לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטות מיסוי חדשות בנושא מיסוי קיבוצים ואגודות שיתופיות ובנושא עסקות Repo; ביטול כתב אישום בעבירת מס עקב אכיפה בררנית; ניכוי מס משכר

05/01/2016

החלטות מיסוי חדשות
פורסמו שלוש החלטות מיסוי חדשות בנושא מיסוי קיבוצים, אגודה שיתופית ועסקות מכר חוזר במניות (Repo):
 • החלטת מיסוי 3625/15 (קישור להחלטה)
  החלטה זו עוסקת בשאלת הסיווג לצורכי מס ואופן ניכוי המס במקור לגבי פעולות הנערכות במסגרת עסקת מכר חוזר במניות (Repo) בין חברה תושבת ישראל המחזיקה במניות חברה אחרת הנסחרות בבורסה לבין מספר גופים פיננסיים המעניקים לה הלוואה פיננסיית בגדרה מקבלים הגופים את המניות הנסחרות ומחזירים אותן בתום תקופת העִסקה.
  תשומת לבכם בעניין זה להוראות חוק הסכמים בנכסים פיננסיים, תשס"ו–2006.

   
 • החלטת מיסוי 5878/15 (קישור להחלטה)
  עניינה של ההחלטה בשלוש חברוֹת קיבוץ שמכרו זכויות במקרקעין בישראל.
  לחברוֹת הקיבוץ לא הייתה הכנסה חייבת במס אשר לא נכללה בדיווח המס של הקיבוץ וחלות לגבּיהן הוראות סעיפים 54–60 לפקודת מס הכנסה.
  בגדרהּ של ההחלטה נקבע, כי חברוֹת הקיבוץ תהיינה זכאיות לבצע פריסה של השבח הריאלי שנצמח להן במכירת הזכויות במקרקעין. זאת, בכפוף לתנאים המנויים בהחלטה.

   
 • החלטת מיסוי 4479/15 (קישור להחלטה)
  עניינה של החלטה זו בשאלת תחולת הוראות סעיף 94ד לפקודת מס הכנסה – שעניינן בפידיון מניה באגודה שיתופית שעל-פי מטרותיה פועלת בתחום התחבורה, התובלה, הייצור או השירותים – על פדיון מניות באגודה שיתופית שהינה אגודת החזקות שהתאגדה ביום 22.11.2004.
  המחלקה המקצועית סירבה לאשר, כי הוראות סעיף 94ד לפקודה תחולנה לגבי הפדיון האמור, וזאת, בין היתר, לאור העובדה שהאגודה התאגדה לאחַר 1.1.2003 כמו גם מהטעם שהאגודה הינה אגודת החזקות ולא אגודה שמטרותיה הינן מאלו המנויות בסעיף 94ד כמצוין לעיל.
הכרעת הדין בעניין אהרון מימון חברה לבנין ופיתוח בע"מ ואח' (קישור להכרעת הדין)
הגם שמשרדנו אינו עוסק בתחום המיסוי הפלילי, ראינו לנכון לעדכנכם בדבר הכרעת הדין שבנדון.
בגדרהֹ של הכרעת הדין האמורה, קבע השופט ה' אבו שחאדה, מתוקף סמכותו על-פי סעיף 150 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982, על ביטול כתב האישום שהוגש נגד הנאשם 3, כמנהל פעיל של החברה, בגין אי-הגשת דו"ח שנתי במועד על-ידי החברה, וזאת לפי סעיף 216(4) לפקודת מס הכנסה.
זאת, מהטעם שהמאשימה (מדינת ישראל באמצעות מס הכנסה חקירות ירושלים) פעלה שלא כדין ובדרך של אכיפה בררנית בכך שהסכימה למחוק את המנהל הפעיל הנוסף בחברה מכּתב האישום ולהסתפק בעניינו בקנס מנהלי בעוד שלגביו לא הסכימה לעשות כן.
 
ההחלטה בעניין גדעון סעדו (קישור להחלטה)
עניינה של ההחלטה בערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל ובשאלה, האם בדין ניכה המערער מס במקור בשיעור המירבי כמו גם תשלומי ביטוח לאומי/בריאות מתשלומי שכר ששילם למשיב.
סג' הנשיא, השופט ג' ארנברג, דחה את הערעור תוך שהוא מתייחס, בין היתר, לחובת תום הלב של המשלם בביצוע הניכויים כאמור.