לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטות הכופר לשנת 2016; הוראת ביצוע בנושא ניתוב ושינויים בדו"חות המס השנתיים; ריבית על הלוואת בעלים; היטל עובדים זרים בחקלאות וחיוב במס בגין העמדת קרוואנים; פיצוי מס רכוש בגין נזק עקיף לתיירות

11/06/2018

החלטות ועדות-הכופר בשנת 2016 

רשות המיסים פרסמה את קובץ החלטות ועדות-הכופר של שנת-המס 2016 (קישור לקובץ).

הקובץ כולל 272 החלטות, מתוכן 124 החלטות בתיקי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין (ובכללן 59 החלטות בנושא השמטת הכנסות מהשכרת דירות למגורים!) ו-148 החלטות בתיקי מכס ומע"מ.*

* תשומת לבכם, בין היתר, להחלטה מס' 84/16 שעניינה באי-דיווח על חשבון בבנק UBS שגרר כופר בסך 600,000 ש"ח.

בגדרו של הקובץ מפורטים התיקים בהם התקבלה החלטה, לרבות שמו של החשוד ומקצועו, סעיף העבירה, סכום העבירה, שנות-המס הרלבנטיות, החלטת הוועדה ותמצית נימוקיה.

קובץ כולל 272 החלטות, מתוכן 124 החלטות בתיקי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין (ובכללן 59 החלטות בנושא השמטת הכנסות מהשכרת דירות למגורים!) ו-148 החלטות בתיקי מכס ומע"מ.קובץ זה מתווסף לקובץ החלטות ועדות-הכופר לשנת 2006 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה לשנת 2007 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2007 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2008 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2008 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2009 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2009 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2010 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2010 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2011 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2011 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2012 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2012 (קישור לקובץ); לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2013 (קישור לקובץ); לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2013 (קישור לקובץ); לקובץ ההחלטות של שנת 2014 (קישור לקובץ); ולקובץ ההחלטות של שנת 2015 (קישור לקובץ).

הוראת ביצוע 9/2018

רשויות המס פרסמו הוראת ביצוע חדשה (קישור להוראה) שעניינה בניתוב שלב א' ושינוים בשידור דו"חות ושומות יחידים וחברות לשנת-המס 2017. 

כבכל שנה, עניינה של ההוראה בשינויים שחלו בדו"חות המס השנתיים של יחידות וחברות לשנת-המס 2017 בהשוואה לשנות-המס הקודמות, וזאת כנגזר, בין היתר, מתיקוני החקיקה שהתקבלו בשנה האחרונה.

בנוסף, כוללת ההוראה הנחיות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדו"חות כאמור.

הנחיה בנושא פיצוי מס רכוש

שר האוצר מר משה כחלון ומנהל הרשות המסים מר ערן יעקב סיכמו על מתן פיצויים בגין נזק עקיף לעוסקים בענף התיירות באזור רמת הגולן ובאזור עוטף עזה בְּשל המצב הביטחוני ששרר באזורים אלו במשך חלק מחוֹדש מאי ובתחילת חודש יוני.

בעקבות אירועים אלה הוחלט, כי ניזוק המתגורר באחד מהיישובים באזורים המוגדרים, עיסוקו בענף המלונאות ויחידות אירוח והעומד בקריטריונים והמועדים שנקבעו בהנחיה שפרסמה רשות המסים, יהיה זכאי לתבוע פיצויים בְּשל נזק עקיף בגין ביטולי הזמנות.

למַעבר להנחיה, לחצו כאן.

פסק-הדין בעניין אסולין

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע בעניין דוד אסולין.

המערער החזיק יחד עם אחרים במניות חברת ס.ע.-רן, חברה לבניה ולהשקעות בע"מ ("החברה").
בעת הקמת החברה (ביום 21.10.1987) החזיק המערער ב-20% ממניות החברה; ואילו בשנת-המס 2008 – השנה שבה מכר המערער את מלוא מניותיו בחברה – החזיק המערער ב-29% ממניותיה.
במהלך השנים 1988 ו-1989 העמיד המערער הלוואת בעלים לחברה שהסתכמה בחצי מיליון דולר ארה"ב, תוך שהוסכם כי ההלוואה תוחזר כשהיא צמודה לשינוי בשער החליפין של הדולר ותישא ריבית ליבור בשיעור 2% לשנה והפרשי הצמדה.
ביום 18.8.2008 נחתם הסכם בין המערער, החברה ויתרת בעלי המניות בחברה, בגדרו הוסכם כי המערער ימכור לאחרונים את מניותיו בחברה בתמורת לעֵרכן הנקוב, ובנוסף, החברה תפרע את הלוואת המערער בסכום כולל של 7,300,000 ש"ח כדלקמן: 5,000,000 ש"ח ישולמו לא יאוחר מיום 28.8.2008; והיתרה בסך 2,300,000 ש"ח, בתוספת ריבית עתידית בשיעור 6% לשנה (בסך 109,264 ש"ח) תשולם ב-18 תשלומים חודשיים בסך 133,848 ש"ח, כל אחד, הָחל מיום 28.9.2008.
בדוח המס לשנת 2008 הצהיר המערער על החזר קרן ההלוואה ועל הפרשי הצמדה פטוּרים. בנוסף, הצהיר המערער על הכנסות מריבית בסך 2,212,806 ש"ח החייבות, לשיטתו, במס בשיעור 20% (לפי סעיף 125ג(ב) לפקודת מס הכנסה, כנוסחו אז).
בדוחות המס לשנת 2009 ו-2010 הצהיר המערער על הכנסות ריבית בסך 1,606,176 ש"ח ובסך 267,696 ש"ח, בהתאמה, החייבות, לשיטתו, במס בשיעור 20% (לפי סעיף 125ג(ב) לפקודה, כנוסחו אז).
המשיב לא קיבלת את עמדת המערער וקבע, כי שיעור המס החָל על הכנסות הריבית הינו זה הקבוע בסעיף 121 לפקודה (דהיינו, שיעור מס שולי), וזאת מהטעם שהזכות לקבל את הכנסות הריבית נוצרה ונצמחה למערער בהיותו "בעל מניות מהותי" בחברה כאמור בסעיף 125ג(ה) לפקודה.

בית-המשפט המחוזי, מפי השופט ג' גדעון, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).

השופט גדעון קבע, כי המועד הקובע לעניין שיעור המס ולצורך הבדיקה האם מדובר ב"בעל מניות מהותי" (להבדיל, לשיטתו, מהמועד הקובע לעניין החיוב בפועל במס הוא מועד אירוע המס) הינו המועד שבו נצמחה הזכות לקבלת הריבית והוחלט על תנאי תשלום הריבית, דהיינו ביום 18.8.2008 (מועד חתימת הסכם מכירת המניות), או אז היה המערער "בעל מניות מהותי" בחברה.
השופט גד הוסיף וציין, כי אין מחלוקת שהמערער נישום לפי שיטת המזומנים, אך יש להבחין בין עיתוי הבדיקה האם מדובר ב"בעל מניות מהותי" לבין עיתוי החיוב במס.

פסק-הדין בעניין סלוקי שלמה ובניו

פסק-דין נוסף של השופט ג' גדעון ניתן בעניין סלוקי שלמה ובניו.
המערערת היא שותפוּת העוסקת, בין היתר, בגידול ירקות ובמכירתם ואשר העסיקה בשנים הרלבנטיות לערעור עובדים זרים מתאילנד מכוח היתר להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות וכן עובדים מאריתריאה, סודן ואתיופיה ללא היתרי העסקה.
עניינו של פסק-הדין במספר מחלוקות שהתגלעו בין המערערת לבין המשיב (פקיד-שומה אשקלון) ובכללן שאלת חבותה של המערערת בהיטל עובדים זרים כמו גם חובתה לנכות מס במקור בְּשל ההטבה שהעניקה לעובדים הזרים בדמות הקרוואנים שהעמידה לצורך מגוריהם ויתר השירותים שסופקו להם (מזון, צריכת חשמל, מים וגז)

בית-המשפט המחוזי, מפי השופט ג' גדעון, קיבל את הערעור בחלקו (קישור לפסק-הדין).
השופט גדעון דחה את טענות המערערת באשר לחבותה בהיטל עובדים זרים ובכלל זאת את טענתה כי הסתמכה על העֶמדה שהציג בפניה משרד החקלאות. לדבריו, ב"כ המערערת אישר שהמערערת אינה טוענת להבטחה שלטונית מה גם שלא התקיימו בעניינה התנאים לקבלת טענה בדבר הבטחה כאמור. עוד קבע השופט גדעון, כי הטענה להסתמכת או להבטחה מינהלית לא נטענה בשלבי השומה, בכתב הערעור או בתצהירים מטעם המערערת והמדובר בגרסה כבושה אשר הועלתה רק בשלב ההוכחות, מה גם שיש לזקוֹף לחובתה של המערערת את מחדלה באי-העדת רואה-החשבון שלה.
באשר למגורי העובדים בקרוואנים שהועמדו לרשותם והשירותים שסופקו להם, קבע השופט גדעון, כי בדין קבע המשיב שמדובר בטובת הנאה החייבת במס.
לעומת זאת, בכל הקשור למחלוקות הנוספות שהתגלעו בין הצדדים (נקודות זיכוי ושווי רט"ן) קיבל השופט גדעון את הערעור.