בעסקות גידור שמבצעת חברה פרטית תושבת ישראל ("החברה") לשם הגנה על ערך נכסים/התחייבויות קיימים/עתידיים של החברה ("הנכסים המגודרים").
החברה עתידה לדַווח על עסקות הגידור בהתאם לכללי חשבונאות הגידור הקבועים בהוראות IAS39* ועסקות אלו תבוצענה באמצעות רכישת עסקות עתידיות אשר תזרימי המזומנים הנובעים מהן תקזזנה את השינויים בתזרימי המזומנים אשר ינבעו מהסיכונים המגודרים ("המכשירים המגַדרים").
* כללים אלה רואים במכשירים המגַדרים כחלק מהפעילות העסקית כך שתוצאות גידור הסיכונים נזקפות לרווח והפסד לאחַר שנרשמו בקרן הון, בד בבד כאשר נזקפות לרווח והפסד תוצאות הפעילות העסקית אשר את הסיכונים הגלומים בהם המכשירים המגַדרים נועדו לגַדר.
במסגרת ההחלטה נקבע, כי ההכנסות וההוצאות מעסקות גידור אשר תהיינה כשירוֹת לחשבונאות גידור כעסקות גידור באמצעות המכשירים המגַדרים תיחשבנה כאינטגרליות להכנסות וההוצאות מהנכסים המגודרים.
עוד נקבע, כי ההכרה וסיווג ההכנסות וההוצאות מעסקות הגידור יהיו זהים להכרה וסיווג ההכנסות וההוצאות מהנכסים המגודרים כדלהלן: לגבי גידור סיכון מדד המחירים לצרכן וסיכון ריבית מִשתנה של איגרות-חוב שהונפקו והלוואות שנלקחו, ההכנסות וההוצאות בגין עסקות הגידור תדוּוחנה לצורכי מס לפי בסיס הדיווח של הנכסים המוגדרים (בסיס מצטבר) ותסוּוגנה כהכנסות/הוצאות מימון; ואילו לגבי גידור סיכון שער חליפין בגין רכישת מלאי, התשלומים בגין עסקות הגידור יתווספו לעלות המלאי והתקבולים בגין עסקות הגידור יופחתו מעלות המלאי.
 
עיצומים כספיים על מפרי דיווח בדבר הכנסת כספים והוצאתם
רשות המסים פרסמה את קובץ החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי על מפרי דיווח שלא דיווחו למכס על הכנָסַת כספים והוצאתם, בהעברה פיזית במעברי הכבול או באמצעות הדואר (קישור לקובץ).
הפרסום כולל 37 החלטות שסך העיצום הכספי בהן עומד על כ-800,000 ש"ח.
 
פסק-הדין בעניין אורי בן אסא נ' אורפק מערכות בע"מ
עניינו של פסק-הדין (קישור לפסק-הדין) בתביעה כספית והצהרתית שהגיש התובע בקשר לנזקים כספיים שנגרמו לו, לטענתו, בְּשל סירובה של הנתבעת למלא אחַר פסק-דין שניתן בהתדיינות קודמת שבין הצדדים ואשר קבע כי התובע זכאי לממש למניות אופציות של הנתבעת, בהן החזיק מתקופת עבודתו בחברת בת של הנתבעת. סירוב הנתבעת נבע מכך שהתובע לא הסכים לשלם לה את סכום המס שהיה עליה, לטענתה, לנַכּוֹת במקור משווי ההטבה שיקבל התובע בעקבות מימוש האופציות ובעקבות תשלום דיבידנד לתובע, שגם הוא נקבע בפסק-הדין.
הגם שמדובר בפסק-דין אזרחי ולא בערעור מיסים, ראינו לנכון להביאו בפניכם, וזאת לאור הניתוח הנכלל בו ביחס לחבות המס הגלומה במימוש האופציות למניות כמו גם לחובת הניכוי במקור (לרבות של דמי ביטוח לאומי/בריאות) ביחס למימוש כאמור וביחס לתשלום דיבידנד.