לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה הצעת חוק לתיקון 185 לפקודה – אי תחולת כללי IFRS בקביעת ההכנסה החייבת בשנת-המס 2010

01/06/2011

במבזק מיום 4.2.2010 התייחסנו לפרסום ברשומות של תיקון 174 לפקודת מס הכנסה ("הוראת-השעה").*

* להורדת הוראת-השעה, לחצו כאן.

בגדרהּ של הוראת-השעה נקבע, כי תקן חשבונאות מספר 29 שקבע המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות* לא יחול בקביעת ההכנסה החייבת, וזאת אף אם תקן זה הוחל בדו"חות הכספיים לגבי שנות-המס 2007, 2008 ו-2009.

* תקן זה קובע, כי חברות הכפופות לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והמדַווחות על-פי הוראותיו, תערוכנה את דו"חותיהן הכספיים, לגבי שנת הכספים 2008 ואילך, לפי כללי חשבונאות בין-לאומיים (כללי IFRS). התקן אינו קובע חובה לעריכת הדו"חות הכספיים לגבי שנת הכספים 2007 על-פי כללי ה-IFRS, אך הוא מאפשר יישום מוקדם של כללים אלה גם לגבי שנה זו.

היום פורסמה הצעת חוק לתיקון 185 לפקודת מס הכנסה, בה מוצע להאריך את תוקף הוראת-השעה גם לגבי שנת-המס 2010.

להורדת הצעת-החוק, לחצו כאן.