לוגו אלכס שפירא ושות׳

ברכות לרו"ח איריס שטרק; חוזרים מקצועיים בנושא מחירי העברה; פחת מואץ לעידוד שימוש בתחליפי נפט בתחבורה; שיפור תהליך קליטת הרשאות לחיוב חשבון ברשות המיסים; יפויי כוח ברשות המסים; הפקדה לקרן השתלמות בידי עצמאי שהוא גם שכיר; תקן חשבונאות מספר 35

05/09/2018

ברכות לרו"ח איריס שטרק

ברכותינו לרו"ח איריס שטרק לרגל היבחרה לנשיאת לשכת רואי חשבון בישראל.
משימות רבות ומורכבוֹת עומדות בפניה ואנו מאחלים לה, כמו גם לחברים שנבחרו לוועד המרכזי, לוועדי המרחבים ולוועדי הסניפים, הצלחה רבה.

מחירי העברה

רשות המסים פרסמה שני חוזרים מקצועיים בנושא מחירי העברה:

האחד – חוזר מס הכנסה מס' 11/2018 (קישור לחוזר) בנושא "קביעת שיטת מחירי העברה המתאימה בפעילות הקשורה להפצה, שיווק ומכירות של קבוצה רב לאומית בשוק המקומי";

השני – חוזר מס הכנסה מס' 12/2018 (קישור לחוזר) בנושא "מחירי העברה – שיעורי וטווחי רווחיות בעסקאות מסוימות".

פחת מואץ לעידוד שימוש בתחליפי נפט בתחבורה

פורסמו תקנות מס הכנסה (פחת) (הוראת שעה), התשע"ח-2018 ("הוראת-השעה") (קישור להוראת-השעה), בגדרן נכללים התיקונים הבאים לתקנות הפחת:

א. פחת בשיעור 20% למיתקן המשַמש לערבול תערובת מתנול ובנזין שהותרה לשַמש כדלק ברכב מנועי ואינו משַמש לכל צורך אחר ובלבד שאחוז המתנול בתערובת עולה על 14%;
ב. פחת בשיעור 20% למכונה או ציוד המשַמשים לתדלוק כלי רכב בגז טבעי בלבד בתחנה לתדלוק כלי רכב בגז טבעי שקיבלה אישור תקינוּת לפי פרק ב'1 לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989 וכן למבנה הנדרש לצורך קבלת אישור כאמור;
ג. פחת בשיעור 33.3% לכלי רכב מהסוגים המפורטים בהוראת-השעה ובכלל זאת אוטובוסים חשמליים, רכב הוראת נהיגה ומוניות.

תחולתה של הוראת-השעה מוגבלת בזמן (ראו תקנה 3 להוראת-השעה) וניתן לבחור בשיעור הפחת המנוי בה או בשיעור פחת לפי דין אחר (ובכלל זאת תקנות הפחת) ובלבד שלא יידרש פחת בשיעור העולה על 100%.

תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (תיקון)

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 ("חוק ההתייעלות") (קישור לחוק ההתייעלות) תוקנו, בין היתר, הוראות סעיף 17(5א) לפקודת מס הכנסה,* כך שעצמאי יוכל להפקיד 4.5% מהכנסתו לקרן השתלמות ולהיות זכאי בשלהם להטבת מס, בלא תלות בהפקדה של 2.5% נוספים לקרן השתלמות אשר הוא אינו זכאי בשלהם להטבת מס.

* ראו סעיף 15(5) לחוק ההתייעלות.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (תיקון), התשע"ח-2018 ("התיקון") (קישור לתיקון), בגדרן בוצע תיקון מקביל בתקנה 2(5) לתקנות ניכוי הוצאות מסוימות, המַסדירה את ניכוי ההוצאה לעצמאי שהוא גם שכיר.

יפויי כוח ברשות המסים

פורסמה הודעתו של מר שלמה אוחיון, סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות ברשות המסים, בנושא יפויי כוח ברשות המסים (קישור להודעה).

ההודעה כוללת הבהרות שונות ביחס לאופן קליטת יפויי הכוח על-ידי רשות המסים, וזאת עד לסיום תהליך הפיתוח וההשקה בפועל של היישום החדש בנושא זה.

שיפור תהליך קליטת הרשאות לחיוב חשבון ברשות המסים

פורסמה הודעה נוספת מר שלמה אוחיון, וזאת בנושא שיפור תהליך קליטת הרשאות לחיוב חשבון ברשות המיסים (קישור להודעה).

בגדרהּ של ההודעה צוין, כי מיַיצגים מקושרים למחשבי שע"מ יכולים לדַווח ולשלם עבוּר לקוחותיהם באמצעות השע"מ דוחות תקופתיים במע"מ, מקדמות וניכויים, לאחַר שנפתח תיק ללקוח, נקלטו טופסי ייפוי הכוח ולאחַר שנקלטו פרטי ההרשאה לחיוב חשבון של הלקוח (עד כה, הלקוח נדרש להקים בבנק הרשאה לחיוב חשבון והמיַיצג נדרש לשלוח את פרטי ההרשאה לקליטה במרשם המיַיצגים, וזאת בהתאם לנוהל העבודה שפורסם בפברואר 2016).
עוד צוין, כי במקרים המפורטים בהודעה, הרשאות לחיוב חשבון שתוקמנה על-ידי הלקוח בבנק, הָחל מיום 30.8.2018 (מועד פרסום ההודעה), לטובת רשות המסים (בקודי המוסד ניכויים, מע"מ ומס הכנסה) תיקלטנה במרשמי הרשות באופן אוטומטי לאחַר הקמת ההרשאה על-ידי הלקוח בבנק ותחולה לגביהם הכללים המצוינים בסעיף ד להודעה.

תקן חשבונאות מספר 35 (מעודכן 2018)

הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות אישרה לאחרונה את תקן חשבונאות מספר 35 (מעודכן 2018) בנושא מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות ("התקן") (קישור לתקן).