לוגו אלכס שפירא ושות׳

חלוקת דיבידנד תוך תשלום מס בשיעור 25% בלבד

01/08/2017

במבזק מיום 20.12.2016 דיווחנו אודות פרסום חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז–2016 ("החוק"(קישור לחוק).
 
כפי שציינו שם, החוק כולל, בין היתר (ראו סעיף 97 לחוק, ע' 281–282), הוראת-שעה ("הוראת-השעה") ביחס לחלוקת דיבידנד במס מופחת בשיעור 25% ללא מס נוסף ("דיבידנד מוטב") בכפוף למגבלות ותנאים שונים.
 
יש לשקוֹל אפוא, ניצול הוראת-השעה וחלוקת דיבידנד מוטב כאמור, וזאת תוך בחינת מלוא ההשלכות המיסויות, החשבונאיות והמשפטיות הגלומות בכך.