לוגו אלכס שפירא ושות׳

נפקות החילוט של כספים בהליך פלילי לגבי חבות המס | אי-עמידה בתנאים לחלוקת דיבידנד מוטב | נוהל הסדרי פריסת חובות | החלטות ועדות-הערר לענייני קורונה

03/06/2022

נפקות החילוט של כספים בהליך פלילי לגבי חבות המס

ביום א (29.5.2022) ניתן פסק-הדין של בית-המשפט העליון בערעור שהוגש על-ידי פקיד-שומה יחידה ארצית לשומה על פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב (השופט ה' קירש) בעניין רועי חיון.

להרחבה בעניין זה, לחצו כאן.


אי-עמידה בתנאים לחלוקת דיבידנד מוטב

רקע

במבזק מיום 20.12.2016 דיווחנו אודות פרסום חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 ("חוק ההתייעלות") (קישור לחוק).

כפי שציינו שם, חוק ההתייעלות כָּלל, בין היתר (ראו סעיף 97 לחוק, ע' 281–282), הוראת-שעה ("הוראת-השעה") ביחס לחלוקת דיבידנד במס מופחת בשיעור 25% ללא מס נוסף ("דיבידנד מוטב") בכפוף למגבלות ותנאים שונים ובכללם התנאי הדורש, כי בכל אחת משנות-המס 2017–2019 לא הייתה ירידה ברמת השכר והתשלומים האחרים* ששולמו למקבל הדיבידנד המוטב, במישרין או בעקיפין, על-ידי החברה המחַלקת (לא כולל הדיבידנד המוטב) ביחס לממוצע התשלומים האמורים ששולמו לו על-ידי החברה המחַלקת, במישרין או בעקיפין, בשנות-המס 2015 ו-2016 ("תנאי ממוצע ההכנסות").

* וכלשון הוראת השעה: "הסכום הכולל של הכנסת עבודה, דמי ניהול, הפרשי הצמדה או ריבית ותשלומים אחרים ששולמו למקבל ההכנסה מדיבידנד על ידי החברה מחלקת הדיבידנד [...]".

נזכיר, כי תנאי זה נדוֹן, בין היתר, בחוזר המקצועי שרשות המסים פרסמו בעניין זה (קישור לחוזר), כמו גם בארבע החלטות מיסוי (מתוך חמש) שפרסמה הרשות בנושא.*

* עניינה של ההחלטה האחת (החלטת מיסוי 3232/17) בבעל מניות מהותי שהינו בגיל פרישה ועתיד לפרוש במהלך השנה הקרובה, כך שממילא הוא יפסיק לקבל משכורת מהחברה. מתוקף עבודתו בחברה והפרשות לצורכי פנסיה שביצע ממשכורות אותן קיבל מהחברה, יקבל בעל המניות המהותי עם פרישתו פיצויי פרישה וקצבה מקופות הפנסיה אליהן הפריש. נקבע, כי לצורך חישוב תנאי ממוצע ההכנסות בהוראת-השעה לאחַר פרישת בעל המניות המהותי מהחברה, יראו את ההכנסות מפיצויים וקצבה אותן יקבל בעל המניות בשנות-המס 2016–2019 כהכנסות המתקבלות בעקיפין מהחברה המחַלקת את הדיבידנד.
ההחלטה השנייה (החלטת מיסוי 1728/17) דנה בבעל מניות מהותי בחברה שקיבל את מניותיו בירושה בשנת 2016, כאשר מוריש המניות עבד בחברה וקיבל הכנסות מהחברה עד מועד פטירתו. לבעל המניות המהותי היורש לא היו הכנסות מהחברה בשנות-המס 2015 ו-2016. נקבע, כי לצורך חישוב תנאי ממוצע ההכנסות בהוראת-השעה תחושבנה ההכנסות שהתקבלו על-ידי בעל המניות היורש בלבד; וכי בחישוב תנאי ממוצע ההכנסות של בעל המניות היורש לא תילקחנה בחשבון הכנסות המוריש מהחברה מחלקת הדיבידנד מהשנים 2015 ו-2016.
עניינה של ההחלטה השלישית (החלטת מיסוי 6570/17) בחברה ששילמה בשנות-המס 2015 ו-2016 מענקים למנהליה שהינם בעלי מניות מהותיים בה, וזאת בנוסף להכנסות המשכורת אותן הם קיבלו באופן שוטף מהחברה. החברה מעוניינת לחַלק דיבידנד מוטב בהתאם להוראת השעה, אך עֵקב הציפיה לירידה בהכנסות החברה, מנהלי החברה צופים כי לא ישולמו להם בשנות-המס הבאות מענקים בסכומים אותם קיבלו, כאמור, בשנים 2015 ו-2016. בגדרהּ של ההחלטה נקבע, כי יש לעמוֹד בתנאי ממוצע הכנסות בכל אחת מהשנים 2017 עד 2019 בהתאם לממוצע ההכנסות שהיו בשנים 2016-2015; וכי יש להכליל לצורך חישוב ממוצע ההכנסות לשנים 2016-2015 גם את המענקים ששולמו לבעלי המניות-המנהלים. עם זאת, נקבע בנוסף בהחלטה, כי לצורך חישוב ממוצע ההכנסות ניתן יהיה לקחת בחשבון דיבידנדים שיתקבלו על-ידי בעלי המניות; וכי בעלי המניות יוכלו להכליל, בחישוב ממוצע ההכנסות לשנים 2019-2017, חֵלק מהדיבידנד המחולק בשנת 2017 בכדי להגדיל את ממוצע ההכנסות החסר בעקבות הירידה במענקים ("חלק הדיבידנד המשלים") כאשר חֵלק הדיבידנד המשלים יחויב במס בשיעור רגיל לרבות מס יסף (ולא ייחשב לדיבידנד מוטב). ראו לעניין זה את הדוגמה המפורטת בסעיף 5 להחלטה.
ואילו עניינה של ההחלטה הרביעית (החלטת מיסוי 6213/17) בחברה א' ששימשה שאת בעל המניות בה לקבלת הכנסות ממתן שירות לחברה ב'. בעל המניות הפסיק את פעילותו באמצעות חברה א' ביום 31.12.2016 (לולא הפסקת פעילותו כאמור, היו חלות הוראות סעיף 62א לפקודת מס הכנסה (שעניינן בחברות ארנק) על ההכנסות של בעל המניות המופקות באמצעות חברה א') והֵחל לקבל שכר באופן ישיר כעובד מן המניין בחברה ב'. הָחל משנת 2017 חברה א' אינה משלמת שכר לבעל המניות ומשכורתו הממוצעת של בעל המניות מחברה ב' בשנים 2019-2017 לא תפחת ממשכורתו הממוצעת בשנים 2016-2015 שהתקבלה בעקיפין באמצעות חברה א'. בכוונת חברה א' לחַלק דיבידנד מוטב לבעל המניות. במסגרת ההחלטה נקבע, כי לצורך חישוב תנאי ממוצע ההכנסות בהוראת השעה יראו את ההכנסות ממשכורת אותה יקבל בעל המניות מחברה ב' כהכנסות המתקבלות בעקיפין מהחברה א' המחלקת את הדיבידנד.

מכתבי היחידה הארצית לשומה בהתכתבות

בהמשך לאמור, נבקש לעדכנכם, כי בימים אלה נשלחים לבעלי מניות שקיבלו דיבידנד מוטב ולא עמדו, לכאורה, בתנאי ממוצע ההכנסות (כמשמעותו לעיל), מכתבים מטעם היחידה הארצית לשומה בהתכתבות שברשות המסים.
זאת, כמצוין בהודעתה של רו"ח פזית קלימן (סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים) (קישור להודעה) ובמכתב לדוגמה, מטעם רו"ח נטלי תורג'מן (מנהלת היחידה הארצית לשומה בהתכתבות), שצוּרף להודעה האמורה (קישור למכתב לדוגמה).

בגדרם של המכתבים האמורים מתבקשים בעלי המניות לאשר את תיקון ההכנסות מדיבידנד ובמקרה זה, היחידה תבצע את תיקון השומה לשנת 2017,* כאשר כל הדיבידנד המוטב יחויב במס כהכנסת עבודה בכפוף להחלטת מיסוי 6570/17 שצוינה לעיל.**

* יושם אל לב, כי המכתב לדוגמה נעדר התייחסות להשלכות התיקון המבוקש על הארכת התיישנות השומה.
** וכך צוין במכתב לדוגמה: "במקרה בו בעל המניות אינו עומד בתנאי האמור, אזי יש למסות את כל הדיבידנד המוטב כהכנסת עבודה בידיו. יחד עם זאת ובהתאם להחלטת מיסוי 6570/17 ,ניתן יהיה למסות רק את סכום ההפרש בין ממוצע ההכנסות לבין ההכנסות בפועל, בכל אחת משנות הבדיקה (עד לגובה הדיבידנד המוטב שחולק) כדיבידנד שאינו מוטב" [ההדגשות במקור.]

אישור כאמור ותשלום המס* בתוספת ריבית והפרשי הצמדה תוך 21 יום מיום שידור התיקון, לא יגרור הטלת קנסות פיגורים בגין הפרשים אלה.

* יושם אל לב, כי תיקון ההכנסות עלול לגרור חבות במס נוסף על-פי סעיף 121ב לפקודת מס הכנסה.

לחלופין, וככל שבבעל המניות אינו מסכים לממצאים המצוינים במכתב, עליו להגיב בתוך 45 יום בצירוף מסמכים מאמתים.

בעלי מניות שקיבלו מכתבים כאמור מוזמנים לפנות למשרדנו הן לצורך בחינת הממצאים המנויים במכתב והן לצורך טיפול מושכל בנושא.


נוהל הסדרי פריסת תשלומים לסילוק חובות מס של עוסקים הנובעים משומה, גירעונות של יבואנים במיסי יבוא וחובות מס של עוסקים הנובעים מדוחות תקופתיים

ביום 29.5.2020 פרסמה גב' נטע סבח, סמנכ"לית בכירה לאכיפת הגבייה ברשות המסים, את הנוהל שבנדון.

בגדרו של הנוהל, מפורטים התנאים להסדרי פריסת תשלומים, ערבויות ובטחונות נדרשים, אמצעי התשלום לחובות ונקודות רלבנטיות נוספות.

להורדת הנוהל, לחצו כאן.


החלטות ועדות-הערר לענייני קורונה

פורסמו שתי החלטות חדשות של ועדות-הערר: