לוגו אלכס שפירא ושות׳

תיקוני חקיקה חדשים: אי תחולת כללי IFRS בקביעת ההכנסה החייבת בשנות-המס 2012 ו-2013; תקופת שומה מיוחדת לחברת בת של חברה תושבת-חוץ

30/07/2014

פורסמו ברשומות החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 202), התשע"ד-2014 ("תיקון 202") והחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 203), התשע"ד-2014 ("תיקון 203") (קישור לתיקונים).
 
תיקון 202
במבזק מיום 4.2.2010 התייחסנו לפרסום ברשומות של תיקון 174 לפקודת מס הכנסה (קישור לתיקון), בגדרו נקבעה הוראת-שעה, לפיה תקן חשבונאות מספר 29 שקבע המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות* לא יחול בקביעת ההכנסה החייבת, וזאת אף אם תקן זה הוחל בדו"חות הכספיים לגבי שנות-המס 2007, 2008 ו-2009.
* תקן זה קובע, כי חברות הכפופות לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והמדַווחות על-פי הוראותיו, תערוכנה את דו"חותיהן הכספיים, לגבי שנת הכספים 2008 ואילך, לפי כללי חשבונאות בין-לאומיים (כללי
IFRS). התקן אינו קובע חובה לעריכת הדו"חות הכספיים לגבי שנת הכספים 2007 על-פי כללי ה-IFRS, אך הוא מאפשר יישום מוקדם של כללים אלה גם לגבי שנה זו.

ביום 12.1.2012 פורסם תיקון 188 לפקודת מס הכנסה (קישור לתיקון), בגדרו הוארך תוקף הוראת-השעה גם לגבי שנות-המס 2010 ו-2011.

 

היום פורסם, כאמור, תיקון 202 לפקודת מס הכנסה, בגדרו הוארך תוקף הוראת-השעה לגבי שנות-המס 2012 ו-2013, וזאת רטרואקטיבית מיום 1.1.2012.

 
תיקון 203
במסגרת תיקון זה, תוקנו הוראות סעיף 7(א)(4) לפקודת מס הכנסה, כך שהוראות הרישא של סעיף 7 המסמיכות את מנהל רשות המיסים להחיל על נישומים, לבקשתם, תקופת שומה מיוחדת, תחולנה גם על חברה המוחזקת בעקיפין על-ידי חברה תושבת-חוץ.