לוגו אלכס שפירא ושות׳

הפסד עסקי מועבר אינו מותר בקיזוז כנגד רווח הון ממכירת מניות של חברה קבלנית

14/04/2011

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין אם.בי.אס.אנטילס אנ.וי (עמ"ה (ת"א) 1257/05).

באותו מקרה, ביקשה המערערת, חברה קבלנית, לקזז הפסד עסקי מועבר כנגד רווח ממכירת מניות חברת בת, אף היא חברה קבלנית. זאת, בהתאם להוראות סעיף 28(ב) לפקודת מס הכנסה המתיר לקזז הפסד עסקי מועבר, בין היתר, כנגד הכנסה מעסק וממשלח-יד ואף כנגד רווח הון בעסק או במשלח-יד. 
בנוסף, ביקשה המערערת לנַכּוֹת כהוצאה לצורכי מס הפרשה לירידת ערך של פרוייקט בנייה שאמור היה לכלוֹל 4 מבנים, אך בסופו של יום בניית המבנה הרביעי לא הושלמה. זאת, בטענה, כי הוראות סעיף 8א(ג) לפקודה אינן חלות לגבי הפרויקט ותוך שהיא מסתמכת על חוזר רשויות המס בעניין זה (חוזר 4/2004).

עוד טענה המערערת, כי יש להתיר לה בניכוי הוצאות מימון, הנהלה וכלליות שנזקפו לעלות מלאי בשנות-מס קודמות לשנת-המס נשוא הערעור (וזאת כחלק מההפרשה לירידת ערך מלאי) וכן בהוצאות מימון שהוצאו בשנת-המס שלערעור.

בית-המשפט, מפי השופט אלטוביה מגן, דחה את טענת המערערת, כי הרווח ממכירת המניות מהווה הכנסה מעסק ואף דחה את טענתה החלופית, כי הרווח האמור הינו רווח הון בעסק (תוך שהוא מאבחן את נסיבות המקרה מנסיבות פרשת מודול בטון). זאת, ממספר טעמים.

חשוב לציין, כי במסגרת נימוקיו, התייחס בית-המשפט לשאלת הזכאות לקזז הפסדים כנגד הכנסה מעסקת אקראי. וכך הוא קובע: "... סעיף 28(ב) אינו מאפשר קיזוז הפסד עסקי כנגד הכנסה מעסקת אקראי. למעלה מן הצורך יוער כי שלילת היכולת לקזז הפסד מעסקת אקראי יכול והיא מעוגנת ברציונל פיסקאלי שלא כאן המקום להרחיב בו אולם רציונאל זה אינו מסביר שלילת קיזוז הםסד עסקי כנגד רווחי עסקת אקראי...".

באשר להפרשה לירידת ערך של פרוייקט הבנייה, קבע בית-המשפט, כי סעיף 8א(ג) לפקודה חל על המערערת. עם זאת, בית-המשפט קבע, כי המערערת זכאית לנַכּוֹת כהוצאה לצורכי מס את ההפרשה לירידת ערך לאחַר שתסתיים תקופה של 3 שנים מתום השנה שבהּ הופסקו העבודות. זאת, כמתחייב מהוראות החוזר ובכפוף ליתרת תנאיו.

לגבי הוצאות המימון, ההנהלה והכלליות קבע, כי אלו אינן מותרות בניכוי, וזאת הן ביחס להוצאות שנכללו בהפרשה לירידת ערך מלאי (שלגביהן קבע בית-המשפט, כי משנדחו טענות המערערת לגבי ההפרשה בגין ירידת ערך מלאי, נפלה גם הטענה שלפיה כלולות בהפרשה הוצאות שנזקפו לעלות מלאי לפי סעיף 18(ד) לפקודה) והן לגבי יתרת ההוצאות.

להורדת פסק-הדין לחצו כאן.