לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמו תקנות לעניין סעיף 6(ט)(3) לחוק התיאומים

10/08/2005

לאחרונה פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראות לענין נישום שהיה ברשותו נייר ערך במועד שהוחלו לגביו הוראות החוק), התשס"ה-2005.

הוראות אלו קובעות את המחיר המקורי (העלות) של ניירות-ערך נסחרים שהיו בידיו של נישום לפני שחלו עליו הוראות פרק ב' לחוק התיאומים.