לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם חוק אומנה לילדים הכולל תיקון לפקודה; פורסמו המלצות ועדת מיסוי ירוק 3; פעילות של ייעוץ והדרכה – האם פעילות ייצורית של מפעל תעשייתי?

07/03/2016

חוק אומנה לילדים ותיקון 218 לפקודת מס הכנסה
פורסם חוק אומנה לילדים, התשע"ו–2016 (קישור לחוק)
בגדרו של החוק – הקובע את זכויותיהם של ילדים שהושמו באומנה ושל הוריהם ואת הדרכים להבטחת זכויות אלו – נקבע, בין היתר (ראו סעיף 69 לחוק, המהווה את תיקון 218 לפקודה), כי תשלומים המשולמים לאומן (המוגדר כאדם שבידו רישיון אומנה ושקיבל כדין ילד לטיפולו למטרת אומנה) והחזר הוצאות מסוימות (במסגרת זו נכללים כספים המשתלמים לילדים ברשות המקומית שבהּ מתגורר האומן או המשתלמים מכוח מוסד החינוך שבו לומד הילד, כספים שהמפקח הארצי על האומנה אישר את קבלתם בידי האומן ותמיכה לילד עם מוגבלות שמשרד הרווחה והשירותים החברתיים הכיר בו כבעל צרכים מיוחדים) יהיו פטוּרים מס.
במקביל, בוטלו הוראות סעיף 66ב לפקודת מס הכנסה (לפיהן הכנסה של משפחה אומנת שנתקבלה מהמדינה או מרשות מקומית בְּשל טיפול בילדים שהופנו אליה, יראו 75% מממנה כהכנסתה מיגיעתה האישית של האשה וניתן לתבוע לגבּיה חישוב נפרד).
 
נזכיר, כי בחוזר מס הכנסה מס' 1/2015 (בנושא: תשלומי משרד הרווחה והשירותים החברתיים למשפחות אומנה, משפחתונים ולתמיכה ביתית) (קישור לחוזר) שפרסמה רשות המיסים (לפני תיקון 218 לפקודה) את ההסדרים בדבר תשלומים שונים למשפחות אומנה ולמסגרות דומות וכן הוראות בדבר מיסויָם של תשלומים כאמור. זאת, הן ביחס לעבר והן על-פי הֶסדר המיסוי המעודכן שמובא במסגרת החוזר.
 
החלטת מיסוי בנושא מפעל תעשייתי
החטיבה המקצועית שברשות המיסים פרסמה החלטת מיסוי חדשה בנושא החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט–1959 ("החוק"(קישור להחלטה).
עניינה של ההחלטה בחברה תושבת ישראל העוסקת בייעוץ, הדרכה ובפיתוח מוצרי תוכנה, כאשר בין 80% ל-90% מהכנסות החברה נובעות בעיקר מייעוץ והדרכה.
החברה מעסיקה עובד פיתוח אחד במשרה מלאה ונותן שירותים על-פי צורך ובהיקף שנתי נמוך, ופעילותה של החברה מבוצעת מביתו של בעל המניות ומביתו של עובד החברה.
 
בגדרהּ של ההחלטה נקבע, כי מפעלה של החברה אינו "מפעל תעשייתי" כמשמעותו בסעיף 51 לחוק. זאת, מהטעם שעיקר הפעילות של החברה הינו פעילות של ייעוץ והדרכה שאינה פעילות ייצורית כמו גם מהטעם שהיקף פעילות פיתוח התוכנה אינו מגיע לכדי מפעל תעשייתי.
 
פורסמו המלצות ועדת מיסוי ירוק 3
הוועדה הבין-משרדית למיסוי תחליפי נפט לתחבורה ("ועדת מיסוי ירוק 3") – שהוקמה על-פי החלטת ממשלה משנת 2013 לצורך קביעת מדיניות מיסוי למִגוון מקורות האנרגיה לתחבורה, לכלי רכב ולמתקני תשתית – בראשות ערן יעקב (משנה למנהל רשות המיסים), פרסמה את המלצותיה (קישור להמלצות).