לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם תיקון לתקנות עידוד השקעות הון: הגדלת מספר התושבים שייחשב לשוק מהותי מ-12 ל-14 מיליון

27/10/2013

במבזק מיום 11.7.2013 התייחסנות לפרסום תיקון 70 לחוק עידוד השקעות הון (קישור לתיקון), בגדרו תוקן סעיף 18א(ג) לחוק עידוד השקעות הון* והוגדל מספר התושבים המינימלי שייחשב לשוק מהותי מ-12 מיליון ל-14 מיליון, כך שמכירות לישראל בלבד לא תזַכינה בהטבה לפי החוק, אף אם מספר תושביה, כולל הרשות הפלסטינית (בהנחה שמדובר ב"שוק אחד"), עלה (ככל שעלה) כבר על 12 מיליון. זאת, רטרואקטיבית ליום 1.1.2012.

* סעיף 18א(ג) לחוק עידוד השקעות הון, שנוסף במסגרת תיקון 60 לחוק זה, קובע, כי מפעל תעשייתי, שעיקר פעילותו אינו בתחום ביוטכנולוגיה או ננו-טכנולוגיה ייחשב למפעל בר-תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי אם הכנסתו בשנת-המס ממכירות המפעל בשוק מסוים אינה עולה 75% מכְּלָל הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנה או אם 25% או יותר מכְּלָל הכנסתו של המפעל בשנת-המס הם ממכירות בשוק מסוים המונה 12 מיליון תושבים לפחות.

בנוסף, נקבע בתיקון מנגנון עדכון קבוע למספר התושבים שרואים אותם כשוק מהותי, כך שיגדל בשיעור 1.4% לשנה.

בהמשך לתיקון האמור נבקש לעדכנכם, כי פורסם תיקון לתקנה 2(א) לתקנות עידוד השקעות הון (תנאים שבהתקיימם יראו במפעל המוכר רכיב למפעל אחר, מפעל הזכאי להטבה), התשס"ז-2007 (קישור לתיקון הנוסף).

תחולת התיקון הנוסף נקבעה רטרואקטיבית ליום 1.1.2012.