לוגו אלכס שפירא ושות׳

ניכוי במקור בשל תשלום דיבידנד על מניות

14/08/2006

פורסמה הנחייתו של רו''ח שוקי ויטה, סמנכ''ל בכיר לשומה וביקורת ברשות המסים, באשר לאופן ניכוי מס במקור בשל תשלום דיבידנד על מניות (הן בחברה פרטית והן בחברה ציבורית).

על-פי ההנחייה, יש להבחין בין דיבידנד ששולם עד ליום 31.7.06 לבין דיבידנד ששולם ביום 1.8.06 ואילך.

לגבי דיבידנד ששולם עד ליום 31.7.06, הדיווח והתשלום של המס שיש לנכות במקור הינו, על-פי ההנחייה, בהתאם להוראות סעיף 161 לפקודת מס הכנסה (קרי: תשלום תוך 7 ימים מיום הניכוי). זאת, למרות שהוראות אלו בוטלו (בתיקון 147) בתוקף מיום 1.1.2006.

לגבי דיבידנד המשולם ביום 1.8.06 ואילך, הדיווח והתשלום של המס שיש לנכות במקור יבוצעו, ככלל, עד ה-15 בחודש העוקב לחודש בו שולם הדיבידנד. זאת, בהתאם ובכפוף להוראות הקבועות בתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים), התשס''ו-2005.