לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם חוזר מקצועי לגבי אופן הטיפול בחרטה מרצף קצבה

02/05/2011

ככלל, סעיף 9(7א)(ז) לפקודת מס הכנסה קובע, כי רואים מענק הון עקב פרישה וכן מענק הון עקב מוות כמענק שנתקבל, גם אם נשאר מופקד בקופת הגמל. עם זאת, הוראה זו אינה חלה אם העובד הפורש הודיע על רצונו להמשיך ולהשאיר את הסכומים העומדים לזכוּתו בקופה למטרת תשלום קצבה ("רצף קצבה"). 

עובד שבחר ברצף קצבה רשאי לחזור בו מבחירתו זו בכל עת על-ידי הודעה לפקיד-השומה, ולמשוך את כספי הפיצויים בסכום חד-פעמי ("חרטה מרצף קצבה").

היום פרסמה רשות המיסים חוזר מקצועי שעניינו בתוצאות המס החלות בעת חרטה מרצף קצבה, כמשמעותה לעיל.

למַעבר לחוזר, לחצו כאן.