לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם תיקון 69 לחוק עידוד השקעות הון: הטבת מס לחלוקת "רווחים כלואים"

12/11/2012

במבזק מיום 9.7.2012 דיווחנו אודות פרסומו של תזכיר החוק לגבי "רווחים כלואים" (קישור לתזכיר). ואילו במבזק מיום 8.8.2012 דיווחנו אודות פרסומה של הצעת-החוק בנושא זה (קישור להצעת-החוק).

היום פורסם חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 69 והוראת שעה), התשע"ג-2012 (קישור לתיקון).

התיקון קובע, כי בכפוף לקיומם של מספר תנאים מצטברים, חברה תוכל לבחוֹר לשלם מס חברות בשיעור מוטב על הכנסתה הפטורה שנצברה עד ליום 31.12.2011 ("ההכנסה הצבורה"), כאשר מס החברות המוטב ייקָבע בהתאם לחֵלק ההכנסה שאותה מבקשת החברה להפשיר ביחס לכלל ההכנסה הצבורה ("ההכנסה הצבורה הנבחרת"). כך, ככל שהחברה תבקש להפשיר חֵלק גדול יותר מהכנסתה הצבורה, כך תגדל הטבת המס לה תִזכה ("המודל הליניארי"), כאשר שיעור ההטבה המזערי שלוֹ תִזכה החברה הינו 30% (דהיינו, החברה תשלם מס חברות בשיעור של 70% ממס החברות שאותו הייתה נדרשת לשלם ללא ההטבה) ואילו שיעור ההטבה המירבי יהיה 60% (כך שהחברה תשלם מס חברות בשיעור של 40% ממס החברות שאותו הייתה נדרשת לשלם ללא ההטבה), ובכל מקרה לא ישולם מס חברות בשיעור הנמוך מ-6%.

בגדרו של התיקון נקבע מנגנון המחייב את החברה שבחרה בהטבת המס להשקיע בחמש השנים שתחילתן בשנת הבחירה כאמור ב"השקעה מיועדת"* במפעל תעשייתי, וזאת בשיעור הנדרש,** כאשר סכום שלא יושקע כאמור ישולם כמס חברות נוסף בתוך 30 יום מתום התקופה הרלבנטית (בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום ההודעה למנהל רשות המיסים).

* "השקעה מיועדת" כוללת את אחד או יותר מאלה: (1) רכישת נכסים יצרניים כהגדרתם בסעיף 51 לחוק עידוד השקעות הון, למעט בניינים; (2) השקעה במו"פ בישראל; (3) תשלום שכר עבודה*** לעובדים חדשים שנוספו למפעל, ביחס למספר העובדים שהועסקו בו בתום שנת-המס 2011, למעט שכר עבודה ל"נושא משרה".
** סכום "ההשקעה המיועדת" הינו נגזרת של ההכנסה הצבורה הנבחרת, מס החברות שהיה חל לולא הטבת המס והיחס שבין ההכנסה הצבורה הנבחרת לסך כל ההכנסה הצבורה. ככלל, מדובר בחישוב הבא: ההשקעה המיועדת = מס החברות הרלבנטי × 30% × יחס ההפשרה × ההכנסה הצבורה הנבחרת 
כך, למשל, חברה שאינה "חברה בהשקעת חוץ" שבוחרת לחַלק את כל רווחיה הפטוּרים הצבורים בסך 1,000,000 ש"ח תחויב להשקיע השקעה מיועדת בסך 75,000 ש"ח = 25% × 30% × 1 × 1,000,000 ש"ח 
*** "שכר עבודה" מוגדר לעניין זה כהכנסה מעבודה כאמור בסעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה.

שלושה דגשים:

  • הזכאות לבחוֹר בתשלום מס חברות מופחת כאמור מוגבלת לתקופה של שנה מהיום, ולשם כך על החברה להודיע על כך למנהל רשות המסים באופן שייקָבע על-ידו, ולשלם את המס המתחייב בתוך 30 יום ממועד ההודעה.
    ויודגש: חברה שבחרה בתשלום מס חברות מופחת כאמור לא תוכל לחזור בה מבחירתה!

  • על-פי התיקון, ובניגוד להצעת החוק, הטבת המס תחול גם אם החברה כבר חויבה במס חברות בְּשל ההכנסה הצבורה ובלבד שחבות המס כאמור נובעת מסכום שנתנה החברה לתאגיד המוחזק על-ידה בשיעור 25% או יותר, או שזקפה אותו לחובתו, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות רכישתו מצד שלישי.

  • הבחירה בתשלום מס חברות מוטב אינו מחיֵיב חלוקה בפועל. דהיינו, החברה רשאית לשלם את מס החברות המוטב ללא חלוקת דיבידנד בפועל לבעלי מניותיה (וממילא גם ללא תשלום המס על הדיבידנד).
    אם יחולק דיבידנד בפועל מההכנסה הצבורה הנבחרת, יחויבו מקבלוֹ, ככלל, במס בשיעור 15%, אלא אם מדובר בחלוקה לחברה תושבת ישראל שהודיעה* עד ליום 30.6.2015 על מַעבר למפעל מועדף.
    * בהתאם לסעיף 39(ה)(2)(ג) לחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011.