לוגו אלכס שפירא ושות׳

היום לפני 12 שנה | חוזר בנושא תקנות שעת חירום | גמול ושכ"ט לאחַר הודעת חדילה של רשות המסים | ערעור או בקשת רשות ערעור | דחיית נקיטת אמצעים כנגד חברות מפרות

28/05/2020

היום לפני 12 שנה

ביום 28.5.2008 ניתן פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין פוליטי (קישור לפסק-הדין).

באותו מקרה, קיבל בית-המשפט העליון – מפי השופטת (כתוארה אז) מ' נאור (בהסכמת השופט (כתוארו אז) א' גרוניס והשופטת (כתוארה אז) א' חיות) – את ערעורו של פקיד-שומה חיפה על פסק-הדין של ועדת-ערר מיסוי מקרקעין שליד בית-המשפט המחוזי בחיפה (ו"ע 5002/05) וקבע, כי לא ניתן לסטות מנוסְחת החישוב הליניארי הקבועה בסעיף 47 לחוק מיסוי מקרקעין.

נזכיר, כי הבקשה לקיים דיון נוסף בפסק-הדין נדחתה (דנ"א 7065/08).

עוד נזכיר, כי בעניין בלינקיס (ע"מ (ת"א) 1301/08) קבע בית-המשפט המחוזי (מפי השופט מ' אלטוביה), כי הלכת פוליטי חלה גם לגבי רווחי הון שאינם כפופים לחוק מיסוי מקרקעין (דהיינו, כפופים לחלק ה לפקודת מס הכנסה).*

* על פסק-הדין בעניין בלינקיס הגישו המערערים ערעור לבית-המשפט העליון. ואולם, בהמלצת בית-המשפט ולאחַר שמיעת הערותיו הודיע ב"כ המערערים כי הם אינם עומדים על הערעור  ובהתאם הערעור נדחה ללא צו להוצאות (קישור לפסק-הדין).

חוזר בנושא תקנות שעת חירום

פורסמה הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 6/2020 בנושא "תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) - דחיית תקופות ומועדים" (קישור להוראה).

עניינה של ההוראות בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הארכת תוקף ודחיית מועדים), התש"ף-2020 (קישור לתקנות) ובתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית תקופות בענייני הליכי מס), התש"ף-2020 (קישור לתקנות).*

* נזכיר, כי התייחסנו לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית תקופות בענייני הליכי מס), התש"ף-2020 במסגרת מבזק 1845 מיום 29.3.2020 (קישור למבזק).

גמול ושכ"ט בתובענות ייצוגיות לאחַר הודעת חדילה של רשות המסים 

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין ברוט וגרינוולד.

עניינו של פסק-הדין בשתי בקשות לאישור תובענות ייצוגיות כנגד רשות המסים: עניינה של הבקשה האחת (ת"צ 22278-01-18 ברוט נ' רשות המסים) בטענה כי המשיבה אינה מכירה בקבלה ממוחשבת לצורך מתן זיכוי ממס בגין תרומה בהתאם לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה; ואילו עניינה של הבקשה השנייה (ת"צ 73592-10-18 גרינוולד נ' רשות המסים) בטענה לפיה המשיבה עורכת תיקונים בשומה העצמית ואינה משדרת אותה כפי שהיא, וזאת בניגוד לסעיף 145 לפקודה.
בשתי הבקשות, הגישה המשיבה הודעות על חדילה מגבייה בהתאם להוראות סעיף 9 לחוק תובענות ייצוגיות, ובעקבות זאת הצדדים הגיעו להסכמה בעניין החדילה ובדבר פסיקת גמול למבקשים ושכר-טרחה לבאי-הכוח.

בית-המשפט, מפי השופט ד"ר ש' בורנשטין, קבע כי המשיבה חדלה מגביית היתר ועל-כן אין לאשר את בקשות האישור; וכי יש מקום להיעתר להמלצת הצדדים בנושא הגמול ושכר-הטרחה (קישור לפסק-הדין).


ערעור או בקשת רשות ערעור

פורסמה החלטתו של בית-המשפט העליון בעניין א.י. אינטר גולד בע"מ ואח'.

עניינה של ההחלטה בבקשתו של פקיד-שומה חיפה למחוק על הסף את הערעור שהגישו המערערות לבית-המשפט העליון על פסק-דינו של בית-המשפט המחוזי בחיפה (השופטת א' ויינשטיין), בגדרו נדחתה בקשת המערערות להארכת מועד להגשת ערעור על שומות מס שהוצאו להן על-ידי פקיד-השומה.
לטענת פקיד-השומה, יש למחוק את הערעור על הסף, שכּן לא נתונה למערערות זכות ערעור על פסק-הדין.

בית-המשפט העליון, מפי הרשמת ש' עבדיאן, קיבל את בקשת פקיד-השומה למחיקת הערעור (קישור לפסק-הדין).

הרשמת קבעה, כי בפסיקתו העקבית של בית-המשפט העליון נקבע, כי החלטה הדוחה בקשה להארכת מועד להגשת ערעור – לרבות ערעור על שומות מס הכנסה – היא "החלטה אחרת", בהיותה טפלה למחלוקת העיקרית; וכי אופן ההשגה על החלטה כאמור הוא באמצעות הגשת בקשת רשות ערעור.
לאור קביעתה האמורה, הִמשיכה הרשמת ודנה בבקשתן החלופית של המערערות להארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור. לדבריה, המועד האחרון להגשת בקשת רשות ערעור חָלף עוד ביום 6.10.2019 ואילו הודעת הערעור הוגשה ביום 27.10.2019. עוד קבעה הרשמת, כי בנסיבות העניין לא קיים "טעם מיוחד" (כנדרש  מכוח תקנה 528 לתקנות סדר הדין האזרחי) המצדיק היעתרות לבקשה להארכת מועד, ובכלל זאת טעותן של המערערות באשר לאופן ההשגה על פסק-הדין.


דחיית נקיטת אמצעים כנגד חברות מפרות

במבזק מס' 1844 מיום 26.3.2020 דיווחנו כי בעקבות שורת הצעדים וההגבלות שהוטלו על אזרחי המדינה, החליטה רשות התאגידים להקפיא עד ליום 26.04.2020 הליכי הכרזה על חברות כחברות מְפרות חוק והעברת חובות החברות המְפרות למרכז לגביית קנסות.

ואילו במבזק מס' 1847 מיום 23.4.2020 דיווחנו על הודעת רשות התאגידים לפיה החליטה להקפיא פעם נוספת את הליכי ההכרזה על חברות כחברות מפרות חוק, וזאת עד ליום 31.5.2020.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי רשות התאגידים הודיעה (קישור להודעה), כי החליטה להקפיא פעם נוספת את הליכי ההכרזה על חברות כחברות מפרות חוק, וזאת עד ליום 30.6.2020.
כמו-כן, הרשות הקפיאה עד למועד האמור את החברת חובות החברות המפרות למרכז לגביית קנסות.

עם זאת, צוין בהודעה האמורה, כי אין בה כדי ליַיתר את חובתן של החברות לתקן את ההפרות וכי נכון למועד זה, יינקטו ביום 30.6.2020 הסנקציות כלפי חברות שלא יפעלו לתיקון ההפרות מבלי שתישלח על כך הודעה נוספת.