לוגו אלכס שפירא ושות׳

תיקון חקיקה חדש בתחום הפנסיוני

29/01/2008

פורסם חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 3), התשס"ח-2008 ("התיקון") (קישור לתיקון).

התיקון כולל מספר הוראות הממשיכות את השינויים שבוצעו לאחרונה בתחום הפנסיוני והמחייבות להפקיד כספים למטרות קצבה בלבד.
ההוראות מתייחסות לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, אך כוללות גם תיקונים עקיפים לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005 ולפקודת מס הכנסה (תיקון מס' 163).

במסגרת התיקון העקיף של פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 163) נקבעו שלוש הוראות עיקריות:

  • נקבעה תקרת פטוֹר אחת לסכום המתקבל עקב היוון קצבה, וזאת עד לגובה של 35% מהקצבה המזכה (כאמור בסעיף 9א(ה)(1) לפקודה.

  • שיעור ההוצאה המוכרת בשל רכישת ביטוח מפני אבדן כושר עבודה (כאמור בסעיף 32(14) לפקודה) הוגדל מ-2.5% מההכנסה החייבת ל-3.5% מההכנסה החייבת. עם זאת, נקבעה תקרת הכנסה חייבת לצורך הניכוי האמור, וזאת בגובה סך כל השכר הממוצע במשק בשנת-המס* כשהוא מחולק ב-3.
    *כהגדרתו בסעיף 3(ה3)(2) לפקודה, קרי: השכר הממוצע כפי שהוא מחושב לצורך גמלאות ודמי ביטוח לפי סעיף 2(ב) לחוק הביטוח הלאומי.
    כמו-כן, תוקנה ההוראה שעניינה במקרה שבו המעביד משלם בעבור עובדו לקופת גמל על-חשבון מרכיב תגמולי המעביד סכום בשיעור העולה על 5% ממשכורתו של העובד: במקרה זה, במקום שיופחת משיעור הניכוי המותר כהוצאה (3.5%) ההפרש שבין השיעור ששילם המעביד לבין 5%, יופחת ההפרש שבין השיעור ששילם המעביד לבין 4%.

  • תוקנו הוראות סעיף 45א לפקודה (הקובעות כללים למתן זיכוי ממס ליחיד) באופן המַשווה את הטבות המס הניתנות בשל רכישת כיסויים ביטוחים בנפרד מהחיסכון ביחס להטבות המס שניתנות בשל רכישת כיסויים ביטוחיים יחד עם החיסכון.