לוגו אלכס שפירא ושות׳

דחיית מועד הגשת הדו"ח השנתי לשנת-המס 2016; החלטות מיסוי חדשות בנושא מע"מ

21/03/2017

דחיית מועד הגשת הדו"ח השנתי לשנת-המס 2016
רשות המיסים הודיעה (קישור להודעה) על דחיית המועד להגשת הדו"ח השנתי (לשנת-המס 2016) לגבי יחידים שאינם חייבים בהגשת דו"ח מקוּון, וזאת עד ליום 29.5.2017.
נזכיר, כי בעקבות תיקון 161 לפקודה,* נדרש כל יחיד** החייב בהגשת דו"ח שנתי לרשות המיסים – שהייתה לו במהלך שנת-המס נשוא הדו"ח הכנסה מעסק, ממשכורת או מחקלאות – להגיש את הדו"ח באופן מקוּון.
* תיקון 161 חוקק במסגרת פרק ה לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס"ח-2007 (קישור לתיקון).
** למעט יחיד הפטוּר מחובת הגשת דו"ח מקוּון כאמור מכוח תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דו"ח עצמאי מקוון), התש"ע–2010.
 
לגבי יחידים החייבים בהגשת דו"ח מקוּון כאמור, הודיעה רשות המיסים, כי מועד הגשת הדו"ח יידחה ליום 29.6.2017.
 
נציין, כי עניינה של ההודעה ביחידים שאינם מיוצגים על-ידי רואה-חשבון (או יועץ מס). לגבי יחידים שהינם מיוצגים נוהגת רשות המיסים ליתן אַרכּה להגשת הדו"ח בהתאם להסדרים בין הרשות למיַיצגים.
 
עוד נציין, כי על-פי ההודעה, מועד הגשת הדו"ח לחברות החייבות בהגשת דו"ח מקוּון יידחה ליום 31.7.2017.
 
החלטות מיסוי חדשות במע"מ
מחלקת מע"מ שבחטיבה המקצועית שברשות המיסים פרסמה חמש החלטות מיסוי חדשות בנושא מע"מ:
  • החלטת מיסוי 5396/17 (קישור להחלטה) שעניינה בחבות במע"מ וקיזוז מס תשומות בקשר לקבלת שירותים מתושב-חוץ באמצעות קבלני-משנה ישראליים;
  • החלטת מיסוי 5289/17 (קישור להחלטה) העוסקת בחבות במע"מ במכירת ספרים משומשים בידי עוסק מורשה שרוכש את הספרים מאנשים פרטיים;
  • החלטת מיסוי 7593/17 (קישור להחלטה) שעניינה במתן אישור לחברה הנותנת שירותים לציבור רחב מאוד של לקוחות לשלוח הודעות זיכוי שלא באמצעות דואר רשום כמתחייב מתקנות ניהול פנקסי חשבונות;
  • החלטת מיסוי 5528/17 (קישור להחלטה) שעניינה בשאלה האם המחאת זכויות בשיק שחוּלל על-ידי לקוחות של בתי עסק לחברה שעיסוקה בגביית שיקים כאמור מהווה בגֶדר "עסקה" לעניין חוק מע"מ;
  • החלטת מיסוי 7854/17 (קישור להחלטה) העוסקת בשאלה האם מכירת סברס חייבת במע"מ בשיעור אפס כאמור בסעיף 30(א)(15) לחוק מע"מ.