לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטת מיסוי בנושא הקצאת אופציות לעובדים שביצעו Relocation; נקודות זיכוי להורים; הטבות מס ליישובים

04/06/2017

הקצאת אופציות לעובדים שביצעו Relocation
מחלקת אופציות לעובדים שבחטיבה המקצועית שברשות המיסים פרסמה החלטת מיסוי (קישור להחלטה) בנושא מיסוי אופציות ויחידות השתתפות למניה מסוג Restricted Stock Units שהוקצו במסלול 102 הוני לעובדים ונושאי משרה בחברה תושבת ישראל אשר מניותיה נסחרות בבורסת נאסד"ק ובחברות בנות של חברה זו.
ההחלטה מַבחינה בין העובדים שביצעו Relocaion מישראל ועברו לעבוד בחברות הקבוצה שאינן תושבות ישראל לבין העובדים שקיבלו את האופציות כאשר עבדו מחוץ לישראל בחברות הקבוצה שאינן תושבות ישראל ושבו לישראל.
 
נקודות זיכוי
במבזק מיום 16.5.2017 דיווחנו אודות פרסום חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים) (הוראת שעה), התשע"ז–2017 ("החוק"(קישור לחוק), בגדרו נקבע, כי בשנות-המס 2017 ו-2018 יוגדלו נקודות הזיכוי הניתנות להורים בעד ילדיהם שטרם מָלאו להם 6 שנים בשנת-המס. זאת, כמפורט בחוק ובתחולה רטרואקטיבית מיום 1.1.2017.
 
בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי פורסמה הנחייתה בעניין זה של רו"ח מירי סביון (סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים) לפקידי-השומה, המעסיקים ולשכות השירות (קישור להנחייה).
 
הטבות מס ליישובים
פורסמה ברשומות הודעת מס הכנסה (רשימת יישובים מוטבים 2017), התשע"ז–2017 (קישור להודעה).
במסגרת ההודעה, עודכנה רשימת היישובים שתושביהם זכאים לזיכוי ממס בהתאם ובכפוף לסעיף 11 לפקודת מס הכנסה.