לוגו אלכס שפירא ושות׳

היערכות לרפורמה במיסוי שוק ההון

17/07/2005

כפי שכבר דיווחנו, לאחרונה פורסמה הצעת-החוק לתיקון 147, הכוללת, בין היתר, שינויים מהותיים במיסוי שוק ההון.

על-פי ההצעה, סעיף 92 לפקודה, שעניינו בכללי קיזוז הפסדי הון, יחול גם על הפסדים ממכירת ניירות-ערך נסחרים. זאת, בעקבות הביטול המוצע של הוראות חלק ה´3 לפקודה וקביעת שיעור מס אחיד על רווחי הון.

בהתאם, נקבע, כי החֵל בשנת-המס 2006, ניתן יהיה לקזז הפסד הון ממכירת ניירות ערך נסחרים כנגד רווחי הון מכל סוג שהוא (לרבות רווח הון החייב במס בשיעור גבוה יותר, כגון: שבח מקרקעין וכו´).
על-פי הוראות המעבר (שבסעיף 76(ה) להצעת-החוק), הפסדי הון ממכירת ניירות-ערך נסחרים בידי נישום מחוץ לחוק שנוצרו לפני 1.1.2006 יותרו בקיזוז רק כנגד רווח הון ממכירת ניירות ערך נסחרים.

הוראות המעבר אינן מתייחסות להפסדי הון ממכירת ניירות-ערך נסחרים (בידי נישום מחוץ לחוק) לאחַר 1.1.2006. על-כן, ובהעדר הוראה לסתור, על הפסדים כאמור תחולנה הוראות הקיזוז החדשות שתוארו לעיל, קרי: ניתן יהיה לקזזם כנגד רווח הון מכל סוג שהוא. זאת, אף אם ניירות-הערך הנסחרים נשוא ההפסד נרכשו לפני 1.1.2006.

לאור האמור וכעניין של תכנון מס, על נישום מחוץ לחוק לשקול לדחות את מכירתם של ניירות-ערך נסחרים שגלום בהם הפסד לאחר 1.1.2006, וזאת על-מנת לעקוף את הוראות המעבר ולהרחיב את יכולת הקיזוז.

מובן שיש להמתין לנוסח הסופי של התיקון, אם וככל שיחוקק, כדי לבחון ביתר פירוט את האמור.