לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה הנחיית היועץ המשפטי לממשלה לגבי פקודת המסים (גבייה)

02/05/2012

כידוע, דבר החקיקה העיקרי המסמיך רשויות ציבור לנקוֹט הליכים שונים לשם גביית חובות הוא פקודת המיסים (גבייה) ("הפקודה").

לאחרונה פורסמה הנחיית היועץ המשפטי לממשלה, המפרטת את ההליכים והמועדים להם כפופה רשות מינהלית (לרבות רשויות המס) כמו גם את שיקול הדעת שעליה להפעיל בהשתמשה בסמכויות המוענקות לה בפקודה ובפרט בכל הנוגע להימנעות משינוי בפעולות הגבייה.

תחילת תוקפה של ההנחיה ששה חודשים מיום פרסומה,* והיא תחול גם על חובות קיימים שטרם התיישנו.**

* ההנחיה פורסמה ברשומות ביום 25.4.2012.
** במקרים אלה, תישָלח הודעת הדרישה הראשונה לפי הפקודה, בתוך שנתיים מיום תחילתה של ההנחיה והרשות תמשיך לנהוֹג לאחר מכן לפי ההנחיה, ובלבד שלעניין חובות שביום תחילתה של ההנחיה חל עליהן שיהוי - טרם התיישן החוב.

קישור להנחיה