לוגו אלכס שפירא ושות׳

פטוֹר ממס לנכה בגין נכות בשיעור 100% בתקופה בלתי-רציפה העולה על שנה; החלטות מיסוי בנושא שינויי מבנה; ביטול עיצומים כספיים לשנת 2015

24/07/2016

פסק-הדין בעניין עמיקם טיגר
המערער הינו רואה-חשבון שאובחן בחודש יוני 2010 כחולה וביום 12.8.2012 קבעה ועדה רפואית את נכותו כדלקמן: 100% לתקופה מיום 30.6.2010 ועד 31.8.2010; 50% לתקופה מיום 1.9.2010 ועד ליום 31.12.2012; ו-100% מיום 1.2.2012 ועד ליום 31.12.2012.
בשנות-המס 2010 ו-2012 נצמחו למערער הכנסות ממשלח-יד לפי סעיף 2(1) לפקודה בסך 236,726 ש"ח ו-627,094 ש"ח, בהתאמה.
בדו"חותיו השנתיים, דרש המערער פטוֹר מס לפי סעיף 9(5)(א)(1) לפקודת מס הכנסה בסך 40,860 ש"ח לגבי שנת-המס 2010 ו-544,500 ש"ח לגבי שנת-המס 2012.
המשיב דחה את הצהרת המערער ביחס לשנת-המס 2010; ואילו ביחס לשנת-המס 2012 התיר לו פטוֹר ממס לפי סעיף 9(5)(א)(2) לפקודה, בסך 71,280 ש"ח בלבד. זאת, מהטעם שתקופת הנכוּת בשיעור 100% שנקבעה למערער אינה רציפה ועל-כן אין הוא עומד בדרישות סעיף 9(5)(א)(1) לפקודה, וממילא אינו זכאי לפטוֹר ממס הקבוע באותו סעיף.
 
בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, מפי השופט מ' אלטוביה, קיבל את הערעור (קישור לפסק-הדין).
השופט אלטוביה קבע, כי ככלל אין ליתן להוראת חוק פרשנות שאין לה נקודת אחיזה בלשון החוק, ובהתאם, היות שלא ניתן למצוא בנוסח הסעיף את המילה "רציפוּת", אין לקבל את עמדת המשיב.
השופט אלטוביה הוסיף וציין, כי גם אם יאמר כי הגישה הפרשנHת של שני הצדדים שקוּלה היא, ואין הוא סבור כך, הרי שהלכת חצור מורָה על העדפת הגישה הפרשנית המטיבה עם הנישום.
 
החלטות מיסוי חדשות בנושא שינויי מבנה
החטיבה המקצועית שברשות המיסים פרסמה שתי החלטות מיסוי חדשות בנושא שינוי מבנה:
  • החלטת מיסוי 6689/16 (קישור להחלטה) שעניינה בשינוי מבנה מורכב הכולל שלב מַקדים שבו תירכשנה מלוא מניותיה של חברה כנגד תשלום במזומן ובהקצאת מניות, העברת פעילות לחברה חדשה בתמורה להקצאת מניות ומיזוג החברה הנרכשת עם ולתוך החברה החדשה;
  • החלטת מיסוי 7634/16 (קישור להחלטה) שעניינה בהעברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה ומיזוגה של החברה החדשה בדרך של החלפת מניות (בהתאם להוראות סעיף 103כ לפקודה) עם שלד בורסאי.
ביטול עיצומים כספיים לשנת 2015
פורסם מכתבו של מר שלמה אוחיון, סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות ברשות המיסים, למנכים/מעבידים (קישור למכתב), לפיו העיצומים הכספיים בסך 500 ש"ח שהוטלו בטעות על מעבידים/מנכים אשר שידרו את הדו"חות השנתיים בניכויים (126/856) לשנת 2015 במהלך חודש יוני והגישו את ההצהרה במועד – יבוטלו בהקדם.
עוד צוין, כי אין צורך להגיש בקשות לביטול העיצום הכספי, שכּן הוא יבוטל באופן אוטומטי.