לוגו אלכס שפירא ושות׳

קיזוז הפסד הון ממכירת נייר-ערך – מהו סדר הקיזוז?

22/06/2006

במסגרת הרפורמה האחרונה במס (תיקון 147 לפקודת מס הכנסה) שונו באופן מהותי כללי קיזוז הפסדים שמקורם בשוק ההון.

במסגרת כללים אלה נקבע, בין היתר, כי הפסד הון במכירת נייר-ערך (נסחר ובלתי-נסחר) מותר בקיזוז בשנת-המס שבה נוצר ("הפסד הוֹן שוטף") הן כנגד רווח הון אחר (מכל סוג שהוא, לרבות שבח מקרקעין), הן כנגד ריבית/דיבידנד ששולמו בשל אותו נייר-ערך והן כנגד ריבית/דִיבידנד ששולמו בשל ניירות-ערך אחרים ובלבד ששיעור המס החָל עליהם לא עולה על 25%.

הוראת החוק הרלבנטית נוקטת במילים "היה לאדם הפסד הוֹן במכירת נייר  ערך בשנת המס, יחולו עליו הוראות פסקאות (1) או (3), לפי הענין, ואולם הפסד ההון יקוזז גם כנגד אלה....".
לדעתנו, כוונת המחוקק הייתה לאפשר לנישום לבחוֹר את סדר הקיזוז של הפסד הוֹן שוטף ממכירת נייר-ערך כנגד ההכנסות בנות-הקיזוז.
כלומר, נישום שנוצר לו הפסד הוֹן שוטף ממכירת נייר-ערך ובמקביל נצמחו לו רווח הון, הכנסה מריבית או מדִיבידנד ששולמו בשל אותו נייר-ערך והכנסה מריבית או מדִיבידנד בשל ניירות-ערך אחרים אינו חייב, לדעתנו, לקזז את ההפסד קודם כנגד רווח ההון, אלא הוא זכאי לבחוֹר לקזז את ההפסד גם או רק כנגד איזה משני סוגי ההכנסות האחרות.

כך, למשל, אם לנישום נוצר הפסד הוֹן שוטף בסך 100,000 ש"ח ממכירת מניות נסחרות ובמקביל נוצר לו שבח מקרקעין בסך 100,000 ש"ח ממכירת קרקע שרכש בשנת-המס 1940 (שבח כאמור חייב במס בשיעור 12% בלבד) ובנוסף נצמחה לו הכנסה בסך 100,000 ש"ח מריבית על איגרות-חוב ממשלתיות צמודות (הכנסה החייבת במס בשיעור 20%) הוא יוכל, לדעתנו, לבחור לקזז את מלוא הפסד ההון כנגד הכנסות הריבית ולשלם מס בשיעור 12% בגין שבח המקרקעין. אם, לעומת זאת, היה הנישום מקזז את הפסד ההון כנגד השבח, חבות המס הייתה גדלה ב-8,000 ש"ח [100,000 × (12% – 20%)]

אכן, נקבע, כי "סכום הפסד הוֹן שהיה לאדם פלוני... יקוזז תחילה כנגד ריווח ההון הריאלי....".
עם זאת, לדעתנו, הוראה זו – שנקבעה לפני תיקון 147 – באה לקבוע אך ורק את סדר הקיזוז במצב דברים בו נצמח לנישום רווח הון שהוא סכום אינפלציוני חייב, וזאת בנוסף לרווח הון ריאלי. כלומר, הנישום חייב לקזז הפסד הוֹן שוטף כנגד רווח הון ריאלי לפני שיקזזו כנגד רווח הון שהוא סכום אינפלציוני, אך הוא לא חייב לקזז את ההפסד כנגד רווח הון ריאלי לפני שיקזזו כנגד הכנסה מריבית/דִיבידנד.

למיטב ידיעתנו, לרשויות המס עמדה נוגדת: לגישתן, הנישום חייב לקזז את הפסד ההון השוטף כנגד רווח הון, ורק אם תיוותר יתרה ניתן יהיה לקזזה כנגד הכנסה מריבית/דִיבידנד.

יושם אל לב, כי אם נוצר לנישום הפסד הוֹן שוטף ממכירת ניירות-ערך מחוץ לישראל, הוא חייב לקזזו כנגד רווח הון מחוץ לישראל בטרם יהיה זכאי לקזזו כנגד רווח הון שמקורו בישראל.