לוגו אלכס שפירא ושות׳

בוטל חוק מס מעסיקים

02/01/2008

פורסם חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2008), התשס"ח-2008 ("חוק ההסדרים") (קישור לחוק ההסדרים).

חוק ההסדרים, הכולל ששה פרקים, כולל, בין היתר, ביטול של מס המעסיקים,* וזאת בתחולה על הכנסת עבודה המשתלמת בעד חודש ינואר 2008 ואילך (לאור הביטול האמור, בוטלו גם הוראות פרק שמיני2 לחוק עידוד השקעות הון, שעניינן בהטבות מס מעסיקים למפעל מאושר).

* מס מעסיקים הוטל בשיעור 4% מבסיס השכר (בקירוב) ששולם על-ידי מעסיקים מסוימים (עמותות ורשויות מקומיות). בעבר, הוטל המס על כלל המעסיקים, אך הוא בוטל בהדרגה.

יצוין, כי פרק ד' לחוק ההסדרים כולל מספר תיקונים לחוק הביטוח הלאומי. עם זאת, אין מדובר בתיקונים שעניינם בשינוי כללי החבות בדמי ביטוח לאומי/בריאות על הכנסות פסיביות ועל הכנסות של חברות צינור (חברה משפחתית, חברת בית וחברה שקופה). תיקונים אלה עתידים להתפרסם במסגרת חקיקה נפרדת.