לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם תזכיר החוק לגבי "רווחים כלואים"

09/07/2012

פורסם תזכיר החוק לתיקון חוק עידוד השקעות הון (קישור לתזכיר). 

הגם שמדובר בתזכיר חוק בלבד, הרי שלאור ההשלכות המהותיות שגלומות בנושא ראינו לנכון לעדכנכם כבר בשלב זה.

בגדרו של התזכיר מוצע, כי בכפוף לקיומם של מספר תנאים מצטברים ישולם מס חברות בשיעור מוטב על הכנסתה הפטורה של חברה שנצברה עד ליום 31.12.2010, כאשר מס החברות המוטב ייקָבע בהתאם לחֵלק ההכנסה שאותה מבקשת החברה להפשיר ביחס לכלל ההכנסה הפטורה.
כך, ככל שהחברה תבקש להפשיר חֵלק גדול יותר מהכנסתה, כך תגדל הטבת המס לה תִזכה ("המודל הליניארי"), כאשר שיעור ההטבה המזערי שלוֹ תִזכה החברה הינו 40% (דהיינו, החברה תשלם מס חברות בשיעור של 60% ממס החברות שאותו הייתה נדרשת לשלם ללא ההטבה) ואילו שיעור ההטבה המירבי יהיה 70% (כך שהחברה תשלם מס חברות בשיעור של 30% ממס החברות שאותו הייתה נדרשת לשלם ללא ההטבה).
יש להניח, כי תזכיר החוק יעבור שינויים לא מעטים לקראת הפיכתו להצעת חוק (ככל שתהיה כזו), וזאת הן לאור המחלוקות שמעורר נושא זה והן לאור הבעיות הפרשניות הרבות שגלומות בנוסח התזכיר.*

* כך, למשל, על-פי דברי-ההסבר לתזכיר החוק, שיעור המס המוטב יחול רק בתקופת ההטבה שאמורה להיות התקופה שמיום פרסום החוק ועד ליום 31.12.2013. ברם, הוראות תזכיר החוק נעדרות הגדרה למונח "תקופת ההטבה" כאמור.

אנו כמובן נעדכנכם בהתפתחויות בנושא.