לוגו אלכס שפירא ושות׳

גילוי מרצון על הכנסות, נכסים וחשבונות בלתי-מדוּוחים - הקדם תרופה למכה!

14/12/2016

במבזק מיום 7.9.2014 דיוַוחנו כי רשות המיסים פרסמה הוראת השעה  לתקופה של שנה בנושא גילוי מרצון (קישור להוראה).
בגדרה של ההוראה, הוסדרה הגשת בקשות אנונימיות לגילוי מרצון, עליהן תחולנה, בשינויים המחויבים, הוראות נוהל גילוי מרצון.
עוד נכלל בהוראה "מסלול מקוצר" לטיפול בבקשות לגילוי מרצון שההון הנכלל בגדרן אינו עולה על 2 מיליון ש"ח וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון ש"ח בשנות הדיווח.
במסלול זה לא תתאפשר הגשת בקשות אנונימיות והבקשות שתוגשנה תהיינה כפופות, בשינויים המחויבים, להוראות נוהל גילוי מרצון.
 
ואילו במבזק מיום 8.9.2014 דיוַוחנו אודות פרסום הנוהל החדש לגילוי מרצון (קישור לנוהל החדש).
כפי שציינו שם, בגדרו של הנוהל החדש, המחליף את הנוהל וההוראות הקודמים והינו בתוקף עד ליום 31.12.2016, מנויים התנאים לביצוע הליך של גילוי מרצון, אופן ביצוע הגילוי והתנאים והסייגים לקבלת חסינות מפני הליך פלילי.
 
כאמור, הוראת-השעה ובכללה האפשרות לבצע גילוי מרצון אנונימי כמו גם דיווח מקוצר, נקבעה לשנה בלבד כך שהיא הייתה אמורה לפקוע ביום 6.9.2015.
עם זאת, וכצפוי, רשות המיסים הודיעה באותו יום (6.9.2015) (קישור להודעה) על הארכת הוראת-השעה; ואילו ביום 21.9.2015 הודיעה הרשות (קישור להודעה הנוספת), כי ההארכה כאמור תהיה בתוקף עד ליום 30.6.2016.
עוד הודיעה הרשות, כי במסגרת הוראת-השעה המוארכת יבוטל התנאי לפיו נדרש תשלום מס משמעותי על-ידי המבקש; וכי לאור ההחלטה האמורה הרשות תִפנה בכתב למי שהגישו בקשות שנדחו על רקע זה ותודיע כי באפשרותם לפְנות שוב במסגרת הוראת-השעה שהוארכה כשהסוגיה תיבחן שוב עם תום הוראת-השעה בהקשר לנוהל הקובע. 
 
ביום 30.6.2016 פורסמה הודעת רשות המיסים (קישור להודעה), לפיה הנוהל המעודכן והוראת-השעה יוארכו עד לסוף השנה והם יָקנו גם חסינות מפני העמדה לדין בעבירות הלבנת הון שעבירות המקור המגבשות אותן הינן עבירות המס עליהן חל הנוהל (בימים הקרובים יפורסם תיקון מתאים לנוהל).
 
אנו שבים אפוא, וממליצים לבחון בהקדם את הנוהל המעודכן ואת היתָכְנותו בנסיבות הרלבנטיות, בבחינת הקדם תרופה למכה.
כאמור, האפשרות לבצע גילוי מרצון אנונימי ניתנה לתקופה מוגבלת בלבד כך שניתן ליישמה רק עד ליום 31.12.2016. 
 
משרדנו הינו עתיר ניסיון בתחום זה, לרבות בהיקפי מס משמעותיים, ועומד לרשותכם לביצוע פניות מיידיות.
השירות שמעניק משרדנו נעשה תחת חיסיון עו"ד–לקוח ובאופן דיסקרטי לחלוטין.
ליצירת קשר ישיר עם עו"ד (רו"ח) אלכסנדר שפירא, לחצו כאן.