לוגו אלכס שפירא ושות׳

הוארך תוקף חובת תשלום מקדמת מס שבח בידי מי שרוכש מקרקעין

13/05/2013

רקע

במבזק מיום 15.3.11 התייחסנו לפרסום ברשומות של תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין ("התיקון").*

* חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 70), התשע"א-2011. להורדת התיקון, לחצו כאן.

בגדרוֹ של התיקון נוספו, בין היתר, הוראות סעיפים 15(ב)-(ה) לחוק מיסוי מקרקעין, לפיהן במכירת זכות במקרקעין אשר תמורת נקבעה בכסף בלבד, ושאינה דירת מגורים מזכה שהתבקש בשלהּ פטוֹר ממס שבח לפי פרק חמישי 1, יהיה הרוכש חייב להעביר למנהל תשלום על-חשבון מס השבח בו חייב המוֹכר ("המקדמה") בשיעור 7.5% או 15% מהתמורה, לפי העניין.

תיקון 72 לחוק מיסוי מקרקעין

ביום 6.12.2011 פורסם ברשומות תיקון 72 לחוק מיסוי מקרקעין, שהתקבל במסגרת החוק לשינוי נטל המס.*

* חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011. להורדת החוק, לחצו כאן.

באותו תיקון 72 נקבע, כי הוראות סעיפים 15(ב)-(ה) לחוק תבוטלנה, וזאת לגבי מכירות מיום 1.4.2013. עוד נקבע, כי שר האוצר, באישור ועדת-הכספים של הכנסת, יהיה רשאי לדחות, בצו, את מועד הביטול כאמור לתקופות נוספות.

לאור זאת, והיות שלא ניתן היה להאריך את תוקפן של אותן הוראות מכוח סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת, הוראות אלו התבטלו הָחל ביום 1.4.2013, וממילא לא הייתה חובת תשלום מקדמות מאותו מועד.

פרסום הצו

היום פורסם צו לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) (דחיית מועד לעניין סעיף 15 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)), התשע"ג-2013 ("הצו").*

* קישור לצו.

במסגרת הצו קבע שר האוצר, כי ביטולן של הוראות סעיפים 15(ב)-(ה) לחוק מיסוי מקרקעין יחול ביום 1.10.2013, וזאת לגבי מכירת זכות במקרקעין שתיעשה ביום האמור ואילך.

יושם אל לב, כי תחילתו של הצו נקבעה רטרואקטיבית ליום 1.4.2013.
כתוצאה מכך, אין זה ברור כלל ועיקר כיצד תיושמנה הוראות סעיפים 15(ב)-(ה) לחוק לגבי עסקות שנחתמו ביום 1.4.2013 ואילך ואשר התשלומים על-פיהן גררו, בדיעבד ובעקבות הצו, חובת תשלום מקדמה על-ידי הקונה.

בהקשר זה נזכיר, כי רשויות המס פרסמו בשעתו הבהרה, לפיה בתקופה בה ההוראה הקובעת את חובת תשלום המקדמה לא תהיה בתוקף, לא קיימת חובה להעביר את המקדמה לרשות המסים.*

* קישור להבהרה.

 יש לקוות אפוא, כי רשויות המס תפרסמנה הבהרה נוספת ביחס לצו, וזאת בהקדם.