לוגו אלכס שפירא ושות׳

בדיקת מחזור המכירות של ניירות-ערך נסחרים לעניין חובת הגשת דו"ח שנתי לשנת-המס 2006

24/12/2006

יחיד תושב ישראל יהיה פטוּר מהגשת דו"ח שנתי על הכנסותיו בשנת-המס 2006 בכפוף למבחנים והסייגים הקבועים בתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין-וחשבון), התשמ"ח-1988 ("התקנות").

דיון מפורט בנושא זה מובא בפרק 3 בספרנו מיסוי שוק ההון.

נציין בקצרה, כי המבחנים והסייגים הקבועים בתקנות בוחנים, בין היתר, האם מחזור המכירות של ניירות-ערך נסחרים במהלך השנה היה גבוה מהתקרה הקבועה בתקנות, שאז תקום חובת הגשת דו"ח שנתי.
התקרה לגבי שנת-המס 2005 הייתה בגובה 1,540,000 ש"ח; ואילו התקרה לגבי שנת-המס 2006 עתידה להיות בגובה סכום זה כשהוא מתואם לפי עליית מדד המחירים לצרכן בשנת 2006.

על-כן, במקרה בו מחזור המכירות המצטבר עד כה נמוך מ-1,540,000 ש"ח (מתואם לפי העלייה הצפויה במדד המחירים לצרכן ב-2006), יש לשקול לדחות מכירת ניירות-ערך נסחרים ליום 1.1.07 ואילך, וזאת על-מנת שלא לחרוג מהתקרה האמורה.