לוגו אלכס שפירא ושות׳

ביצוע מספר מכירות רעיוניות לאותו נייר-ערך

16/11/2005

במסגרת תיקון 147, ולאור העלאת שיעור המס המוטל על רווחי הון בידי יחידים, חברות מחוץ לחוק וקרנות נאמנוּת חייבות, נקבע, כי בחודש דצמבר 2005 ניתן יהיה לבצע מכירה רעיונית של ניירות-ערך נסחרים ושל יחידות בקרן פטורה/מעורבת. זאת, בכפוף למספר תנאים ובכללם התנאי לפיו יימָכרו כל ניירות-הערך/היחידות שהיו למוכר מאותו סוג.

ההוראה הקובעת את הזכאות לבצע מכירה רעיונית כאמור – ואשר מנויה בסעיף 80(ט)(1) לתיקון 147 – אינה מגבילה את מספר הפעמים שניתן לבצע מכירה רעיונית לגבי אותו נייר-ערך/יחידה. על-כן, ניתן לדעתנו לבצע מכירה רעיונית של ניירות-ערך/יחידות יותר מפעם אחת ובלבד שגם במכירה הרעיונית הנוספת יתקיימו התנאים הנדרשים לביצוע מכירה רעיונית. כך, למשל, ניתן לבצע מכירה רעיונית של מניות חברה א' ב-1.12.2005 (ובלבד שבמכירה הרעיונית בוצעה לגבי כל מניותיו של המוכר בחברה זו) וביום 8.12.2005 (שבוע לאחר מכן) לבצע מכירה רעיונית נוספת של אותן מניות (גם במקרה זה, בתנאי שנמכרו כל המניות).

מובן שבטרם ביצועה של המכירה הרעיונית, כמו גם של המכירה הרעיונית הנוספת, יש לשקול את מידת כדאיותן.